Lucrări de Disertație pentru domeniul Turism

doc

Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz

CAP. 1. INTRODUCERE 1.1. Metodologie Realizarea lucrării de faţă “Rolul mass-mediei în promovarea turismului a două zone cu potenţial turistic similar. Studiu de caz: Valea Prahovei şi Ceahlău-Bicaz” a presupus obţinerea unui suport informaţional care să includă o evaluare a patrimoniului turistic al ariilor analizate şi a cererii pentru produsele şi serviciile turistice, un studiu al promovării pe baza mass-mediei a produsului turistic oferit de cele două zone analizate din judeţele Neamţ şi Prahova. Analiza lucrării se constituie într-o cercetare sintetică, ale cărui metodologie a incl... vezi detalii

doc

Valorificarea Superioară a Potențialului Turistic al Dunării

REZUMAT Cuvinte cheie –valorificare, eficienţă, produs turistic, ofertă turistică, marketing turistic, poziţionare, promovare Lucrarea de licenţă VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A POTENŢIALUI TURISTIC AL DUNĂRII aduce prin prezentarea efectuată realul potenţial pe care îl aduce fluviul în contextul unei dezvoltării durabile şi care prin frumuseţea şi structura acestuia să contribuie în mod eficient la acştivităţi de prestaţii turistice cu un real aport la viaţa socio-economică a comunităţilor riverane . Totodată lucrarea prezintă flora şi fauna de excepţie a unui parc Naţional Porţile de Fier c... vezi detalii

doc

Studii privind serviciile la Hotel Intim

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica profiturilor depăşesc aspectele practice şi limitate ale tehnicilor de piaţă. În viitor, pregătirea profesioniştilor în domeniul turismului va avea nevoie de stăpânirea şi folosirea ştiinţei acestui sector, singura alternativă pe care s-ar putea fundamenta dezvoltarea producţiei... vezi detalii

docx

Motivarea angajaților în inteprinderi de turism

Аrgument Аm аles cа temă pentru lucrаreа de disertаție, Motivаreа аngаjаților din întreprinderi de turism, deoаrece, consider că, dаtorită unui personаl motivаt în domeniul turismului, se poаte аjunge lа dezvoltаreа turismului. Urmând o fаcultаte în geogrаfie și un mаster în turism, unde аm reușit să-mi аprofundez cunoștințele, îmi doresc foаrte mult să continui și să lucrez în domeniul turismului. Pentru а înțelege cu аdevărаt motivаreа lа locul de muncă este nevoie de mаi mult decît un demers аcаdemic. Eficаcitаteа politicilor de аfаceri depinde de corectitudineа opiniilor despre motivа... vezi detalii

doc

Căi de Valorificare a Produsului Turistic Zona Băile Herculane

INTRODUCERE Odată cu evoluția societății, creșterea productivității muncii sociale, sporesc nevoile oamenilor în legătura fizică și spirituală a existenței lor - folosirea activă a timpului liber devine o nevoie cotidiană, care se amplifică în mod exploziv, trecând treptat în categoria nevoilor fundamentale. În acest context, turismul a devenit o componentă a vieții la care se renunța din ce în ce mai greu, mai ales după o anumită etapă de dezvoltare economică. Turismul a ajuns să ocupe un loc important în modul de viață al unui număr tot mai mare de oameni și în structurile diverselor e... vezi detalii

doc

Cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în zona turistică Semenic

INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Cercetarea obiceiurilor şi tradiţiilor în zona turistică Semenic a fost elaborată cu scopul de a evidenţia obiceiurile si traditiile din zona turistica Semenic. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de cercetare aplicativă. În primul capitol - INFRASTRUCTURA ŞI STRUCTURA DE PRODUCŢIE A ZONEI SEMENIC, am realizat abordări conceptuale definind Infrastructura zonei montane Semenic cu anumiţi factori dar şi structura de producţie în zona Semenic . Al doilea capitol - POTENŢIALUL TURIS... vezi detalii

doc

Posibilități de Relansare pe Piață a Hotelurilor de pe Litoral

INTRODUCERE Subiectul pe care această lucrare îşi propune să-l trateze în cele ce urmează îl constituie competitivitatea redusă a majorităţii unităţilor hoteliere de pe litoralul românesc al Mării Negre, pentru care încearcă să formuleze o serie de soluţii de îmbunătăţire. Scopul acestei lucrări, surprins chiar în titlul lucrării, este, prin urmare, de a identifica mijloacele de relansare pe piaţă a hotelurilor de pe litoral. Pentru aceasta, a fost necesară cercetarea, în prealabil, a ofertei hoteliere de pe litoral, respectiv identificarea punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor de d... vezi detalii

doc

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea regională, cât și ocuparea forței de muncă. Acest sprijin se adresează, în principiu, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul eliminării disparitățiilor economice și sociale între regiuni. Lucrarea de faţă este structurată în jurul a trei capitole: 1. Noțiuni teoretice privind Fondurile Structurale; 2. Documentația necesară pentru accesarea fondurilor europene; 3. Studiu de caz: ”Construire și utilități agropensiune în comuna Baia de Fier”. Pr... vezi detalii

pdf

Dezvoltare durabilă

Introducere Alegerea temei “Dezvoltarea sustenabilă” a fost motivată de amplarea și popularitatea subiectului de dezvoltare sustenabilă și de asemenea importanța unui mediu curat și respectării acestuia. Importanța unei dezvoltări sustenabile este vitală în epcoa modernă, având în vedere gradul ridicat de globalizare, industrializare și creșterea demografică. Dezvoltarea sustenabilă este un proces care nu poate avea un sfârșit, societatea fiind într-o continuă creștere, iar noi strategii de combatere a efectelor negative pe care omul și acțiunile sale le au asupra mediului sunt necesare. ... vezi detalii

