Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Cuprins disertație Cum descarc?

Abstract 1
Lista figurilor, tabelelor si graficelor 2
Motivatia si metodologia cercetarii 4
CAPITOLUL I. GUVERNANTA CORPORATIVA LA NIVELUL COMPANIILOR MULTINATIONALE 7
I.1.Introducere in guvernanta corporativa 7
I.2.Faimoasele scandaluri financiare - premisa a noii ere a guvernarii entitatii coporative 9
I.3.Adoptarea codurilor de buna practica de guvernanta corporativa 10
I.4. Modele de guvernanta corporativa in cadrul economiilor dezvoltate - analiza comparativa 17
I.5.Repere generale privind sistemele de control intern/managerial din tarile membre ale U.E. 20
I.6.Responsabilitatea corporativa - componenta a unei guvernante corporative eficiente 26
CAPITOLULII. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITATILOR PUBLICE 34
II.2.Modele de sisteme de control intern/managerial 34
II.2.Metodologia-cadru de proiectare si implementare a sistemului de control intern/managerial in entitatile publice din Romania 42
CAPITOLUL III. IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITATILOR PUBLICE. STUDIU COMPARATIV INTRE CASA JUDETEANA DE PENSII BOTOSANI SI PRIMARIA COMUNEI MIHAI EMINESCU 45
Concluzii si propuneri 75
Bibliografie 77
Anexe 78


Extras din disertație Cum descarc?

