Cercetări de marketing a locurilor - mediul rural Caraș - Severin

Cuprins disertație Cum descarc?

Rezumat 5
Lista notaţiilor 8
Lista tabelelor 9
Capitolul 1. Studiul asupra stadiului de dezvoltare a locurilor rurale din Caraş-Severin 10
1.1. Localizarea geografică a judeţului Caraş-Severin 10
1.2. Cadru natural 10
1.2.1. Munţii 11
1.2.2. Depresiuni 13
1.2.3. Dealuri 14
1.2.4.Câmpiile 14
1.3. Clima 15
1.4. Reţeaua hidrografică 16
1.4.1 Râurile 16
1.4.2 Lacurile 18
1.4.3. Ape subterane 21
1.5. Solurile 22
1.6. Resursele subsolului 24
1.7.Vegetaţia, flora şi fauna 26
Capitolul 2. Oportunităţi şi obstacole în dezvoltare localităţilor din Caraş-Severin 29
2.1. Evoluţia administrativ teritorială 29
2.2. Cadru administrativ teritorial 34
2.3. Reţeaua de localităţi 34
2.3.1 Tipuri de sate 34
2.3.2.1 Poziţia şi localizarea satelor 36
2.3.2.2 Tipuri de localităţi în relaţie cu formele de relief 38
2.4. Structura judeţului Caraş-Severin 39
2.5. Accesibilitatea la căile de transport 41
2.6. Infrastructura socio-culturală 42
2.7. Artă şi cultură în Caraş-Severin 42
Capitolul 3. Cercetări asupra turismului rural si agrorural din satele turistice ale judeţului 45
3.1. Conceptul de turism rural 45
3.2. Scurt istoric al evoluţiei turismului rural 47
3.3. Turismul rural în România 48
3.3.1. Concepţia de turism rural în accepţiunea românească 49
3.4. Principalele zone şi sate turistice 51
Capitolul 4 Studiu de caz,Localitatea Lăpuşnicel 59
4.1. Aşezare 59
4.2. Date despre relief 60
4.3. Clima 61
4.4. Vegetaţia şi fauna 62
4.5.Considerente istorice 63
4.6.Datini şi obiceiuri 66
Concluzii 72
Bibliografie 75


Extras din disertație Cum descarc?

