Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Cuprins disertație Cum descarc?

CUPRINS 2
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I Forme de dobandire a imobilizarilor corporale si recunoasterea costului initial 5
1.1. Evaluarea imobilizarilor la costul de achizitie 7
1.2. Evaluarea imobilizarilor la costul de productie 9
1.3. Evaluarea imobilizarilor la valoarea de aport 10
1.4. Evaluarea imobilizarilor la valoarea de utilitate 11
1.5. Evaluarea imobilizarilor dobandite prin contract de leasing 11
1.5.1. Imobilizari corporale dobandite prin contract de leasing financiar 12
1.5.1.1. Schimbarea locatarului unui contract de leasing financiar 12
1.5.1.2. Regimul impozitelor si taxelor in cazul leasingului financiar 13
1.5.2. Imobilizarile corporale dobandite prin leasing operational 14
1.6. Evaluarea imobilizarilor urmare obtinerii unor subventii 14
1.7. Imobilizari corporale intrate prin schimb de active 15
1.8. Tratamentul costurilor estimate pentru demontarea si mutarea activelor 16
CAPITOLUL II Evaluare pe durata ciclului de viata a imobilizarilor corporale 16
2.1. Amortizarea 16
2.1.1. Metoda de amortizare liniara 18
2.1.2. Metoda de amortizare degresiva 18
2.1.3. Metoda de amortizare accelerata 19
2.1.4 Amortizarea calculata pe unitate de produs 19
2.2. Ajustarea pentru depreciere 20
2.2.1. Criterii de recunoastere a deprecierii 20
2.2.2. Reluarea unei pierderi din depreciere 21
2.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale 22
2.3.1. Tratamentul contabil aferent reevaluarii imobilizarilor corporale 23
2.3.2. Tratamentul amortizarii in cazul reevaluarilor 24
CAPITOLUL III Derecunoasterea imobilizarilor coporale 24
3.1. Modificarea destinatiei imobilizarilor 24
3.2. Casarea imobilizarilor corporale 25
3.3. Vanzarea imobilizarilor corporale 26
3.4. Tratamentul contabil al imobilizarilor corporale lipsa in gestiune 27
CAPITOLUL IV Studiu de caz privind contabilitatea imobilizarilor corporale 27
4.1. Prezentarea societatii " Bussiness Alfa Consulting " 27
4.2. Evolutia si analiza principalilor indicatori economico-financiari pe perioada 2012-2014 la societatea " Bussiness Alfa Consulting " SRL 30
4.2.1. Consideratii generale 30
4.2.2. Evolutia si analiza unor indicatori economico-financiari pe perioada 2012-2014 30
4.2.2.1. Evolutia activelor, datoriilor si capitalului propriu 30
4.2.2.2. Analiza ratelor de structura ale activului 35
4.2.2.3. Analiza ratelor de structura ale pasivului 37
4.2.3. Analiza lichiditatii societatii 38
4.2.4. Analiza ratelor de gestiune 39
4.2.5. Analiza echilibrului financiar 40
4.2.6. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 42
4.2.7. Analiza ratelor de rentabilitate 44
4.3. Studiu de caz privind contabilizarea imobilizarilor corporale in Standardele Internationale de Raportare Financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene la societatea " Bussiness Alfa Consulting " SRL 46
4.3.1. Contabilizarea imobilizarilor evaluate la costul de achizitie 47
4.3.2. Contabilizarea imobilizarilor evaluate la costul de productie 47
4.3.3. Inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale 47
4.3.4. Contabilizarea imobilizarilor dobandite prin contract de leasing financiar 48
4.3.5. Inregistrarea cheltuielilor ulterioare 48
4.3.6. Evidentierea in contabilitate a unei reevaluari 49
4.3.7. Inregistrarea deprecierii unui mijloc fix 49
4.3.8. Contabilizarea vanzarii unui mijloc fix 51
4.3.9. Inregistrarea casarii unu mijloc fix 51
CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 53
ANEXE 55


Extras din disertație Cum descarc?

Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de disertatie, intitulata "Imobilizarile corporale in Standardele Internationale de Raportare Financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene" isi propune sa analizeze contabilitatea imobilizarilor corporale atat din punct de vedere teoretic, conform legislatiei in vigoare cat si din punct de vedere practic analizand activitatea contabila a unei entitati. 
