Pregătirea fizică a luptătorilor cadeți de lupte libere

Cuprins disertație

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA LUCRĂRII 4
CAP. I. CARACTERISTICIGENERALE ALE PREGĂTIRII LUPTATORILOR CADETI 6
1.1. lnstruirea luptătorilor cadeti în functie de particularitătile lor morfo-functionale şi psihice 6
1.2. Conţinutul pregătirii şi eşalonarea acesteia 14
1.3. Manifestarea motrică a luptătorilor cadeti 15
CAP. II. ORGANIZAREA PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR CADET1 LA LUPTE LIBERE 21
2.1. Volttmul de pregătire şi continutul lui 21
2.2. Evaluarea nivelului de pregătire 22
2.3. Locul şi rolul pregătirii fizice in procesul instruirii luptătorilor cadeti 23
2.4. Raportul dintre pregătirea fizică specifică şi pregătirea fizică generală 26
2.5. Pregătirea fizică generală — suportul instruirii tehnico-tactică 27
CAP. III. EŞALONAREA MIUJLOACELOR Şl EXERCITIILOR DE PREGATIRE FIZICA GENERALA PE PARCURSUL UNUI CICLU ANUAL 29
CAP. IV. APRECIERI PRIVIND IMPORTANTA MIJLOACELOR DE PREGĂTIRE FIZICA GENERALĂ, LA LUPTĂTORII CADEŢI 30
CAP. V. CERCETARE APLICATIVĂ 32
CONCLUZII 39
BIBLIOGRAFIE 50


Extras din disertație

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA LUCRĂRII
În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară la un nivel tot mai înalt ţinâidu-se din ce în ce mai mult seama de substratul biologic al organismului şi de posibilităţiile lui de adaptare. 
O contribuţie serioasă la acest progres a adus-o îmbunătăţirea pregătirii fizice a sportivilor.
Se poate spune că şi în viitor, pregătirea fizică va continua să fie unul din factorii de bază ai creşterii performamelor în măsura în care ştiinţele ajutătoare vor descoperi noi posibilităţi de dezvoltare a capacităţii motrice ale sportivilor.
Mijloacele folosite pentru dezvoltarea organismului, formarea şi perfeetionarea deprinderilor motrice sunt mai eficace eu cât ele sunt mai bine alese şi aplicarea lor se face mai adecvat sarcinilor.
În scopul realizării unui înalt nivel al pregătirii fizice, specialiştii trebuie să aleagă din multitudinea de mijloace pe cele care corespund cerinţelor specifice privind pregătirea fizică la un nivel ridicat al luptătorilor.
Pentru ficeare perioadă de vârsta există premise favorabile pentru dezvoltarea calităţilor fizice.
În prezent, ca urmare creşterii exigenţelor specifice din fiecare sport în parte, este cu totul mai potrivit să înţelegem pregătirea fizică ca aparţinând fiecărui sport în parte, subordonându-se astfel integral exigenţelor acestuia.
Realizarea unei pregătiri fizice corespunzătoare implică dezvoltarea tuturor calităţilor motrice, întrucât luptă modernă solicită tot mai echilibrat manifestarea acestora.
Pregătirea fizică superioară se obţine numai în urma unei durate îndelungate de pregătire, aceasta având în vedere cele două aspecte: pregătirea fizică multilaterală şi pregătirea fizică specifică.
În cadrul întrecerilor de lupte intensitatea întâlnirilor pretinde din partea luptătorului dezvoltarea excelentă a calităţilor motrice şi înainte de toate a calităţiilor de forţă-viteză, de o tehnică eficientă şi de asemenea, de un stil modern de desfăşurare a luptei şi o tehnică eficientă.
Aspectele tratate în lucrările de specialitate referitoare la pregătirea fizică, sunt dintre cele mai diverse. În această lucrare, sunt selecţionate acele aspecte ale pregătirii fizice, care puse în practică pot să îmbunătăţească rezultatele luptătorilor cadeţi. De asemenea, am încercat să sintetizez un material teoretico-metodic, pentru ca astfel să petem contribui la dezvoltarea luptelor din ţara noastră.
CAP. I. CARACTERISTICI GENERALE ALE PREGĂTIRII LUPTĂTORILOR CADEŢI
1.1. Instruirea luptătorilor cadeţi, în funcţie dc particularităţile lor morfo-funcţionale şi psihice
Conform prevederilor regulamentului Federaţiei Române de Lupte (subordonat regulamentului internaţional al F.I.L.A. — Federaţia lnternaţională a Asociaţiilor de lupte), cadeţii încadraţi în limitele vârstei de 16-17 ani. Această vârstă corespunde celei de-a doua faze pubertare/adolescenţa (13/14-17/18 ani, fete, 14/15-18/19 ani, băieţi), caracterizându-se printr-o serie de particularităţi morfo-funcţionale şi psihice de care trebuie să se ţină seama în procesul de pregătire a tinerilor luptători.


