Contractul de management - premizq performanței în cadrul firmei SC Post-Com SA

Cuprins disertație Cum descarc?

Cuprins 2
Content 3
Written evidence 4
Memoriu Justificativ 5
PARTEA a I-a Contractul de management: importanta, experienta, structura ,
Continut, negocierea, încheierea si semnarea contractului 
1. Importanta şi experienţa internaţională 8
2. Baza legală a contractului de management 9
3. Conţinutul cadru al contractului de management 10
3.1. Părţile contractante 10
3.2. Obiectul contractului 11
3.3. Durata contractului 12
3.4. Clauze speciale : garanţii, loialitate, confidenţialitate 13
3.5. Modificarea şi încetarea contractului de management 13
3.6. Litigii 14
3.7. Încheierea contractului de management 14
3.8. Dispoziţii finale şi anexe la contract 14
4. Societatea comerciala : drepturi, obligaţii si răspunderi 15
5. Managerul 16
5.1. Drepturi, obligaţii si răspunderi 16
5.2. Fişa postului (funcţiei) de manager 19
6. Calităţile de manager - vector al eficientei activităţii de conducere 24
7. Candidaţii – persoane fizice : condiţii minime 26
8. Candidaţii – persoane juridice : condiţii minime 27 
9. Raporturile managerului cu A.G.A. 28
10. Negocierea, încheierea si semnarea contractului de management 29
11. DINAMICA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 30
11.1 Consideraţii pe marginea modificărilor şi completărilor aduse Legii contractului de management prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/10 iulie 1997 30
11.2 HG nr. 527/2009 privind aplicarea Ordonantei de urgenta nr. 37/2009 32
PARTEA a II-a STUDIU DE CAZ:
Evaluarea performanţelor echipei manageriale prin contractul de management la S.C. „Post-Com” S.A 33
CONCLUZII ŞI RECOMANDARI 47
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din disertație Cum descarc?

