Asigurările sociale de sănătate

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I 7
ÎNŢELESUL UNOR TERMENI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI PERSOANELE ASIGURATE 7
1.1.Înţelesul unor termeni privind asigurările sociale de sănătate 7
1.1.1. Noţiune. Trăsături 7
1.1.2. Termeni privind asigurările sociale de sănătate 8
1.1.3. Obiectivele asigurărilor sociale de sănătate 12
1.1.4. Principiile asigurărilor sociale de sănătate 12
1.2. Persoanele asigurate 14
1.2.1. Drepturile asiguraţilor 21
1.2.2. Obligaţiile asiguraţilor 30
CAPITOLUL II 32
SERVICII MEDICALE SUPORTATE DIN FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI CONSTITUIRE RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI. CARDUL
SOCIAL DE SĂNĂTATE 32
2.1. Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 32
2.1.1. Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice 34
2.1.2. Servicii medicale şi de îngrijire la domiciliu 36
2.1.3. Alte servicii speciale 36
2.1.4. Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state 36
2.1.5. Serviciile medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 37
2.1.6. Asigurarea calităţii serviciilor din pachetul de bază pentru asiguraţi 38
2.2. Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 39
2.3. Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate 47
2.4. Răspunderi şi sancţiuni 54
2.5. Cardul de asigurări sociale de sănătate 56
2.5.1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate 56
2.5.2. Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 58
2.6. Asigurările voluntare de sănătate 60
2.7. Contractul de asigurare voluntară 63
CAPITOLUL III 66
PERSOANELE ASIGURATE PENTRU CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI FINANŢAREA CHELTUIELILOR DE SĂNĂTATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 66
3.1. Persoanele asigurate pentru concediişi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 66
3.2. Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 71
3.3. Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă 73
3.4. Concediul şi indemnizaţia de maternitate 74
3.5. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului 75
3.6. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 96
3.7. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal 97
3.8. Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 97
3.9. Finanţarea cheltuielilor de sănătate în Uniunea Europeană 103
3.9.1.Sănătatea nu e cost, ci investiţie 103
3.9.2. România cheltuieşte cel mai puţin din Europa pentru sănătate 105
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 111
BIBLIOGRAFIE 114


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie şi se utilizează potrivit legii.
Constituirea fondului se face din contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de: asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate potrivit legii.
Gestionarea fondului se face, în condiţiile legii, prin Casă Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în Continuare CNAS, şi, respectiv, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite an continuare case de asigurări.
Sunt asiguraţi, potrivit prezenţei legi: toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi
cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul an România şi fac dovada plaţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii.
Tema Asigurările sociale de sănătate este o temă foarte complexă, vastă şi mereu în schimbare, care s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă
De aceea, această temă va avea mereu nevoie de o cercetare viitoare, de actualizarea problemei, atât la nivel naţional, în România, cât şi la nivel global, mondial. Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de baza pentru asiguraţi.
Principalele obiective ale cercetării lucrării de licenţă sunt circumscrise următoarelor arii de investigaţie ştiinţifică: 
- conceptele de asigurări sociale de sănătate;
- serviciile medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
- constituirea Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
- persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
Un rol important l-am rezervat propunerilor de lege ferenda, care au rolul - cum se poate altfel - de a contribui la perfecţionarea sistemului instituţional specific problematicii analizate.
Întregul conţinut al lucrării a fost sistematizat în patru capitole, fiecare cu mai multe subcapitole.
Ampla documentare - efectuată sub îndrumarea îndrumătoruluui ştiinţific de lucrare, Profesor univ.dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU - s-a sprijinit pe o serie de lucrări de specialitate (din ţară şi din afara ei), precum şi pe o cazuistică specifică.
Precizez - în debutul lucrării de licenţă - că perioada studiilor de licenţă a fost extrem de benefică din punct de vedere profesional, abordările şi preocupările avute mi-au deschis o nouă viziune ştiinţifică asupra fenomenului pe care l-am dorit aprofundat. 
