Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

Cuprins disertatie Cum descarc?

Intr?duc?r?.4
C??I??LUL I
C???ID?R?TII G???R?L?.7
1.1. Fund?m?ntul id?ii d? ??igur?r?.7
1.2. Cl??ific?r? ??igurari.12
1.3 ?v?luti? ??igurarii.14
C??I?OLUL II
RA??U?D?R?? ??IGUR??ORULUI RC?.20
2.1 ?f?r? ra??und?rii ??igur?torului.20
2.2 C?zuri in c?r? ??igur?torul RC? ??t? ??on?r?t d? g?r?nti?.21
2.3 Mom?ntul inc???rii ra??und?rii ??igur?torului.22
2.4 Mom?ntul inc?tarii ra??und?rii ??igur?torului.23
2.5 Conditiil? ra??und?rii ??igur?torului RC?.23 
C??I?OLUL III
????ILIR?? D???AGU?IRILOR.26
3.1 D???agubir??.26
3.1.1 ?t?bilir?? d???agubirilor ?? b?z? con?t?tarii ?mi?bil?.26
3.1.2 ?t?bilir?? d???agubirilor ?rin hotarar? jud?cator???ca.31
3.2 ?l?t? d???agubirilor in c?zul r???rarii v?hiculului d? catr? t?rtul ?agubit.34
3.3 ?v?ri?r?? ??u di?trug?r?? bunurilor.36 
3.4 ?l?t? d???agubirilor in c?zul v?hicul?lor inm?tricul?t? in ?trainat?t?.37
3.5 ?l?t? d???agubirilor in c?zul vatamarii cor?or?l? ??u d?c??ului ??r?o?n?lor.39
C??I?OLUL IV
?R??????R?? ?OCI??ATII D? ??IGUR?R? GROU??M?.41
4.1 Fisa d? ?r?z?nt?r? g?n?r?la ? ?oci?tatii.41
4.2 ?i?uri d? ??igurari inch?i?t? d? ?oci?t?t?.44
Concluzii.76
Bibliografie.82


Extras din disertatie Cum descarc?

Intr?duc?r?
?v?nim?nt?l? c?r? ?f?ct??za ??trim?niul ??r???n?l?r ?rin ??gub?l? g?n?r?t? ??u c?r? im?i?t??za ??u?r? vi?tii si int?gritatii c?r??r?l? ? ??r???n?l?r ?u c?ndu? l? n?c??it?t?? id?ntificarii un?r mi?l??c? ?rin c?r? ??m?nii ?a ?? ?r?t???z? im??triv? ??gub?l?r ban?sti ??arut? c? urm?r? ? m?nif??tarii r????ctiv?l?r ?v?nim?nt?. 
In d?cur?ul ??i?t?nt?i um?n? ?-?u utiliz?t m?i mult? m?d?litati d? c?mb?t?r? ? ?v?nim?nt?l?r g?n?r?t??r? d? ??gub? ??u d? ?u??rt?r? ? ??gub?l?r g?n?r?t? d? ?c??t? ?v?nim?nt? ?vit?r?? ??u ?r?v?nir?? ri?cului, limit?r?? ??gub?l?l?r ?r?v?c?t? d? ri?curil? ?r?du??, cr??r?? d? r?z?rv? in v?d?r?? ?c???ririi ?? ???m? r??ur??l?r ?r??rii ? ?v?ntu?l?l?r ??gub?, tr?c?r?? ri?cului ??u?r? ?lt?i ??r???n?.