Argument : The premise of performance management within the company
“In a way, organizations are like fingerprints. Each has its own structure…But, as in the case of fingerprints, no structure is truly unique. All fingerprints have common properties that allow their classification on the basis of common elements.” Stephan Robbins
Taking the idea expressed by Robbins, with the much lighter and most pragmatically, on the organizations listed as valid in the Romanian microeconomic context. How much differentiation may exist, structurally speaking, between American and German firms, for instance and the Romanian ones?
The fact is that the “ seed ” of the organization, that is the manager-the person who thinks for everybody starting from the others think. So, everything depends on and starts from the manager-this engine of management existence.
In a changing world, the managerial inertness is more costly than the change itself, it is synonymous with isolation, excluding the change of the century, no matter what national origin it may have.
At present, Romania has reached a point in the speed of transition to a market economy depends so much on management, behavior management, the attitude towards change. Ferment of the market economy is the new ideas and managers who think and act in new ways.
Of course, Romanian managers have necessary creativity for transition but for this event, there has to let go the former centralized management. In fact, it is the nature of reform that is intellectual.
Wherever there is crisis, it may coexist danger and opportunity, the problem is that we reduce the danger to the crisis, ignoring the opportunity offered by it. This explains the permanent state of stress and anxiety decision.
We cannot overcome this feeling than by an understanding of this crisis as a couple of danger and opportunity and this is the basic foundation of education management.
In the confusion generated by this crisis management the insertion of management contracts could be a solution in guiding managers. Usefulness of contract management has been and still is confirmed by the practice of many industrialized countries that appeals to this very valuable tool, especially in the situation of countries in the transition period, as is the case of Romania.
Achieving a definition of contract management on legal background that governs it and bringing additions and modifications stipulated by the Ordinance mentioned, we state that the contract management is the agreement will between a juridical person who carries out an activity as an owner and a manager who is entrusted the ownership and management activity based on objective and quantifiable performance criteria in return for payment.
Performance is a result of the existence company. It reflects the degree to which the manager has fulfilled this objectives and performance criteria for which the firm committed by contract management.
Performance can be appreciated both aspects quantitatively measurable by comparing the results with those imposed by the management as well as qualitative aspect, which involves the subjectivity of the one who appreciates it. 
Memoriu Justificativ
De ce contractul de management – premisa performanţei în cadrul firmei?
„Într un fel organizaţiile se aseamănă cu amprentele digitale. Fiecare îşi are propria structură Dar, ca şi în cazul amprentelor, nici o structură nu este cu adevărat unică. Toate amprentele au proprietăţi comune care permit clasificarea lor pe baza elementelor comune.”
Stephan P. Robbins
Preluând ideea exprimată de Robbins cu atâta lejeritate şi la modul cel mai pragmatic, în privinţa organizaţiilor aceasta se regăseşte ca valabilă şi în contextul microeconomic românesc. Cât de multe diferenţieri pot exista, structural vorbind, între firmele americane sau germane, de pildă, şi cele româneşti? Cert este că „sămânţa” acestor diferenţieri, atâtea câte sunt ele, este sădită de însuşi „şeful” organizaţiei, respectiv managerul acesteia acea persoană care gândeşte pentru toţi pornind de la ceea ce gândesc toţi ceilalţi. Aşadar, totul depinde şi porneşte de la manager acest „motor” al existenţei societăţii.
Într o lume în schimbare, imobilismul managerial este mult mai costisitor decât însăşi schimbarea, este sinonim cu izolarea, cu excluderea din „secolul schimbării”, indiferent ce origine naţională ar avea el.
În condiţiile actuale, România a ajuns într un punct în care viteza trecerii la economia de piaţă depinde hotărâtor de management, de comportamentul managerului, de atitudinea faţă de schimbare. Fermentul economiei de piaţă îl reprezintă ideile noi şi managerii care gândesc şi acţionează în direcţii noi. Desigur, managerii români dispun de necesarul de creativitate pentru tranziţie, însă pentru manifestarea acestuia, este nevoie de o eliberare de „instinctele" intelectuale ale fostului management centralizat. în esenţă, problemele reformei sunt unele de natură intelectuală.
Oriunde există criză coexistă pericolul şi oportunitatea. Problema este că noi reducem criza la pericol, ignorând oportunitatea, şansa oferită de aceasta. Aşa se explică starea permanentă de stres decizional şi de anxietate. 
Nu vom putea depăşi această stare decât printr o înţelegere a crizei ca un cuplu de pericol şi şansă, acesta fiind şi fundamentul de bază a educaţiei manageriale.
În cadrul confuziilor generate de această criză managerială, introducerea managementului contractual ar putea fi o soluţie în orientarea managerilor. Utilitatea contractului de management a fost şi încă mai este confirmată prin practica numeroaselor ţări industrializate care apelează la acest instrument deosebit de valoros, mai ales în situaţia unor ţări aflate în perioada de tranziţie, cum este şi cazul României.
Realizând o definire a contractului de management pe fundalul juridic care îl reglementează şi aducând completările şi modificările stipulate prin ordonanţa menţionată precizăm faptul că „contractul de management este acordul de voinţă dintre o persoană juridică ce desfăşoară o activitate economică în calitate de proprietar şi un manager, căruia îi este încredinţată organizarea şi conducerea activităţii proprietarului pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unui plăţi”.
Performanţa este un rezultat al funcţionării societăţii comerciale, o consecinţă a activităţii de conducere. Ea reflectă gradul in care managerul a dus la îndeplinire obiectivele si criteriile de performanta pentru care s-a angajat în mod ferm prin contract de management.
Performanţa poate fi apreciată atât sub aspect cantitativ prin compararea rezultatelor cuantificabile cu cele impuse prin contractul de management cat si sub aspect calitativ, care implică subiectivitatea celui care o apreciază.
Un pas semnificativ în legislaţia noastră a fost făcut prin elaborarea Legii Contractului de Management Nr. 66/07.oct.1993, aplicarea acestuia făcându se în baza Normelor Metodologice privind selecţia şi încheierea contractului de management; aceasta constituie un element calitativ apreciabil cu efecte semnificative asupra nivelului general al activităţii manageriale din ţara noastră, astfel , pentru prima dată, se legiferează ca profesie, funcţia de manager.
Obiectivele lucrarii de disertatie sunt următoarele:
1.Analiza situatiei existente(la nivelul anului de referinta 2006) la S.C. „Post-Com” S.A. firmă, aparută urmare a HG 371/1998, prin transformarea R.A. “ POSTA ROMANA” în Companie Nationala- societate comercială pe actiuni. S.C. „Post-Com” S.A se afla intr-un stadiu de dezvoltare birocratic, focalizată spre interiorul sistemului si politizată. In teritoriu până în anul 1995 au functionat directii judetene, când s-a trecut la faza de reorganizare , creându-se zece directii regionale. Prin regionalizare s-a redus numarul centrelor de decizie, prin concentrarea autoritatii la nivelul directiilor regionale, a avut loc simultan o descentralizare reala si de mare amploare, prin delegarea autoritatii de la nivel ierarhic reprezentat de conducerea superioara a companiei catre directiile regionale.
Principalul scop al implementarii acestei structuri a fost ca să se obtină o determinare a deciziilor intre nivele ierarhice: la nivelul conducerii superioare sa predomine deciziile strategice iar la celelalte niveluri cele tactice si curente.
Intrarea in vigoare incepand cu 01.03.2002 a Ordonantei nr.31 privind serviciile postale liberalizeaza piata serviciilor postale – deschide practic piata concurentei. Firme puternice precum D.H.L., T.N.T, U.P.S. dar si orice potential concurent intern are baza legala de a ataca un segment de piata până acum protejat de legislatia noastră internă, astfel se impune programe de restructurare cu influenta directa asupra numarului de personal existent dar si cu influenta pozitiva asupra gamei de servicii oferite de Posta Romana si calitatea acestora.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de Management Premiza Performantei in Cadrul Firmei SC Post-Com SA.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!