Analiza situațiilor financiare în România

Cuprins licență Cum descarc?

1. Societăţile comerciale (agenţi economici) din România 
1.1. Principalele categorii de agenţi economici care se organizează şi funcţionează în România
1.2. Categorii de agenţi economici care aplică OMFP nr. 94/2001 şi OMFP 306/2002
2. Lucrări premergătoare elaborării bilanţului contabil 
2.1. Verificarea înregistrării în conturi a operaţiilor economico – financiare şi întocmirea balanţei de verificare înainte de inventariere
2.2. Inventarierea generală a patrimoniului
2.3. Contabilitatea operaţiunilor de regularizare
2.4.Contabilitatea operaţiunilor privind repartizarea profitului 
3. Situaţii financiare anuale 
3.1. Abordări contemporane privind bilanţul contabil Pag. 18
3.2. Abordarea patrimonială a bilanţului contabil Pag. 19
3.3. Abordara funcţională a bilanţului contabil Pag. 20
3.4. Situaţii financiare anuale în practica Românească Pag. 20
3.4.1. Situaţii financiare întocmite de întreprinderile mari – OMFP nr. 94/2001 Pag. 21
3.4.1.1. Bilanţul Pag. 22
3.4.1.2. Contul de profit şi pierdere Pag. 26
3.4.1.3. Situaţia modificări capitalurilor proprii Pag. 28
3.4.1.4. Situaţa fluxurilor de trezorerie Pag. 28
3.4.1.5 Note explicative la situaţiile financiare Pag. 30
3.4.2. Situaţii financiare întocmite de întreprinderile mici şi mijlocii – OMFP nr. 306/2002 Pag. 35
3.4.2.1. Bilanţul Pag.35
3.4.2.2. Contul de profit şi pierdere Pag. 39
3.4.2.3. Politici contabile şi note explicative Pag. 42
3.4.3. Situaţii financiare conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate Pag. 43
3.4.3.1. Bilanţul Pag. 47
3.4.3.2. Contul de profit şi pierdere Pag. 51
3.4.3.3. Modificări capitalurilor proprii Pag. 53
3.4.3.4. Situaţa fluxurilor de trezorerie Pag. 54
3.4.3.5 Note explicative la situaţiile financiare Pag. 55
4. Studiu de caz – Situaţii financare anuale ale SC UNIVERS SA 
4.1. Scurt istoric al societăţii Pag. 58
4.2. Lucrări premergătoare bilanţului contabil Pag. 59
4.3. Bilanţul contabil Pag. 61
4.4. Raport de gestiune Pag. 64
4.5 Note explicative la bilanţul contabil Pag. 65
Anexa nr. 1 Balanţa de verificare la 31.12.2003 Pag. 72
Anexa nr. 2 Balanţa de verificare înainte de inventariere 31.12.2004 Pag. 77
Anexa nr. 3 Balanţa de verificare la 31.12.2004 Pag. 82
Bilanţ la 31.12.2004 Pag. 87
BIBLIOGRAFIE Pag. 94