Motivatia si metodologia cercetarii
Dinamica economica actuala si acerba concurenta existenta pe toate pietele, indiferent de profil, impun modificari majore in sistemul de conducere al intreprinderilor si adoptarea unei noi conduite manageriale. In acest context, se aplica tot mai adesea sistemul de management al performantelor si guvernanta corporativa, ca sisteme de conducere moderne si extrem de eficiente. Datorita cresterii continue a competitivitatii mediului de afaceri national si international, managerii de astazi isi axeaza actiunile, in primul rand, pe cresterea eficacitatii intreprinderilor, ceea ce implica existenta unui sistem de management bine definit, modern si performant. 
Motivatia alegerii acestei teme de cercetare este dublu justificata, pe de o parte de faptul ca functia de control managerial cunoaste o apreciere si recunoastere din ce in ce mai mare, ceea ce determina necesitatea cresterii numarului de specialisti in acest domeniu, pe de alta parte, mediu complex, aflat intr-un continuu trend ascendent, cu care se confrunta managerii in conducerea entitatilor, motiv pentru care, gestionarea tuturor aspectelor ce deriva din viata practica capata un caracter previzionar, determina cresterea caracterului indispensabil al controlului intern/managerial, care treptat trebuie sa existe in cadrul fiecarei entitati.
Dezbaterea acestui subiect in prezenta lucrare este motivata in principal datorita actualitatii conceptelor de ,,guvernanta corporativa" si "control intern/managerial", precum si datorita importantei detinute in conducerea unei companii in contextul ultimelor transformari radicale intervenite la nivelul economiei mondiale si, implicit, in contextul noii tendinte de globalizare financiara.
Crizele economice generate de scandalurile financiare uriase care au avut loc pe scena europeana si americana au evidentiat faptul ca fraudele contabile sunt atribuite in mare masura si absentei controlului formal prevazut in reglementarile interne ale companiilor. Astfel, sunt evidentiate legaturile stranse dintre fraude, guvernanta corporativa si rolul controlului intern/managerial.
Obiectivul principal al primului capitol a constat in prezentarea abordarilor conceptuale referitoare la guvernanta corporativa. In vederea realizarii acestui deziderat ne-am propus urmatoarele obiective secundare:
- Evidentierea contextului in care a aparut si s-a dezvoltat guvernanta corporativa;
- Prezentarea faimoaselor scandaluri financiare ca premisa a noii ere a guvernarii corporative;
- Conturarea adoptarii codurilor de buna practica ca solutii de implementare a politicii si principiilor guvernantei corporative;
- Analiza comparativa a diferitelor modele de guvernanta corporativa;
- Prezentarea reperelor generale privind sistemele de control intern/managerial in statele membre ale U.E.
- Reliefarea si explicarea rolului responsabilitatii corporative ca functie a unei guvernante corporative eficiente;
Obiectivul principal al capitolului al doilea a constat in prezentarea dezvoltarii si implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatilor publice. In vederea realizarii acestui deziderat ne-am propus urmatoarele obiective secundare:
- Conturarea principalelor modele de sisteme de control intern/managerial;
- Analiza comparativa a modelelor de sisteme de control intern/managerial;
- Prezentarea metodologiei cadru de proiectare si implementare a sistemului de control intern/managerial la entitatile publice din Romania;
Obiectivul principal al ultimului capitol a constat in evidentierea rolului implementarii standardelor de control intern/managerial la nivelul entitatilor publice. In vederea realizarii acestui deziderat ne-am propus urmatoarele obiective secundare:
- Analiza gradului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul entitatilor publice
- Formularea unor recomandari in vederea imbunatatirii gradului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelor celor doua entitati;
- Calcularea unor indicatori asociati standardelor si evidentierea impactului acestora asupra managementului entitatilor;
- Prezentarea principalelor masuri de actiune in vederea cresterii performantei sistemelor de control intern/managerial bazat pe standarde;
Avand in vedere realizarea obiectivelor propuse in cadrul cercetarii, demersul nostru stiintific se bazeaza pe o abordare deductiva de la general la particular ce imbina studiile cantitative cu cele calitative.
In prima parte a lucrarii pentru aprofundarea subiectelor de interes, cercetarea are un caracter preponderent calitativ. Aceasta metoda nu necesita testarea unor ipoteze enuntate ex-ante. Cunostintele teoretice sunt folosite in vederea unei mai bune intelegeri a unui fenomen si nu pentru a realiza supozitii. Printre aspectele care au fost aprofundate prin cercetarea calitativa se numara: teoriile de baza ale guvernantei corporative si definirea conceptului de guvernanta corporativa, a guvernantei corporative eficiente, coduri de buna practica de guvernanta corporativa, modele de guvernanta corporativa, importanta responsabilitatii corporative in guvernanta corporativa, modele de sisteme de control intern/managerial, importanta implementarii standardelor de control managerial.
Printre metodele specifice stiintelor socio-umane, care au fost folosite in cadrul cercetarii calitative intreprinse se numara: 
- Observarea neparticipativa;
- Analiza documentelor;
- Comparatia;
Abordarea neparticipativa se datoreaza naturii domeniului de cercetare si a stadiului actual de cunoastere in domeniul de interes. Totusi prin comparatiile realizate, opiniile proprii exprimate si concluziile formulate se releva aspectele participative ale cercetarii si pertinenta informatiilor transmise. Din perspectiva criteriului temporar, metodele folosite sunt preponderent transversale, adoptate pentru identificarea relatiilor de cauzalitate, dependenta sau influenta intre domeniul guvernantei corporative si controlul intern/managerial. Elemente specifice metodelor longitudinale se regasesc in analiza efectuata asupra evolutiei pozitiei si implicarii organismelor profesionale internationale si autohtone in dezvoltarea domeniului de interes, respectiv in urmarirea evolutiei cadrului legislativ.
Daca in prima parte cercetarea realizata este eminamente calitativa, in ultima parte, studiul realizat se incadreaza in aria cercetarilor cantitative. Prin dimensionarea si analiza indicatorilor, ipotezele formulate si testate, identificarea si argumentarea relatiilor dintre aspectele abordate, am incercat sa reliefam natura si amploarea influentei controlului intern/managerial asupra entitatilor. Metodele de cercetare sunt: 
- Analiza comparativa transversala;
- Observatia neparticipativa; 
In cadrul studiului de caz, in vederea dimensionarii indicatorilor am realizat o cercetare pe baza de chestionar. Grupul tinta in vederea stabilirea esantionului a fost format din sefii de compartimente ale celor doua entitati publice, carora le-am aplicat chestionarul cu ajutorul carora am adunat datele de care aveam nevoie. Marimea esantionului ales este de 12 persoane pentru entitatea A si 7 persoane pentru entitatea B. Chestionarul cuprinde un set de 18 intrebari astfel incat am putut obtine o radiografie de moment cu informatii relevante despre implementarea standardelor de control la nivelul celor doua entitati.
Prin imbinarea cercetarii calitative cu cea cantitativa speram ca am reusit sa surprindem valentele teoretice si provocarile practice pe care le ridica controlul managerial in guvernanta corporativa, ceea ce justifica demersul realizat si deschide noi directii pentru cercetarile viitoare.
In primul capitol ,,Guvernanta corporativa la nivelul companiilor multinationale" am realizat o delimitare conceptuala a termenului de guvernanta corporativa, prin studierea literaturii de specialitate si a reglementarilor de unde am cules informatiile necesare prelucrarii ulterioare. Intr-un prim pas am luat in considerare delimitarea conceptului de guvernanta corporativa prin prisma definitiilor regasite in literatura de specialitate, reglementarile si recomandarile de bune practici ale guvernantei corporative, urmate de analiza teoriilor care stau la baza guvernantei corporative. Pentru a puncta principalele motive care au stat la baza evolutiei bunelor practici de guvernanta corporativa am recurs la prezentarea faimoaselor scandaluri financiare.


