Domeniul Privat al Statului si al Unitatilor Administrativ-Teritoriale

Cuprins disertatie Cum descarc?

NOTIUNI INTRODUCTIVE 3
CAPITOLUL 1 7
DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE. 7
1.1 DEFINITIE SI ALCATUIRE 7
1.2 INTRAREA BUNURILOR IN DOMENIUL PRIVAT 9
1.2.1. Modalitati specifice de dobandire a bunurilor proprietate privata 10
1.2.2. Accesiunea imobiliara naturala asupra insulelor si prundisurilor 11
1.2.3. Dezafectarea bunurilor proprietate publica 12
1.2.4. Exercitarea anumitor drepturi de preemtiune 12
1.2.5. Confiscarea penala sau contraventionala 13
1.2.6. Achizitiile publice 14
1.2.7. Tezaurul 14
1.3. FORMALITATI SPECIALE NECESARE PENTRU DOBANDIREA PROPRIETATII PRIN MIJLOACE COMUNE 15
1.3.1. Intrarea bunurilor in proprietatea privata a statului 15
1.3.2. Intrarea bunurilor in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale 17
1.4. INSTRAINAREA DEPENDINTELOR DOMENIULUI PRIVAT 18
1.4.1. Forme interzise de instrainare a domeniului privat 19
1.4.1. Instrainarile cu titlu gratuit 19
1.4.2. Instrainarile fortate 20
1.4.2.1. Formalitati speciale necesare la instrainarea bunurilor proprietate privata 22
1.4.3. Instrainari obligatorii 24
1.4.4. Inalienabilitatea anumitor dependinte ale domeniului privat 25
1.4.5. Distrugerea fizica a bunului - mod specific de pierdere a dreptului de proprietate privata 25
CAPITOLUL 2 27
REGIMUL JURIDIC AL GESTIUNII, UTILIZAREA SI CONTENCIOSUL DOMENIULUI PRIVAT 27
2.1. AUTORITATILE INSARCINATE CU GESTIUNEA DOMENIULUI PRIVAT 27
2. 2. REGULI EXORBITANTE ALE GESTIUNII DOMENIULUI PRIVAT 27
2.3.UTILIZAREA DOMENIULUI PRIVAT 28
2.3.1. Utilizarea de catre persoanele publice 28
2.3. 2. Utilizarea dependintelor domeniului privat de catre functionari 29
2.3.3. Bunurile proprietate privata pot fi utilizate efectiv si de particulari 29
2.3.4. Darea bunurilor din domeniul privat in folosinta gratuita a anumitor persoane juridice 31
2.4. CONTENCIOSUL DOMENIULUI PRIVAT 32
2.4.1. Principiul la nivel teoretic 32
2.4.2. Capriciile legiuitorului 33
CAPITOLUL 3 36
MODALITATI DE PUNERE IN VALOARE A DOMENIULUI PUBLIC 36
3.1. ORIGINEA CONCESIUNII, SCURT ISTORIC, DREPT COMPARAT 36
3.2. CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLICA 40
3.2.1.Definitia contractului de concesiune 40
3.2.2. Caracterele contractului de concesiune 42
3.2.3. Subiectele contractului de concesiune 42
3.2.4. Conditiile de validitate ale contractlui de concesiune 43
3.2.4.1. Capacitatea de a contracta 44
3.2.4.2.Consimtamantul valabil al partii care se oblige 44
3.2.4.3.Obiectul contractului de concesiune 46
3.2.4.4.Cauza in contractul de concesiune 47
3.2.4.5.Redeventa concesiunii 48
3.2.4.6.Forma contractului de concesiune 48
3.2.4.7.Durata concesiunii 49
3.3. PROCEDURA PREALABILA INCHEIERII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 50
3.3.1. Initierea concesiunii 50
3.3.2. Caietul de sarcini al concesiunii 50
3.4. FORMELE DE INCHEIERE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 51
3.4.1.Licitatia 51
3.4.2. Negocierea directa 53
3.4.3.Atribuirea directa 53
3.4.4.Reguli privind oferta 54
3.4.5.Determinarea ofertei castigatoare 54
3.4.6.Anularea procedurii de atribuire 55
3.5.EFECTELE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 55
3.5.1. Drepturile si obligatiile concesionarului 55
3.5.2. Drepturile si obligatiile concedentului 56
3.8. CONTROLUL SI SOLUTIONAREA 57
LITIGIILOR PRIVIND CONCESIONAREA 57
CAPITOLUL 4 59
ADMINISTRAREA, INCHIRIEREA SI DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC 59
4.1. ADMINISTRAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 59
4.2. INCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 61
4.3. ALTE MODALITATI JURIDICE DE PUNERE IN VALOARE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA, PREVAZUTE DE LEGE SI DE CONSTITUTIA REVIZUITA 62
CONCLUZII SI PROPUNERI 63
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 69


Extras din disertatie Cum descarc?