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOL 1.
SOCIETĂŢILE C0MERCIALE (AGENŢI ECONOMICI) DIN ROMÂNIA
1.1. PRINCIPALELE CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI FUNCŢIONEAZĂ ÎN ROMÂNIA
Scopul principal al desfăşurării activităţilor economico-sociale este obţinerea unui profit care să asigure retribuirea tuturor factorilor participanţi la procesul de creare a valorii adăugate, în funcţie de gradul de participare şi contribuţia fiecăruia, precum şi constituirea unor fonduri pe seama cărora să se poata realiza dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor viitoare.
Desfăşurarea acestor activităţi are loc în cadrul unor unităţi patrimoniale, bine reglementate din punct de vedere juridic, şi care presupun efectuarea unui volum de cheltuieli şi realizarea de venituri din activităţile desfăşurate. 
În România, principalele categorii de agenţi economici care desfăşoară activităţile economice şi sociale sunt:
-regiile autonome;
-companiile naţionale;
-societăţile comerciale;
-instituţiile publice;
-organizaţiile cu scop nelucrativ;
-asociaţiile familiare;
-persoanele fizice independente. 
Dintre acestea, cele mai importante sunt societăţile comerciale care reprezintă veriga de bază, segmentul în care scopul principal al activităţii financiare îl constituie investirea capitalurilor, producţia, comercializarea bunurilor şi serviciilor create.
Regimul juridic al acestora este reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care a fost republicată în M.O. nr. 1066 din 17.02.2004 şi prin alte reglementări speciale privitoare la societăţile comerciale. 
Din punct de vedere juridic, formele de constituire a societăţilor comerciale sunt limitativ prevăzute de lege, prin norme imperative, asociaţii prin acordul lor aleg şi optează pentru una din formele de societate prevăzute de lege.
Clasificarea societăţilor şi distincţiile dintre ele au drept prim criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii, după acest criteriu putându-se întâlni urmatoarele tipuri de societăţi:
- La societăţile cu raspundere limitată, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar asociaţii răspund numai în limita aportului lor;
- La societăţile în nume colectiv, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, răspunderea asociaţilor fiind nelimitată şi solidară;
- La societăţile în comandită simplă, obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară numai a asociaţilor comanditaţi, ceilalţi asociaţi răspund numai până la concurenţa aportului lor;
- La societăţile pe acţiuni, capitalul social este împărţit în părţi egale denumite acţiuni iar obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii răspund numai în limita aportului lor;
- Societăţile în comandită pe acţiuni au capitalul social împărţit în acţiuni iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi, ceilalţi asociaţi răspund numai în limita aportului lor.
Producţia de bunuri presupune mai întâi crearea capitalurilor proprii, apoi investirea acestora în maşini, echipamente, tehnologii care, alături de resursele umane, să producă bunuri materiale ce vor fi valorificate şi, în final, societatea comercială să retribuie aceşti factori participanţi la procesul de producţie. Din vânzarea produselor, societăţile comerciale realizează profit care va fi folosit fie pentru dezvoltare, fie pentru retribuirea acţionarilor sau altor aducători de capital. 
1.2. CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE APLICĂ OMFP NR. 94/2001 ŞI OMFP NR. 306/2002
În perioada 1994-2001 toate întreprinderile româneşti au întocmit situaţii financiare în concordanţă cu Legea contabilităţii nr.82/1991 şi cu Regulamentul de aplicare al acesteia. Dorinţa de aliniere la standardele contabile internaţionale şi continuarea procesului de reformă au determinat elaborarea unor modele noi de situaţii financiare.
Trecerea de la vechile situaţii la noile situaţii se va derula în perioada 2000-2006, întreprinderile româneşti fiind obligate să întocmească situaţii financiare ţinând cont de trei criterii: cifra de afaceri, total active şi numărul mediu de salariaţi.
Persoanele juridice au fost clasificate în următoarele categorii:
a) persoane juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Contabilităţilor Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aprobate prin OMFP nr. 94/2001
b) persoane juridice care întocmesc situaţii financiare anuale simplificate şi care, începând cu 1 ianuarie 2003, vor aplica Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 306/2002
c) persoane juridice încadrate prin reglementări speciale în categoria microîntreprinderilor, care începând cu 1 ianuarie 2003 vor aplica prevederile OMFP nr. 306/2002 (art. 7).
Agenţii economici care aplică OMFP nr. 94/2001 sunt: societăţi comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti, unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, alte întreprinderi de interes naţional, unele categorii specifice de societăţi ce operează pe piaţa de capital. Restul societăţilor (SCA, SA, SRL, SCS SNC) aplică O.M.F.P. nr. 306/2002.
Persoanele juridice care aplică OMFP nr. 94/2001 pentru aprobara Reglementărilor contabile amortizate cu Directiva a IV a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, pentru perioada 2001-2004 trebuiau să îndeplinească anumite condiţii conform Ordinului nr.1827 din 2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii. (tab. 1).
Tab. 1
Sfârşitul exerciţiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior
(Euro) Total active pentru anul anterior
(Euro) Numărul mediu de salariaţi al anului anterior
31.12.2001 Peste 9.000.000 Peste 4.500.000 250
31.12.2002 Peste 8.000.000 Peste 4.000.000 200
31.12.2003 Peste 7.300.000 Peste 3.650.000 150
31.12.2004 Peste 7.300.000 Peste 3.650.000 50”“
Persoanele juridice care aplică OMFP nr. 306/2002 pentru perioada de pâna la sfârşitul anului 2004 trebuia să îndeplinească cel puţin două dintre criteriile de mai jos: 
- Cifra de afaceri – până la 7.300.000 euro
- Total active – până la 3.650.000 euro
- Număr mediu de salariaţi – până la 50”.
Începând cu 01.01.2005, persoanele care îndeplinesc criteriile de mărime din OMFP nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aplică reglementările Ordinului nr. 1775/29.11.2004 astfel: 
a) „societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi societăţile /companiile naţionale retratează situaţiile financiare ale anului 2004, urmând să aplice efectiv reglementările contabile menţionate în acest articol de la data de 1 ianuarie 2005;
b) celelalte persoane juridice care îndeplinesc criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la lit. a), pot opta pentru aplicarea reglementărilor contabile prevăzute de acest articol sau pentru aplicarea în continuare a Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cu modificările ulterioare”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Situatiilor Financiare in Romania.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Dumitru Porojan, Cristian Bişa – “Planul de afaceri” – Editura Irecson, Bucureşti, 2002
2. Ministerul Finanţelor Publice- „Reglementări contabile pentru agenţi economici” – Editura Economica, Bucureşti, 2002
3. Niculae Feleagă – „ Îmblânzirea junglei contabilităţii”- Editura Economică, Bucureşti, 1996 
4. Nicolae Georgescu – „Analiza bilanţului contabil”- Editura Economică, Bucureşti, 1999
5. P. Brezeanu, A. Boştinaru, B. Prăjişteanu – „Diagnostic financiar. Instrument de analiză financiară” – Editura Economică, Bucureşti, 2003
6. Vasile Pruţ, Aristiţa Rotilă, alţi – „Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat”, Ediţia a-IV-a actualizată, Editura Agora, 2002
7. „ Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate – Prezentarea Situaţiilor Financiare” – Editura CECCAR, Bucureşti, 2004
8. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în MO nr. 48/14.01.2005
9. Ordinul nr. 1827/22.12.2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii
10. Ordinul nr. 1775/29.11.2004 privind reglementări în domeniul contabilităţii


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!