Rezumat
Cuvinte cheie: Caraş-Severin, mediul rural,turism, agroturism, localităţi.
În cadrul lucrării ” Cercetări de marketing a locurilor : mediul rural Caraş – Severin” am făcut o cercetare de marketing şi de asemenea şi o prezentare a locurilor din mediul rural al Judeţului Caraş-Severin. Lucarea este structurată pe patru capitole după cum urmează:
În primul capitol al lucării ce poartă denumirea de „Studiul asupra stadiului de dezvoltare a locurilor rurale din Caraş-Severin” am vorbit despre localizarea geografică a Caraş-Severinului despre cadrul natural şi anume despre munţi, depresiuni, dealuri şi câmpii, climă, regimul termic, reţeaua hidrografică cu râuri, lacuri şi ape subterane, soluri, resursele subsolului precum şi vegetaţia, flora şi fauna 
La cel de-al doilea capitol ce are denumirea „Oportunităţi şi obstacole în dezvoltarea localităţilor din Caraş-Severin” am făcut o scurtă prezentare a evoluţiei administrativ teritoriale ale judeţului de la stăpânirea romană de la Tibiscum, Mehadia, Teregova, Berzovia, Pojejena, ce dovedesc că în centrul şi în sudul Banatului a înflorit o civilizaţie înaintată şi până la judeţul din zilele noastre, am menţionat cadrul administrativ teritorial şi despre reţeaua de localităţi, am enumerat tipurile de localităţi, am vorbit despre poziţia şi localizarea satelor, despre tipurile de localităţi în corelaţie cu formele de relief. La un alt subpunct am realizat structura judeţului, am punctat accesibiliatea la căile de transport.Tot la capitolul doi am evidenţiat şi infrastructura socio-culturală, locuri de artă şi cultură ale judeţului nostru.
În cel de-al treilea capitol ”Cercetări ale turismului rural şi agrorural din satele turistice ale judeţului” am definit conceptul de turism rural: este activitatea turistică desfăşurată în spaţiul rural, privit în toată complexitatea şi de agroturism "Agroturismul reprezintă forma de turism, practicată în mediul rural, bazată pe asigurarea, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, a serviciilor de: cazare, masă, agrement şi altele”, făcând totodată şi o evoluţie a turismului rural. Mai jos în lucrare am evidenţiat modul în care este privit turismul rural în România şi care sunt principalele zone şi sate turistice.
În ultimul capitol am vorbit despre Localitatea Lăpuşnicel unde este aşezată aceasta în judeţul nostru care sunt formele de relief care predomină în Lăpuşnicel care este clima în această localiate ce plante şi animale întâlnim în acest mirific peisaj.
Am continuat cu primele datări ale acestei localităţi şi nu în cele din urmă am punctat anumite datini şi obiceiuri din această localitate cu referire la obiceiurile de Paşte şi de Crăciun în mod special.
Ca şi încheiere am specificat anumite propuneri pentru îmbunătăţirea turismului rural şi agroturismul în judeţul nostru. 
INTRODUCTION
In the paper "Marketing research places: the countryside of Caras - Severin" I did a marketing research and also an overview of rural places of Caras-Severin The work is divided into four chapters as follows :
The first chapter of toys bearing the name " Study on the state of development of rural places in Caras- Severin ," I talked about the geographical location of Caras-Severin about the natural environment that is about mountains, lowlands , hills and plains , climate , temperature hydrographical network of rivers, lakes and groundwater, soil , subsoil resources and vegetation , flora and fauna 
In the second chapter, which is titled "Opportunities and obstacles in the development of settlements in Caras -Severin ," I gave a brief overview of the evolution of territorial administrative county of Roman domination at Tibiscum Mehadia Teregova , Berzovia , Pojejena that show that the central and southern Banat an advanced civilization flourished until the county today , I mentioned the administrative territorial settlements and the network , I listed the types of places we talked about the position and location of villages , about the types of places in conjunction with landforms I realized another subsection county structure , I pointed to ways transport.Tot accesibiliatea chapter two we highlighted socio -cultural infrastructure , places of art and culture of our county 
In the third chapter "Research of rural tourism and tourist villages of the county agrorural " I defined the concept of rural tourism : is the tourism activity undertaken in rural areas , viewed in all its complexity and agritourism " Agritourism is the form of tourism practiced in rural areas, based on ensuring , within the household peasant services : accommodation, meals , entertainment and more” , making it also a rural tourism development 
Below we have highlighted in this paper is how rural tourism in Romania and which are the main tourist areas and villages In the last chapter we talked about Lăpuşnicel village where it is located in our county are landforms that prevails in this climate Lăpuşnicel is localiate Plant and animal you meet in this wonderful landscape We continued with the first dating of this locality and not in the end I scored some customs and traditions of this locality with reference to Easter and Christmas customs in particular. As I stated conclusion some proposals for improving rural tourism and agro-tourism in our county 
LISTA NOTAŢIILOR (ABREVIERILOR)
ha hectare
km kilometru
lat latitudine
long longitudine
M munţii
mp metrii mătraţi
mg/l miligrame/litru
mc/s metrii cubi/secundă
N E Nord Est
N S Nord Sud
s.a şi aşa mai departe
v.f vârful
LISTA TABELELOR
Tab. 2.1. Municipii 25
Tab. 2.2. Oraşe 28
Cap.I Studiul asupra stadiului de dezvoltare a locurilor rurale din Caraş – Severin
1.1 Localizare geografică a judeţului Caraş-Severin
Situat în partea de S-V a României, judeţul Caraş-Severin se află aşezat între următoarele puncte extreme: în nord vârful Rusca (45°40’10” lat. Nordică şi 22°26’15” long. estică), în sud dealul Capriva (44°35’20”lat. Nordică şi long. estică); punctul cel mai vestic se găseşte la nord – vest de localitatea Iam (45º1’10 lat. Nordică şi 21º21’40” long. estică), iar punctul cel mai estic este Vf. Scărişoara (45º25’00” lat. Nordică şi 22º43’30” long. estică).


Fisiere în arhivă (1):

  • Cercetari de Marketing a Locurilor - Mediul Rural Caras - Severin.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!