NOTIUNI INTRODUCTIVE
Domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile care nu sunt afectate unui interes general si nici unui serviciu public si de aceea ele raman supuse normelor de drept privat.
Regimul juridic al utilizarilor private stabileste ca, acestea nu pot exista decat in urma unei autorizari prealabile din partea celui ce administreaza bunul si intrucat ele reprezinta pentru beneficiarii lor o folosinta speciala, deosebita de cea comuna, in acest regim de drept public sunt supuse platii unor sume de bani care au in genere caracterul unor taxe, platite in schimbul unor prestatii de servicii speciale. 
Parteneriatul public-privat, privit ca act juridic este un contract administrativ, fiind incheiat de o persoana publica si identificat prin intermediul unui criteriu alternativ si anume existenta unor clauze derogatorii de la dreptul comun sau participarea contractantilor la executarea aceluiasi serviciu public, care fara deosebire este supus in primul rand principiilor generale ale contractelor din dreptul privat, dar si unor principii si norme din dreptul administrativ.
Pentru existenta contractului administrativ trebuiau indeplinite mai multe conditii, astfel :
- acordul de vointa intre administratie si particulari ;
- scopul sa fie crearea a noi obligatii juridice pentru prestarea unui serviciu in schimbul unei remuneratii ;
- prestatia sa fie destinata functionarii unui serviciu public ;
- partile sa fi inteles intr-o prevedere concreta sa se supuna unui regim de drept public ;
- inegalitatea partilor ;
- dreptul de a lua masuri unilaterale ;
- aplicarea teoriei impreviziunii.
Incheierea unui contract de parteneriat public-privat, presupune organizarea si desfasurarea mai multor etape de selectionare a investitorilor eligibili. Prin intermediul anuntului de intentie si a documentului atasat acestuia, care este un document formal publicat de autoritatea publica, se are in vedere demararea unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, prin comunicarea tuturor investitorilor interesati descrierea proiectului avut in vedere, a serviciilor necesare, programelor de implementare, cerintelor de capacitate si criteriile de selectie a investitorilor. Procedura de selectionare a investitorilor eligibili are la baza principiul competitiei libere intre potentialii investitori, evaluarea lor facandu-se in concordanta cu un set de criterii precis cuantificabile, stabilit si aprobat de autoritatea publica, precizat atat in documentul atasat, cat si in anuntul de intentie.
Comisia de evaluare a scrisorilor de intentie este obligata sa pastreze confidentialitatea absoluta a tuturor informatiilor si continutului documentelor puse la dispozitie de investitori. Pe tot parcursul procesului de evaluare, membri acestei comisii trebuie sa faca dovada unei probitati morale si profesionale absolute, asumata prin declaratii de confidentialitate si de impartialitate. Procesul de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor capabili sa-l realizeze se desfasoara in etape, astfel:
1. elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate de catre autoritatea publica, studiu care cuprinde principalele informatii tehnice, economice si financiare ale proiectului;
2. elaborarea documentului atasat la anuntul de intentie;
3. constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre autoritatea publica si numirea ei prin ordin sau decizie, dupa caz;
4. elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate si aprobarea lor;
5. publicarea anuntului de intentie;
6. distribuirea fara plata, a documentului atasat la anuntul de intentie;
7. primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii interesati;
8. convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor ce contin scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor acesteia;
9. evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
10. intocmirea raportului de evaluare, adjudecare si prezentarea acestuia autoritatii publice spre aprobare;
11. invitarea investitorilor selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect.
