Auditarea Situațiilor Financiare

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. Conceptul situaţiei financiare.3
1.1. Armonizarea contabilă.3
1.1.1. Nevoia de armonizare contabilă. .3 
1.1.2. Program de armonizare contabilă în România.6
1.2. Cadrul general de armonizare a reglementărilor contabile.11
1.2.1. Situaţiile financiare anuale.11
1.2.2. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare.12
1.2.3. Principiile contabile.18
1.2.3.1. Principii contabile.18
1.2.3.2. Tratamente contabile.19
1.2.4. Aprobarea situaţiilor financiare.20
1.3. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare. 21
1.3.1. Obiectivul situaţiilor financiare.22
1.3.2. Principii, convenţii şi concepte contabile.23
1.3.3. Structuri ale situaţiilor financiare.25 
1.3.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor din situaţiile financiare.28
CAPITOLUL 2. Organizarea profesiunii contabile.31
2.1. Organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.31
2.1.1. Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat.31
2.1.2. Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat.32
2.1.3. Activitatea cenzorilor externi.33
2.2. Organizarea şi funcţionarea C.E.C.C.A.R.35
2.2.1. Organizarea şi atribuţiile CECCAR.35
2.2.1.1. Secţiuni ale CECCAR.36
2.2.1.2. Organele de conducere şi control ale CECCAR.37
CAPITOLUL .3. Conţinutul activităţii de audit financiar.40
3.1. Conceptul de control şi audit.40
3.1.1. Controlul financiar contabil.40
3.1.2. Rolul auditului financiar contabil.43
3.1.3. Obiectivele auditului financiar.45
3.1.4. Procedurile şi etapele auditului financiar contabil.48
3.2. Camera Auditorilor din România.61
CAPITOLUL 4. Auditarea întreprinderii SC MEDEA EXIM SRL.63
4.1. Misiunea de auditare a SC MEDEA EXIM SRL.Raportul de audit.63 
4.2. Anexe la raportul de audit.68
4.3. Foi de lucru.78 
CONCLUZII.95
Bibliografie.97


Extras din licență Cum descarc?

