Lucrări de Licență

docx

Analiza Mediului de Marketing la SC Ricu Prodcom SRL

Introducere În lucrarea de faţă vom examina şi vom prezenta mediul de marketing al S.C. Ricu Prodcom S.R.L., respectiv componentele micromediului si ale macromediului care influenţează atât firma, cat si pieţele de afaceri si concurenţii. În capitolul întâi vom aborda partea teoretică a analizei mediului de marketing s S.C. Ricu Prodcom S.R.L., unde vom putea urmări toate componentele de bază ale firmei respective. În capitolul doi vom face prezentarea şi descrierea firmei, evoluţia firmei de când a fost înfiinţată, organizarea sa, compartimentul de marketing din care se desfpşoară polit... vezi detalii

pdf

Imaginea brandului de țară modelată de jurnaliștii români

INTRODUCERE Motto: Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc. (W. Schiller) Societatea contemporană este ghidată de căile pe care i le dezvăluie mass-media, de viziunea asupra lumii pe care acestea o pun la dispoziţie, de opinia publică pe care o certifică. Jurnaliştii şi organizaţiile media contribuie la modelarea comportamentului social şi determină specificul imaginilor mentale pe care publicurile le dezvoltă despre lume, societate şi despre sine. Această influenţă a jurnaliştilor asupra societăţii a reprezentat punctul de pornire al lucrării de licen... vezi detalii

doc

Abandonul Familial

A R G U M E N T Este natural să-ţi iubeşti copii, nimeni nu se îndoieşte de existenţa instinctului matern şi fie încununat sau nu cu titlul de instinct, dragostea paternă mi se pare de asemenea a se înscrie în ordinea firească a lucrurilor. Şi totuşi, există specii de animale la care, fie masculul, fie femela, îşi sfâşie ori îşi distrug puii; din păcate se întâmplă să întâlneşti oameni care-şi reamintesc aceste penibile exemple din natură prin înverşunarea cu care se manifestă faţă de proprii lor copii, cărora se pare că le refuză dreptul de a trăi şi orice şansă de dezvoltare. La vârst... vezi detalii

doc

Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova

INTRODUCERE Trecerea de la o economie dirijată în mod centralizat spre cea de piaţă, necesită crearea unor măsuri şi instrumente economico-financiare, menite să contribuie la promovarea intereselor naţionale, la realizarea independenţei şi suveranităţii ţării, precum şi la colaborarea şi cooperarea pe plan internaţional. Egalitatea de gen este fenomenul care atrage tot mai mult atenţia comunităţilor, inclusiv şi în Republica Moldova. Actualitatea temei de cercetare: egalitatea dintre bărbaţi şi femei este un drept fundamental, o valoare universală şi condiţie necesară pentru creşterea eco... vezi detalii

doc

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari, salariaţi, creditori, stat), dar şi creşterea valorii sale, în vederea asigurării propriei dezvoltări. Realizarea acestor obiective este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor folosite, indiferent de provenienţa acestora. În realitate, orice afacere impune realizarea unei investiţii, care va duce, în final, la obţinerea unui rezultat de către investitor. Cu cât acest... vezi detalii

doc

Publifobia sau Reacția Împotriva Publicității

INTRODUCERE Tema acestei lucrări se intitulează "Publifobia sau reacția împotriva publicității". Am abordat acest subiect din două motive suficient de importante pentru mine, încât să doresc să le expun aici, sub privirile și atenția dumneavoastră. În primul rând, publicitatea este un obiect pe care l-am îndrăgit încă din primul an de facultate. Mă fascinează această lume ireală, în care totul este perfect, tot ce este legat de imagine, televiziune și mi-aș dori să urmez o carieră în acest domeniu. Al doilea motiv este de fapt cel care a stat la baza alegerii acestei tematici, practic a ... vezi detalii

doc

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor, în concordanță cu actualele reglementări contabile, atât românești cât și internaționale. Primul capitol al acestei lucrări tratează aspectele teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor: concepte de evaluare, principii de evaluare, baze de evaluare, forme de evaluare, precum și particularități privind evaluarea diferitelor categorii ale activelor. Cel de-al doilea c... vezi detalii

docx

Sistemul de învățământ românesc versus sisteme de învățământ europene - analiza comparativă