CAPITOLUL I
ÎNŢELESUL UNOR TERMENI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE ŞI PERSOANELE ASIGURATE
1.1.Înţelesul unor termeni privind asigurările sociale de sănătate 
1.1.1. Noţiune. Trăsături
Asigurările sociale de sănătate - ca instituţie a dreptului, reprezintă un ansamblu de norme juridice prin care se reglementează îngrijirea medicală a salariaţilor şi a altor categorii de persoane prin intermediul unui pachet de servicii de bază ce cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii şi produse la care au dreptul asiguraţii ce se suportă din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate .
Potrivit art. 208 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii" ,asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi" .
Potrivit definiţiei dată în Dicţionarul explicativ al limbii române ocrotirea sănătăţii reprezintă un complex de măsuri luate de stat pentru prevenirea bolilor, întărirea şi refacerea sănătăţii, prelungirea vieţii şi a capacităţii de muncă a oamenilor.
Constituţia României în art. 34 dispune că dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat; statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice; organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
Dispoziţii un conţinut asemănător se regăsesc şi într-o serie de documente internaţionale precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului , sau Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale .
Protecţia sănătăţii face parte integrantă din sistemul securităţii sociale, fiind o nouă formă de asigurări sociale de stat.
Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii atât pentru salariaţi cât şi pentru pensionari, şomeri, persoane care nu sunt salariate dar care sunt obligate totuşi să-şi asigure sănătatea.
Potrivit art. 208 alin 4 din Legea nr. 95/2006 pot funcţiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale care nu sunt obligatorii şi pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate conform legii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Asigurarile sociale de sanatate.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Ioan Ciochină- Barbu, Dreptul securităţii sociale, Curs universitar, Editura Pim, Iaşi, 2013.
2. Alexandru Ţiclea Dreptul securităţii sociale. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007.
3. Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu, Dicţionar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1997.
4. Cl. Ana Moarcăș Costea, Instrumente de coordonare a sistemelor de securitate socială, Ed. C.H. Beck, 2011.
5. P. Tănăsescu, Asigurări și protecție socială în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.
Legeslaţie
1. Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului -cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-214, publicată în Monitorul Oficial nr.166 din 28 martie 2013, precum şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 448/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza consultării Colegiului Medicilor din România (CMR) şi Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR), Colegiul farmaciştilor din România (CFR), Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor (OBBC), precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează, de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru următorii 2 ani . Legea nr. 189/2000 (publicată în Monitorul Oficial nr.553 din 8 noiembrie 2000), modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, (publicată în Monitorul Oficial nr.606 din 23 august 2012).
2. Legea nr. 53 din 2003 - Codul Muncii actualizat 2015, actualizat prin Legea 12/2015, Publicata in Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015.
3. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul societăţii publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, modificată prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012
4. Legea nr. 174/2004 (publicată în Monitorul Oficial nr.465 din 25 mai 2004).Codul fiscal fost republicat în Monitorul Oficial nr.513 din 31 iulie 2007, modificat ulterior, inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012).
5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 publicată în Monitorul Oficial nr.830 din 10 decembrie 2010.
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 (publicată în Monitorul Oficial nr. 792 din 26 noiembrie 2008), aprobată prin Legea nr. 137/2009 (publicată în Monitorul oficial nr. 311 din 12 mai 2009).
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 268 din 26 aprilie 2010.
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 a fost modificat prin art. 1 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.
10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 a fost modificat prin art. 1 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010.
11. Guvernului nr. 111/2010 a fost modificat prin art. unic pct. l din Legea nr. 132/2011.
12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 a fost modificat prin IV pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011.
13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010. Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei potrivit art. 33' din Legea nr. 76/2002. Art. 33' a fost introdus de pct. 6 al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 / 2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 14 octombrie 2008.
14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011.
15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 a fost modificat prin art. IX pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!