Contabilitatea operațiunilor de leasing

Cuprins licență

INTRODUCERE 
MOTIVAŢIA, IMPORTANTA SI METODOLOGIA CERCETARII 
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN TEORIA LEASINGULUI 1
1.1. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing 1
1.1.1. Definirea leasingului 1
1.1.2. Scurt istoric al operaţiunilor de leasing 3
1.2. Leasingul în România 4
1.2.1. Piaţa leasingului în ţara noastră 4
1.2.2. Cadrul legal al operaţiunilor de leasing 6
1.3. Avantajele şi limitele leasingului 7
1.3.1. Avantajele leasingului pentru beneficiar 7
1.3.2. Avantajele leasingului pentru furnizor (producător) 7
1.3.3. Avantajele leasingului pentru finanţator (societatea de leasing) 8
1.3.4. Limitele şi riscurile leasingului pentru beneficiar 8
1.3.5. Limitele şi riscurile leasingului pentru societatea de leasing 9
1.4. Leasingul, evoluţie comparativă 9
1.4.1. Piaţa leasingului în România în anul 2008 10
1.4.2. Piaţa leasingului în România în anul 2009 11
1.4.3. Piaţa leasingului în România în anul 2010 11
CAPITOLUL 2. CLASIFICAREA ŞI NATURA JURIDICĂ A OPERAŢIUNILOR DE LEASING 14
2.1. Clasificarea leasingului 14
2.2. Aspecte juridice şi contabile ale leasingului financiar şi operaţional 17
2.2.1. Aspecte juridice ale leasingului financiar 17
2.2.2. Aspecte juridice ale leasingului operaţional 18
2.2.3. Aspecte contabile ale operaţiunilor de leasing financiar 19
2.2.3.1. În contabilitatea locatarului 19
2.2.3.2. În contabilitatea locatorului 20
2.2.4. Aspecte contabile ale operaţiunilor de leasing operaţional 21
2.2.4.2. În contabilitatea locatarului 21
2.2.4.3. În contabilitatea locatorului 22
2.3. Forme de leasing 23
2.3.1. Leasingul imobiliar 23
2.3.2. Leasingul mobiliar 24
2.3.3. Leasingul de personal 26
2.3.4. Leasing Time-Sharing 27
2.4. Delimitarea leasingului şi natura juridică a operaţiunilor de leasing 28
2.4.1. Delimitarea leasingului faţă de credit 28
2.4.2. Delimitarea leasingului faţă de împrumut 29
2.4.3. Delimitarea leasingului faţă de locaţiune (închiriere) 30
2.4.4. Delimitarea leasingului faţă de vânzarea cu plata în rate şi vânzarea cu plata la termen 31
CAPITOLUL 3. CONTRACTUL ŞI OPERAŢIUNILE DE LEASING 33
3.1. Trăsăturile contractului de leasing 33
3.2. Părţile componente ale unui contract de leasing 34
3.3. Elementele contractului de leasing 35
3.4. Obiectul contractului şi operaţiunilor de leasing 36
3.5. Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing 38
3.5.1. Obligaţiile locatorului 38
3.5.2. Obligaţiile locatarului 38
3.6. Drepturile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing 39
3.6.1. Drepturile locatorului 39
3.6.2. Drepturile locatarului 39
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ: LEASINGUL ÎN CONTABILITATEA LOCATARULUI „SC ACI CLUJ SA” ŞI A LOCATORULUI „UNICREDIT LEASING SA” 41
4.1. Înregistrarea operaţiunilor de leasing financiar în contabilitatea locatarului 45
4.2. Înregistrarea operaţiunilor de leasing financiar în contabilitatea locatorului 52
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 61
ANEXE 62


