Raportul donațiilor

Cuprins disertație

Introducere	3
Capitolul I. Notiuni introductive privind contractul de donatie	4
1.1	Sediul materiei si notiunea de contract de donatie	4
1.2	Caractere juridice	5
1.3	Conditiile de validitate a contractului de donatie	7
1.3.1	Conditiile de fond	7
1.3.2	Conditiile de forma	9
1.4	Principiul irevocabilitatii donatiilor	10
1.5	Efectele contractului de donatie	11
1.6 Revocarea donatiei	12
Capitolul II. Consideratiuni introductive privind reductiunea liberalitatilor excesive	14
2.1	Notiunea de ,,reductiune". Persoanele care pot invoca reductiunea	14
2.2	Ordinea reductiunii liberalitatilor excesive	16
2.3	Caile procedurale de realizare a reductiunii	18
2.4 Efectele reductiunii	19
Capitolul III. Notiunea si domeniul de aplicare al raportului	23
3.1 Notiunea raportului donatiilor	23
3.2 Domeniul de aplicare al raportului	25
3.3 Corelatia dintre raport si reductiune	25
3.4 Conditiile obligatiei legale de raport al donatiilor	27
3.4.1 Sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala la mostenire in calitate de descendenti ai defunctului sau de sot supravietuitor	28
3.4.2 Mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea	28
3.4.3 Mostenitorul legal sa aiba si calitatea de donatar	29
3.4.4 Donatia sa nu fi fost scutita de raport	30
3.5 Persoanele care pot cere raportul	31
3.6 Donatiile supuse raportului	33
3.7 Exceptiile de la obligatia de raport	34
Capitolul IV. Modalitatea de efectuare a raportului	38
4.1 Raportul prin echivalent . Evaluarea bunului in cazul raportului prin echivalent	39
4.2 Raportul in natura	43
4.3 Caile procedurale de realizare a raportului	45
Capitolul V. Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila	48
5.1 Notiune	48
5.2 Gratificatul nu este mostenitor rezervatar	49
5.3 Gratificatul este mostenitor rezervatar, iar liberalitatea nu este supusa raportului	50
5.4 Gratificatul este mostenitor rezervatar, iar liberalitatea este supusa raportului	52
5.5 Situatia in care exista mai multe liberalitati, raportabile si neraportabile, iar beneficiarii liberalitatilor sunt atat mostenitori rezervatari, cat si persoane care nu au aceasta calitate	54
Concluzii	57
Bibliografie	58
A.	LEGISLATIE	58
B.	LUCRARI DE SPECIALITATE ROMANE SI STRAINE	58