Astfel, contabilitatea se ocupa cu cunoasterea, gestiunea si controlul patrimoniului unei entitati, precum si cu rezultatele ce se obtin dupa prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute la sfarsitul exercitiilor financiare necesare in stabilirea unor relatii cu actionarii, clientii, furnizorii, institutiile de credit si organele fiscale.
Aceasta lucrare este structurata pe patru capitole astfel:
In primul capitol este evidentiata partea teoretica cu privire la forma de dobandire a imobilizarilor corporale si recunoasterea costului initial, prezentandu-se principalele metode de evaluare, contractul de leasing financiar, evaluarea imobilizarilor urmare a obtinerii unor subventii, schimbul de active, precum si costurile pentru demontarea si mutarea activelor.
Capitolul al doilea trateaza in particular intreg ciclul de viata al imobilizarilor corporale fiind evidentiate metodele de amortizare, deprecierea, reevaluarea, precum si reglementarea contabila a acestora.
De asemenea, in capitolul al treilea sunt prezentatesituatiile in care pot ajunge imobilizarile corporale, cum ar fi casarea, vanzarea sau modificarea destinatiei acestora.
In utlimul capitolul ne este prezentat studiul de caz pe o societate cu raspundere limitata denumita " Bussiness Alfa Consulting " ce are ca obiect de activitate cultivarea cerealelor. In cadul acestui capitol este realizata o analiza care are ca scop evaluarea performantei financiare a societatii din perioada in cauza.
Rezultatele prezentei analize pot fi folosite pentru a fundamenta deciziile de gestiune, politicile de dezvoltare precum si pentru a elabora un diagnostic global strategic.
Tot prin intermediul ultimului capitol sunt prezentate si evidentiate principalele inregistrari contabile cu privire la principala tema si anume imobilizarile corporale.
In finalul lucrarii sunt prezentate concluziile referitoare la imobilizarile corporale detinute de catre entitate, rezultatul diagnosticului financiar, precum si propunerile personale cu privire la viitorul societatii analizate.
CAPITOLUL I Forme de dobandire a imobilizarilor corporale si recunoasterea costului initial
Contabiliatea romaneasca a cunoscut in ultimii 25 de ani o importanta evolutie, datorata in primul rand de evolutiile economice, sociale si politice, pe plan intern si anume trecerea Romaniei de la o economie centralizata la o economie de piata, iar in al doilea rand de evolutiile de pe plan international cum ar fi unificarea pietelor globalizarea economiilor, aderarea la Uniunea Europeana. Aceste evolutii au impus alinierea contabilitatii romanesti cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS).
Printre avantajele rezultate din aplicarea IFRS in Romania se regasesc: cresterea transparentei informatiilor financiare, armonizarea raportarii interne si externe in conformitate cu IFRS si de asemenea reducerea asimetriei informationale.
Armonizarea contabilitatii romanesti cuStandardele Intenationale de Raportare Financiara, precum si cu directivele europene, a durat foarte putin datorita exigentelor impuse tarilor membre ale Uniunii Europene.
Elementele comune legislatiei contabile internationale sunt reprezentate de forma de prezentare a Situatiei veniturilor si cheltuielilor, a principiilor generale ale contabilitatii, precum si simplificarea sistemului de raportare pentru intreprinderi mici si mijlocii.
Standardele Internationale de Raportare Financiara sau IFRS(International Financial Reporting Standards) reprezinta un set de standarde contabile. In prezent, ele sunt emise de International Accounting Standards Board sau IASB. Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub denumirea de Standarde Internationale de Contabilitate (IAS).
Doctrina contabila internationala este reprezentata de directivele elaborate de Uniunea Europeana cu privire la reglementarea contabilitatii,literatura contabila straina, normele contabile internationale emise de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate etc.
In Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012, a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012 privind aprobarea Reglementarilor contabile in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
Obiectivul Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1286/2012 este de a reglementa norme de intocmire, auditare statutara, aprobare si publicare a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate ale societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si reguli privind inregistrarea in contabilitatea acestora a operatiunilor economico-financiare efectuate si planul de conturi aplicabil.
Prevederile cuprinse in OMFP nr. 1286/2012 se aplica odata cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si de asemenea cu alte dispozitii legale aplicabile, in obiectivul asigurarii unui grad sporit de transparenta si comparabilitate a situatiilor financiare anuale.
