Modalități de Eficientizare

Cuprins disertație

ARGUMENT 4
CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICE ȘI PARTICULARITĂŢI PSIHOPEDAGOGICE ALE EVALUĂRII 7
I.1. EVALUAREA-COMPONENTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 9
I.2. OPERAŢIILE EVALUĂRII 12
I.3. FUNCŢIILE EVALUĂRII 13
I.4.FORME/ TIPURI DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞI A PROGRESELOR ŞCOLARE 15
I.5.METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞI A PROGRESELOR ŞCOLARE 17
I.5.1. Metode şi tehnici tradiţionale de evaluare 18
I.5.2. Strategii alternative de evaluare 35
I.6. TEHNICI DE NOTARE 39
I.7. FACTORI PERTURBATORI ŞI ERORI ÎN EVALUAREA ŞCOLARĂ MODALITĂŢI DE CORECTARE 41
CAPITOLUL AL II-LEA: FORMAREA COMPETENŢEI DE A REZOLVA EXERCIŢII ŞI PROBLEME LA CLASELE I ŞI A II-A 43
II.1. DEFINIREA COMPETENŢEI 43
II.2. COMPONENTELE STRUCTURALE ALE UNEI COMPETENŢE 43
II.3. RELAŢIA COMPETENŢĂ-COMPORTAMENT-PERFORMANŢĂ 44
II.4. FIŞĂ INDIVIDUALĂ A COMPETENŢEI-„SCRIEREA UNUI NUMĂR” 49
CAPITOLUL AL III-LEA: COORDONATE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII APLICATIVE 53
III.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII ŞI IPOTEZA DE LUCRU 53
III.2. METODOLOGIA DE CERCETARE 54
III.3. STRATEGII DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞCOLARE LA MATEMATICĂ 58
III.3.1. Evaluarea iniţială a cunoştinţelor, deprinderilor, capacităţilor elevilor 58
III.3.2. Modalităţi de evaluare formativă 59
III.3.3.Evaluarea sumativă 60
CAPITOLUL AL IV-LEA: PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 62
IV.1. TABELE ANALITICE/ SINTETICE, REPREZENTĂRI GRAFICE, INDICI STATISTICI ÎN URMA APLICĂRII TESTELOR PE EŞANTIONUL EXPERIMENTAL 62
IV.1.1.Rezultatele înregistrate în urma aplicării testului iniţial pe eşantionul experimental 62
IV.1.2. Rezultate înregistrate în urma aplicării testului formativ pe eşantionul experimental 64
IV.1.3. Rezultate înregistrate în urma aplicării testului sumativ pe eşantionul experimental 67
IV.2.TABELE ANALITICE, REPREZENTĂRI GRAFICE, INDICI STATISTICI ÎN URMA APLICĂRII TESTELOR PE EŞANTIONUL DE CONTROL 70
IV.2.1.Rezultate obţinute la testul iniţial 70
IV.2.2.Rezultate obţinute la testul sumativ 71
IV.3. INTERPRETAREA REZULTATELOR 73
CONCLUZII 79
PROIECT DIDACTIC 82
SCENARIUL DIDACTIC 85
BIBLIOGRAFIE 89