Fisiere în arhivă (1):

 • Implementarea standardelor de control intern la nivelul entitatilor publice.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Carti 
1. Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, republicata in 1976, University for Chicago Press;
2. Alin Ionescu Guvernanta corporativa in cadrul economiilor dezvoltate, 2013;
3. Balaceanu Cristina Practici ale guvernantei si guvernanta corporativa, Analele Universitatii Constantin Brancusi, Tg.Jiu, 2010;
Bunget, O. , C., Florea-Ianc Z., Ghita, Guvernanta corporativa si auditul intern, Timisoara, Editura Mirton, 2009;
4. Girbina, M. Corporate Governance Disclosures in Romania, 2012 
5. Ioan-Ovidiu Spataceanu Testarea conformitatii cu principiile de guvernanta corporativa pe piata romaneasca de capital, Universitatea Petru-Maior din Tg.Mures, 2012;
6. K.H.Spencer Pickett The Internal Auditing Handbook, Second Edition, John Wiley&Sons, River Street, USA, 2006;
7. Laura Buzatu Piata de capital in Romania, identificarea unor cai si oportunitati de crestere si diversificare a acesteia, teza de doctorat, conducator stiintific prof.univ dr.Alexandru Puiu, ASE Bucuresti;
8. Marcel Ghita Guvernanta corporativa si auditul intern, Editua Tehnica-Info, Chisinau, 2009;
9. Mihai Savin Metode de optimizare a performantei conceptului de guvernanta corporativa, Management Intercultural, 2013;
10. Nadia Albu Guvernanta corporativa in Romania. Perceptii si perspective, Contabilitate, expertiza si auditul afacerilor, 2013;
11. Niculae Feleaga Guvernanta corporativa in economiile emergente, cazul Romaniei, Economie teoretica si aplicata, volumul XVIII, 2011;
12. Stilpon Nestor, International Efforts to Improve corporate governance: Why and How OECD;
13. Shleifer A. and Vishny R. A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance nr.52,1997;
14. Sorin Cosneanu Necesitatea implementarii guvernantei corporatiste in intreprinderile romanesti, Economie teoretica si aplicata, Vol.XX, 2013;
15. Sventlana Pinzari, Ianina Spinei Administrarea corporativa - premisa a transparentei si prevenirii coruptiei, Transparency International, Moldova, Chisinau, 2004;
16 Turnbull, S. Corporate governance: Its scope, concerns and theories, Corporate
Governance, an International Review, volumul 4, 1997;
Articole si alte publicatii
17. *** Carte verde, Cadru de guvernanta corporativa al UE, Comisia Europeana, Bruxelles, 2011;
18. *** Compediu al Sistemelor de Control Public Intern din Statele Membre ale Uniunii Europene, Oficiul de Publicatii al Uniunii Europene, Luxemburg, 2011;
19. *** Ghid de evaluare a sistemului de control intern in entitatile publice, Curtea de Conturi a Romaniei, 2011;
20. *** Guvernanta corporativa in Romania, OECD, 2001;
21. *** Guvernanta corporativa, Ghid pentru dezvaluirea informatiilor - Bursa din Toronto;
22. *** Guvernanta corporativa si managementul riscurilor, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie si Irlanda, editia a II-a,
23. *** Indrumar metodologic pentru dezvoltarea controlui intern in entitatile publice, MFP;
24. *** Manual curs de baza pentru auditul de sistem, Proiect Phare - Dezvoltarea auditului de performanta si auditului de sistem in Romania;
25. *** Principles of corporate governance, OECD 2004 - editie revizuita;
26. *** The importance of corporate responsability, Economist Intelligence Unit, January 2005;
27. *** The Business Environement and Corporate Governance, The Worls Bank, 1998;
Site-uri
28. *** www.ccir.ro
29. *** www.coso.org 
30. *** www.cica.ca;
31. *** www.europa.int
32. *** www.ifac.org
33. *** www.mfinante.ro 
Legislatie
34. *** O.M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern, cu completarile si modificarile ulterioare;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!