Fisiere în arhivă (1):

  • Pregatirea fizica a luptatorilor cadeti de lupte libere.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Alihanov, 1 - Lupta libera, Tineretului, București, 1957
2. Atanasiu, M., Atanasiu,C., - Jocuri pentru pionieri și școlari, București , Didactica si Pedagogica , 1974, 247 p.
3. Atanasiu, C. - Particularitati de creștere la copii și juniori și valorificarea lor in antrenament II Rev. EFS, nr.9/1 988, București P. 6-9
4. Avram, L. - Probleme de pedagogie contemporana, B.C.P., București, 1992, 387 p.
5. Avramoff, E. Probleme medico-sportive in gimnastica, Sport Turism, București, 1982, P. 67-83
6. Avramoff, E.- Probleme de fiziologia antrenamentului, I.E.F.S., 1980, P. 1 85- 200
7. Baciu, C. - Anatomia functionala și biomecanica aparatului locomotor, (cu aplicatii in EFS,), Sport Turism, București, 1977, P. 245-271
8. Ballery, L. - Reflexii asupra procesului de invatare a luptelor in Franta, II Theorie et practique de la lutte, Belgrad, 1976, P. 35
9. Barcan, V. - Ticaliuc, E.-1001 de jocuri pentru copii, Sport- Turisrn, București, 1979, 430 p.
10. Baroga, L., Baroga, M.- Conditia fizica și sportul, Sport Turism București, 1989, P. 46-52
11. Babanski, I. K. - Optimizarea procesului de invatamant, pt didactica și Pedagogica, București, 1980, 368 p.
l2. Banciulescu. V. - Box, Mica enciclopedie, Sport Turism, București, 1981 , 287 p.
13. Bădescu.L . – Arte marțiale . Tehnici. Strtegii. Filosofia luptei, Teora, București, 1998, 356 p.
14. Berescu, Gh. - Etic și estetic in actiunea educativa, știintifica și Enciclopedică, București, 1974, P. 57 -59
15 Belloiu, M. - Cercetarea potențialului biologic la tineri, Medicala, Sibiu, 1972, P.186-194
16. Benga, 1 - Contributii la marirea eficientei lectiei de educatie fizica II Rev. E.F.S.,nr.2/1971, București, P. 14-17
17. Berger, G. - Omul modern și educatia sa, Didactica și Pedagogica, București, 1973, P. 128-143
18. Birtalan, S. - Exercitiile fizice și coloana, CNEFS, București, 1988, P. 36-44
19. BTrsanescu, Ș. - Pedagogia, Didactica și Pedagogica, București, 1984, 421 p.
20. Bratu, I - Cadru metodic și limitele арlicării metodelor moderne in procesul de instruire II Rev. E.F.S., nr. 9/1 988, București P. 7-9
21. Branga, D., Mujicicov, N. - Jocuri de mișcare pentru elevi, Tineretului, București, 1968, 289 p.
22. Bogdan, T. Stănculescu, I - Psihologia copilului și psihologia pedagogică, Didactică și Pedagogica, București, 1974, P. 178-183
23. Bogdan, T. - Copii capabili de performante superioare, În caiete de pedagogie moderna, Didactica și Pedagogica, București, Np971 981 , P. 34 - 36
26. Caun, E., Moroșan, R. - Sanatatea elevilor în școlile nationale, Conferinta știintifica lnternationala, Chișinau, 1 993. Vo! Il., P. 40-41
27. Calistrat, C. - Despre vointa, Albatros, București, 1977, P. 34 I 39.
28. Carstea, Gh. - Planificarea procesului de educatie fizica
29. Carstea, Gh. - Teoria și metodica educatiei fizice și sportului, Universul, București, 1993, 220 p.
30. Carstea, Gh.- Programarea și planificarea in educatia fizica sportiva și școlara, Universul, București, 1993, P .28-42


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!