Extras din disertație

ARGUMENT
Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în activitatea de zi de zi. Astfel se dezvoltă o serie de aptitudini: a gândi personal și activ, a folosi analogii, a analiză o problemă matematică și a o descompune în sub-probleme mai simple.
Prin rezolvarea exercițiilor și problemelor, procesele cognitive ale elevului, cu precădere gândirea, sunt stimulate și canalizate spre o activitate susținută. Pe măsură ce are loc dezvoltarea psihică a elevului prin contribuția studiului matematicii, această dezvoltare asigură la rândul ei o capacitate mai mare pentru atribuirea și însușirea conștientă și eficientă a noțiunilor matematice.
Acesta a fost punctul din care s-a născut dorința de a-i pregăti mai bine pe elevi, de a aprofunda cele mai eficiente metode de angajare în propria lor formare, urmărind stimularea capacității de deducție, fiind convinsă de faptul că flexibilitatea gândirii se poate forma prin exerciții, rezolvări și compuneri de probleme prin metode cât mai diverse.
Tratând individualizat și diferențiat elevul și activizându-l permanent în cadrul procesului de învățare, reușim să-i mobilizăm energiile creatoare, să-i focalizăm atenția, să-i stârnim curiozitatea, să-i câștigăm adeziunea logică și afectivă, să-și folosească imaginația, memoria, intuiția, capacitatea de înțelegere și puterea de anticipare.
În întreaga mea activitate am căutat să creez situații favorabile învățării pentru fiecare elev în parte.
Lucrarea de față demonstrează că folosirea deferitelor metode și tehnici de evaluare în cadrul orei de matematică se constituie într-o cerință fundamentală în dezvoltarea modului de gândire a elevilor și implicit la creșterea randamentului școlar.
În studiul acestei teme am pornit de la premisa generală că o învățare formativă și o evaluare sistematică și continuă, realizată în lumina unor criterii precise de măsurare și apreciere, influențează pozitiv creșterea nivelului de pregătire la matematică al elevului. Am respectat informațiile oferite de evaluare, ele fiind totodată necesare și în adoptarea strategiei ameliorative de prevenire a insuccesului școlar. Metodele și tehnicile de evaluare folosite în funcție de obiectivele prevăzute în programele școlare și integrate în lecții pot contribui la realizarea conexiunii inverse, la implicarea elevului în actul didactic al învățării și la obținerea rezultatelor pozitive în plan formativ.
În vederea abordării și instrumentării adecvate a evaluării în activitățile orelor de matematică, am ținut cont de câteva accente nou apărute, având drept consecință redimensionarea și restabilirea strategiilor de evaluare, în deplin acord cu o serie de exigențe:
- extinderea acțiunii evaluative de la verificarea și aprecierea rezultatelor (obiectiv tradițional) la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate;
- diversificarea tehnicilor de evaluare și creșterea gradului de adecvație al acestora la situații didactice concrete (extinderea folosirii termenului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, punerea la punct a unor metode de evaluare a achizițiilor practice);
- necesitatea întăririi și sancționării cât mai operative a rezultatelor evaluării;
- centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive;
- transformarea elevului într-un partener autentic al învățătorului în evaluare prin autoevaluare, interevaluare și evaluare controlată.
Cadrul cel mai apropiat al cercetării în vederea realizării lucrării a fost munca nemijlocită la clasă. Aici am verificat modalitățile de lucru abordate, am evaluatși comparat rezultatele obținute urmărind permanent obiectivele specifice predării matematicii în ciclul primar care derivă din câteva principii generale:
- dobândirea unor capacități de gândire critică și divergentă în măsură să-i ajute pe elevi să utilizeze cunoștințe și competențe în diferite situații:
- dezvoltarea motivației și a disponibilității de a reacționa pozitiv la schimbare, ca premisă a propriei dezvoltări personale;
- formarea unor capacități, aptitudini și valori personalizate, necesare adaptării la mediul social în aflat în permanentă schimbare.
„Deci, rostul matematicii învățate în școală este de a-l obișnui pe elev să gândească.” 
„Este vorba nu de o simplă achiziționare de cunoștințe, ci de formarea conțtientă și deliberată, a operațiilor mentale care stau la baza constituirii lor.” 
Învățătorul va forma elevi asemenea lui, elevi care să continue aspirațiile, cercetările, frământările și reușitele lui.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modalitati de Eficientizare a Evaluarii in Lectiile de Matematica din Ciclul Primar.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1 *** Dicționarul Explicativ al Limbii Române
2 Alecu Simona, 2005, Metodologia cercetării educaţionale, Ed.Fundaţiei Universitare ”Dunărea de Jos”, Galaţi
3 Barna A., Antohe G., 2003, Cercetarea pedagogică, în Curs de Pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării.Ed. Istru, Galaţi
4 Cucoş, C., coord, 1998, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, Iaşi
5 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti
6 Dumitriu C., 2004, Introducere în cercetarea psihopedagogică, E.D.P., R.A., Bucureşti
7 Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 1997, Psihologia procesului de învăţământ, E.D.P.,R.A., Bucureşti 
8 Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 2003, Psihopedagogie, E.D.P., R.A., Bucureşti;
9 G. De Landsheere, 1976, Evaluation continue et examens: precis de docimologie, Bruxelles, Paris, Labor/ Nathan 
10 G. de Landsheere., 1975, Definirea obiectivelor educației
11 G. Scallon, 1988, L`evaluation formative des apprentissages, Presses de l`universite, Laval, Quebec 
12 Gugiuman A., Zetu, E., Codreanu, L., 1993, Introducere în cercetarea pedagogică, Ed. Tehnică, Chişinău
13 Herescu, Gh., I., Dumitru, A., C., 2001, Matematică, îndrumător pentru învăţători şi institutori, Ed. Corint, Bucureşti
14 Lupu, C. şi colaboratorii, 1997, Aritmetică pentru învăţători şi elevii şcolilor normale, Ed. Paralela 45, Piteşti
15 Manolescu, M., Constantinescu., M., Gorcinski, G., 1997, Proiectarea şi evaluarea didactică în învăţământul primar, Matematică, Ed. Steaua Procion, Bucureşti
16 Meyer, G., 2000, De ce şi cum evaluăm, Ed. Polirom, Iaşi
17 Nicola, I., 2001, Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti
18 Popescu-Neveanu, P., 1998, Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti
19 Radu, I. T., 1978, Psihologia şcolară, E.D.P., Bucureşti
20 Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Descriptori de performanţă pentru ciclul primar, 2001, Ed. Prognosis
21 Stăncioiu-Jipa, F. Stăncioiu, Gh., 2001, Metodica predării matematicii în învăţământul primar, Ed. Fundaţiei Humanitas, Bucureşti


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!