Contractul de mandat

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE DESPRE CONTRACTUL DE MANDAT.6
1.1. Noţiunea Contractului de mandat.6
1.2. Elementele Contractului de mandat.11
1.3. Caracterele juridice ale Contractului de mandat.18
1.4. Delimitarea de alte contracte civile.21
CAPITOLUL II. CONDIŢIILE DE VALIDITATE A CONTRACTULUI DE MANDAT.23
2.1. Capacitatea juridică a părţilor. Consimţămîntul părţilor.23
2.2. Obiectul contractului de mandat și forma mandatului.27
2.3. Efectele Contractului de Mandat.30
CAPITOLUL III. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT.39
CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE PRIVIND INCHEIEREA CONRACTULUI DE MANDAT.45
CONCLUZII .53
BIBLIOGRAFIE.55


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
Actualitatea temei investigate 
Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul mandatului şi raporturile contractuale în această materie. 
În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari stabilităţi a raporturilor contractuale; adaptării continue a unor texte de lege la situaţii noi, precum şi pentru a contribui, acolo unde se impune, la înlesnirea procesului de soluţionare a litigiilor în această materie.
Contractul de mandat constituie unul din cele mai răspîndite contracte de reprezentare, considerîndu-se a fi fundamentul relaţiilor de reprezentare convenţională. Chiar şi în condiţiile drastice ale sistemului romanic, acest contract s-a înfăşat ca un veritabil izvor al acestui tip de relaţii, de la el ramificîndu-se pe parcursul timpului o gamă largă de alte contracte similare.
Supranumit de unii autori „contractul cu o mie de feţe” mandatul a apărut nu numai din necesitatea încheierii unor contracte între persoane care se găsesc la distanţă, dar chiar pentru a suplini inegalitatea de inteligenţă şi aptitudini dintre oameni, căci uneori recurgem la serviciile altuia pentru a realiza ceea ce nu putem înfăptui singuri. 
Contractul de mandat ocupă un loc aparte în rândul contractelor civile, deoarece, prin intermediul lui, participanții la circuitul civil pot încheia, în principiu, orice alt act juridic, cu excepția celor pentru care legea pune expres condiția să fie încheiate personal de către părți.
Cu toate acestea, analiza textelor de lege scoate în evidenţă necesitatea unor completări şi modificări (unele chiar ample şi urgente), în vederea realizării unei reglementări la zi, mai eficiente şi real sau egal protectoare pentru părţile contractante.
În acest sens, efortul depus, şi materializat în rezultatele prezentei lucrări, oglindesc preocuparea noastră de a îndeplini un rol considerabil: acela de a veni în sprijinul legiuitorului prin formularea de recomandări sau propuneri exprese de modificare a textelor de lege, care să constituie soluţii de natură a da o eficienţă mai mare dispoziţiilor legale în această materie.
Actualitatea temei rezidă în necesitatea tratării unor probleme de drept identificate în literatura de specialitate, şi cu privire la care soluţiile propuse de doctrinari diferă, ori nu sunt de natură a sprijini practica în această materie. 
Din aceste puncte de vedere, tratarea temei „Contractul de mandat”, în cadrul prezentei lucrări, este actuală atât sub aspect practic, cât şi teoretic.
Scopul şi obiectivele cercetării. 
Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează contractul de mandat, prin propunerea de soluţii la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obţinerea unor astfel de soluţii. 
Astfel, identificând existenţa unor contradicţii în cadrul dispoziţiilor în materie, ori, pe alocuri chiar neconstituţionalitatea unora dintre acestea, identificând unele lacune legislative care au creat şi creează încă dificultăţi instanţelor judecătoreşti chemate să soluţioneze litigiile în această materie, ne-am propus ca scop semnalarea şi analiza acestora în cadrul lucrării, şi avansarea unor opinii proprii, concretizate în propuneri de lege ferenda. 
Analizând legislaţia ce reglementează contractul de mandat, doctrina şi practica judiciară, în comparaţie cu legislaţia şi doctrina altor state, ne-am propus următoarele obiective: 
- analiza conţinutului contractului de mandat, în special din perspectiva legislaţia Republicii Moldova cu unele abateri la legislația României; 
- aprofundarea dar şi reconfigurarea unor teorii doctrinare actuale privind esenţa şi conţinutul contractului de mandat, 
- perfecţionarea şi eficientizarea cadrului legal în acest domeniu, prin avansarea de propuneri de lege ferenda; 
Pentru atingerea scopului şi obiectivelor tezei au fost elaborate şi efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative şi izvoare ştiinţifice din domeniul dreptului civil şi comercial; stabilirea şi formularea bazelor conceptuale referitoare la mandat, cu evidenţierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept în această materie, cadru în care ne-am expus opiniile personale; propunerea de soluţii de rezolvare a problemelor de drept identificate.
