Lucrări de Disertație

doc

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a minorilor şi problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi încă constituie un capitol controversat şi dificil din materia dreptului penal şi a procedurii penale. Discuţiile sunt întreţinute de realitatea infracţională din rândul tineretului, datorată lipsei capacităţii depline de înţelegere a faptelor lor antisociale şi lipsei de experienţa de viaţă. Societatea se vede în situaţia de a se apăra în faţa unor tineri care nu înţe... vezi detalii

doc

Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic

Introducere Motivul care stă la baza prezentei lucrări este acelaşi cu domeniu şi sursa de inspiraţie şi cercetare care au stat la baza motivaţiei, şi anume: mediul politic românesc. Mai exact. În această lucrare mi-am propus să identific disfuncţionalităţile mediului politic românesc. Întrucât disfuncţionalităţile sunt evidente doar ca efecte, mi-am propus ca orizontul de sondare să îl duc cât mai aproape de cauze. Această sondare are drept aspiraţie- ca o dată descoperite cauzele, să poată fi îndepărtate şi efectele. Lucrarea porneşte de la cauze generale de filosofie politică, care, ... vezi detalii

doc

Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz

CAP. 1. INTRODUCERE 1.1. Metodologie Realizarea lucrării de faţă “Rolul mass-mediei în promovarea turismului a două zone cu potenţial turistic similar. Studiu de caz: Valea Prahovei şi Ceahlău-Bicaz” a presupus obţinerea unui suport informaţional care să includă o evaluare a patrimoniului turistic al ariilor analizate şi a cererii pentru produsele şi serviciile turistice, un studiu al promovării pe baza mass-mediei a produsului turistic oferit de cele două zone analizate din judeţele Neamţ şi Prahova. Analiza lucrării se constituie într-o cercetare sintetică, ale cărui metodologie a incl... vezi detalii

doc

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale intre regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru programarea 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv: a) Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); b) Fondul Social European(FSE); c) Fondul de Coeziune (FC); şi două Acţiuni Complementare, respectiv: 1. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rura... vezi detalii

doc

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău” Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993. Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform Legii nr.31/1990 republicată. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrări... vezi detalii

doc

Analiza Tipurilor de Portaluri din Zona Centrului Vechi al Bucureștiului

I. Rezumat: Acestă lucare urmăreşte analizarea tipurilor de portaluri din Bucureşti, şi deorece zona Bucureştiului vechi, adică zona Lipscanilor, cuprinsă între Bvd. Rgina Elisabeta la nord, Bvd. I.C. Brătianu la est, Splaiul Independenţei la sud şi Calea Victoriei la vest, prezintă un amalgam splendid de stiluri din diferite perioade, aceasta a fost cea mai bună alegere pentru a observa şi analiza portaluri din diferitele perioade ale Bucureştiului. În lucrarea ce urmează se va trece în revistă nu numai o descriere a portalurilor din această zona, ci se va face o analiză mai amplă pentru... vezi detalii

docx, jpg

Roboți cu șenile

Introducere Unul din cele mai importante aspecte în evoluţia fiinţei umane este folosirea uneltelor care să simplifice munca fizică. În aceasta categorie se înscriu şi roboţii, ei ocupând totuşi o poziţie privilegiată datorită complexităţii lor. Noţiunea de robot datează de peste 4000 de ani. Omul şi-a imaginat dispozitive mecanizate inteligente care să preia o parte însemnata din efortul fizic depus. Astfel a construit jucării automate si mecanisme inteligente sau şi-a imaginat roboţii in desene, carti, filme "SF" etc. Revoluţia informatică a marcat saltul de la societatea industrializa... vezi detalii

docx, pptx, xlsx, q3, u, n4, ebk, edb, n1, n61

Studiul structurilor multietajate cu planșee dală

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala excepţie a celor situate pe contur. Aceste planşee se comportă ca plăci armate pe doua direcţii, cu eficienţă optimă in cazul in care deschiderile sunt egale sau aproximativ egale pe ambele direcţii. I.2. Clasificare După destinaţie: • planşee la nivelurile curente sau de acoperiş ale clădirilor; • fundaţii de tip radier general din planşee dală sau planşee ciuperci. După modul de distribuţie al stâlpilor: • planşee cu stâlpi dispuşi la... vezi detalii