IAS 16 "Imobilizari corporale" este standardul international destinat contabilizarii imobilizarilor corporale.
Obiectivul principal al acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale, astfel incat beneficiarii situatiilor financiare sa fie bine informati cu privire la investitiile intreprinderii in active corporale.
Principalele problemele care sunt dezbatute in cadrul acestui Standard sunt:
-valoarea la care se recunosc activele in patrimoniul entitatii beneficiare la momentul initial al achizitiei;
-modalitatea de amortizarea a activelor in functie de beneficiile economice viitoare;
- modificarea valorii activelor in functie de evenimentele ulterioare 
Acest standard (IAS 16)se aplica in contabilitatea imobilizarilor corporale, exceptand cazul in care un alt IAS permite sau prevede o abordare contabila diferita.
Imobilizarile corporale sunt acele active detiunte de catre o intreprindere in scopul de a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi date spre inchiriere tertilor sau pentru a fi utilzate in scopuri administrative si de asemenea pentru a fi folosite pe parcursul mai multor perioade.
Termenul de imobilizari corporale (sau active tangibile) este utilizat in general pentru a identifica acele active utilizate cu precadere in activitatea productiva din care entitatea va beneficia pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Termenul de ,,corporal" face practic diferenta fata de activele necorporale care sunt active a caror valoare nu poate fi desemnata in totalitate de existenta lor fizica.
Terenurile si mijloacele fixe sunt imobilizari corporale, recunoscute ca active atunci cand indeplinesc urmatoarele conditii: genereaza beneficii economice viitoare certe pentru entitate, iar costul acestora poate fi evaluat in mod credibil.
Imobilizarile corporale recunoscute ca active vor fi evaluate initial la costul sau. Costul initial la care poate fi evaluata o imobilizare corporalaimbraca mai multe forme:
-cost de achizitie pentru acele imobilizari corporale dobandite cu titlu oneros;
-cost de productie pentru imobilizari corporale produse in cadrul entitatii;
-valoare de aport, stabilita in urma evaluarii, pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
-valoare de utilitate, pentrucele primite cu titlu gratuit.
1.1.Evaluarea imobilizarilor la costul de achizitie
Estimarea corecta a valorii proprietatilor imobiliare si analiza adecvata a celorlalte aspecte aferente proprietatilor conduc la decizii corecte cu privire la dispozitia si folosirea proprietatilor.
Evaluarea este un procedeu utilizat in contabilitate pentru exprimarea baneasca a tuturor existentelor si modificarilor elementelor de patrimoniusi reprezinta o concluzie sau o opinie emisa pe baza unei analize amanuntite referitoare la natura,valoarea, calitatea sau utilitatea unor proprietati imobiliare, exprimata cuimpartialitate de o persoana specializata in evaluarea si analiza proprietatilor.
Procesul de evaluare este compus dintr-o intreaga serie de proceduri ordonate si coerente care au ca rezultat, estimarea valorii.
Un element al terenurilor si al mijloacelor fixe care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau. Costul reprezinta suma platita in numerar sau echivalente de numerar ori valoare justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia .
Costul de achizitie este folosit pentru bunurile achizitionate de pe piata si cuprinde pretul de cumparare negociat intre parti, la care se adauga: cheltuielile cu transportul, cu instalarea, cu montajul, cu punerea in functiune, cu taxele vamale, primele de asigurare, T.V.A. deductibila si de asemenea taxele notariale, comisioane si alte cheltuieli nerecuperabile.
Costuri direct atribuibile sunt costul beneficiilor acordate angajatilor, costurile initiale de livrare si manipulare, onorarile personalului de specialitate, costul testarii functionalitatii activului, dupa deducerea castigului net aferent vanzarii oricaror elemente obtinute in urma aducerii activului la locatia si in starea respectiva etc.
Costul de achizitie rezulta insumand pretul de cumparare, taxele nerecuperabile,cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii utile pentru punerea in stare de functionare a bunului respectiv. Pentru imobillizari, punerea in starea de functionare inseamna inclusiv montajul si probele tehnologice.
Costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv, costurile de restaurare a amplasamentului, in masura in care costul este recunoscut ca un provizion pe baza IAS 37 ,,Provizioane, active si datorii contingente" .
