Activitățile bancare și rolul lor în economie

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ 
I.1.Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului bancar în ţara noastră.3
I.2.Restructurarea sistemului bancar din ţara noastră, în perioada de tranziţie la economia de piaţă.7
I.3.Privatizarea băncilor comerciale cu capital majoritar de stat, factor esenţial în restructurarea sistemului bancar.11
I.4.Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii sistemului bancar românesc.16
I.5.Rolul băncilor în economie.21
CAPITOLUL II 
ACTIVITATEA BĂNCILOR – INTERMEDIEREA FINANCIAR BANCARĂ
II.1.Operaţiuni bancare pasive.24
II.1.1.Concept.24
II.1.2.Fonduri proprii.24
II.1.3.Depozitele constituite la societatea bancară.26
II.1.3.1.Noţiuni generale.26
II.1.3.2.Alte caracteristici ale depozitelor bancare.27
II.1.3.3.Dobânda la depozitele bancare.28
II.1.3.3.1.Rata dobânzii.29
II.2.Operaţiuni bancare active.30
II.2.1.Noţiuni generale.30
II.2.2.Numerarul şi depozitele la Banca Centrală.31
II.2.3.Creditul –pârghie de dezvoltare a activităţii economice.32
II.2.3.1.Categorii de credite.33
II.2.3.2.Principiile generale ale activităţii de creditare.34
II.2.3.3.Fundamentarea deciziilor de creditare.35
II.3.Operaţiuni cu titluri financiare.42
II.3.1.Noţiuni generale.42
II.3.2.Categorii de titluri pe piaţa financiară.43
II.3.3.Operaţiuni cu titluri pe piaţa financiară.45
CAPITOLUL III 
STUDII PRACTICE PRIVIND ACTIVITĂŢILE BANCARE BAZATE PE MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII
III.1.Teorii asupra dobânzii.46
III.1.1.Teoria fondurilor de împrumut.47
III.1.1.1.Schimbări în oferta şi cererea fondurilor de împrumut.49
III.1.2.Inflaţia şi nivelul ratei dobânzii.51
III.1.3.Rata dobânzii şi ciclul întreprinderii.54
III.2.Factorii care determină nivelul ratei dobânzii.55
III.3.Determinarea nivelului ratei active de bază. Studiu de caz.57
III.4.Managementul ratei dobânzii.60
III.4.1.Metode de gestionare a ratei dobânzii- prezentare generală.61
III.4.2.Factorii care influenţează mărimea venitului net din dobânda pe termen scurt.63
III.4.2.1.Fluctuaţiile ratei dobânzii.64
III.4.2.2.Diferenţa dintre dobânzile încasate şi cele bonificate de bancă.67
III.4.2.3.Variaţia în volumul active-pasive.69
III.4.2.4.Schimbările în structura portofoliului.70
III.5.Metoda discrepanţei (GAP).72
III.5.1.Consideraţii teoretice.72
III.5.2.Managementul ratei dobânzii prin metoda GAP. Studiu de caz.73
III.5.3.Managementul GAP-ului.81
III.6.Metoda discrepanţei.85
III.6.1.Consideraţii teoretice.85
III.6.2.Managementul ratei dobânzii prin metoda DGAP. Studiu de caz.89
III.7.Comparaţii între GAP şi DGAP.96
III.8.Aplicaţii practice privind fondurile proprii.97
III.8.1. Studiu privind determinarea primei de emisiune, modificarea în capitalul băncii, cursul unei acţiuni după emisiune.97
III.8.2 Studiu privind determinarea valorii reale a acţiunii, a preţului de emisiune, a cursului acţiunii după emisiune.98
III.8.3. Studiu privind determinarea valorii cursului teoretic, a efectului de diluţie şi a valorii de subscriere.99
III.9.Aplicaţii practice privind deciziile de creditare.100
III.9.1. Studiu privind calcularea anuităţilor şi întocmirea tabelului de rambursare a împrumutului.100
III.9.2. Studiu privind determinarea dobânzii.102
III.10.Aplicaţii practice privind analiza de bonitate şi rentabilitate a firmei.104
III.10.1. Studiu privind determinarea indicatorilor de nivel, structură si de performanţă.104
III.11. Aplicaţii practice privind titlurile financiare.107
III.11.1. Studiu privind determinarea preţului de răscumpărare plătit de bancă.107
III.11.2. Studiu privind determinarea taxei scontului
BIBLIOGRAFIE.109