In ceea ce priveste comisia de evaluare a scrisorilor de intentie, printre persoanele numite in cadrul acesteia trebuie sa se numere cel putin un specialist tehnic, financiar si un consilier juridic specializat in contracte comerciale. In vederea intaririi capacitatii de evaluare a comisiei, autoritatea publica poate decide pentru utilizarea unor agenti economici sau consultanti de specialitate, pe baza de contract.
Ca o completare la afirmatiile de mai sus prof.Antonie Iorgovan in urma efectuarii unor analize asupra contractelor administrative din perioada interbelica, concluzioneaza ca, autoritatea administratiei publice nu poate ceda interesele, drepturile sau obligatiile sale contractuale decat altei autoritati a administratiei publice, in conditiile legii, iar particularul le poate ceda oricarei persoane, dar numai cu acordul autoritatii publice.
`Raportandu-ne la conditiile juridice actuale, contractele de parteneriat public-privat sunt reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 16 din 24 ianuarie 2002, precum si de Legea nr.470 din 9 iulie 2002 care aproba ordonanta mai sus mentionata. 
In doctrina romana au existat prea putine preocupari in sensul unei teorii analitice cu si cu? privire la criteriile de domenialitate . Vom incerca, prin urmare, sa raportam criteriile semnalate in doctrina franceza la realitatile legislative si jurisprudentiale de la noi. Se pot distinge, astfel, pe de o parte, unele criterii materiale, dintre care doua ar putea fi considerate ,, principale" - titlul si afectatiunea , in vreme ce alte trei ar avea o importanta secundara , dupa care un bun poate fi incadrat in domeniul public. Pe de alta parte, trebuie sa discutam si despre un criteriu formal - determinarea legii sau cla!sarea prin act administrativ .
Domeniul privat este, la randul sau, o suma de paradoxuri: el se supune regulilor dreptului comun, in lipsa de prevedere legala contrara; anali!zand insa legislatia speciala aplicabila, constatam ca de fiecare data exista o ase!menea prevedere... Desi se numeste domeniu ,,privat", niciodata administratia nu se poate comporta cu bunurile care il compun ca un simplu ,,privat"! in plus, desi in teorie acesta este alienabil, prescriptibil si sesizabil, sunt suficiente texte legale care declara anumite asemenea bunuri inalienabile ori le amana sesi-zabilitatea: legiuitorul nostru nu pare ca a inteles intotdeauna diferenta simpla dintre domeniul public si domeniul privat.
Domeniul privat este constituit din bunuri mobile si imobile neafectate uzului public, care apartin statului si unitatilor administrativ-teritoriale si care, intocmai particularilor exercita asupra lor atributele dreptului de proprietate - folosinta, posesia si dispozitia -, in regim de drept comun. 
Aceste bunuri pot fi instrainate ori dobandite de catre particulari pe calea uzucapiunii sau a posesiei de buna-credinta, in cazul bunurilor mobile. 
Constitutia Romaniei, prin art. 41, ocroteste proprietatea privata indiferent de titular, astfel ca statul sau unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de titulari ai bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat, beneficiaza , cu unele exceptii, de acelasi regim de ocrotire ca si persoanele fizice ori persoanele juridice de drept privat, titulare ale dreptului de proprietate privata. 
Pentru creantele aferente domeniului privat, administratia poate sa recurga atat la procedeele de drept comun, cat si la cele specifice dreptului public. Asupra domeniului privat, administratia poate sa efectueze lucrari publice sau sa consimta la executarea unor asemenea lucrari de catre terte persoane. 
Gestionarea domeniului privat implica si obligatii specifice, necunoscute dreptului comun. Astfel, statul sau autoritatile administratiei publice locale nu pot constitui servituti conventionale asupra domeniului privat si nici nu-l pot lasa neproductiv. Produsele financiare ale domeniului privat sunt considerate venituri publice si, ca atare, se supun regimului juridic special aplicabile acestor bunuri. Spre deosebire de domeniul public, domeniul privat este susceptibil de expropriere pentru cauza de utilitate publica si rechizitie, in conditiile prevazute de legile speciale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Domeniul Privat al Statului si al Unitatilor Administrativ-Teritoriale.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!