doc

Riscuri naturale și antropice în Orașul Negrești

Cap I. Introducere 1.1 Obiectivele lucrării Unul dintre principalele motive pentru care am ales ca zonă de studiu acest oraş îl constituie faptul că prezintă un potenţial apreciabil în ceea ce priveste planurile de dezvoltare pentru acestă localitae. Bineînţeles că acest oraş este unul de talie mică, dar compensează prin faptul că are o importanţă ridicată pentru judeţul Vaslui. În Regiunea de Nord-Est, oraşele exercită o influenţă puternică asupra zonelor rurale adiacente şi funcţionează ca puncte de cristalizare a stabilizării şi dezvoltării acestora. Funcţiile oraşelor câştigă astfel î... vezi detalii

doc

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de întreprindere recurgând la raţionament profesional, economic şi favorizează înţelegerea necesităţii şi mecanismul metodologic de abordare al evaluării la nivelul firmei. Evaluarea constituie un instrument de gestiune pentru orice conducător de întreprindere, deoarece acesta trebuie să descopere în întreprindere surse potenţiale de valoare şi să le exploateze în scopul creşterii valorii întreprinderii. Evaluarea prezintă un mare interes pentru activita... vezi detalii

doc

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu un act administrativ, ceea ce este o eroare. Cel mai mare impediment în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii este faptul că producătorii nu conştientizează avantajele ei economice. Calitatea este privită ca un obiectiv social dorit dar contribuţiile sale la profitabilitatea întreprinderii sunt considerate marginale. 1.ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1 Principiile managementului calităţii Conducerea unei organiz... vezi detalii

docx

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitățile practicii sociale. Managementul întreprinderii, datorită numărului mare de specialiști implicați, este abordat din multiple puncte de vedere, care cel mai adesea se deosebesc substanțial între ele. Privit prin prisma evoluției sale în timp, managementul a început ca o artă, iar pe măsura acumulării experienței, a formulării unor princip... vezi detalii

doc

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii străini, pune în faţa întreprinderilor o serie de provocări. Astfel, pentru aceste ţări, la această etapă este foarte importantă consolidarea eforturilor sectorului public şi al celui privat în vederea sporirii competitivităţii externe. O primă sarcină ţine de valorificarea potenţialului de export prin: îmbunătăţirea esenţială a calităţii acesteia şi diversificării gamei de produse oferite şi eficientizarea costurilor, pentru a putea asigura prod... vezi detalii

doc

Biotehnologia - Istoric, Procese și Produse Biotehnologice

I.1. Definiţia biotehnologiei. Evoluţia în timp a biotehnologiei ca ştiinţă Descoperirile spectaculoase din domeniile biologiei, biochimiei, microbiologiei, geneticii, enzimologiei, precum şi necesitatea aplicării acestor cunoştinţe în practică au condus la apariţia unei noi ştiinţe denumită generic „biotehnologie”. Caracterul interdisciplinar al biotehnologiei a creat încă de la început probleme privind definirea şi localizarea ei ca ştiinţă de sine stătătoare. Termenul de biotehnologie a fost utilizat pentru prima dată în 1910 de către Thomas H. Morgan, având semnificaţia proceselor ca... vezi detalii

doc

Stimularea imunității prin medicamente

Intrοducеrе Меcanismе biоlоgicе cоmрlеxе au aрărut şi s-au реrfеcţiоnat în cursul еvоluţiеi viеţii реntru a рrоtеja оrganismul îmроtriva dеrеglărilоr intеrnе şi a agrеsiunilоr еxtеrnе, еxistеnţa fiind роsibilă dоar în cоndiţiilе în carе оrganismеlе sunt caрabilе să-şi mеnţină о реrfеctă һоmеоstaziе. Imunitatеa rерrеzintă caрacitatеa dе aрărarе a оrganismului faţă dе agrеsоrii еxtеrni (virusuri, bactеrii, fungi, рaraziţi), ca şi faţă dе рrорriilе mоlеculе şi cеlulе mоdificatе. În рrеzеnt, cоncерtul dе imunitatе еstе mult еxtins faţă dе imaginеa clasică a rеzistеnţеi la îmbоlnăvirе, dоbândi... vezi detalii

Hopa sus!