BC ViktoriaBank SA

Cuprins licență Cum descarc?

Cuprins
Introducere 
Capitolul 1.Caracteristica generală şi structura organizatorică a BC „VictoriaBank” 
• Înfiinţarea şi dezvoltarea BC „VictoriaBank” 1
• Autorizarea BC „VictoriaBank” 1
• Consiliul de Administraţie a BC „VictoriaBank”, componenţa şi împuternicirile 2
• Organigrama BC„VictoriaBank” 3
Capitolul 2. Funcţiile şi operaţiunile BC „VictoriaBank”
• Funcţiile BC „VictoriaBank” şi caracteristica lor 5
• Operaţiunile principale a BC „VictoriaBank” 5
• Operaţiunile pasive, structura şi caracteristica lor 7
• Operaţiunile de formare a capitalului propriu 9
• Operaţiunile de atragere mijloacelor băneşti 11
• Tipurile depozitelor şi caracteristica lor 13
• Operaţiunile active, structura şi caracteristica lor 14
• Tipurile creditelor şi condiţiile de acordare 18
• Tipurile operaţiunilor pe piaţa de capital 24
• Tipurile operaţiunilor valutare 27
• Operaţiunile de decontare şi de casă 34
Capitolul 3. Rezultatul activităţii BC „VictoriaBank”
• Analiza dării de seamă anuală a BC „VictoriaBank” 50
• Caracterizarea principalelor surse de formare a venitului şi principalelor direcţii de cheltuieli ale BC „VictoriaBank” 50
• Analiza dinamicii pe termen de trei ani a activităţii BC”VictoriaBank” 51
• Calculul profitului BC „VictoriaBank” 58
• Analiza structurii veniturilor şi structurii cheltuielilor a BC „VictoriaBank” 59
Concluzii 
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I. Caracteristica generală și structura organizatorică a Băncii Comerciale „Victoriabank” SA
• Înființarea și dezvoltarea Băncii Comerciale „Victoriabank” SA
Banca Comercială “Victoriabank” SA, a fost înfiinţată la 22 februarie 1990, reorganizată prin transformare în societate pe acţiuni la 12 septembrie 1991 şi reînregistrară ca întreprindere cu investiţii străine la 17 iulie 1996. Banca este organizată şi funcţionează ca persoană juridică conform legislaţiei Republicii Moldova. Conform statutului B.C. “Victoriabank” SA, care este reglementat în special de Legea „Privind societăţile pe acţiuni”, Legea „Instituţiilor financiare”, Regulamentul „Cu privire la autorizarea băncilor”, banca funcţionează ca societate pe acţiuni de tip deschis cu caracter universal cu o durată de activitate nelimitată. 
Denumirea completă a Băncii este: Banca Comercială “Victoriabank” S.A, iar denumirea prescurtată a Băncii este: B.C. “Victoriabank” SA Sediul Băncii este în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.141, cod poştal 2004. Banca desfăşoară activităţile financiare prevăzute de lege, în baza Licenţei (Anexa 1), eliberată de organul public abilitat (Banca Naţională a Moldovei).
Statutul B.C. “Victoriabank” SA corespunde legislaţiei şi este format din 12 capitole care conţin informaţii despre: titular şi adresa juridică a băncii, forma juridică de organizare (Dispoziţii generale); capitalul băncii şi valori mobiliare ale băncii; statutul juridic al acţionarilor; operaţiunile băncii; resursele de creditare ale băncii; organele de conducere şi control; tranzacţii de proporţii şi tranzacţii cu conflict de interese; profituri şi dividende; evidenţa contabilă şi sistemul de raportare; protecţia drepturilor clienţilor băncii şi secretul bancar; relaţii cu personalul; reorganizarea şi lichidarea băncii (model de statut este prezentat în Anexa 2).
Banca este independentă de organele puterii şi administraţiei publice centrale şi locale, ia propriile decizii de orice natură legate de activitatea pe care o desfăşoară, în interesul acţionarilor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova. Banca îşi desfăşoară activitatea pe baza autogestiunii şi autofinanţării integrale şi este titulară a dreptului de proprietate asupra bunurilor sale. Scopul activităţii Băncii constă în utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale în vederea obţinerii profitului. Banca răspunde pentru îndeplinirea propriilor obligaţii, inclusiv faţă de deponenţi, cu întreg patrimoniul său. Banca nu răspunde pentru angajamentele luate de stat. Statul nu răspunde pentru angajamentele Băncii, cu excepţia cazurilor cînd statul îşi asumă o atare răspundere. Banca nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi. Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile Băncii. Acţionarii suportă riscul pierderilor în limita participaţiunii lor la capitalul social al Băncii.
• Autorizarea BC „Victoriabank” SA
Băncile, pot funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a Moldovei. Ele se constituie sub formă juridică de societate comercială pe acțiuni, în baza aprobării Băncii Naționale a Moldovei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile societăților comerciale.
Conform Legii instituțiilor financiare, Nr. 550-XIII din 21.07.95, Banca Națională a Moldovei eliberează autorizație numai dacă este pe deplin convinsă că:
a) banca se va conforma condițiilor legii sus menționate;
b) calificarea, experiența și integritatea morală a administratorilor și acționarilor cu cote substanțiale corespund business-planului și activităților financiare pentru care banca va primi autorizație;
c) situația financiară a băncii va fi corespunzătoare.
Banca Comercială „Victoriabank” SA este licențiată de către Banca Națională a Moldovei (Anexă), și conform art. 26 din Legea instituțiilor financiare, poate să desfășoare mai multe activități:
a) acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobîndă;
b) acordarea de credite (de consum și ipotecare, factoring sau fără drept de regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, eliberarea garanțiilor și cauțiunilor etc.);
c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vînzarea, în cont propriu sau în contul clienților (cu excepția subscrierii valorilor mobiliare), de:
- instrumente ale pieții financiare (cecuri, cambii și certificate de depozit etc.);
- futures și opțioane financiare privind titlurile de valoare și ratele dobînzii;
- instrumente privind rata dobînzii;
- titluri de valoare;
d) acordarea de servicii de decontări și încasări;
e) emiterea și administrarea instrumentelor de plată (cărți de credit sau de plată, cecuri de voiaj, cambii bancare etc.);
f) cumpărarea și vînzarea banilor (inclusiv a valutei străine);
g) leasing financiar;
h) acordarea de servicii aferente la credit;
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu excepția celor de la lit. a) și b);
j) operațiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vînzare a valutei străine;
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea și gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea și administrarea valorilor mobiliare și altor valori etc.;
l) acordarea de servicii de gestionare a portafoliului de investiții și acordarea de consultații privind investițiile;
m) subscrierea și plasarea titlurilor de valoare și acțiunilor, operațiunile cu acțiuni;
n) orice altă activitate financiară permisă de Banca Națională.


Fisiere în arhivă (6):

 • BC ViktoriaBank SA
  • Anexe
   • info membrii CA29 12 11.pdf
   • Licenta.pdf
   • Structura organizatorica a Bancii 20 iunie 2011.pdf
  • BC ViktoriaBank SA.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!