Administratorul societăților pe acțiuni

Cuprins disertație

CAPITOLUL I PERSOANELE ȘI CONDIȚIILE ACCEDĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR .4 
1.1. Noțiunea și persoanele care pot fi administratori 4 
1.2. Condițiile accedării la calitatea de administrator ..7
CAPITOLUL II DESEMNAREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚILOR COMERCIALE 15
2.1. Durata mandatului și realegerea administratorilor 20
2.2. Publicitatea numirii administratorilor 21
CAPITOLUL III ORGANELE COLEGIALE DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI 23
3.1. Consiliul de administrație al societății comerciale pe acțiuni 26
3.2. Comitetul de direcție 40
CAPITOLUL IV ÎNCETAREA FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII COMERCIALE 49
4.1. Revocarea 49
4.2. Renunțarea administratorului 54
4.3. Alte cauze de încetare a funcției administratorului 55


Extras din disertație

CAPITOLUL I
PERSOANELE ȘI CONDIȚIILE ACCEDĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR
1.1. Noțiunea și persoanele care pot fi administratori
În cadrul elaborării prezentei lucrări mi-am propus să expun cât mai multe informații cu privire la noțiunea de administrator al unei societăți pornind de la considerentul că acesta ocupă funcția centrală în cadrul unei entități de care depinde succesul sau eșecul acesteia.
În cadrul acestui prim capitol urmează să expun informații din spectrul noțiunii calității de administrator, urmând ca pe parcursul acestuia să prezint categoriile de persoane care pot ocupa funcții de administrator în acest palier de activitate.
În societatea comercială, fie ea clasică sau modernă, din punct de vedere al dreptului comercial, a fost abordată din mai multe unghiuri și direcții , rezultând opinia specialiștilor, conform căreia asociații vor trece peste pragul de contract și vor obține titlul de persoană juridică.
Odată cu obținerea noii calități, societatea civilă depășește societatea comercială, asumându-și toate urmările sociale. Societatea civilă este reprezentată printr-o persoană mandatată în adunările de asociați , iar toate deciziile luate în urma adunărilor generale sunt puse în aplicare de o persoană care se ocupă de societățile comerciale, și anume administratorul.
Administratorul unei societăți comeriale este elementul esențial și permanent din cadrul societății. Totodată, acesta se află într-o continuă dezvoltare pentru păstrarea locului în structura societății.
În teorie, adunarea generală sau structura de control din cadrul unei societăți are puteri mult mai mari decât administratorul. Aceste două structuri pot dispune revocarea sau chiar să tragă la răspundere pe administrator, dar de cele mai multe ori acestea sunt pasive , având rol de observare , aprobare sau dezaprobare a acțiunilor administratorului.
În trecut, administratorul părea să fie o persoană neutră în societate, dar în zilele noastre, marile societăți comerciale lasă administratorul să ia deciziile foarte importante, aceștia stabilind direcția economică a societății și conducând-o zi de zi. Astfel, adunarea acționarilor doar aprobă sau dezaprobă acțiunile administratorului.
Dacă în trecut, acționarii era delăsători sau dezinteresați , aceștia au fost înlocuiți de-a lungul timpul cu tipologia de investitor modern, care odată cu dezvoltarea pieței imobiliare și a relațiilor cu mediul public, urmăresc profitabilitatea investițiilor și nu iartă nicio greșeală din partea administratorului. În caz de administrație mediocră aceștia recurg la vânzarea în masă a acțiunilor sau cer revocarea administratorului. 
Se observă în practică, trendul de delegare a atribuțiilor economice de la membrii adunărilor de asociați la consiliile de administratori. Aceste treceri aduc în cadrul consiliului noi decizii ce trebuie luate în legătură cu partea economică și comercială a societății.
În literatura de specialitate, prin prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale s-a stabilit exact ce atribuții pot reveni consiliului de administrație, și anume mutarea sediului societății, modificarea obiectului de activitate al acesteia și mărirea capitalului social.
Dacă se acceptă ideea conform căreia, procesul de administrare a unei societăți constă în exercitarea unor atribuții de posesie, folosință și dispoziție în legătură cu fondurile societății sau cu fondul de comerț, desfășurea unor acte de conservare și gestionare a bunurilor, putem spune că prin administrarea societății se efectuează atribuții pe linie de proprietate socială. 
Administratorul este organul care prin orice mijloace legale și cu respectarea restricțiilor impuse de contract, are datoria de a duce la îndeplinire obiectivele societății.


