Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Cuprins disertație Cum descarc?

Introducere 5
Secțiunea I. Profilul Municipiului Roman 10
1. Dezvoltare urbană 10
1.1. Date geografice și încadrarea în teritoriu 10
1.2. Poziția în cadrul rețelei de așezări 13
1.3. Modul de utilizare al terenurilor 15
2. Profilul demografic 15
3. Fondul locativ 22
4. Structura urbană 24
5. Infrastructura de transport 26
5.1. Infrastructura rutieră. Transportul în comun 30
5.2. Infrastructura feroviară 36
5.3. Transportul aerian 37
6. Infrastructura tehnico-edilitară 37
6.1. Rețeaua de alimentare cu apă 37
6.2. Rețeaua de canalizare 40
6.3. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 42
6.4. Rețeaua de alimentare cu energie termică 44
6.5. Rețeaua de alimentare cu energie electrică 44
6.6. Rețeaua de telecomunicații 46
7. Economie 47
7.1 Scurt istoric. 47
7.2 Agenţii economici. Antreprenoriatul 48
7.3 Analiza sectorială 53
7.4. Forţa de muncă 63
7.5. Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare 64
7.6. Structuri de sprijinire a afacerilor 65
7.7. Implicarea administrației publice locale în sprijinirea mediului de afaceri 68
8. Mediu 70
8.1 Monitorizarea calității apelor 70
8.2 Monitorizarea calităţii aerului 71
8.3 Monitorizarea calității solului 72
8.4 Biodiversitatea 73
8.5 Spaţii verzi 74
8.6 Gestionarea deşeurilor 76
8.7 Educație ecologică și conștientizare 80
9. Turism 81
9.1. Resurse turistice naturale și antropice 81
9.2. Infrastructura turistică 99
9.3. Circulația turistică 101
9.4. Promovarea turistică și evenimente organizate 103
10. Servicii sociale 105
10.1. Dezvoltare socială 105
10.2. Numărul de beneficiari de prestații sociale 105
10.3. Infrastructura de servicii sociale 106
11. Educaţie 110
11. 1. Infrastructura educațională 110
11.2. Populația școlară 112
11.3. Personalul didactic 115
11.4. Oferta educațională 116
12. Sănătate 117
12.1. Infrastructura sanitară 117
12.2. Personalul medical 123
12.3. Investiții ale primăriei în domeniul sănătății 124
13. Cultură şi sport 126
13.1. Infrastructura și viața culturală 126
13.2. Infrastructura și activitatea sportivă 132
14. Guvernanță locală 134
14.1. Administrația publică locală 134
14.2. Creșterea calității serviciilor administrației locale 139
14.3. Structuri asociative ale administrației publice locale 144
14.4. Bugetul local 146
Secțiunea II. Analiza SWOT 153
Secțiunea III - Viziunea de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman (2027) 168
1. Viziunea de dezvoltare durabilă (orizont 2027): 168
Secțiunea IV – Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 170
1. Contextul strategic 170
1.1. Contextul strategic european 170
1.2. Contextul strategic național: 172
1.3. Contextul strategic regional 176
2. Obiective strategice. Obiective Operaționale. Măsuri – 2014 - 2020 177
Capitolul I: Sinteza raportului de cercetare ”Percepții privind calitatea vieții în Municipiul Roman. Direcții de dezvoltare” 182
Capitolul II – Portofoliul de proiecte prioritare strategice pentru perioada 2014-2020 184
Capitolul III – Planul de acțiune pentru implementarea strategiei 185
Capitolul IV. Sistemul de monitorizare și evaluare a strategiei 188


Extras din disertație Cum descarc?

