Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

Cuprins disertație

Introducere 5
Capitolul 1. UTILIZAREA RESURSELOR DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 6
1.1 Aspecte generale 6
1.2. Limite de segmentare a pieţei muncii 10
Capitolul 2. OFERTA DE FORȚĂ DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 16
2.1. Definirea resurselor de muncă şi a forței de muncă. Metode şi instrumente statistice de calcul şi analiză 16
2.2. Analiza econometrică 20
Capitolul 3. ANALIZA STATISTICA A CORELAŢIILOR ECONOMICO - SOCIALE VIZÂND EVOLUŢIA RESURSELOR DE MUNCĂ 32
3.1. Modelul econometric - metoda de analiza a corelaţiilor economico sociale. Determinarea modelului econometric 32
3.2. Estimarea parametrilor modelului econometric 38
3.3. Validarea modelului econometric 42
3.3.1 Verificarea semnificaţiei estimatorilor parametrilor de regresie 42
3.3.2. Testarea semnificaţiei modelului de regresie 46
3.3.3. Teste statistice ale factorilor neincluşi în model. Regresia Ridge-metoda de diminuare a influentei variabilelor reziduale asupra semnificaţiei modelului econometric. 49
3.4. Modele econometrice unisectoriale liniare multifactoriale cu influente sincrone pentru analiza evoluţiei resurselor de muncă în România în perioada 2000 - 2010 
53
3.4.1. Modelul populaţiei totale 54
3.5. Previziuni pe baza modelelor econometrice 56
3.6. Rezultatele studiului 61
Concluzii 71
Bibliografie 74
Lista Figurilor
Figura 2.1. Schema indicatorilor statistici ai forței de muncă 16
Fig. nr. 2.2.: Structura populaţiei totale în funcţie de participarea la activitatea economică 27
Fig. nr. 3.1.: Elaborarea modelului econometric şi efectele utilizării acestuia în analizele economice 32
Fig. nr. 3.2.: Schema succesiunii etapelor de previziune economica 57
Figura 3.3. Evoluţia variabilelor analizate 60
Figura 3.4. Evoluţia ratei şomajului înregistrat, 2010-2011 62
Figura 3.5. Evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi, în perioada 2009 – 2011 64
Lista tabelelor
Tabel nr. 2.1.: Evoluţia raportului de dependenţă economică 24
Tabel nr. 2.4. : Populaţia României după participarea la activitatea economică la sfârşitul anului 2000 27
Tabel nr. 3.1. : Schema de analiza ANOVA 45
Tabel nr. 3.2. : Schema de decizie în cazul testului Durbin-Watson 50
Tabelul 3.3. Statistica indicatorilor 61


Extras din disertație

INTRODUCERE
Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de piaţa în România necesita ca unt de plecare elucidarea unor probleme generale, de ordin conceptual, privind piaţa muncii. 
În contextul lucrării mele, demersul legat de poziţia pe care o deţine piaţa muncii în sistemul de pieţe se justifica prin faptul ca dreptul la munca, libera alegere a profesiei, sunt drepturi fundamentale ale omului intr-o societate democratica. Din aceasta perspectiva, asigurarea locului de muncă este nu numai un act economic ci şi unul de echilibru social şi politic. în consecinţa, ocuparea nu poate fi lăsata numai pe sima mecanismelor de piaţa, ci trebuie implicata şi răspunderea societarii. 
În etapa de transformări prin care a trecut România după anul 1989, este foarte importanta pregătirea populaţiei pentru a înţelege şi accepta procesele noi care se desfăşoară în economie, precum şi formarea unui comport ament adecvat al agenţilor economici cu privire la ocupare şi utilizarea eficienta a forţei de muncă. 
Lucrarea este structurată în trei capitole, în care este analizată utilizarea resurselor de muncă în România prin prisma modelelor econometrice.
Primul capitol este o introducere cu privire la principalele noţiuni teoretice ce caracterizează piaţa muncii în literatura de specialitate.
Capitolul doi analizează indicatorii ofertei de forța de muncă și propune trei modele econometrice ce vizează principalele corelații existente pe piața muncii în România în perioada 2000 - 2010.
Capitolul trei oferă o analiză statistică a corelaţiilor economico - sociale vizând evoluţia resurselor de muncă.
Concluziile rezultate în urma demersului susţinut în această lucrare vizând piaţa muncii în România şi oferă totodată câteva sugestii de echilibrare a acestei pieţe, sunt evidenţiate în finalul lucrării.
SUMMARY
Study of mechanisms and policies to regulate supply and demand for labor during the transition to market economy in Romania starting butter requires elucidation of the general problems of conceptual labor market.
In the context of my work, the approach related to the position it holds in the labor market system is justified by the fact that the right to work, free choice of profession, are fundamental human rights in a democratic society. From this perspective, ensuring the job is not just an economic act but also a social and political balance. in consequence, employment can not be left solely to market mechanisms sima, but must be involved and societal responsibility.
The phase transformations undergone by Romania after 1989, is very important for preparing people to understand and accept new processes taking place in the economy and the formation of economic agents behave properly Ament on employment and efficient use of force labor.
The paper is structured in three chapters, which is analyzed using labor resources in Romania in terms of econometric models.
The first chapter is an introduction on the main theoretical concepts that characterize the labor market literature.
Chapter two examines the labor supply indicators and econometric models aimed proposes three main correlations in the labor market in Romania from 2000 to 2010.
Chapter three provides a statistical analysis of correlations economic - social development aimed at labor resources.
The conclusions drawn from this work supported approach aimed at labor market in Romania and also offers some suggestions for balancing the market are shown in stagnation.


Fisiere în arhivă (1):

  • Utilizarea Resurselor de Munca in Romania Prin prisma Modelelor Econometrice.doc

Imagini din acest disertație

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!