Extras din licență

Introducere
Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de contextul economic. Este important de clarificat încă de la începutul prezentei lucrări că, în esenţă, operaţiunea de finanţare prin leasing presupune existenţa a trei persoane: furnizorul, societatea finanţatoare (societatea de leasing) şi utilizatorul (beneficiarul finanţării). Societatea de leasing cumpără de la furnizor bunul solicitat de utilizator şi îl cedează acestuia din urmă pe o anumită perioadă de timp contra unor redevenţe lunare.
Scopul lucrării constă în sistematizarea şi relevarea esenţei leasingului financiar, identificarea tuturor aspectelor economice ale acestuia prin prisma analizei activităţii companiilor de leasing, prin prisma procesului decizional privind evaluarea proiectelor de finanţare prin leasing, precum şi prin determinarea direcţiilor de dezvoltare a activităţii de leasing în vederea sporirii eficienţei investiţionale în cadrul economiei naţionale.
Structura lucrării este alcătuită din introducere, motivaţia , importanţa şi metodologia cercetării, patru capitole şi concluzii generale. În introducere am încercat să argumentez actualitatea, importanţa, necesitatea şi gradul de studiere a temei cercetate.
Capitolul 1: „Introducere în teoria leasingului” cuprinde aspecte generale privind operaţiunile de leasing, modul de tratare a acestor tipuri de operaţiuni în România, cadrul legal, precum şi avantajele si dezavantajele leasingului.
Capitolul 2: „Clasificarea şi natura juridică a operaţiunilor de leasing” cuprinde principalele criterii de clasificare a leasingului, aspectele juridice şi contabile ale leasingului financiar şi operaţional, precum şi particularităţile privind delimitarea juridică a operaţiunilor de leasing.
Capitolul 3: „Contractul şi operaţiunile de leasing” înglobeazã aspectele privind trăsăturile, subiecţii şi elementele contractului de leasing, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul operaţiunilor de leasing.
Capitolul 4 conţine un studiu de caz în care am încercat să redau principalele operaţiuni înregistrate atât de utilizator, cât şi de către societatea de leasing, în momentul încheierii unui contract de leasing financiar.
Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării
Pe măsură ce leasingul a devenit un produs din ce în ce mai evoluat el a avut nevoie de elemente care să îl departajeze de celelalte forme de finanţare. Aşa cum a facut-o peste tot în lume leasingul s-a impus şi la noi în ţară, de-a lungul timpului tot mai mulţi agenţi economici apelând la această modalitate de finanţare.
Scopul şi obiectivele de bază ale cercetărilor rezidă în analiza complexă a leasingului (în special a leasingului financiar), a naturii lui juridice, în explicarea tipurilor şi categoriilor leasingului, precum şi în determinarea locului leasingului în sistemul dreptului civil. Putem afirma deci că în materializarea scopului cercetării, au fost formulate sarcini precum analiza abordărilor conceptuale privind definiţia şi clasificarea operaţiunilor de leasing, identificarea avantajelor şi dezavantajelor operaţiunilor de leasing sau determinarea rolului şi locului leasingului financiar în finanţarea afacerilor la nivel microeconomic.
Bazele metodologice ale cercetării se constituie dintr-o totalitate de mijloace şi procedee teoretice şi practice strict determinate de cunoaşterea domeniului cercetat, a realităţii juridice, printre care un loc dominant îl ocupă metodele general-ştiinţifice: metoda istorică, de analiză sistemică a fenomenelor; generalizarea, inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza sau analogia. Utilizarea metodelor indicate în cercetarea problemei vine să asigure o studiere complexă a acesteia, determinarea esenţei şi trasarea perspectivelor evoluţiei fenomenului analizat.
Bazele teoretice ale investigaţiei sunt constituite din lucrările unor iluştri jurişti şi economişti. În lucrare, au fost analizate numeroase surse cu caracter ştiinţific şi practic, precum şi cele mai avansate idei privind promovarea leasingului selectate din publicaţiile plasate pe paginile web ale operatorilor de leasing din internet.
Bazele normative ale cercetării le constituie cadrul legislativ şi normativ în vigoare. Astfel, s-a încercat a se prezenta cât mai complex aceste tipuri de operaţiuni, precum şi implicaţiile lor.
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN TEORIA LEASINGULUI
1.1. Aspecte generale privind operaţiunile de leasing
1.1.1. Definirea leasingului
Pentru înţelegerea noţiunii de “leasing” am considerat că este necesară abordarea ei prin prisma definiţiilor şi înţelesurilor care îi sunt atribuite în diferite dicţionare întâlnite.
Cuvântul “leasing” vine din limba engleză, de la substantivul "leasing" si verbul "to lease" care s-ar traduce, într-o primă accepţiune, prin "a închiria". Dezvoltarea din ultimele decenii a acestei noţiuni a confirmat însă o formă specifică de finanţare, a cărei denumire s-a depărtat de înţelegerea iniţială, reprezentată astăzi mai bine de verbele "to rent" sau "to hire".


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Operatiunilor de Leasing.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!