Cesiunea de creanțe - modalitățile de transmitere și transferare a drepturilor și obigatiilor civile

Cuprins licență

INTRODUCERE
Capitolul I
Caracteristica generală privind modalitățile de transmitere și transferare a obligațiilor civile
1. 1. Noțiuni generale privind modalitățile de transmitere și transferare a drepturilor și obigațiilor civile
1.1.1. Evoluția istorică
1.1.2. Grupele de modificare și componența raportului obligațional
1.2. Sistematizarea modalităților de transmitere și transferare a drepturilor și obligațiilor civile
1.2.1. Temeiuri de transmitere a creanțelor
Capitolul II
Modalităţile juridice de transmitere a obligaţiilor civile
2.1. Cesiunea de creanță
2.1.1. Noțiune, reglementare, caractere juridice
2.1.2. Caracterele juridice ale cesiunii de creanță
2.1.3. Condițiile cesiunii de creanță
2.1.3.1. Condițiile de fond
2.1.3.2. Condițiile de formă
2.1.4. Conținutul contractului de cesiune a creanței
2.1.5. Efectele contractului de cesiune a creanței
2.1.5.1. Efecte între părți
2.1.5.2. Obligația de garanție
2.1.5.3. Efecte față de debitorul cedat
2.1.5.4. Efecte față de creditorii cedentului
2.2. Unele varietăți ale cesiunii de creanță
2.2.1. Vânzarea drepturilor litigioase (retractul litigios)
2.2.1.1. Noțiunea și condițiile vânzării drepturilor litigioase (retractul lititgios)
2.2.1.2. Efectele retractului litigios
2.2.2. Vânzarea de drepturi succesorale
2.2.3. Factoring-ul ca varietate a cesiunii de creanță
2.2.3.1. Noțiunea, reglementarea juridică și caracterele contractului de factoring
2.2.3.2. Elementele și efectele contractului de factoring
2.3. Securitizarea creanțelor
2.3.1. Prezentare de ansamblu a Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor
2.4. Opozabilitatea cesiunii de creanță
2.5. Subrogația în drepturile creditorului prin plata creanței
2.5.1. Noțiunea și natura juridică a subrogației
2.5.2. Felurile subrogației
2.5.2.1. Subrogația convențională
2.5.2.2. Subrogația consimțită de debitor
2.5.3. Efectele subrogației
2.5.4. Distincția dintre subrogație și instituțiile conexe
2.6. Preluarea datoriei
2.6.1. Noțiunea de preluare a datoriei. Trăsături specifice
2.6.2. Efectele preluării de datorie
2.6.3. Corelația dintre preluarea datoriei și categoriile juridice conexe
Capitolul III
Modalitățile juridice și transferarea obligațiilor 
3.1. Novația ca modalitate de transferare a obligațiilor
3.1.1. Definiția. Felurile subrogației
3.1.2. Condițiile novației
3.1.3. Efectele novației
3.1.3.1. Efectele în privința privilegiilor și ipotecilor
3.1.3.2. Privilegiile și ipotecile în cazul novației prin schimbare de debitor
3.1.3.3. Privilegiile și ipotecile în cazul novației prin schimbare de creditor
3.1.3.4. Privilegiile și ipotecile în cazul novației cu unul dintre codebitorii solidari
3.1.3.5. Privilegiile și ipotecile în cazul fidejusiunii
3.1.3.6. Efectele novației în privința codebitorilor solidari și a fidejusorilor
3.2. Obligațiile civile și naturale. Transformarea acestora.
3.2.1. Noțiunea de obligații civile și naturale
3.2.2. Efectele juridice ale transferării obligațiilor naturale
3.3. Delegația
3.3.1. Definiția. Felurile delegației și deosebirile ei față de alte operațiuni juridice
3.3.2. Efectele delegației
3.3.3. Delegația, mijloc de garanție a creanțelor
Concluzii
Bibliografie


