Lucrări de Disertație pentru domeniul Contabilitate

doc

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău” Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993. Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform Legii nr.31/1990 republicată. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrări... vezi detalii

doc

Identificarea investițiilor imobiliare - caracteristici generale

INTRODUCERE Cuvântul “investiţie” provine din limba latină (investire = a acoperi, a îmbrăca) şi a pătruns în limbajul economic, în sensul de a face un efort bănesc iniţial pentru atingerea unor scopuri viitoare. Într-o accepţiune mai largă, „investiţiile reprezintă acea parte a economiilor persoanelor fizice sau juridice destinată cumpărării de noi echipamente de producţie, perfecţionării celor existente, creşterii stocului de capital, construirii de locuinţe personale, cumpărării unor suprafeţe de teren sau a hârtiilor de valoare, inclusiv cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică, proi... vezi detalii

doc

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de evaluare şi informaţiile referitoare la stocuri ce trebuie prezentate în situaţiile financiare. Diferenţele în sistemele contabile au fost identificate cu mult timp în urmă, de cel puţin un sfert de secol. Încă de atunci eforturile au fost canalizate spre armonizare a sistemelor contabile contemporane de către Uniunea Europeană şi de către Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. IAS 2 prezintă informaţii cu privire la modul de ... vezi detalii

docx

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii unei valori a afacerii întrucat situaţiile financiare nu oferă valoarea respectivă. În evaluare totul se concentrează pe stabilirea unei valori de ansamblu, de piaţă, pentru elementele patrimoniale caracteristice întreprinderii. Între preţ şi valoare diferenţa constă în faptul că valoare este o opinie susceptibilă a se modifica odată cu condiţiile care au stat la baza formării ei, în timp ce preţul este un fapt real, care ia naştere cu ocazia trans... vezi detalii

docx

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul dintre obiectivele principale ale auditorului. Pentru a furniza un rezultat privin nivelul riscurilor este necesară, mai întâi identificarea lor. 1.1.1 Definiţia riscului Riscul este definit ca fiind ameninţarea că o acţiune sau un eveniment va afecta în mod nefavorabil abilitatea unei organizaţii de a-şi atinge obiectivele şi de a-şi executa cu succes strategiile. Definiţia aceasta evidenţiază câţiva factori esenţiali, respectiv risc... vezi detalii

doc

Analiza Privind Profitabilitatea și Rentabilitatea în Cadrul Alpha Bank România

INTRODUCERE Rolul băncilor în economie este legat de calitatea de intermediar principal în relaţia economisire-investiţii. Agenţii economici utilizează pentru activitatea de comercializare şi investiţie importante active financiare. O parte din ele sunt constituite din resurse proprii, iar alta din resurse atrase sub formă de credite acordate de către bănci. De asemenea, băncile au şi calitatea de creator de monedă: ele transformă activele monetare în monedă, iar banca centrală prin emisiunea de bancnote creează la rândul ei monedă. Iniţial, emisiunea de bancnote era realizată de toate b... vezi detalii

doc

Studiu privind metodele de evaziune fiscală depistate în județul

CAPITOLUL I EVAZIUNEA ŞI FRAUDA FISCALĂ 1.1 Conceptul de evaziune şi fraudă fiscală. Evoluţie. Tendinţe. Evaziunea şi frauda fiscală exista încă de la aparitia statului şi a fost strâns legată de evoluţia acestuia, dar s-a manifestat ca atare doar in epoca moderna odata cu stabilirea obligatiilor fiscale necesare acoperirii cheltuielilor tot mai mari ale statului. Odata cu aparitia statului modern au aparut cheltuieli sporite, necesare mentinerii functiunilor statului, dublate de protectia si asistenta sociala acordate de stat persoanelor cu venituri modeste, aflate in nevoie. Astfel, ... vezi detalii

doc

Sistemul Decizional al Managementului Financiar

REZUMAT În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a înţelege şi aplica principiile,metodele şi tehnicile moderne de management.Calitatea actului de management este o condiţie vitală pentru ca firmele să obţină avantaje competitive şi să reziste în mecanismele concurenţiale Prin urmare,din multitudinea formelor de management,un rol fundamental a dobândit managementul financiar care,în contextul actual al Uniunii Europene,trebuie să contribuie la formarea unei noi mentalităţi despre afaceri şi la sporire... vezi detalii

docx

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de disertatie, intitulata "Imobilizarile corporale in Standardele Internationale de Raportare Financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene" isi propune sa analizeze contabilitatea imobilizarilor corporale atat din punct de vedere teoretic, conform legislatiei in vigoare cat si din punct de vedere practic analizand activitatea contabila a unei entitati. Astfel, contabilitatea se ocupa cu cunoasterea, gestiunea si controlul patrimoniului unei entitati, precum si cu rezultatele ce se obtin dupa prelucrarea si p... vezi detalii

docx

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL DE PERFORMANŢE ECONOMICO FINANCIARE Termenul de performanţă este folosit într-o varietate de accepţiuni şi domenii, considerându-se că are capacitatea de a desemna excelenţa atinsă în urma desfăşurării unei activităţi. El sintetizează recunoaşterea din partea terţilor a rezultatelor obţinute care depăşesc nivelul comun şi uşor de atins de către ceilalţi parteneri. Activitatea umană, indiferent de domeniul în care se desfăşoară, poate fi caract... vezi detalii

doc

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului care îşi realizează obiectul de activitate la nivelul unui anumit judeţ al ţării. 1.1 Scurt istoric al instituţiei În iunie 1997, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, punând bazele unui nou sistem de protecţie, întemeiat pe principiul descentralizării puterii de decizie şi a responsabilităţilor, prin înfiinţarea, în... vezi detalii

doc

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de determinare a costului producţiei are un rol deosebit datorită funcţiilor pe care le îndeplineşte acest indicator economic în întreprinderi, centrale industriale şi alte unităţi similare pentru optimizarea deciziilor. Conducerea societăţilor comerciale şi a întreprinderilor în general necesită cunoaşterea permanentă a cheltuielilor de producţie şi pe această bază, a costului producţiei obţinute. În acest mod, ea îşi poate da seama de eficienţa economi... vezi detalii

doc

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi principalele complementarităţi care există între acestea. Sintetizând cele relatate se relevă faptul că auditul financiar a apărut din nevoi obiective, la fel ca şi contabilitatea şi controlul financiar. Dacă scopul iniţial al auditului financiar a fost cel de detectare a fraudelor, el a evoluat în timp, astfel încât, în prezent el are rolul de a atesta corectitudinea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare şi conformitatea lor cu Standardele I... vezi detalii

doc

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a intreprinderilor din alte tari. Aceste informatii trebuie sa fie similare celor pe care le au la dispozitie in propria tara – trebuie sa fie relevante, corecte si unitare. Istoricul elaborarii standardelor internationale de contabilitate incepe cu formarea, in 1973, a Comitetului pentru Standardele Internationale de Contabilitate. Acest comitet a fost creat printr-o intelegere survenita intre organisme profesionale ale contabililor din mai multe ta... vezi detalii

pdf

The budgeting process în the context of an integrated business plan approach

ABSTRACT Presentation of the research area: The purpose of this study is to identify the budgeting mechanism within public companies and to recommend the ways to implement budgeting systems in public organizations. Research purpose: How does the budgeting process impact the performance of public companies? Methodology: The study was based on Literatures and an empiric study. Key Results: Mostly positive correlation between the budgeting process and the performance of ACROPO. INTRODUCTION The current research seeks to provide further information on how budgeting influences the efficiency of ... vezi detalii

Hopa sus!