Extras din disertație

Conform prevederilor legale, orice persoana fizica poate dispune liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, astfel incat patrimoniul lasat la moarte poate fi, valoric cu totul neinsemnat; nimeni nu este obligat sa lase o mostenire, chiar daca are rude apropiate sau sot supravietuitor. Dar dreptul de dispozitie, drept exclusiv si absolut, poate fi exercitat numai in limitele si cu modificarile determinate de prevederile legale 
Astfel de limitari - cele mai importante ale dreptului de dispozitie in materia analizata sunt prevazute in favoarea unor rude apropiate ale defunctului (descendenti si parinti, si in favoarea sotului supravietuitor), care au calitatea de mostenitori rezervatari.
Aceste limitari vizeaza insa numai liberalitatile facute prin acte inter vivos - donatiile, si mortis causa - legatele.
Liberalitatea este actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane.
Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numite donator.
Legatul constituie dispozitia testamentara prin care testatorul stipuleaza ca , la decesul sau, unul sau mai multi legatari sa dobandeasca intregul sau patrimoniu, o fractiune din acesta sau anumite bunuri determinate. Legatul este un act juridic pentru cauza de moarte, pentru ca produce efecte juridice numai din momentul mortii testatorului. Spre deosebire de donatie, prin intermediul careia donatorul isi micsoreaza in mod actual si irevocabil patrimoniul sau, legatul nu produce un asemenea efect; patrimonial testatorului nu sufera modificari cat timp el este in viata. Efectele se produc numai din momentul mortii testatorului in favoarea legatarului si in detrimentul mostenitorilor sai legali.
In prezenta lucrare vom dezbate problematica privind raportul donatiilor.
Raportul donatiilor semnifica readucerea la masa succesorala a bunurilor donate de donatorul defunct.
Au obligatia de a raporta donatia primita descendentii care vin impreuna la mostenire si sotul supravietuitor, cand vine la mostenire in concurs cu descendentii. 
Obligatia de raport are si descendentul donatarului care vine la mostenire prin reprezentare.
Capitolul I. 
Notiuni introductive privind contractul de donatie
1.1Sediul materiei si notiunea de contract de donatie
Contractul de donatie este reglementat de Codul civil in vigoare in Cartea a IV-a intitulata ,,Despre mostenire si liberalitati", Titlul al III-lea ,,Liberalitatile", Capitolul al II-lea ,,Donatia", art. 1011-1033 
Potrivit art. 984 alin. (1) Cod civil, liberalitatea este actul juridic prin care o persoana dispune de bunurile sale, in tot sau in parte, cu titlu gratuit, in favoarea unei alte persoane. Totodata, conform alin. (2) al aceluiasi text de lege, liberalitatile nu se pot face decat prin donatie sau prin legat cuprins in testament.
Asadar, liberalitatile pot fi constituite prin acte intre vii (inter vivos) - de tipul donatiilor si acte pentru cauza de moarte (mortis causa) - din categoria legatelor Dispozitii incidente in materia donatiilor intalnim si in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile ulterioare, in Titlul VI numit ,,Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic" precum si in Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale 
Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, numite donatar In contractul de donatie se realizeaza un transfer al unor drepturi, reale sau de creanta, din patrimoniul donatorului in patrimoniul donatarului, fara echivalent. Prin donatie se produce o saracire a patrimoniului donatorului si o imbogatire corespunzatoare a patrimoniului donatarului, dar spre deosebire de imbogatirea fara justa cauza, in cazul donatiei cauza contratului o constiuie vointa de a gratifica a donatorului ( animus donandi) exprimata in forma ceruta de lege, acceptata de donatar 
1.2Caractere juridice
Contractul de donatie prezinta urmatoarele caractere juridice :
a)este un contract unilateral.
Caracterul unilateral al donatiei este conferit de imprejurarea ca, de regula, numai una dintre partile contractului, si anume donatorul isi asuma obligatii contractuale. De regula, celeilalte parti a contractului de donatie, donatarului, nu ii incumba obligatii fata de donator. Donatarului ii revine doar indatorirea de recunostinta fata de donator, indatorire care insa nu decurge din contract, ci rezulta din lege Cu toate ca obligatia de recunostinta este in principal de natura morala, atunci cand imbraca formele ingratitudinii, se sanctioneaza cu revocarea donatiei de catre donator. De asemenea, in cazul in care donatorul impune anumite sarcini donatarului in schimbul transmiterii dreptului, atunci ambele parti au obligatii reciproce si interdependente, ceea ce confera donatiei caracter sinalagmatic (donatia cu sarcini). 
Dupa cum s-a subliniat si in doctrina , nu reprezinta donatii : premiile, recompensele facute in scopuri publicitare, operele de binefacere cum ar fi sponsorizarile si mecenatele sau intretinerea unei rude fara a exista obligatia legala de intretinere. In astfel de situatii nu ne aflam in prezenta contractului de donatie, pentru ca, fi e nu exista intentia de gratificare (animus donandi) din partea donatorului, care este de esenta donatiei, fie se aplica prevederi speciale care deroga de la cadrul legal al donatiilor.
b)este un contract cu titlu gratuit, deoarece transmiterea unui drept din patrimoniul donatorului in cel al donatarului are loc fara ca transmitatorul sa urmareasca obtinerea unei contraprestatii echivalente.


Fisiere în arhivă (1):

 • Raportul donatiilor.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

A.LEGISLATIE
- Constitutia Romaniei 2003
- Codul civil in vigoare adoptat prin Legea nr. 287/2009 si pus in aplicare prin Legea nr. 71/2011 
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
- Directiva nr. 23/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 asupra stabilirii standardelor de calitate si siguranta asupra donarii, procurarii, testarii, conservarii, depozitarii si distribuirii tesuturilor si celulelor umane.
- Codul civil de la 1864
- Legea nr. 36/1995
- OUG nr. 80/2013 cu privire la taxele judiciare de timbru
- Codul de procedura civila - Legea nr. 164 din 1 iulie 2010
B.LUCRARI DE SPECIALITATE ROMANE SI STRAINE
1.Bleoanca, D. Calin, D. Cigan, Ghe. Durac,C.G. Frentiu, I. Ninu, G. Raducan, T.V. Radulescu, C.S. Ricu,C.T. Ungureanu, D. Zeca, Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. II, art. 953-1649, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012
2.Al Oproiu, V.Economu, Note critice la dec. Civ. Nr. 2122/1956 a Trib. Reg. Arges, in LP nr. 3/1961, pp. 24 si urm
3.Al. Bacaci, Drept civil. Succesiunile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013
4.Bujorel Florea, Contractul de donatie in noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014
5.C.Barsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2013
6.C.Hamangiu, I. Rosetti - Balanescu, A. Baicoianu, Trat de drept civil roman, vol. III, Bucuresti, 1928, p. 573; M.Eliescu, op.cit., Ed. Academiei, Bucuresti, 1966
7.C.M. Craciunescu, D. Lupascu, Reglementarea clauzei de preciput in noul Cod civil roman, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 71/2011, in PR nr. 8/2011
8.C.S Ricu, Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. II, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 358; C.Nica, Donatia si mostenirea, vol. I, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011 
9.C.Statescu, Drept civil. Contractul de transport, Drepturile de creatie intelectuala. Succesiunile, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1967 
10.D.C.Florescu, Contractele civile, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
11.D.Chirica, Drept civil, Succesiuni si testamente, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2003
12.D.Chirica, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile., Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2014


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!