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN
PERIOADA ACTUALĂ
I.1. Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului 
bancar în ţara noastră
Structura şi funcţionarea sistemului bancar în perioada economiei planificate prezintă anumite particularităţi. Banca Natională, reprezentând statul, îmbină funcţiile băncii centrale cu cele ale băncilor comerciale. Alături de aceasta funcţionau trei bănci specializate pe sectoare de activitate: Banca de Investiţii, Banca pentru Agricultură şi Industria Alimentară şi Banca Română de Comerţ Exterior, ca instrument al monopolului statului asupra comerţului exterior (prin care se executau plăţile externe şi majoritatea operaţiilor de schimb valutar). Singura instituţie autorizată să primească depuneri de la populaţie era CEC-ul. În aceste condiţii nu putea fi vorba despre existenţa unei pieţe financiare, dată fiind inexistenţa concurenţei între instituţiile bancare, neconvertibilitatea monedei naţionale, rolul formal al ratei dobânzii (caracterizată printr-un nivel scăzut şi prin lipsa de legătură cu realităţile economice de pe piaţa internă şi internaţională) şi finanţarea obligatorie a pierderilor din economie.
Promulgarea legii bancare şi a legii privind statutul Băncii Naţionale a marcat abandonarea modelului specific economiei de comandă şi organizarea sistemului bancar conform principiilor economiei de piaţă.
Noul sistem bancar, a cărui funcţionare actuală a început la 1 decembrie 1990, a fost legal stabilit într-o structură pe trei nivele şi anume: Banca Naţională ca bancă centrală de emisiune, bănci comerciale, bănci şi instituţii de credit.
Banca Naţională este organizată şi condusă în baza Legii privind statutul B.N. a României, lege care stabileşte că această instituţie este o bancă centrală de emisiune şi de coordonare a activităţii monetare şi de credit în economie, cu scopul de a menţine stabilitatea monedei naţionale.
Dintre operaţiile mai importante pe care le efectuează Banca Naţională amintim:
a)Emisiunea monetară. Banca Naţională este unica instituţie autorizată să emită şi să pună în circulaţie bilete de bancă şi monetă metalică;
b)Operaţii cu societăţile bancare şi alte instituţiii de credit. În acest sens, Banca Naţională este autorizată să sconteze şi să resconteze efecte de comerţ prezentate de societăţi bancare şi alte instituţii de credit, să acorde credite acestora şi să deschidă conturi curente societăţilor bancare şi celorlalte instituţii de credit în vederea efectuării operaţiilor de încasări şi plăţi între acestea. De asemenea, Banca Naţională stabileşte taxa oficială a scontului şi condiţiile de efectuare a operaţiilor de scont;
c)Operaţii cu trezoreria statului. Ţine în evidenţa sa contul curent al trezoreriei statului, poate acorda bugetului statului împrumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri şi cheltuieli;
d)Operaţii cu aur şi valută. Întreaga politică valutară este formulată şi condusă de Banca Naţională, exercitând şi controlul asupra tranzacţiilor valutare pe teritoriul ţării.
Se observă că Banca Naţională efectuează, în general,două mari categorii de operaţii şi anume:
- operaţii pasive, prin care banca îşi constituie resusele necesare desfăşurării activităţii ei (capitalul propriu,depozitele celorlalte bănci si ale statului,emisiunea de bancnote,etc.);
- operaţii active, prin care banca îşi utilizează resursele de creditare în economie (rescontul, operaţii cambiale, operaţii de achiziţie a efectelor de stat, operaţii de achiziţii a aurului şi a valutei,etc.).
Separarea funcţiei de emisiune monetară de cea de creditare a dat naştere la apariţia băncilor comerciale. Acestea sunt organizate ca societăti pe acţiuni (spre deosebire de Banca Nationala unde capitalul social apartine in intregime statului) şi au ca obiect de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti, în lei şi valută de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare pentru agenţii economici, operaţii privind activitatea de comerţ exterior şi alte operaţii bancare.
Băncile existente anterior şi-au schimbat radical natura devenind bănci comerciale caracteristice unei economii de piaţă (exemplu: BRCE,Banca Agricolă, Banca Română pentru Dezvoltare).Totodată, au apărut noi instituţii bancare cu capital de stat sau privat pentru a satisface cerintele specifice de creditare ale agenţilor economici şi de finanţare a tranzacţiilor (Banca Comercială Română SA, Banca Comercială ”Ion Ţiriac” SA,etc.)
Banca Română pentru Dezvoltare, spre deosebire de celelalte bănci comerciale, efectuează în plus operaţii şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului ce se realizează integral sau parţial din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale,instituţii financiare şi de la alte bănci.
Cea de-a treia verigă a sistemului bancar din ţara noastră o formează băncile şi instituţiile specializate de credit.Acestea sunt instituţii, care prin statutul lor sau prin lege au atribuţii funcţionale principale într-o anumită ramură a economiei naţionale, într-o anumită sferă a creditului şi care execută numai operaţiuni de un anumit gen.Prin specializarea lor,unele din aceste instituţii au ca operaţii predominante în sfera formării resurselor de creditare,în timp ce altele în sfera distribuirii creditelor.În prezent în ţara noastră,numărul acestor instituţii specializate de credit este mic (Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Banca de Import-Export “Eximbank” SA care a fost creată în scopul promovării exporturilor şi a importurilor, prin finanţarea şi acordarea de garanţii atât pentru investiţiile străine în România, cât şi pentru agenţii economici români interesaţi în realizarea de investiţii în străinătate).Urmează ca în viitor, pe baza îmbunătăţirii legislaţiei şi a trecerii la economia de piaţă, numărul lor să crească considerabil.


Fisiere în arhivă (1):

  • Activitatile Bancare si Rolul lor in Economie.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Aurel O. Berea - Băncile – orientări în activitatea bancară comtemporană, Octavian A. Berea Editura Expert , Bucureşti 1999
2. Maricica Stoica - Managementul bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999 
3. Nicolae Hoanţă - Bani şi bănci, Editura Economică, Bucureşti 2001
4. Gheorghe Manolescu Adriana Sârbea Diaconescu - Management bancar, Editura Fundaţiei, România de mâine, Bucureşti, 2001 
5. Ion Niţu - Băncile – managementului riscului bancar, Editura Expert, Bucureşti, 2000
6. Cerna Silviu - Sistemul monetar şi politica monetară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996
7. Basno Cezar - Operaţiuni bancare, instrumente şi tehnici de plată, Editura Dardac Nicolae Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
8. Eugen Prahoveanu - Economie şi politici economice, Editura Economică, 2000
9. Ionescu Lucian - Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996
10. Roşca Teodor - Monedă şi credit, Casa de editură Sarmis, Cluj Napoca, 1996


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!