Contractul de schimb

Cuprins licență

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE SCHIMB.5
1.1. Delimitări conceptuale privind contractul schimb.5
1.2. Noțiunea și particularitățile contractului de schimb.6
1.3. Reglementarea juridică a contractului de schimb.9
1.4. Caracterele juridice ale contractului de schimb.14
CAPITOLUL II. ASPECTE JURIDICO-TORETICE PRIVIND ELEMENTELE ȘI EFECTELE CONTRACTULUI DE SCHIMB.17
2.1. Condițiile de valabilitate a contractului de schimb.17
2.2. Elementele contractului de schimb.21
2.3. Drepturile și obligațiile părților.22
2.4. Încetarea contractului de schimb.25
CONCLUZII.28
BIBLIOGRAFIE.30


Extras din licență

INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate.
Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul schimbului şi raporturile contractuale în această materie.
În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari stabilităţi a raporturilor contractuale; adaptării continue a unor texte de lege la situaţii noi, precum şi pentru a contribui, acolo unde se impune, la înlesnirea procesului de soluţionare a litigiilor în această materie.
Din aceste puncte de vedere, tratarea temei „Contractul de schimb”, în cadrul prezentei lucrări, este actuală atât sub aspect practic, cât şi teoretic. 
Gradul de cercetare al temei. Analiza temei abordate şi cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate: 
- din perspectivă istorică, în acest cadru fiind analizate originea şi evoluţia contractului de schimb.
- din punct de vedere doctrinar, gradul de cercetare al temei este determinat de evoluţia ideilor iniţiate de autori reprezentativi precum: Eşanu, Nicolae Efrim, Oleg Buruiană, Oleg Chibac, Bloşenco Andrei, ş.a.m.d.
Modul de cercetare al temei ne-a permis să exprimăm opiniile proprii şi să avansăm propuneri de lege ferenda, ceea ce, considerăm noi, conferă tezei caracter de originalitate, cu atât mai mult cu cât, în doctrina de specialitate, nu a fost elaborată până în prezent o teză în care să fie abordate amănunţit contractul de schimb.
Scopul şi obiectivele cercetării. 
Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează contractul de schimb, prin propunerea de soluţii la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obţinerea unor astfel de soluţii. 
Analizând legislaţia ce reglementează contractul de schimb, doctrina şi practica judiciară, ne-am propus următoarele obiective și anume:
• studierea în retrospectivă a problemei apariţiei, evoluţiei şi particularitățile contractului de schmb;
• identificarea caracterelor comune contractelor de schimb;
• determinarea interesului științific față de condițiile de valabilitate a contractului de schimb;
• cercetarea cadrului normativ referitor la elementele contractului de schimb, drepturile și obligațiile părților;
• formularea propriilor concluzii și convingeri în contextul cercetărilor autohtone existente, cu argumentarea lor științifică, și înaintarea propunerilor de lege-ferenda în scopul perfecționării legislației în vigoare.
Pentru atingerea scopului şi obiectivelor tezei au fost elaborate şi efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative şi izvoare ştiinţifice din domeniul dreptului civil; stabilirea şi formularea bazelor conceptuale referitoare la schimb, cu evidenţierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept în această materie; elaborarea şi înaintarea, în baza studiului efectuat, a propunerilor de lege ferenda în materie.
Sumarul compartimentelor tezei. Conținutul tezei a fost expus și repartizat în 2 capitole, însoțite de introducere, concluzii și bibliografie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de schimb.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Băieș S., Băieșu A., Cebotari V., Volcinschi V., Drept civil, Drepturile reale, Teoria generală a obligațiilor, vol II, Cartier Juridic, 2005.
2. Bloşenco A. Drept civil. Partea specială. Note de curs. Chişinău: Cartdidact, 2003.
3. Cazac O. Conceptul Codului civil al Republicii Moldova asupra efectelor juridice ale rezoluţiunii contractului: retroactivitate sau raport de lichidare. În: Revista Națională de Drept, nr. 6, 2012. 
4. Chibac Gh. şi alţii. Drept civil. Contracte şi succesiuni. Volumul III. Ediţia a III-a. Chişinău: Cartier Juridic, 2010.
5. Codul civil al Republicii Moldova. Nr.1107-XV din 06.06.2002. În: M.O. nr. 82-86 din 22.06.2002. 
6. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. I. Chişinău: Arc, 2005.
7. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol. II. Chişinău: Arc, 2006.
8. Deak Francisc, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Bucureşti, 1999
9. Hotărîrea nr.436 din 25.06.1992, privind unele măsuri de reglementare a acordării spaţiului locativ cooperatist în Republica Moldova.
10. Hotărîrea Nr.1465 din 08.12.2003, cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie, cu modificările ulterioare.
11. Legea cadastrului bunurilor imobile Nr.1543-XIII din 25.02.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.44-46/318 din 21.05.1998.
12. Mămăligă S. Rezoluţiunea, rezilierea şi revocarea contractului. În: Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova. Instituţii selectate. Chişinău: Rolsi Media 214 SRL, 2004.
13. Trofim Igor, Drept Civil, Contractele civile, Chișinău 2004.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!