Extras din licență

INTRODUCERE
Raporturile obligaţionale ocupă, la momentul actual, un loc esenţial în viaţa de zi cu zi, iar marea majoritate a acestor raporturi sunt dinamice şi constau în asumarea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor. Într-un raport juridic, nu se poate vorbi de obligații, fără a fi abordate și drepturile subiecului ori subiectelor dintr-un asemenea raport. Ca orice raport juridic, cel obligaţional are în structură subiecte, obiect şi conţinut. Aceste raporturi sunt numite, deseori, „raporturi dinamice”, ceea ce dă temei afirmaţiei că elementele lor pot suporta modificări. Sintagma "circulaţia obligaţiilor" este utilizată, în literatura de specialitate, ceea ce desemnează schimbările care intervin în structura obligaţiilor, însă, care nu produc stingerea, ci doar modificarea ori transformarea lor.
Din punct de vedere al debitorului, obligația apare ca o datorie.
Creanţa face parte din activul patrimonial al creditorului, iar datoria, din pasivul patrimonial al debitorului. Deoarece patrimoniul unei persoane poate forma obiectul unei transmisiuni universale, cu titlu universal, atunci, şi elementele sale, precum creanţele, datoriile pot forma, alături de drepturile reale, obiectul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal. Această transmisiune operează, în cazul persoanelor fizice, la decesul creditorului ori al debitorului, altfel spus, transmisiune "mortis causa" ori în cazul persoanelor juridice, prin orice modalitate de reorganizare prevăzută de lege: fuziune, absorbţie, divizare totală ori parţială.
Transmiterea dreptului de creanţă şi a datoriei, care alcătuiesc laturile raportului obligaţional, poate avea loc şi "ut singuli", prin acte între vii, sau "mortis causa". Este de apreciat că transmiterea obligaţiei prin acte între vii reprezintă o operaţiune juridică în al cărei temei, prin acordul părţilor ori prin lege, creanţa ori debitorul, care alcătuiesc conţinutul raportului obligaţional, se transmite de la părţi la o altă persoană. De asemenea, şi debitorul ar putea fi interesat de transmiterea datoriei către o altă persoană. În dreptul civil, este reglementată, expres, prin acte între vii, numai transmiterea creanţei. Transmiterea datoriei, nefiind reglementată, poate avea loc prin alte mijloace juridice.
Circulaţia obligaţiilor se poate realiza, însă, şi prin transformarea raportului juridic obligaţional iniţial care, în principiu, are ca efect stingerea raportului obligaţional existent şi înlocuirea acestuia cu altul care reprezintă element nou. De exemplu, un debitor doreşte să înlocuiască obiectul prestaţiei sale cu un altul, pe care îl are la dispoziţie, caz în care va conveni cu creditorul, înainte ca datoria să ajungă la scadenţă, asupra schimbării obiectului obligaţiei.
Astfel, prin transformare a obligaţiei se înţelege operaţiunea juridică prin al cărei intermediu se produce, în urma unui acord de voinţă al părţilor raportului obligaţional, o schimbare a unuia dintre elementele acestui raport: subiect, obiect, cauză. 
Capitolul I
CARACTERISTICA GENERALĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE TRANSMITERE ȘI TRANSFERARE A DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR
1. Noțiuni generale privind modalitățile de transmitere și transferare a drepturilor și obligațiilor
Transmiterea și transferarea drepturilor și obligațiilor reprezintă modificări ce intervin în structura raportului obligațional, dar nu produc stingerea lui. Pentru desemnarea acestor mecanisme, în literatura de specialitate se utilizează și sintagma "circulație juridică a creanțelor și datoriilor" iar unii autori folosesc expresia "dinamică a obligațiilor". Oricum am numi-o, această instituție apare într-un anumit stadiu de dezvoltare a dreptului antic, prefecționându-se, pe parcursul evoluției societății și dreptului, de la o dinamică restrânsă și rigidă, din dreptul roman incipient, la dinamica amplificată și flexibilă, din dreptul contemporan.
Transmiterea obligaţiilor se poate realiza prin: cesiunea de creanţă, subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei, cesiunea indirectă a datoriei.
Transformarea obligaţiilor se poate realiza prin novaţie şi delegaţie.
Obligația civilă, sub aspectul dreptului de creanță, face parte din activul patrimonial al creditorului iar sub aspectul datoriei, face parte din pasivul patrimonial al debitorului. În acest fel, se poate explica faptul că, pe durata existenței sale, obligația civilă se poate transmite prin transmisiunea universală ori cu titlu universal a patrimoniului creditorului sau debitorului. O astfel de transmisiune operează, în cazul persoanelor fizice, la decesul creditorului ori al debitorului sau al ambelor subiecte ale raportului obligațional, de asemenea, în cazul persoanelor juridice, transmisiunea universală sau cu titlu universal a drepturilor și obligațiilor are loc prin oricare din modalitățile de reorganizare : absorbție, fuziune, divizare, fie că aceasta este totală ori parțială. 
Transmiterea dreptului de creanță și a datoriei din conținutul unui raport juridic obligațional poate avea loc și ut singuli, privite în individualitatea lor, făcând abstracție că sunt elemente componente ale patrimoniului unei persoane. Transmisiunea ut singuli poate avea loc prin acte mortis causa sau prin acte juridice între vii. Transmisiunea prin acte mortis causa se realizează prin legate cu titlu particular. În ceea ce privește transmisiunea prin acte juridice între vii, aceasta este reglementată expres sau permisă de lege pentru necesități de ordin practic. De exemplu, o persoană este titularul unui drept de creanță a cărui exigibilitate este afectată de un termen suspensiv și având nevoie de prestația ce i se datorează înainte de împlinirea acelui termen îl înstrăinează unei alte persoane la un preț inferior valorii sale nominale, persoană care este dispusă să aștepte până la momentul în care poate fi cerută plata. De asemenea, o persoană care vrea să gratifice pe o altă persoană și în acest scop și donează dreptul său de creanță pur și simplu ori afectat de un termen suspensiv sau de o condiție. Cu alte cuvine, în ambele ipoteze, creditorul își înstrăinează dreptul de creanță. tot astfel se poate întâmpla ca o persoană să plătească pe creditor, luându-i locul în raportul obligațional; prin această înlocuire a creditorului inițial se realizează o transmisiune a laturii active a raportului obligațional.