In conformitate cu standardul, in costul initial al mijloacelor fixe se includ si costurile previzionate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfarsitul perioadei de utilizare a acestuia. Aceste costuri se evidentiaza prin constituirea unui provizion corespunzator. Costul evaluat al lucrarilor de demontare si mutare a mijlocului fix se va inregistra in Situatia veniturilor si a cheltuielilor de-a lungul duratei de viata a acestuia, fiind inclus in cheltuiala anuala cu amortizarea.
Reducerile comerciale primite de la furnizor si mentionate pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor. Reducerile comerciale ar putea fi, de exemplu: rabaturile(se primesc pentru defecte de calitate), remizele(se primesc in cazul achizitiei de bunuri peste volumul convenit), risturnele(sunt reduceri de pret in cadrul unei tranzactii efectuate cu acelasi tert, intr-o perioada determinata).
Reducerile financiare sunt acordate sub forma de sconturi de decontare pentru plata creantelor premergator termenului normal de exigibilitate.
In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, costul de achizitie nu include costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor, aceste costuri fiind inregistrate in conturile de cheltuieli corespunzatoare.
Standardul este permisiv in privinta capitalizarii in mod rezonabil al tuturor costurilor care participa la obtinerea activului, punerea acestuia in stare de functionaresi de asemenea obtinerea performantelor dorite, in situatia in care se indeplineste conditia ca aceste valori aditionale sa mareasca valoarea activului mai mult decat valoarea sa justa.
1.2. Evaluarea imobilizarilor la costul de productie 
Costul de productie este utilizat in cazul imobilizarilor dobandite din propriul proces de productie al entitatii, sau cele construite de intreprindere, acesta fiind format din costul de achizitie a materiilor prime, materialelor consumate si de asemenea din cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Audit Si Expertiza Contabila.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Baltes Nicolae, "Analiza economico-financiara a intreprinderii", Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2013.
2. Baltes Nicolae, Ciuhureanu Alina-Teodora, "Contabilitate Financiara", Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.
3. Baltes Nicolae, Ciuhureanu Alina-Teodora, "Contabilitate - Fundamente teoretice si practice", Editura Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009.
4. CECCAR, "Standarde Internationale de Raportare Financiara", Editura CECCAR, Bucuresti, 2006.
5. Cristea Stefana Maria, "Armonizarea contabila internationala" si practicile contabile nationale, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007.
6. Dutescu Adriana,"Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale deContabilitate", Editura CECCAR, Bucuresti, 2002.
7. Feleaga Niculae, Feleaga Liliana, "Modele si reguli de evaluare in contabilitatea internationala", Bucuresti.
8. Girbina Madalina, "Principalele diferente dintre prevederile reglementarilor contabile nationale si cele ale referentialului international", Economistul nr. 16, Bucuresti, 2011.
9. Hennie van Greuning, "Standarde Internationale de Raportare Financiara", Editura Casa de Editura Irecson, Bucuresti, 2005.
10. Iacob Petru Pantea, Gheorghe Bodea, "Contabilitate Financiara", Editura Intelcredo, Deva, 2013.
11. Jianu Ionel, "Evaluarea in contabilitate", Editura Economica, Bucuresti, 2012.
12. Luca Iamandi, "Sisteme financiar contabile comparate", Galati, 2009.
13. Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile, Editura Rentrop&Straton, Bucuresti, 2014.
14. Matis Dumitru, Pop Atanasiu, "Contabilitate Financiara", Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2010.
15. Ministerul Finantelor Publice, Editura Economica, "Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate", Partea I, Bucuresti, 2001
16. Nicolae Todea, Sorin-Constantin Deaconu, "Contabilitate Internationala", Alba Iulia, 2010.
17. O.M.F.P. nr. 1802/2014.
18. Paraschivescu Marius Dumitru, Patrascu Lucian, Radu Florin, "Contabilitate financiara aprofundata", Editura Tehnopress, Iasi, 2011.
19. Pop Atanasiu, "Contabilitate financiara romaneasca armonizata cu Directivele contabile europene si Stanadardele Internationale de Contabilitate", Editura Intelcredo, Deva, 2002.
20. Possler Ladislau, Lambru Gheorghe, Lambru Bogdan, "Contabilitatea intreprinderii", Editura Fundatia Andrei Saguna, Constanta, 2014.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!