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ
1.1. ARMONIZAREA CONTABILA
1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA
Situaţiile financiare emise de întreprinderile comerciale, industriale sau de afaceri, în interiorul graniţelor fiecărei ţări, sunt controlate, într-un grad mai ridicat sau mai scăzut de reglementările locale. Astfel de reglementări locale includ standarde de contabilitate care sunt promulgate de organismele de reglementare şi/sau de organismele profesionale ale contabililor din respectivele ţări.
Datorită procesului accentuat de globalizare a economiilor naţionale şi regionale şi extinderii investiţiilor peste graniţele tradiţionale, nevoia utilizării unui limbaj contabil universal se face simţită din ce în ce mai mult.
Ca rezultat al unui acord între organismele profesionale ale contabililor din Australia, Canada, Franţa, Germania, Japonia, Mexic, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei, Olanda şi S.U.A., în anul 1973 a intrat in vigoare Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC). Un acord şi un Regulament revizuite au fost semnate în 1982. Activitatea IASC este condusă de un Consiliu care include reprezentanţi din până la 13 ţări şi până la 4 organizaţii care manifestă interes în raportarea financiară.
Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate se bazează pe suportul profesional şi financiar al membrilor săi, precum şi a comunităţii oamenilor de afaceri, analiştilor financiari, membrilor activi ai pieţelor internaţionale de capital, avocaţi şi bancheri. Deasemenea IASC colaborează îndeaproape cu organismele naţionale de reglementare contabilă, cu comisiile valorilor mobiliare de pe pieţele internaţionale de capital, cu Comisia Europeană, Banca Mondiala etc. Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate este un organism independent dar, începând cu anul 1983, a stabilit o relaţie profesională strânsă cu Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili (IFAC).
Înainte de înfiinţarea IASC existau în mod frecvent diferenţe, atât la nivelul formei, cât şi la nivelul conţinutului, între standardele contabile publicate ale majoritaţii ţărilor. IASC luând la cunoştinţa standardele contabile deja emise pe marginea fiecărui subiect, elaborează un Standard Internaţional de Contabilitate în vederea acceptării acestuia pe scară largă. Unul din obiectivele IASC îl constituie armonizarea, pe cât de mult posibil, a diverselor standarde şi politici contabile ale diferitelor ţări.
Adaptând standardele existente pentru elaborarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate care să trateze noi subiecte, IASC se concentrează pe ceea ce este esenţial, încercând să nu ofere Standardelor Internaţionale de Contabilitate un caracter atât de complex, încât acestea să nu poată fi aplicate eficient la nivel mondial.
Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt revizuite în mod constant pentru a se putea lua în calcul stadiul actual şi necesităţile de actualizare.
Standardele Internaţionale de Contabilitate nu înlocuiesc reglementările locale. Numeroase întreprinderi din întreaga lume intocmesc situaţii financiare pentru uzul utilizatorilor exteni. Chiar dacă aceste situaţii financiare pot părea similare de la o ţară la alta, există diferenţe care sunt cauzate de factori sociali, economici si juridici, precum şi de faptul că diferite ţări, în momentul stabilirii cerinţelor naţionale, au avut în vedere necesitătile unor utilizatori diferiţi ai situaţiilor financiare.
Aceste circumstanţe au dus la utilizarea unei varietăţi de definiţii pentru structurile situaţiilor financiare, criterii diferite pentru recunoaşterea elementelor în situaţiile financiare şi o anumită preferinţă pentru diferitele convenţii de evaluare. IASC şi-a propus să atenueze aceste diferenţe, căutând să armonizeze reglementările, standardele contabile şi procedurile referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
Armonizarea se poate realiza cel mai bine punându-se accent pe întocmirea situaţiilor financiare ce au ca scop furnizarea unor informaţii utile pentru adoptarea deciziilor economice. Luând în considerare faptul că aproape toţi utilizatorii iau decizii economice pentru a hotărâ cum să cumpere, să păstreze sau să vândă o investiţie de capital; pentru a evalua răspunderea sau gestionarea managerială; pentru a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi; pentru a evalua garanţiile pentru creditele acordate întreprinderii; pentru a determina politicile de impozitare; pentru a determina profitul şi dividendele ce se pot repartiza; pentru a reglementa activitatea intreprinderii, consiliul IASC consideră că situaţiile financiare armonizate răspund necesitaţilor comune majoritaţii utilizatorilor. Consiliul IASC recunoaşte totuşi că guvernele pot stabili, în particular, cerinţe diferite sau suplimentare pentru scopurile proprii, dar aceste cerinţe nu ar trebui să influenţeze situaţiile financiare publicate în beneficiul altor utilizatori, decât în situaţia în care răspund şi cerinţelor acestora. 
Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele şi terminiligia.
Procesul de normalizare este opera de determinare a unui cadru de referinţă. Normalizarea contabilă internaţională presupune existenţa de autorităţi capabile să elaboreze reguli s-au norme, să le facă obligatorii şi să sancţioneze nerespectarea lor.
Până în prezent au fost elaborate 41 de standarde internaţionale de contabilitate, care acoperă din punct de vedere al reflectării situaţiilor financiare, o gamă largă de operaţii economice din cele mai diverse sfere de activitate: industrie, servicii, finanţe, agricultură.
În vederea elaborării, fiecare standard trece prin diferite etape, luându-se în considerare şi constrângerile contabile naţionale si regionale. Publicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate este precedată de proiectele de expunere, pregătite de diferite comisii ale Consiliului. Respectivele proiecte sunt distribuite membrilor Comitetului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate, pentru a fi analizate şi comentate. Aceste proiecte sunt înmânate şi unor organizaţii guvernamentale, membrilor burselor internaţionale, altor persoane interesate să-şi spună opinia. Eventualele controverse sunt discutate, clarificate şi soluţionate.
Pentru ca un proiect să fie aprobat este nevoie de votul a cel puţin două treimi din membrii Consiliului. Acest proiect de expunere este apoi distribuit profesioniştilor financiar-contabili şi tuturor celor afectaţi sau implicaţi. Înainte de a fi definitivată forma publicabilă a standardelor, toate opiniile sunt analizate cu atenţie. Standardul finalizat trebuie aprobat de trei pătrimi din membrii Comitetului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Auditarea Situatiilor Financiare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Boulescu M., Ghiţă M., Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient, Bucureşti, 1996.
2. Duţescu A., Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, CECCAR, 2001.
3. Feleagă N., Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
4. Florea I., Florea R., Controlul economico-financiar, CECCAR, Bucureşti, 2000.
5. Oprean I., Control şi audit financiar contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2002.
6. Stoian A., Ţurlea E., Auditul financiar contabil, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
7. Toma M., Chivulescu M., Ghid pentru audit financiar şi certificarea bilanţurilor contabile, CECCAR, Bucureşti, 1995.
8. *** Standardele Internaţionale de Contabilitate 2001, Editura Economică, 2001.
9. *** Norme Naţionale de Audit, CECCAR, Bucureşti, 1999.
10. *** Legea contabilităţii, nr.82/ 1991, Monitorul Oficial nr. 265/ 27.12.1991.
11. *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 94/ ianuarie, 2001. 
12. *** Regulamentul de organizare CECCAR, Monitorul Oficial nr. 153/ 28.03.2001.
13. *** Audit financiar 2000, Editura Economică şi Camera Auditorilor din România, Bucureşti, 2000.
14. *** Ordinanţa Guvernulu nr. 74/ 1999, Monitorul Oficial nr. 256/ 4.07.1999.
15. *** Hotărârea de Guvern nr.591/ 2000, Monitorul Oficial nr. 349/ 2000.
16. *** Ordonanţa 65/ 19 august 1994.
17. *** Legea 186/ 2 decembrie 1999, Monitorul Oficial 592/ 6.12.1999..
18. *** Hotărârea 562/ 3 iulie 2000, Monitorul Oficial nr. 332/ 17.07.2000.
19. *** Ordinul 32/ 30 iunie 1995, Monitorul Oficial nr.159/ 24.07.1995.
Reviste:
1. Colecţia “Tribuna Economică”, 2001-2002
2. Colecţia “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, CECCAR, 2001-2002


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!