?vit?r?? ??u ?r?v?nir?? ri?curil?r ?r??u?un? lu?r?? un?r ma?uri ?rin c?r? ?a diminu?z?, un??ri chi?r ?a ?? ?limin?, ?r?b?bilit?t?? d? ?r?duc?r? ? ri?cului. ?rintr? ma?uril? c?r? c?nduc l? ?limin?r?? ?r?b?bilitatil?r d? ???riti? ? ri?cului ?? in?criu ?ctiuni cum ?r fi: r?nunt?r?? l? cultiv?r?? un?r ?l?nt? in z?n? ?u?u?? ri?cului d? inund?tii ??u ?lt? f?n?m?n? m?t??r?l?gic? ??trivnic?;?vit?r?? ?r?cticarii un?r m???rii d? catr? ??r???n?l? ?r?di??u?? ?a c?ntr?ct?z? ?numit? b?li ?r?f??i?n?l?, i?r ?rin ma?uril? c?r? c?nduc l? diminu?r?? ?r?b?bilitatii d? ?r?duc?r? ? ri?cului ?? ?fla l? in?t?l?r?? ?ntifurt l? ?ut?turi?m? ??u cladiri, ?vit?r?? c?n?umului d? ?lc??l in?int?? c?nduc?rii ?ut?turi?mului, iz?l?r?? c?r???unzat??r? ? c?bluril?r si c?nduct?l?r ?rin c?r? ?? tr?n???rt? ?n?rgi? ?l?ctrica, g?z? ??u ?ub?t?nt? infl?m?bil?, f?l??ir?? d? m?t?ri?l? n?infl?m?bil? ??u ignifug?t? l? c?n?truir?? d? cladiri, in?t?l?tii, m?sini si ???r?t?, cultiv?r?? ?l?nt?l?r ?? t?r?nuri ?r?vazut? cu lucrari d? imbunatatir? funci?ra (irig?tii, dr?n???), ??lic?r?? un?r tr?t?m?nt? ?r?lifil?ctic? ?nim?l?l?r.
Limit?r?? ??gub?l?r ?r?v?c?t? d? ri?curil? ?r?du?? ?r??u?un? ca du?a ?r?duc?r?? ?v?nim?ntului g?n?r?t?r d? ??gub?, d?r in?int? c? ?c??t? ?a fi lu?t ?f?rsit, ??r???n?l? ?a i? ma?uri ??ntru ? r?duc? l? minimum ?f?ct?l? n?g?tiv? ?l? ?c??tui?.
?rintr? ma?uril? inc?dr?t? in ?c??t ti? d? ?r?t?cti? ?? numara ma?uril? d? ?ting?r? ? inc?ndiului si d? limit?r?? ? ??tind?rii ??l?, d?g???r?? ??r???n?l?r si bunuril?r ?fl?t? ?ub daramaturi c? urm?r? ? cutr?murului si ?c?rd?r?? ??i?t?nt?i m?dic?l? n?c???r?, tr?t?r?? ?nim?l?l?r b?ln?v? si ??crific?r?? c?l?r vind?c?bil?. ?rin ?c??t? ma?uri nu ?? ?limin? ??u diminu??za ?r?b?bilit?t?? d? ???riti? ? ?v?nim?nt?l?r g?n?r?t??r? d? ??gub?, in?a ?? r?duc? gr?vit?t?? c?n??cint?l?r m?nif??tarii ri?cului.
Cr??r?? d? r?z?rv? in v?d?r?? ?c???ririi ?? ???m? r??ur??l?r ?r??rii ? ?v?ntu?l?l?r ??gub? ?r??u?un? c?n?tituir?? d? catr? ??r???n? f?ta d? c?r? ?? m?nif??ta ri?cul ? unui f?nd d? r?z?rva c? v? fi f?l??it ??ntru ?c???rir?? ??gub?l?r ?r?v?c?t? d? ?v?nim?ntr?l? n?d?rit? ??arut?. ?c???ta ??luti? ?r?zinta in?a cat?v? d?z?v?nt???. 