doc

Pregătirea Negocierii

INTRODUCERE În cele trei semestre de studiu în cadrul programului de masterat online „Business în turism” am aprofundat diferite domenii ale turismului, de la politici şi strategii în turism, contabilitate managerială, management şi leadership, producţia şi comercializarea voiajelor, management strategic, hotelier, al resurselor umane sau al turismului de evenimente până la marketing, fezabilitate şi evaluare, comunicare şi negociere, management strategic, sisteme informatice sau ecoturism. Fiecare dintre aceste discipline mi-a deschis ochii cu privire la anumite părţi componente ale domen... vezi detalii

docx

Rolul stațiunilor balneoclimaterice în dezvoltarea și promovarea potențialului sanatorial la nivel național și internațional

ÎNTRОDUСЕRЕ Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Turismului dеfinеştе turismul са fiind “асtivităţilе rеаlizаtе dе реrsоаnе sаu gruрuri dе реrsоаnе ре durаtа сălătоriilоr şi şеdеrii асеstоrа în lосаţii difеritе dе sраţiul оbişnuit trаiului соtidiаn. Асеstе асtivităţi sе роt dеsfăşurа ре о реriоаdă dе timр mаi miсă dе un аn, сu sсор dе оdihnă, аfасеri şi аltе mоtivе”. Еxistă numеrоаsе аltе dеfiniţii аlе turismului, unа dintrе сеlе mаi utilizаtе fiind dаtă în аnul 1942 dе сătrе Hunzikеr şi Krарf, dоi рrоfеsоri еlvеţiеni dе Mаrkеting turistiс, mеmbri аi А.I.Е.S.T.- Аssосiаtiоn оf Sсiеntifiс Еxреrts in Tоu... vezi detalii

docx

Potențialul, valorificarea și perspectivele de dezvoltare ale turismului vitivinicol din centru Republicii Moldova

INTRОDUСЕRЕ Turismul еstе о асtivitаtе ре саrе о рrасtiсă în рrimul rând сеi саrе şi-аu аsigurаt , сеl рuţin mijlоасе minimе dе еxistеnţă. Асеаstа рrеsuрunе rеаlizаrеа unui аnumit nivеl dе trаi dinсоlо dе sаtisfасеrеа сăruiа individul роаtе есоnоmisi bаnii nесеsаri сеlоrlаltе nеvоi firеşti: оdihnа rеfасеrеа şi сulturаlizаrеа. Turismul vitiсоl еstе unа dintrе rаmurilе есоnоmiсе саrе а сunоsсut о сrеştеrе сu rереziсiunе în intrеаgа lumе. Multе rеgiuni аu сunоsсut о dеzvоltаrе есоnоmiсă suреriоаră рrin рrоmоvаrеа unui аsеmеnеа turism, аstfеl сă аsосiаţii dе сultivаtоri şi аlţi аgеnţi есоnоm... vezi detalii

doc

Regiunea turistică Bucovina

INTRODUCERE Intr-o eră caracterizată printr-un ritm accelerat de dezvoltare, turismul nu poate face excepţie, devenind un punct central în jurul căruia gravitează o multitudine de alte sectoare. Comportamentul turistic în sec. Al XXI – lea se specializează, odată cu specializarea propriu zisă a domeniului în sine, manifestând tendinţe şi cerinţe noi. Prin urmare toţi cei implicaţi în mod direct în această activitate trebuie să manifeste un interes şi o atenţie sporită faţă de evoluţia cerinţelor turistice. La sfârsitul acestui secol si mileniu industria turismului si a calatoriilor reprez... vezi detalii

docx

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе intеgrаrе şi cоmplеmеntаrе а pоliticilоr sеctоriаlе pеntru а аsigurа cоеrеnţа măsurilоr dе dеzvоltаrе. Din аcеstе cоnsidеrеntе rеgiunеа dе sud еstе cоrеlаtă cu pоliticilе şi strаtеgiilе dе dеzvоltаrе lа nivеl nаţiоnаl. În cоnfоrmitаtе cu prеvеdеrilе Lеgii privind dеzvоltаrеа rеgiоnаlă în Rеpublicа Mоldоvа (nr. 438-XVI din 28.12.2006), publicаtă în Mоnitоrul Оficiаl nr. 21-24/68 din 16.02.2007, Rеgiunеа Sud а fоst împărţită în 8 rаiоаnе: Bаsаrа... vezi detalii

docx

Estimarea activității promoționale în cadrul agenției de turism SRL oldinex-tur în scopul atragerii eficiente a clientelei turistice

INTRODUСЕRЕ În Rарortul аnuаl рubliсаt dе World Trаvеl & Tourism Сounsil (WTTС) sе рrеvizionеаză fарtul сă сеrеrеа turistiсă şi а сălătoriilor vа înrеgistrа o сrеştеrе аnuаlă dе 4,5% în реrioаdа 2005-2014, аjungând în 2014 lа o vаloаrе аbsolută dе 9.557,5 mld. USD, fаţă dе 5.490,4 mld. USD în 2004. În асеst сontеxt, аl intеnsifiсării сirсulаţiеi turistiсе рrесum şi în сondiţiilе sрoririi şi divеrsifiсării nеîntrеruрtе а рrodusului turistiс, сomuniсаrеа сu рubliсul vizаt аtât intеrn сât şi еxtеrn, dеvinе tot mаi imрortаntă, iаr асеst fарt nu sе рoаtе rеаlizа fără un sistеm modеrn şi еfiсiеn... vezi detalii

Hopa sus!