Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Cuprins licență

INTRODUCERE 5
I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII S.C. GIO Invest S.R.L. 7
1.1.INFORMAȚII GENERALE 7
1.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂȚII 9
1.3.ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.C. GIO Invest S.R.L 13
II IMOBILIZĂRILE CORPORALE 20
2.1.DELIMITĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 20
2.2.STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE IAS 16 22
2.3.RECUNOAȘTEREA ȘI EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 24
2.4.EVIDENȚA OPERATIVĂ ȘI ANALITICĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 26
2.5.AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 29
III CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 36
3.1.CONTABILITATEA TERENURILOR ȘI AMENAJĂRILOR DE TERENURI 37
3.2.CONTABILITATEA CONSTRUCȚIILOR 44
3.3.CONTABILITATEA INSTALAȚIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR ȘI PLANTAȚIILOR 47
3.4.CONTABILITATEA ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE 51
3.5.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI A AVANSURILOR PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE 53
IV STUDIU DE CAZ 57
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 64


Extras din licență

INTRODUCERE
O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure conducerea, economia de resurse și ordinea.În cadrul ansamblului sistemului informațional contabil, sistemul nervos este reprezentat de contabilitate.
De-a lungul timpului, exploratorii domeniului contabil au transformat contabilitatea într-o disciplină utilă care îmbină într-o perfectă armonie teoria abstractă cu realitatea fenomenelor pe care le studiază. Apărută din necesitatea cunoașterii și gestiunii patrimoniului, în scopul conservării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se conduce și organizează de orice unitate patrimonială. Această disciplină socială, științifică asigură ordine și disciplină în entitatea economică.
Lucrarea de față, intitulată "Contabilitatea imobilizărilor corporale" își propune să analizeze existența și implicațiile pe care le generează imobilizările corporale, active ce constituie baza tehnică a unui agent economic cu activitate de producție cum este S.C. GIO Invest S.R.L. 
Primul capitol al lucrării reflectă o caracterizare a întreprinderii S.C. GIO Invest S.R.L., al cărei obiect de activitate îl constituie fabricarea de lacuri, vopsele alchidice și lavabile.
Al doilea capitol își propune să evidențieze aspectele teoretice legate de imobilizările corporale și anume: noțiunea de imobilizări corporale și clasificarea acestora, recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale, amortizarea imobilizărilor corporale.
Contabilitatea imobilizărilor corporale este reflectată în capitolul trei al lucrării, în care sunt prezentate conturile fiecărei categorii de imobilizări corporale precum și descrierea acestora.
În cadrul capitolului patru sunt prezentate două aplicații cu înregistrări contabile ale S.C. GIO Invest S.R.L., cu privire la imobilizările corporale ale firmei.
Din multitudinea de structuri patrimoniale ce fac obiectivul reflectării în contabilitatea financiară am ales analiza imobilizărilor corporale deoarece, aceste active constituie baza și mijloacele de acțiune a agenților economici producători, fără de care nu ar putea avea loc activitatea economică. Aceste active au un conținut material și sunt reprezentate prin bunuri fizice concrete, cum ar fi: terenurile, construcțiile, etc.
În literatura de specialitate, imobilizările sunt definite ca acele valori patrimoniale destinate pentru a servi de o manieră durabilă, pe o perioadă mai mare de timp (de regulă nai mare de un an), activitatea întreprinderii. Caracteristica lor de bază constă în faptul că ele nu se consumă și nu se înlocuiesc după prima utilizare.
Imobilizările corporale ocupă ponderea cea mai mare în totalul activelor imobilizate, lucru explicabil prin contribuția lor hotărâtoare la asigurarea potențialului tehnico-productiv al unității. Bunurile și valorile care au o durată de utilizare mai mare de un an se consumă treptat și constituie capitalul imobilizat supus amortizării. Utilizarea de amortismente fiscale și accelerate, pentru unele categorii de imobilizări corporale, constituirea de provizioane privind depreciera lor poate reprezenta avantaiul de instrumente prin care caracterul coercitiv al regulilor fiscale este atenuat de avantajele oferite de introducere acestora. Amortizarea apare ca un mijloc de promovare a investițiilor. Prin constituirea amortismentelor derogatorii rezultă o serie de avantaje fiscale prin care și amânarea la plată a unui impozit pe profit care devine exigibil spre sfârșitul duratei de utilizare a imobilizărilor corporale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Achim M.V., Borlea S.N.(2012), Analiza financiară a entității economice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012;
Borlea S.N., Breban L., Achim M.V. (2010), Contabilitatea financiară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca;
Matiș Dumitru (2010), Bazele contabilității, Editura Casa Cărții de Stiință, Cluj-Napoca;
Matiș Dumitru, Atanasiu Pop (2010), Contabilitate financiară, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca;
Pop Valer, Fărcaș Mariana, Pop Cosmin, Balaciu Diana (2006), Contabilitate financiară- curs, Editura Universității din Oradea, Oradea;
Popan Maria (2006), Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, modul IV, Editura Oscar Print, București, 2006;
Pantea Iacob Petru, Badea Gheorghe (2009), Contabilitatea financiară românească, Editura Intelcredo, Deva;
Ristea Mihai, Ioanaș Corina, Dumitru Corina Graziella, Irimescu Alina (2009), Contabilitatea societăților comerciale vol. I și II, Editura Universitară, București;
Țenovici Cristina, Popescu Marian, Contabilitate generală, Editura Universitaria, Craiova, 2010;
*** Ordinul nr. 3055/2009 pentru Aprobarea Reglementărilor Contabile Conforme cu Directivele Europene, în M.O. nr. 766/10. 11.2009


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!