In ?rimul rand, ??ntru ? ??igur? ? ?r?t?cti? r??la f?ta d? ?f?ct?l? ri?curil?r cu?ntumul f?nduril?r d? r?z?rva tr?bui? ?a fi? ?ufici?nt d? m?r?, c??? c? r??r?zinta un lucru d??tul d? dificil d? r??liz?t. In ?l d?il?? rand, r??ur??l? ?fl?t? l? di???ziti? ??r???n?i tr?bui? ?a ?iba un gr?d ridic?t d? lichidit?t?, c??? c? ?r??u?un? im?biliz?r?? ?c??t?r ?um? in c?nturi d? di???nibilitati ban?sti l? v?d?r?, g?n?rand un c??t d? ???rtunit?t? ridic?t.
C?nfrunt?t? cu ?c??t? limitari, ??r???n?l? ?u id?ntific?t ? ?lta m?d?lit?t? d? ?c???rir? ? ?f?ct?l?r n?g?tiv? ?l? m?nif??tarii ?v?nim?nt?l?r n?d?rit?- tr?c?r?? ri?cului ??u?r? ?lt?i ??r???n?. 
?r?c?r?? ri?cului ??u?r? ?lt?i ??r???n? ?r??u?un? ?l?t? un?i ?um? d? b?ni d? catr? ??r???n? ?m?nint?ta d? un ri?c ??r?c?r? un?i ?lt? ??r???n? in ?chimbului unui ?ng???m?ntului ?c??t?i? din urm? d? ? ?u??rt? ??gub? ?r?v?c?ta d? ri?cul ??u c?m?l??ul d? ri?curi.
?l?g?r?? un?i? ??u ? ?lt?i? dintr? ???ibilitatil? d? c?mb?t?r? ? ri?curil?r ??u ? ?f?ct?l?r ri?curil?r d??ind? d? c?nditiil? c?ncr?t? ?l? ??r???n?i int?r???nt?, d? ?ut?r? ?c?n?mica ? ?c??t?i?, d? ?f?rtul fin?nci?r ?? c?r? il r?cl?ma ??luti? c?n?id?r?ta in r???rt cu m?rim?? ??gub?i l? c?r? ?? ???t? ?st??t? in urm? ?r?duc?rii ri?cului.
??luti? tr?n?f?rului ri?cului ??u?r? ?lt?i ??r???n? ?? ??lica d? r?gul? ?tunci cand c?l?l?lt? ma?uri nu ??t fi ??lic?t? c? urm?r? ? n?turii si marimii ri?cului, ? c???citatii ?c?n?mic? ? ??r???n?i int?r???t? ??u ?c?n?micitatii ??lutiil?r. 
?c???t? ??luti? ?r??u?un? c?n?tituir?? un?r f?nduri d? ?r?t?cti? l? di???ziti? un?r ?rg?ni?m? ???ci?liz?t? ?rin ??rtici??r?? tutur?r c?l?r ?f?ct?ti d? ???ibil?l? ??ric?l? si c?r? c?n?imt ?a c?ntribui? cu ? ?numita ?uma, c?lcul?ta in functi? d? marim?? si int?n?it?t?? ri?cului im??triv? carui? ?? ??licita ?r?t?cti? si utiliz?r?? ?c??t?r f?nduri ??ntru ind?mniz?r?? m?mbril?r ?f?ct?ti d? ?r?duc?r?? ri?curil?r ??ntru c?r? ?-? c?n?tituit f?ndul. 
?r?z?nt? lucr?r? d? lic?nta ?r? c? titlu "??IGUR?R?? ??LIG???RI? D? RA??U?D?R? CIVILA ?U??". 
In c??it?lul I intitul?t " C???ID?R?TII G???R?L?", ?m ???lic?t n?tiuni c?: fund?m?ntul id?ii d? ??igur?r?, ?v?luti? si cl??ific?r?? ??iguraril?r.
In c??it?lul II ?l ?r?z?nt?i lucrari, intitul?t ,,D?FI?IR??, F?R?? SI ?L??????L? C???R?C?ULUI D? ??IGUR?R?", ?unt ?r?z?nt?t? f?rm?, ?artil?, c?nditiil? d? v?l?bilit?t?, inch?i?r?? si ?l?m?nt?l? c?ntr?ctului d? ??igur?r?, .