ACRONIME BFUG - Bologna Follow-up Group BTS - Brevet de tehnician CNVSU - National Committee for the Evaluation of the University System DEA - Diplomă de studii aprofundate DESS - Diplomă de studii superioare specializate DEUG - Diplomă de Studii Generale DUT - Diplomă universitară de tehnologie DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic ECTS - European Credit Transfer System/Sistemul European de Credite Transferabile(SECT) EHEA - European Higher Education Area/ Spaţiul European al Învăţământului Superior ERASMUS - European Community Action Scheme for the ... vezi detalii

doc

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor şi trăsăturilor caracteristice ale noilor reglementări juridice care au fundamentat Uniunea Europeană”. Dreptul european reprezintă totalitatea normelor juridice cuprinse în tratatele de instituire sau în actele adoptate de instituţiile comunitare prin care sunt reglementate structurile, rolul şi funcţiile instituţiilor Uniunii Europene şi raporturile acestora cu instituţiile naţionale. ,,Dreptul comunitar se aplică în cadrul comunităţilor europen... vezi detalii

doc

Contabilitatea datoriilor și creanțelor la SC Romeida SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE Din momentul în care o societate comerciala începe să functioneze, aceasta înregistreaza şi datorii. Datoriile, ca sursă de finantare, sunt prezente şi funcţioneză din momentul nasterii obligatiilor fata de terţi şi pana în momentul rambursării (în cazul creditelor) şi platii lor (în cazul datoriilor generate de relaţiile de decontare), dupa caz. Mai mult, toate datoriile cu termen de scadenta mai mare de un an sunt purtatoare de dobanda. De asemenea, sunt purtatoare de dobanda creditele primite de la banca sau alte institutii finan... vezi detalii

doc

Metode de calculație a costurilor la SC Motz East SRL

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc metodele de calculatie a costurilor precum şi analiza indicatorilor economico-financiari folosiţi în contabilitatea de gestiune a stocurilor în cadrul societăţii Motz East SRL, precum şi aspectele de natură teoretică, metodologică şi aplicativă, inclusiv abordarea contabilă a acestora. Lucrarea începe cu o scurtă prezentare a societăţii Motz EastS.R.L. din punct de vedere al obiectului de activitate, resurse umane, furnizori, concurenţă, şi o organigramă a societăţii după care este structurată în trei capitole: - analiz... vezi detalii

doc

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie printre fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru şi în special a celei de a doua jumătăţi a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o “explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut şi în condiţii de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social-culturală şi economică de mare importanţă. Sarcina de a oferi informaţiile necesare pentru coordonarea eforturilor întreprinderilor sp... vezi detalii

doc, ppt

Structuri de Date în Limbajul Java

Motivaţia lucrării Structurile de date reprezintă modalitatea în care datele sunt dispuse în memoria calculatorului(sau păstrate pe disc). Algoritmul reprezinta procedura pe care programele le efectuiaza pentru a manipula datele din aceste structuri. Lucrarea trateaza subiectul structurilor de date şi al algoritmilor utilizaţi în programarea la calculator.În lucrare, voi trece în revistă, principalele structuri de date despre care vor fi analizate. Printre alte structuri de date, se găsesc şi liste înlănţuite , arbori binari.Algoritmii pot manipula datele din aceste structuri în mai mul... vezi detalii

doc

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar, condamnat de mersul istoriei spre progres, pace şi dreptate socială, poporul român făurindu-şi în vatra strămoşească geto-dacică orânduirea democrată şi statul de drept, este direct interesat în reformarea din temelii a sistemului naţional al reacţiei societăţii împotriva criminalităţii şi consecinţelor sale victimizatoare, periculoase. Dar, pentru înfăptuirea acestei opere grandiaose, se impune cu necesitate cunoaşterea pe baze ştiinţifice a fe... vezi detalii

docx

Potențialul Turistic al Reliefului și Climei în Podișul Central Moldovenesc

CAPITOLUL I: INTRODUCERE 1.1. ARGUMENT Tema " Potenţialul turistic al reliefului şi climei în Podişul Central Moldovenesc" reprezintă un studiu asupra aspectelor legate de relieful şi clima arealului situat în extremitatea estică a lanţului carpatic şi de asemenea a subcarpaţilor. Cu toate că potenţialul turistic al unui areal cuprinde toate elementele ce îl caracterizează, începând de la poziţie geografică, geologie, relief, climă, hidrografie, floră, faună, soluri, rezervaţii naturale, am hotărât realizarea unei analize axată doar asupra aspectelor legate de relief şi climă. Motivul a... vezi detalii

Hopa sus!