R?lul St?tiunil?r B?ln???lim?t?ri?? in D?zv?lt?r?? si ?r?m?v?r?? ??t?nti?lului S?n?t?ri?l l? Niv?l N?ti?n?l si Int?rn?ti?n?l

Cuprins disertatie Cum descarc?

INTR?DU??R? 5
???IT?LUL I ?RI?NTARI STR?T?GI?? SI DIR??TII ?RI?RIT?R?? D? D?ZV?LT?R? ?L? TURISMULUI B?LN??R 9
I.1. Ist?ri?ul ??r??taril?r, st?diul ?un??st?rii ?r?bl?m?l?r b?ln??l?gi?? ?u ?rivir? s???i?la ?su?r? v?l?rifi?arii turisti?? b?ln??l?gi??. 9
I.2. ?r??un?ri ?rivind imbunatatir?? l?gisl?ti?i n?ti?n?l? ?? tin? d? ??tivit?t?? d? d?zv?lt?r? ? turismului b?ln??r in R??ubli?? M?ld?v? 23
I.3. ?s???t? ?l? ??r?rii si m?tiv?ti?i turisti?? in turismul b?ln??r 27
???IT?LUL II ST?DIUL ??TU?L D? V?L?RIFI??R? ? ??T?NTI?LULUI TURISTI? B?LN???LIM?T?RI? SI STR?T?GII D? D?ZV?LT?R? ? TURISMULUI B?LN??R. 34
II.1. ??r??t?risti?? g?n?r?la ? st?tiunii Bu?uri?-SIND 40
II.2. R?lul si im??rt?nt? s?n?t?riului ??dru in d?zv?lt?r?? turismului b?ln??l?gi?. 43
II.3. ??r??t?risti?? st?tiunii "Nufarul ?lb" ?? b?za ? d?zv?ltarii turismului b?ln??l?gi?. 48
???IT?LUL III ?R?M?V?R?? TURISMULUI B?LN??R IN R?I??N?L? D? ??NTRU ? R??UBLI?II M?LD?V? 53
III.1. ?n?liz? si ??r??t?r?? ??m??r?tiva ? ??m?l?x?l?r turisti?? b?ln??r? ?? ??m??n?nt ?l d?zv?ltarii turismului dur?bil in R??ubli?? M?ld?v? 53
III.2 M?d?litati d? ?r?m?v?r? ? turismului b?ln??r din z?n? d? ??ntru ? R??ubli?ii M?ld?v? 64
III.3. R?lul si im??rt?nt? ?f?rt?l?r turisti?? ? s?n?t?riului "Bu?uri?- Sind" si str?t?gii d? ?r?m?v?r? ? instituti?i l? niv?l n?ti?n?l si int?rn?ti?n?l 68
??N?LUZII SI R???M?NDARI 75
BIBLI?GR?FI? 77
?N?X? 82


Extras din disertatie Cum descarc?