Fisiere în arhivă (1):

  • Administratorul societatilor pe actiuni.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

Tratate. Cursuri. Monografii
1. Al. Țiclea, I.N. Stan, Constatarea și sancționarea contravențiilor, Ed. Atlas Lex, București, (1996)
2. C. Bârsan, V. Dobrinoiu, Al. Țiclea, M. Toma, C. Tufan, Societățile comerciale - organizarea, funcționarea, răspunderea, obligațiile fiscale, Ed. Șansa SRL, București,(1995), vol. I;
3. C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Ed. ALL, București, (1993)
4. D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, București, (1929);
5. D.D. Șaguna, M.R. Nicolescu, Societățile Comerciale Europene, Ed. Oscar Print, București, (1996)
6. Gh. Piperea, Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale. Noțiuni elementare, Ed. All Beck, București, (1998)
7. I. Luca, Contabilitate și elemente de control economico-financiar, Ed. Științe naționale, București, (2001)
8. I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. PRO, București,(1997);
9. I. Tanoviceanu, Tratat de drept și procedură penală, vol. I, 1924
10. I. Turcu, Reorganizarea și lichidarea judiciară, d. Lumina Lex, București, (1996)
11. I.N . Fințescu, Curs de drept comercial, vol.I, București,(1929)
12. I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, Vol.I, Editura LUMINA LEX, București (2003)
13. I. Turcu, Teoria și practica dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex, București,(1998)
14. O. Căpățână, Societățile comerciale, ediția a - II-a, Ed. Lumina Lex,(1996)
15. L. Pop, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Lumina Lex, București, (1998)
16. M.N. Costin, I. Schiau și T. Prescure, Reorganizarea și lichidarea judiciară, analiză de legislație și doctrină, Ed. Lumina Lex, București, (1997)
17. Paul Demetrescu, Întreprinderile comerciale, București, (1943)
18. S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial, Editura ALL BACK, București,(2004)
19. St. D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea , Societățile comerciale, Ed. All Beck, București, (2001)
20. St. Daneș, Înlocuirea răspunderii penale, Ed. Științifică, București, (1970)
21. V. Dobrinoiu , Ghe. Nistoreanu, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr, Al. Boroi, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, (1992)
22. V. Marcu, Drept instituțional comunitar, Ed. Nova , București,(1994)
23. V. Pașca, Bancruta frauduloasă, Editura LUMINA LEX, București (2000)
Articole
1. A. Ungureanu, ″Infracțiuni referitoare la constituirea , funcționarea , dizolvarea și lichidarea societăților comerciale″
2. B. Diamant, V. Luncan ″ Din nou despre competența materială a instanțelor în litigiile comerciale ″, RDC nr. 3/1994
3. C. Butiuc, ″Despre o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice″, Dreptul, nr. 10-11/1994
4. C. Rotaru, ″Principalele reglementări privind scoietățile pe acțiuni din unele țări ale Uniunii Europene și din România″, RDC nr. 10/1997
5. E. Munteanu, ″Unele aspecte privind statutul juridic al administratorilor societățílor comerciale″, RDC nr. 3/1997
6. I. Turcu, V. Rebreanu, ″Garantarea rambursării creditului prin cauțiune″ RDC nr. 10/1996;
7. I. Băcanu, ″Modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale″, RDC nr. 9/1997
8. M. Pașcanu, ″Drept falimentar român″, Editura Chemarea 1926
9. O. Căpățână, ″Caracteristici ale societăților comerciale″, Dreptul nr. 9-12/1990
10. V. Pătulea, Răspunderea juridică a organelor de conducere, administrare și control al societăților comerciale cu capital de stat, Dreptul 1/1996
11. V. Pașca, ″Infracțiunea de bancrută″, Dreptul nr.6/1995
LEGISLAȚIE
1. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, ulterior modificată prin Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, publicat în Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie 2006;
2. Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 26 iulie 2022, în vigoare de la 26 noiembrie 2022;
3. Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri, publicată în Monitorul Oficial al României, 
WEBOGRAFIE
1. https://legeaz.net/dictionar-juridic/societate-in-comandita-pe-actiuni;
2. https://www.sauleanusiasociatii.ro/wp-content/uploads/2017/03/Dictionar-latina-BECK-2011.pdf,


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!