Introducere 
În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării urbane, în special, sporind substanțial alocările financiare destinate dezvoltării durabile a oraşelor, considerate „motoare” ale creşterii economice şi ale creării de noi locuri de muncă, într-o abordare integrată, care să contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială. 
În ciclul de programare 2007-2013, politica de susţinere a oraşelor promovată de Uniunea Europeană s-a bazat pe prevederile Cartei de la Leipzig pentru oraşe europene durabile (2007), care a stabilit ca priorităţi: abordarea integrată a dezvoltării urbane; focalizarea intervenţiilor pe cartierele defavorizate; considerarea transportului în comun ca element-cheie al mobilităţii urbane; crearea unor spaţii publice de calitate, pentru rezolvarea problemelor sociale şi economice. Declaraţia de la Toledo (2010) a accentuat importanţa acordată regenerării urbane, abordării integrate a dezvoltării urbane, care ar trebui să fie inteligentă, durabilă şi incluzivă socială, în linie cu priorităţile U.E. Această declaraţie a fost prima care a subliniat necesitatea de a promova o Agendă urbană europeană. 
Principalele provocări şi priorităţi ale Uniunii Europene şi, implicit, ale Statelor Membre legate de coeziunea teritorială şi dezvoltarea urbană în perioada 2014-2020 sunt cuprinse în Agenda Teritorială 2020. Conform Agendei, principalele provocări ale coeziunii teritoriale ale U.E. pentru orizontul 2020 sunt:
1. Expunerea sporită la globalizare: transformările structurale după criza economică globală;
2. Provocările integrării europene şi interdependenţa crescândă a regiunilor;
3. Provocări demografice şi sociale diverse din punct de vedere teritorial, segregarea grupurilor vulnerabile;
4. Schimbările climatice şi riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de vedere geografic;
5. Provocările energetice ce se situează în primplan şi ameninţă competitivitatea regională;
6. Pierderea biodiversităţii; patrimoniul natural, peisagistic şi cultural vulnerabil.
Autorităţile publice locale din Municipiul Roman sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea locală şi, în acest sens, o abordare unitară a acestui obiectiv este fundamentală pentru conturarea perspectivei viitoare, pe termen mediu si lung. 
În acest context, s-a impus elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, document cadru, pe termen mediu şi lung, pentru stabilirea planului de acţiune locală pentru dezvoltarea urbană integrată, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014 – 2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.
Metodologia realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman a vizat următoarele elemente-cheie:
- obţinerea unui document complex şi modern, realizat cu respectarea criteriilor-cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: a) relevanţă, b) eficacitate, c) eficienţă, d) consecvenţă şi coerenţă e) pragmatism, f) sustenabilitate şi g) aranjamente de management şi monitorizare;
- participarea şi implicarea activă a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii în procesul de planificare strategică, pentru a construi susţinerea necesară în vederea implementării ulterioare şi stimularea construirii de relaţii de parteneriat;
- raportarea, de o manieră cât mai pragmatică, a strategiei de dezvoltare locală la priorităţile de investiţii aferente perioadei 2014 – 2020, disponibile prin accesarea de finanţări nerambursabile şi/sau mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau investiţii private.
Strategia cuprinde următoarele capitole, într-o succesiune logică:
- Profilul Municipiului Roman – este o analiză complexă a stadiului actual de dezvoltare socio-economică a municipiului, din perspectiva unui set complex de domenii de analiză;
- Analiza SWOT a Municipiului Roman - care identifică principalele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări la adresa dezvoltării comunităţii, care stau la baza direcţiilor strategice de dezvoltare durabilă a oraşului;
- Viziunea de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman – concretă şi concisă, viziunea conţine doar acele elemente posibil de realizat avându-se în vedere resursele umane, materiale şi financiare identificate sau posibil de atras pentru dezvoltare, rezultate în urma analizei resurselor;
- Obiectivele de dezvoltare ale comunității, cu priorităţi, măsuri și ținte bine definite, cuantificabile, determinate pe baza de prognoze;
- Portofoliu de proiecte prioritare, într-o abordare integrată și coerentă, inclusiv indicarea surselor potențiale de finanțare;
- Plan de acţiune pentru implementarea strategiei;
- Sistemul de evaluare şi monitorizare a implementării strategiei;
Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman a fost elaborată plecând de la experienţa procesului de planificare din perioada de programare 2007-2013 avându-se în vedere:
- includerea în strategie a unui portofoliu cât mai diversificat de proiecte, care să satisfacă nevoile identificate la nivelul principalelor domenii de analiză şi care să asigure premisele atragerii unui volum suplimentar de resurse financiare externe (din fonduri U.E., de la bugetul de stat, parteneriate public-private, etc.).


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!