Fisiere în arhivă (3):

  • Bibliografie.docx
  • Cesiunea de Creante - Modalitatile de Transmitere si Transferare a Drepturilor si Obigatiilor Civile.doc
  • Cuprins.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Adam, Ioan, "Drept civil:Teoria generală a obligaţiilor", Bucureşti, 2004;
Albu, Ioan, "Drept civil, contractul şi răspunderea contractuală", Cluj-Napoca, 1994;
Alexandresco, D., "Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine", Tom IV, Iaşi, Tipografia Naţională, 1900;
Baieş, Sergiu, Băieşu, Aurel, Cebotari, Valentin, Creţu, Ion, "Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor", Chişinău, 2005;
Beleiu, Gheorghe, "Drept civil. Privire generală asupra dreptului civil", Bucureşti, 1978;
Beleiu, Gheorghe, "Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil", Bucureşti, 1992;
Benabent, Alain, "Droit civil, Les obligations", Editions Montchrestien, Paris, 1995, 5-edition;
Cantacuzino, Matei, "Elementele dreptului civil", Bucureşti, 1998;
Capitant, H., "De la cause des obligations", Dalloz, Paris, 1927;
Cărpenaru, Stanciu D., "Drept comercial român", Bucureşti, 2001;
Chelaru, Eugen, "Curs de drept civil. Drepturile reale principale", Bucureşti, 2000;
Codul civil francez;
Codul civil al României aprobat prin Legea nr. 287/2009, intrata în vigoare la 1 octombrie 2011, republicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 01.10.2011;
Cosmovici, Paul Mircea, "Drept civil. Obligaţii. Legislaţie"., Bucureşti, 1994-1996;
Costin, Mircea, Deleanu, Sergiu, "Dreptul comerţului internaţional", vol 2, Bucureşti, 1995;
Costin, Mircea, "Dicţionar de drept internaţional al afacerilor", Vol 1, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1995;
Demetrescu, Paul, "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966;
Demetrescu, Traian, "Principii de drept", Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1959;
Dogaru, Ion, Drăghici, Pompil, "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor", Bucureşti, 2002;
Dumitrescu, Corina Adriana, "Cesiune de datorie. Admisibilitate. Convenţie de arbitraj. Transmisibilitate", în RDC nr. 11/2002;
Filipescu, Ion, "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor", Bucureşti, 2000;
Ghionea, Vasile, "Curs de drept civil. Proprietatea şi alte drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor. Contracte speciale. Succesiune"., Bucureşti, 1996;
Hamangiu, C. Rosetti Bălănescu, I., Băicoianu, Al, "Tratat de drept civil român", Vol 1, Bucureşti, 1998;
Ionaşcu, R., "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor", Bucureşti, 1942;
Luca, Ana Manea, "Drept civil. Noţiuni generale despre obligaţii. Contracte civile. Note de curs", Iaşi, 1994;
Mircea, Valentin, "Contractul de factoring", în RDC nr.6/2000
Pătlăgeanu, Alis, Lefter, Alina, "Contractul de factoring", în RDC nr. 11/2004;
Pătulea, Vasile, "Calitatea de creditor al dividendelor în cesiunea de acţiuni sau părţi sociale", în revista "Dreptul", Nr. 3/2005;
Pop, Liviu, "Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
Pop, Liviu, "Delegaţia în dreptul civil român," revista "Dreptul", Nr. 3/2006;
Pothier, "Obligations", II, pA06, 594 şi Vente III, 604, Demolombe, XXVIII, 291, Pand, Fr., 1,5438;
Rarincescu, M. G., "Curs elementar de drept civil român. Drepturile reale. Obligaţiile", Vol II, Bucureşti, 1947;
Stănescu, Şerban Alexandru, "Cesiunea de creanţă în comerţul internaţional", Revista de drept comercial, Nr.3/2005;
Toader, Camelia, Nicolae, Marian, Dumitrache, Bogdan, "Drept civil român. Curs selectiv pentru licenţă", Bucureşti, 1996;
Titulescu, N., "Eseu despre o teorie generală a drepturilor eventuale", Editura CH Beck, București, 2008; 
Ungureanu, Ovidiu, Bacaci, Alexandru, Turianu, Corneliu, Jugastru, Călina, "Principii şi instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă", 2002-2003;
Vonica, Romul Petru, "Drept civil. Partea generală", Bucureşti, 2001;
Zilberstein, S. Ciobanu, V. M., "Drept procesual civil. Executarea silită", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
Practica judecătorească:
Trib. Suprem, dec.civ., nr. 1711/1970, în Repertoriul de practică judiciară în materie civilă pe anii 1969-1975, I.G. Mihuţ, Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;
Trib. Suprem, dec. civ., Nr.1139/1970, în C.D., 1970, p.156;
Trib. Suprem, dec. nr.316/1987, în R.R.D. nr.12/1987, p. 72.
Legislație:
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare;
Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, publicată în M. O. nr. 529 din 19 iulie 2002;
Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, publicată în M.O. Partea I, nr. 225 din 13 martie 2006:
Website-uri:
www.wordpress.ro
www.e-juridic.manager.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!