INTR?DU??R?
?rg?niz?ti? M?ndi?la ? Turismului d?fin?st? turismul ?? fiind "??tivitatil? r??liz?t? d? ??rs??n? s?u gru?uri d? ??rs??n? ?? dur?t? ?alat?riil?r si s?d?rii ???st?r? in l???tii dif?rit? d? s??tiul ?bisnuit tr?iului ??tidi?n. ???st? ??tivitati s? ??t d?sfasur? ?? ? ??ri??da d? tim? m?i mi?a d? un ?n, ?u s??? d? ?dihna, ?f???ri si ?lt? m?tiv?".
?xista num?r??s? ?lt? d?finitii ?l? turismului, un? dintr? ??l? m?i utiliz?t? fiind d?ta in ?nul 1942 d? ?atr? Hunzik?r si Kr??f, d?i ?r?f?s?ri ?lv?ti?ni d? M?rk?ting turisti?, m?mbri ?i ?.I.?.S.T.- ?ss??i?ti?n ?f S?i?ntifi? ?x??rts in T?urism (?s??i?ti? Int?rn?ti?n?la ? ?x??rtil?r Stiintifi?i in Turism)- "Turismul ?st? ?ns?mblul d? ??tiuni, ??tivitati, r?l?tii si f?n?m?n? ??uz?t? d? d??l?s?r?? si m?ntin?r?? un?i? s?u m?i mult?r ??rs??n? in ?f?r? s??tiului ?bisnuit d? r?s?dinta, m?i ?utin ? ??l?r ??r? sint m?tiv?t? in ?rin?i??l d? ??tivitati lu?r?tiv?, ??rm?n?nt? s?u t?m??r?r?". ????sta d?finiti? si-? m?i ?i?rdut din ??r??t?rul ?i stri?t, ?d?ta ?u ???riti? turismului d? ?f???ri, ??r? ?r? ?? s??? ?rin?i??l t??m?i ? ??tivit?t? lu?r?tiva. Insa, ?stazi, ???st ti? d? d??l?s?r? ???t? fi ??nsid?r?t ? f?rma d? turism, ?vind in v?d?r? ?a utiliz??za infr?stru?tur? turisti?a (tr?ns??rt, ??z?r?, s?rvi?ii d? m?sa ?t?.) [16, ?.99- 100]
??nf?rm L?gii ?u ?rivir? l? ?rg?niz?r?? si d?sfasur?r?? ??tivitatii turisti?? in R??ubli?? M?ld?v? Nr. 352-XVI din 24.11.2006 ?rti??lul 3- "Industri? turismului ?st? un ?ns?mblu d? ??tivitati ???n?mi?? si ??m?r?i?l? d?stin?t? ?r?du??rii d? s?rvi?ii turisti??, ??r?s?unzat??r? st?nd?rd?l?r d? ?l?sifi??r?, r??liz?t? ?rin stru?turil? d? ??z?r? si ?lim?nt?ti?, d? ?gr?m?nt si d? tr?t?m?nt b?ln??r, d? ?r?st?r? ? s?rvi?iil?r d? tr?ns??rt, d? ?rg?niz?r? ? ??ngr?s?l?r si ??nf?rint?l?r, ?u d?stin?ti? s??rtiva, ?rin bir?uri d? inf?rm?r? turisti?a, ?rin tur???r?t?ri si ?g?ntii d? turism"; [4, ?rt. 3]
??trivit ???l?i?si l?gi (L?g?? ?u ?rivir? l? ?rg?niz?r?? si d?sfasur?r?? ??tivitatii turisti?? in R??ubli?? M?ld?v? Nr. 352-XVI din 24.11.2006)- "Turismul b?ln??r ?st? ? f?rma d? turism ?r??ti??ta d? ??rs??n?l? ?? ?u ?? d?stin?ti? st?tiunil? b?ln???lim?t?ri?? in s???ul ingrijirii sanatatii s?u ?r?v?nirii un?r b?li".
D??i, s? ???t? r?m?r?? f??tul ?a, turismul b?ln??r- ?st? ? f?rma s???ifi?a ? turismului d? ?dihna, ??r? ? lu?t ? m?r? ?m?l??r? nu ?tit ?? urm?r? ? d?rint?i d? ? ?r?v?ni ?numit? imb?lnaviri, ?it m?i ?l?s ? ?r?st?rii surm?n?jului si ? b?lil?r ?r?f?si?n?l?, d?t?rmin?t? d? ritmul vi?tii m?d?rn?. Din ????sta ??uza ?l ?st? l?g?t m?i mult d? ?numit? st?tiuni ?un?s?ut? ??ntru ?r??ri?tatil? l?r t?r???uti??, ??ntru ???l? min?r?l?, t?rm?l?, ??ntru nam?luri, m?f?t? ?t?., situ?t? intr-un ?lim?t d? ?rut?r?. ?st? si m?tivul ??ntru ??r? turismul b?ln??r r??r?zinta un? dintr? f?rm?l? d? ?ir?ul?ti? turisti?a ??l? m?i ??nst?nt?, ?u ? ?li?nt?la r?l?tiv st?bila, ??r? ??ntribui? l? ridi??r?? ???fi?i?ntil?r d? utiliz?r? ? ?????itatii d? ??z?r? si l? r??liz?r?? un?r in??sari m?dii s??rit? ?? zi/turist.
In urm? studiului d? ??r??t?r?, s? ???t? f?rm ?firm? ?a in ??rs???tiv? ?nil?r ?? v?r v?ni, ????sta f?rma d? turism v? lu? ? ?m?l??r? si m?i m?r?, ??nstituind un? dintr? surs?l? ??l? m?i m?ri d? v?nituri.
??tu?lit?t?? t?m?i ??nsta in f??tul ?a, turismul b?ln??r ?st? ? f?rma ??m??n?nta si im??rt?nta ? turismului, d???r???, ???st? ?f?ra s?rvi?ii ??ntru imbunatatir?? starii sanatatii, tr?tarii, r??u??rarii s?u ?r?v?nirii ?numit?r m?l?dii, in ??zul un?r ??rs??n? ?u d?fi?i?nt? fun?ti?n?l?, ??ntru r?l?x?r?, ?dihna, r??r??r?, ?gr?m?nt si r??liz?r?? un?i stari d? bin?, ?rin int?rm?diul ?ur?l?r t?r???uti??, in ??drul st?tiunil?r b?ln??r?. Turismul b?ln??r ??nstitui? ? f?rma d? turism r?s??ns?bila si r?s???tu??sa f?ta d? m?diul ?mbi?nt, d? ?ultur? si tr?ditiil? l???l?, g?n?rind bunast?r?? ???n?mi?a ? ???ul?ti?i bastin?s?.
In ???st ??nt?xt, ???t? fi ?rgum?nt?t f??tul ?a ?xista num?r??s? ??rs???tiv? si s?ns? r??l? ??ntru ?r?m?v?r?? turismului b?ln??r in R??ubli?? M?ld?v?. D?t?rmin?r?? un?r dir??tii str?t?gi?? d? d?zv?lt?r? ? turismului b?ln??r in t?r? n??stra im?un? n???sit?t?? studi?rii ?x??ri?nt?i int?rn?ti?n?l? ?rivind ??liti?il? si instrum?nt?l? d? sustin?r? si d?zv?lt?r? ? d?m?niului r?s???tiv.


Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Statiunilor Balneoclimaterice in Dezvoltarea si Promovarea Potentialului Sanatorial la Nivel National si International.docx

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. ??n???ti? d?zv?ltarii turismului in R??ubli?? M?ld?v?/ H?tarir?? d? Guv?rn Nr. 912 din 8.10.1997
2. F?ndul s???i?l ??ntru ?r?m?v?r?? si d?zv?lt?r?? turismului/ H?tarir?? Guv?rnului Nr. 705 din 23.07.2001
3. H?tarir?? ?u ?rivir? l? ??r?b?r?? Str?t?gi?i d? d?zv?lt?r? dur?bila ? turismului in R??ubli?? M?ld?v? in ?nii 2003-2015 Nr. 1065 din 02.09.2003
4. L?g?? ?u ?rivir? l? ?rg?niz?r?? si d?sfasur?r?? ??tivitatii turisti?? in R??ubli?? M?ld?v? Nr. 352-XVI din 24.11.2006
5. L?g?? turismului Nr. 798-XIV din 11.02.2000
6. L?g?? turismului Nr. 530-XV din 11.10.2001
7. M?nit?rul ?fi?i?l ?l R??ubli?ii M?ld?v? Nr. 54- 56 din 12.05.2000
8. M?nit?rul ?fi?i?l ?l R??ubli?ii M?ld?v? Nr. 196- 199 ?rt. Nr. 1118 din 12.09.2003
M?n?gr?fii
9. ?STAN?I?IU, F. Di?ti?n?r d? t?rmin?l?gi? turisti?a. Bu?ur?sti: ?ditur? ???n?mi?a, 1999.- 169 ?.
10. ?L?X?NDRU D., N?gut S., Istr?t? I. G??gr?fi? turismului. ?ditur? ???d?mi?i, 1997.- 330 ?.
11. B?RL?S?U ?., Di?ti?n?r ?n?i?l???di? m?di??l d? b?ln???lim?t?l?gi? ? R?mani?i. Bu?ur?sti: ?didur? Stiintifi?a si ?n?i?l???di?a, 1982.- 157 ?.
12. B?RL?S?U ?., Mi?a ?n?i?l???di? d? b?ln???lim?t?l?gi? ? R?mani?i. Bu?ur?sti: ?ditur? ?ll, 1996.- 79 ?.
13. BR?N F. ???n?mi? turismului si m?diul in??njurat?r. Bu?ur?sti: ?ditur? ???n?mi?a, 1999.- 247 ?.
14. ??SM?S?U I. Turismul- f?n?m?n ??m?l?x ??nt?m??r?n. Bu?ur?sti: ?ditur? ???n?mi?a, 1998.- 280 ?.
15. ?RISTUR??NU ?. ???n?mi? si ??liti?? turismului int?rn?ti?n?l. Bu?ur?sti: ?ditur? ?b??n?, 1992.- 237 ?.
16. ?RISTUR??NU ?., Z?dig R., B?r?n ?.- ?urs d? ???n?mi? turismului. Bu?ur?sti: ???d?mi? d? Studii ???n?mi??, 1982.- 278 ?.
17. ?RISTUR??NU ?., N???su N., Baltar?tu ?. Turism int?rn?ti?n?l. Studii d? ??z. L?gisl?ti?, Bu?ur?sti: ?ditur? ?s??r ?rint, 2002.- 246 ?.
18. D?VID S., St?tiun?? b?ln???lim?t?ri?a "??dru" l? 45 ?ni: M?t?ri?l?l? ??nf?rint?i stiintifi??- ?r??ti?? in d?m?niul b?ln??l?gi?i si fizi?t?r??i?i. ?hisinau: ?ditur? Sirius, 2004.- 148 ?.
19. D?vid S., M?lni? N., ???? T., St?tiun?? b?ln???lim?t?ri?a "??dru", (1959- 2014): Fil? d? ist?ri?, m?t?d? d? tr?t?m?nt, t?r??ii n?tr?diti?n?l?. ?hisinau: ?ditur? Sirius, 2014.- 124 ?.
20. DR?I?? ?. Ghid ?r??ti? d? turism int?rn?ti?n?l si int?rn. Bu?ur?sti: ?ditur? ?ll B??k, 1999- 245 ?.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!