Suportul metodologic, teoretic şi ştiinţific al investigaţiilor 
Suportul teoretico-ştiinţific al prezentei teze îl constituie în special lucrările doctrinarilor români şi din Republica Moldova, din domeniul dreptului civil (materia contractelor speciale, teoria generală a obligaţiilor, drepturi reale), în domeniul dreptului comercial (al afacerilor), dar şi în domeniile cu care dreptul civil interacţionează (Dreptul internaţional privat). 
Astfel, între autorii de referinţă amintim: Hamangiu, C.; Georgean, N.; Alexandresco Dimitrie; Matei B.; Barach Eugen; Deak, Francisc; Bârsan, Corneliu; Stătescu, Constantin; Beleiu, Gheorghe; Stoica, Valeriu; Macovei, Codrin; Cosmovici, Paul Mircea; Deleanu, Ion; Chibac, Gheorghe; Bloşenco, Andrei; Buruiană, Mihail; Efrim, Oleg; Eşanu, Nicolae; Eugenia, Cojocari; Băieşu, Aurel; Rotari, Alexandru. etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de mandat.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative:
1. Codul civil al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din22.06.2002.
2. Codului civil al Republicii Moldova. Comentariul Vol. I. Chişinău: Arc, 2005.
3. Codului civil al Republicii Moldova Comentariul. Vol. II. Chişinău: Arc, 2006.
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1362 din 21.10.2002 privind aprobarea Regulamentului reprezentanţilor în proprietatea industrială. În:Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova nr. 146-148/1500 din 31.10.2002.
Tratate și monografii:
5. Chibac Gh., Efrim O., Băieşu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte speciale. Vol. III, Ed. a 2-a. Chişinău: Cartier juridic, 2005. 
6. Chibac Gh., Efrim O., Băieşu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Vol. III, Ed. a 3-a revăzută şi completată. Chişinău: Cartier, 2010. 
7. Chirica D. Drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Lumina Lex, 1997.
8. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Actami, 1996. 
9. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucureşti: Universul Juridic, 2001. 
10. Deak Fr. Tratat de drept succesoral. Ed. a II-a actualizată şi completată. Bucureşti: Universul Juridic, 2002;
11. Ghişoiu N. Obligaţiile mandatarului în contractul de mandat comercial. În: Revista de Drept Comercial. 2000, nr 7-8.
12. Golub S. Buna credinţă şi diligenţa. În: Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială. Ediţie revizuită şi completată. Chişinău, f.a.,
13. Ghimpu S., Grossu S. Capacitatea şi reprezentarea persoanelor fizice în dreptul R.P.R. Bucureşti: Ştiinţifica, 1960.
14. Lipton J., Martin C. Intermedierea comercială. Agentul comercial. Comisionarul profesionist. În: Ghidul Judecătorului în materie civilă şi comercială a RM (instituţii selectate). Chişinău: Rolsi Media SRL, 2004.
15. Mîțu Gh. Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare. În: Rezumatele comunicărilor, Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni de bază ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Ştiinţe socio-umanistice. Vol. II. Chişinău, 2006
16. Mîțu, Gh. Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi. Mandatul tacit reciproc al soţilor în regimul comunităţii de bunuri. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană”, 23 septembrie 2009. Ştiinţe socioumanistice.
17. Toader C. Contractul de mandat. Aspecte din dreptul intern şi de drept comparat. În: Pandectele Române. Supliment 140 ani de la naşterea lui Constantin Hamangiu. Bucureşti, 2003.
18. Trofimov I. Drept civil. Contracte civile. Chişinău: Elena - V.I. 2004.
Reviste științifice:
19. Mîțu Gh. Reprezentarea legală în materia obligaţiilor. În: Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12.
20. Moţiu Fl. A. Aspecte controversate privind contractul cu sine însuşi în cazul mandatului şi comisionului. În: Revista de Drept Comercial. 2005, nr 3, p. 38-49.
21. Nistorescu C. Gestiunea intereselor altei persoane şi contractul de mandat. În: Revista deştiinţe juridice. Craiova 2002, nr.24(2).
22. Popa Nistorescu C. Reprezentarea şi mandatul în dreptul privat. Bucureşti: All Beck, 2005.
23. Reghini I. Observații privind mandatul civil în interes comun. În: Studia Universitates Babeş-Bolyai. 2001, nr 2.
24. Rizoiu R. Mandatul irevocabil ca tehnică de garantare a obligaţiilor. În: Revista română de drept privat. 2009, nr. 4.
25. Sprick C. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova. În: Revista de drept privat. 2002. nr. 4.
26. Stegărescu V. Mandatul aparent. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 2004, nr. 1-2.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!