C??it?lul III ?l lucrarii - ,,??IGUR?R?? D? RA??U?D?R? CIVILA ?U??" ?r?zinta tra?aturil? ?rinci??l? si im??rt?nt? ??iguraril?r d? ra??und?r? civila ?ut?, ??igur?r?? d? ra??und?r? civila ?ut? ??ntru ??gub?l? ?r?du?? ?rin ?ccid?nt? d? ?ut?v?hicul?, ??igur?r?? f?cult?tiva d? ra??und?r? civila ?ut? ??ntru ??gub?l? ?r?du?? ?rin ?ccid?nt? d? ?ut?v?hicul? si ?l? ??igurari d? ra??und?r? civila ?ut?.
In c??it?lul IV - ,,?R??????R?? ??CI??ATII D? ??IGUR?R?" ?m r??liz?t ?r?z?nt?r?? ??ci?tatii d? ??igurari Gr?u??m?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

F?l?c?? ?l?x?ndru, D?n??l ?rm??nu, "???gurar? d? bunur? s? p?r?o?n?. ??p?ct? t?or?t?c?. ?pl?c?t?? pr?ct?c?", ?d?tur? ?conom?ca, 2003;
?arbul??cu ?., ???t?mul ???gurar?lor d?n Roman??, ?d?tur? ?conom?ca ?ucur?st?, 2004; ??k?lh?ulot, D.L., G?n?r?l ?n?ur?nc?, 9th ?d?t?on, R?ch?rd D. ?rw?n, Hom?wood, ?L, 1974;
???tr?c??nu, Gh. D. - "???gurar? s? r????gurar? in Roman??", ?d?tur? Un?v?r??t?ra, ?ucur?st?, 2006;
C?r???n?, Gh.; ?udor, ?. - ,,Dr?ptul ???gurar?lor - Probl?m? jur?d?c? s? t?hn?c?", ?d?tur? Lum?n? L?x, ?ucur?st?, 2010;
C?t?na, R.?. - ,,Dr?ptul ???gurar?lor", ?d?tur? ?f?r? Jur?d?ca, Cluj - ??poc?, 2007;
C??t?l?c?n L., C??t?l?c?n, R., ???gurar? Com?rc??l?, ?d?tur? D?m?tr?? C?nt?m?r, 1997;
C?um?s C., ???gurar? G?n?r?l?, ?d?tur? C??? Cart?? d? St??nta, Cluj-??poc?, 2007;
V. C?ur?l, "???gurar? s? r????gurar?: ?bordar? t?or?t?c? s? pr?ct?c? ?nt?rn?t?on?l?," ?d?tur? ?ll??ck, ?ucur?st?, 2000;
C?ur?l V., ???gurar? s? R????gurar?: ?bord?r? ??or?t?c? s? Pr?ct?c? ?nt?rn?t?on?l? ?d?tur? ?ll ??ck, ?ucur?st?, 2004;
Cr?s?n ?.?., P??t? ???gurar?lor, r?v??t? Xpr?m nr. 6 s? nr. 7 / 2006;
Dobr?n ?., ?. G?l?c??nu, ???gurar? s? r????gurar?, ?d?tur? Fund?t??? Roman?? d? ?a?n?, ?ucur?st?, 2003;
?l?x?ndru, F.; ?rm??nu, D. - "???gurar? d? bunur? s? p?r?o?n?", ?ucur?st?, 2014;
?ch?m, ?.L., ???gurar?l? d? bunur? s? p?r?o?n? in ?conom?? cuno?st?r??, ?d?tur? ?conom?ca, ?ucur?st?, 2008;
?f?rd??n, ?. - ,,Dr?ptul ???gurar?lor", ?d?tur? C.H.??ck, ?ucur?st?, 2007;
V?so?, ?. - "???gurar? s? r????gurar?", ?d?tur? ?xp?rt, ?ucur?st?, 2014, p. 24.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!