Contractul de Comodat

Cuprins licență Cum descarc?

1.4. Restituirea lucrului 33
1.5. Scadenţa obligaţiei de restituire 37
1.6. Prescripţia acţiunii personale în restituire 38
1.7. Răspunderea comodatarului 39
Sectiunea 2. Obligatiile comodantului 41
2.1. Regula 41
2.2. Restituirea cheltuielilor de conservare 42
2.3. Plata despăgubirilor 42
Sectiunea 3. Suportarea riscurilor in materia împrumutului de folosință 44
Sectiunea 4. Incetarea contractului de comodat (stingerea efectelor) 45
4.1. Incetarea prin restituirea bunului 45
4.2. Incetare prin reziliere 46
4.3. Incetare prin moartea comodatarului 46
CAPITOLUL 4: PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA ÎMPRUMUTULUI DE FOLOSINȚĂ 47
Sectiunea 1. Răspunderea în instanță. (in cazul nerespectarii obligațiilor) 47
Sectiunea 2. Problematică şi aspecte de practică notarială 56
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 65


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NOȚIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE ÎMPRUMUTULUI DE FOLOSINȚĂ (COMODAT) 4
Sectiunea 1. Elemente şi notiuni introductive cu privire la contractul de împrumut 4
1.1. Consideraţii generale 4
1.2. Contractul de împrumut de folosinţă (comodatul) 4
Sectiunea 2. Caractere juridice ale contractului de comodat 8
CAPITOLUL 2: CONTRACTUL DE COMODAT: CONTINUT, PARTICULARITĂTI, FORMĂ 11
Sectiunea 1. Capacitatea de a incheia contracte de comodat 11
Sectiunea 2. Obiectul contractului de comodat 12
Sectiunea 3. Consimțămantul valabil al persoanelor ce incheie contractul de comodat 18
Sectiunea 4. Forma. Condiție de valabilitate 20
Sectiunea 5. Cazuri de înregistrare fiscală ale contractului de comodat 21
CAPITOLUL 3: EFECTELE CONTRACTULUI DE COMODAT. INCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT 30
Sectiunea 1. Obligațiile comodatarului 30
1.1. Conservarea lucrului 30
1.2. Folosirea lucrului potrivit destinaţiei 31
1.3. Suportarea cheltuielilor de folosinţă 33
INTRODUCERE
Împrumutul de folosintă este acel contract prin care o parte, numită comodant, transmite cu titlu gratuit folosinta temporară asupra unui lucru determinat către cealaltă parte, numită comodatar, care se obligă să restituie bunul în individualitatea sa (art. 1560 C. civ.).
Contractul de comodat prezintă următoarele caractere juridice:
- este un contract unilateral deoarece naste obligatii numai în sarcina comodatarului;
- este posibil ca pe parcursul executării contractului, să se nască obligatii si în sarcina comodantului, obligatii care nu au, însă, ca temei acordul de vointă al părtilor, ci derivă dintr-un fapt accidental si ulterior încheierii contractului, neavând, deci, aptitudinea de a converti comodatul într-un contract bilateral (ex.: cheltuielile suportate de către comodatar cu producerea si culegerea fructelor predate comodantului);
- este un contract cu titlu gratuit întrucât are drept cauză imediată intentia comodantului de a procura comodatarului un folos gratuit, fără a urmări obtinerea unei contraprestatii; ca si contract cu titlu gratuit, împrumutul de folosintă reprezintă un act dezinteresat deoarece folosul gratuit procurat comodatarului nu are ca efect micsorarea patrimoniului comodantului; potrivit art. 1561 C. civ., comodatul este esential gratuit, prin urmare dacă comodantul ar pretinde o contravaloare pentru dreptul de folosinta transmis asupra bunului, întelegerea părtilor nu ar mai putea fi calificată drept contract de comodat (eventual, ar putea fi vorba despre un contract de locatiune); clauza contractuală care obligă comodatarul să suporte contravaloarea uzurii suferite de lucru ca urmare a folosintei nu contravine caracterului esentialmente gratuit al contractului de comodat;
- este un contract real deoarece pentru formarea sa nu este suficientă simpla manifestare de vointă a părtilor, ci este necesar să aibă loc remiterea materială a bunului care formează obiectul derivat al contractului; întelegerea părtilor, prealabilă predării, valorează antecontract (promisiune unilaterală sau bilaterală); dacă bunul se află deja în posesia/detentia comodatarului, contractul se încheie solo consensu, fiind suficientă manifestarea de vointă a părtilor contractante;
- este un contract cu executare succesivă, prin urmare sanctiunea aplicabilă în cazulneexecutării sau executării necorespunzătoare de către o parte a obligatiei ce îi incumbă va fi rezilierea;
- este un contract generator de drepturi de creantă întrucât comodatarul dobândeste doar un drept de folosintă asupra lucrului; în consecintă, proprietarul bunului, iar nu comodatarul, va avea toate drepturile si va suporta toate consecintele ce decurg din calitatea de proprietar.
Elemente de noutate ale noului Cod Civil
Articolele 2.144 şi următoarele din Codul civil tratează despre contractul de împrumut, împrumutul fiind de două feluri – de folosinţă, numit şi comodat, de care ne ocupăm în cele ce urmează, şi împrumutul de consumaţie.
Comodatul, sau împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.
În ce priveşte calitatea de comodant, dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.
Ca obligaţii, comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar.
Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului. El nu poate permite unui terţ să îl folosească decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.
Pieirea sau deteriorarea bunului. Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultată numai din folosinţa în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat. Dacă însă comodatarul foloseşte bunul cu altă destinaţie decât aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii, comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacă aceasta se datorează unei forţe majore, afară de cazul când dovedeşte că bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forţe majore.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de Comodat.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Barbu V., Cernat C., Genoiu I., Drept civil. Contracte speciale, Editura C.H. Beck, București, 2009
Cantacuzino, M. B., „Elementele dreptului civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998
Ciurea A., Prescure T., Contracte civile, Editura Hamangiu, București, 2007
Codrin, Macovei, „Drept civil: contracte. Suport de curs, anul 3”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005
Cosma, D., „Teoria generală a actului juridic civil”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969
Cosmovici, P. M., „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţie. Legislaţie”, Editura All, Bucureşti, 1996
Crișu C., Codul Juristului, Editura Juris Argessis, București, 2009
Dogaru, Ion, Drăghici, Pompil, „Bazele dreptului civil: Teoria generală a obligaţiilor, Vol. III”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
Deak, Francisc, „Tratat de drept civil: contracte speciale. Vol. III, Ediţia a IV-a”, actualizată de Lucian Mihai şi Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
Deak, Francisc, „Tratat de drept civil: contracte speciale”, ediţia a III-a actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002
Economu, V., „Tratat de drept civil. Partea generală, Vol. I”, Editura Academiei, Bucureşti, 1967
Francis, Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1996 
Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil, Hamangiu, 2012
H. et L. Mazeaud, J., Mazeaud, Lecons de drept civil, Vol. IV. Paris, 1963
Liviu Stanciulescu, Drept civil-Contracte si succesiuni, Hamangiu, 2008
Macovei, Codrin, „Contracte civile”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
Macovei, Codrin, „Drept civil: contracte, suport de curs anul 3”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Motica, Radu I., Moţiu, Florin, „Contracte civile: sinteză teoretică şi practică judiciară”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!