Reinsercția Socială a Condamnaților

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 3
1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND REINTEGRAREA PERSOANELOR SUPUSE PEDEPSEI CU ÎNCHISOAREA 7
1.1. Determinări conceptuale privind reintegrarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea 7
1.2. Istoricul reglementării juridice a reintegrării persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea în RM 17
1.3. Principiile procesului de reintegrare a condamnaţilor 25
1.4. Etapele şi subetapele procesului de reintegrare a condamnaţilor 29
2. REALIZAREA MĂSURILOR DE REINTEGRARE PENITENCIARĂ A CONDAMNAŢILOR 33
2.1. Aplicarea principalelor mijloace de corijare a condamnaţilor în scopul reintegrării lor 33
2.2. Direcţiile de activitate a sistemului social în instituţiile penitenciare 54
2.3. Particularităţile pregătirii pentru liberare a condamnaţilor 65
ÎNCHEIERE 77
BIBLIOGRAFIE 80
REZUMAT 86


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor şi practicienilor, este reintegrarea cetăţenilor, care au comis fapte infracţionale. Starea criminalităţii recidive în Republica Moldova, chiar şi în condiţiile diminuării unor indicatori statistici a ei, trezeşte o anumită îngrijorare. Cea mai sumară analiză a criminalităţii existente ne convinge de faptul că cauzele fenomenului dat nu sînt legate doar de existenţa unui mecanism insuficient ajustat al reglementării juridice sau al unei activităţi nesatisfăcătoare ale organelor de drept. Soluţionarea acestei probleme este organic legată de combaterea şi prevenirea criminalităţii în ansamblu. Ţinînd cont de aceasta o sarcină de bază şi actuală a organelor de stat este elaborarea unor practici eficiente, în măsură să asigure o luptă categorică cu criminalitatea în general şi cu criminalitatea recidivă în particular. Pînă în prezent pedeapsa cu închisoare rămîne a fi una din cele mai frecvent aplicate măsuri de răspundere penală. Totodată statul nu trebuie să uite că după ispăşirea termenului de pedeapsă stabilit de instanţa de judecată, iar în unele cazuri şi înainte de termen, condamnatul se va întoarce în societate, unde va fi nevoit să se adapteze la noile împrejurări şi să-şi asigure existenţa.
În acest context o importanţă deosebită o are problema reintegrării persoanelor care îşi ispăşesc sau şi-au ispăşit pedeapsa privativă de libertate în instituţiile penitenciare. Anume reintegrarea condamnaţilor la pedeapsa cu închisoare serveşte drept criteriu de bază al aprecierii eficacităţii lucrului instituţiilor care pun în executare pedepsele. Problema generală a reintegrării are şi o importanţă de sinestătătoare. Sporirea cantitativă a numărului indivizilor desocializaţi se poate răsfrînge într-o transformare calitativă în rezultatul căreia poate fi posibilă creşterea tempourilor diferenţierii sociale, iar aceasta ameninţă cu apariţia unui număr mare de persoane tentate să intre în conflict cu legea. Statul îşi face un dezavantaj cheltuind sume mari în vederea cercetarea noilor infracţiuni, desfăşurarea proceselor de judecată, etaparea condamnaţilor şi deţinerea lor în penitenciare termene de lungă durată în loc de a petrece unele măsuri de mare anvergură în vederea adaptării lor sociale prevenind astfel recidiva în rîndul acestora. Astfel, doar pentru întreţinerea sistemului penitenciar în anul 2011, din bugetul de stat al Republicii Moldova au fost alocate 237 mln. 457,78 mii lei. Necesitatea de a cheltui mijloace considerabile pentru deţinerea condamnaţilor în penitenciare limitează posibilităţile statului de a realiza programe privind prevenirea criminalităţii şi resocializarea condamnaţilor. În aceste condiţii indicii statistici relevă faptul că din numărul total de condamnaţi 53,25% au comis recidivă. 
Practica executării pedepsei cu închisoare este complexă şi contradictorie. Pe de o parte, instituţiile penitenciare trebuie să modeleze viaţa condamnatului în libertate, iar pe de altă parte – în interiorul lor se execută pedeapsa şi se realizează scopurile acesteia în condiţiile regimului coercitiv prin regulile căruia se determină limitele şi procedeele influenţării corecţionale asupra condamnaţilor, fapt care nu are loc la libertate. În afară de aceasta, practica cotidiană a instituţiilor penitenciare, precum şi rezultatele cercetărilor petrecute mai devreme demonstrează faptul că în procesul influenţării educative asupra condamnatului apar probleme dificile cu caracter juridic, psiho-pedagogic, organizatoric, care necesită o soluţionare neintîrziată. Adoptarea unei noi legislaţii execuţional-penale a pus baza unei schimbări reale a politicii penale şi execuţional-penale în sensul umanizării ei, a creat în instituţiile penitenciare condiţii mai favorabile pentru o resocializare reuşită a condamnaţilor. Persoanele liberate se reîntorc în societate purtînd cu ei experienţa căpătată în detenţie. În cele mai dese cazuri aceasta este negativă, de aceea statul este cointeresat ca persoana anterior condamnată să înceapă cît mai curînd un mod de viaţă social acceptabil şi să nu săvîrşească din nou infracţiuni. Revenind la libertate, foştii condamnaţi se ciocnesc cu o multitudine de probleme, printre care probleme locative, financiare, familiale, cu anturajul etc. Astfel, în prezent nu mai există îndoieli de faptul că calitatea activităţii instituţiilor penitenciare, gradul de implicare a organelor administrării locale, colectivelor de muncă, familiei şi anturajului apropiat influenţează, în mare măsură, soarta persoanei liberate şi starea criminalităţii în general. Deficienţele care apar în procesul organizării procesului de resocializare penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare invocă necesitatea studierii lor multilaterale în baza experienţei istorice şi străine precum şi ţinînd cont de practica existentă în prezent. Totodată, soluţionarea problemelor de resocializare nu este posibilă fără o bază legislativă adecvată, care ar reglementa procesul resocializării determinînd scopurile şi sarcinile ei. Actualitatea temei este determinată şi de necesitatea revizuirii actualului cadru normativ privind soluţionarea problemelor menţionate. 
Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în studierea complexă şi multilaterală a procesului de reintegrare a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare, analiza normelor şi practicii aplicării lor în domeniul cercetat, elaborarea propunerilor privind perfecţionarea în continuare a concepţiilor teoretice şi a acţiunilor practice de influenţare, realizate la diferite etape ale procesului de reintegrare. 
În vederea realizării scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective: 
- elucidarea esenţei socializării individului;
- formularea noţiunii de reintegrare/resocializare a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare în baza analizei accepţiunilor privind definirea procesului de resocializare şi cele asemănătoare cu el cum sînt socializarea şi adaptarea socială; 
- relevarea etapelor şi subetapelor reintegrării persoanelor supuse pedepsei cu închisoare şi a caracteristicii generale a particularităţilor lor; 
- studierea istoricului experienţei autohtone precum privind reintegrarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare; 
- elucidarea particularităţilor legislaţiei Republicii Moldova referitoare la reglementarea procesului de resocializare penitenciară a condamnaţilor; 
- analiza activităţii administraţiei instituţiilor penitenciare şi ale altor subiecţi ai resocializării privind pregătirea condamnaţilor pentru liberare; 
- studierea experienţei conlucrării diferitor instituţii şi organe, precum şi a problemelor existente în domeniul adaptării sociale a persoanelor liberate; 
- cercetarea problemei privind participarea membrilor comunităţii în procesul resocializării precum şi al profilaxiei infracţiunilor în rîndul persoanelor liberate; 
- formularea în temeiul rezultatelor investigaţiei, a unor propuneri şi recomandări ştiinţific argumentate privind perfecţionarea legislaţiei şi practicii de aplicare a ei în scopul ridicării eficacităţii procesului de resocializare a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Reinserctia Sociala a Condamnatilor.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Codul de executare a sancţiunilor de drept penal Nr. 1524 – XII din 22.06.1993. În: Monitor 
30.01.1994, nr. 1/1 (abrogat). http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326970
Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985-XV, din 18.04.2002, în vigoare de la 12.06.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr. 128-129/1012. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268
Codul de executare al Republicii Moldova Nr. 443-XV din 24.12.2004, în vigoare din 01.07.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 03.03.2005, nr. 34-35/112. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286229
Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul penitenciar Nr. 1036-XIII din 17.12.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 06.03.1997, nr. 15/154. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311530
Legea cu privire la probaţiune Nr. 8-XVI din 14.02.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.06.2008, nr. 103-105/389. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=322740
Legea Nr. 15-XVI din 15.02.2008 (în vigoare din 21.03.2008) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.03.2008, nr. 57-60/187. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=221350
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 865 din 28.12.1995 cu privire la chestiunile ce 
ţin de transferarea Direcţiei Instituţiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiţiei. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.03.1996, nr. 19/138. 
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1298 –XIII din 24.07.97 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această convenţie. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1997, nr. 54-55/502. 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 796 din 20.09.1997 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei pînă în anul 2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 09.10.1997, nr. 66. 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1624 din 31.12.2003 cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar şi planului de măsuri pe anii 2004 – 2020 pentru realizarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.01.2004, nr. 13-15, Modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 738 din 29.06.07. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.04.07. nr. 98-102.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1353 din 20.12.2005, Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a indemnizaţiilor unice pentru persoanele eliberate din locurile de detenţie. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.12.2005, nr. 172-175/1437. 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 583 din 26.05.2006 cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.06.2006, nr. 91-94/676. 
Ordinul DIP nr. 7 din 18.01.2006 de aprobare a Programului de iniţiere a deţinuţilor în domeniul ştiinţelor socio-juridice. 
14. Ordinul DIP nr. 36 din 20.03.06 despre implementarea programului cu privire la pregătirea pentru liberarea deţinuţilor din detenţie „Prosocial”. 
Ordinul DIP nr. 56 din 25.04.2006 de aprobare a Programului cu privire la organizarea educaţiei fizice şi sport cu condamnaţii – „Prosport”. 
Ordinul DIP nr. 81 din 23.05.06 de aprobare a Programului cu privire la pregătirea deţinuţilor pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. 
Ordinul DIP nr. 101 din 14.06.2006 despre implementarea Programului de încadrare în cîmpul muncii a condamnaţilor. 
Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea atestării anuale a condamnaţilor, aprobat prin Ordinul DIP nr. 52 din 14.03.2007. 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului socio-educativ şi probaţiune din penitenciare aprobat prin ord. DIP nr. 124 din 18.06.2007. 
Instrucţiunea cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul 
duratei pedepsei, aprobată prin ordinul ministrului justiţiei nr. 298 din 08.08.2007.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!