Contractul de transport maritim

Cuprins licență Cum descarc?

INRODUCERE.3
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA TRANSPORTULUI MARITIM.6
1.1. Reglementarea juridică privind noţiunea şi clasificarea transporturilor. .6
1.2. Aspecte conceptuale cu privire la transportul maritim.9
1.3. Particularități ale activității de transport maritim.11
1.4. Cadrul general privind desfășurarea activității de transport maritim.20
CAPITOLUL II CONTRACTUL TRANSPORTULUI MARITIM ȘI DE MĂRFURI.28
2.1. Contractul de transport maritim. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de transport maritim.28
2.2. Noţiunea şi particularităţile charterului maritim (navlosire).31
2.3. Obligaţiile părţilor în contractul de navlosire.34
2.4. Elementele și încheierea contractului de transport maritim de mărfuri.39
2.5. Conosamentul – dovadă a încheierii contractului de transport maritim de mărfuri.42
2.6. Clasificarea conosamentelor.47
CAPITOLUL III ASPECTE PRACTICE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM.50 
CONCLUZII.57
BIBLIOGRAFGIE.59


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificația comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat.
Transportul maritim se exercită în afara limitelor suveranității vreunui stat. În activitatea de navigație civilă prezintă interes delimitarea dintre marea libera și marea teritorială iar convențiile referitoare la ele au incidența și în transporturile maritime comerciale.
Avînd în vedere volumul din ce în ce mai mare de reglementări exclusiv consacrate raporturilor dintre expeditor și cărăuș (transportator), în doctrina recentă s-a considerat dreptul transportului ca fiind o ramură de drept distinctă și nu o subramura de drept a dreptului comercial.
Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spațiu; obiectul acestei deplasări îl reprezintă persoanele sau bunurile, deplasarea se realizează cu un mijloc de transport (vehicul), deplasarea se realizează pe o cale de transport.
Transporturile pot fi diferențiate după mai multe criterii, cum ar fi: obiectul transportului; calea/mijlocul de transport folosite; itinerariul parcurs; interesul servit; periodicitatea deplasarii.
Transporturile, atât cele de persoane, cât si cele de marfuri, sunt activități reglementate; ele au loc sub îndrumarea și controlul unor autorități și organisme specializate și într-un cadru instituțional determinat de legislația interna și internațională.
În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cât şi imperfecţiunile dispoziţiilor legale, fiind propuse soluţii teoretice şi practice în scopul: realizării unui salt calitativ al normelor legale; asigurării unei mai mari stabilităţi a raporturilor contractuale; adaptării continue a unor texte de lege la situaţii noi, precum şi pentru a contribui, acolo unde se impune, la înlesnirea procesului de soluţionare a litigiilor în această materie.
Gradul de cercetare al temei. Analiza temei abordate şi cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate: 
- din perspectivă istorică, în acest cadru fiind analizate originea şi evoluţia contactului maritim. 
- din punct de vedere doctrinar, gradul de cercetare al temei este determinat de evoluţia ideilor iniţiate de autori reprezentativi precum: Cojocari E; Călin A.; Filip Gh., Roditis C., Filip L, Mihalache Iu. ş.a.m.d.
Menţionând caracterul inovator al teoriilor elaborate de către autorii citaţi (enumerarea lor nefiind limitativă) relevăm şi cercetători din Republica Moldova, ale căror lucrări au apărut în perioada apariţiei Codului civil din 6 iunie 2002 al Republicii Moldova, şi care şi-au adus o contribuţie semnificativă în materia abordată: Efrim, Oleg; Buruiană, Oleg; Chibac, Gheorghe, Bloşenco, Andrei; Mihalache Iurie; etc. 
Modul de cercetare al temei ne-a permis să exprimăm opiniile proprii şi să avansăm propuneri de lege ferenda, ceea ce, considerăm noi, conferă tezei caracter de originalitate, cu atât mai mult cu cât, în doctrina de specialitate.
Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul propus prin prezenta teză este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementează contractul de transport maritim și mărfuri, prin propunerea de soluţii la problemele de drept identificate ori dezbătute în doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obţinerea unor astfel de soluţii.
Analizând legislaţia ce reglementează contractul de locaţiune şi a varietăţilor acestuia, doctrina şi practica judiciară, în comparaţie cu legislaţia şi doctrina altor state, ne-am propus următoarele obiective: 
- analiza conţinutului contractului de transport maritim și mărfuri, în special din perspectiva legislaţiei Republicii Moldova; 
- aprofundarea dar şi reconfigurarea unor teorii doctrinare actuale privind noțiunea, esenţa şi conţinutul contractului de transport maritim și mărfuri, 
- perfecţionarea şi eficientizarea cadrului legal în acest domeniu, din Republica Moldova, prin avansarea de propuneri de lege ferenda;
Pentru atingerea scopului şi obiectivelor tezei au fost elaborate şi efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative şi izvoare ştiinţifice din domeniul dreptului civil, transporturilor şi comercial; stabilirea şi formularea bazelor conceptuale referitoare la contractul maritim și de mărfuri, cu evidenţierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept în această materie, cadru în care ne-am expus opiniile personale; propunerea de soluţii de rezolvare a problemelor de drept identificate; efectuarea cercetărilor sub aspectul dreptului comparat.
Suportul metodologic, teoretic şi ştiinţific al investigaţiilor 
Suportul teoretico-ştiinţific al prezentei teze îl constituie în special lucrările doctrinarilor români şi din Republica Moldova din domeniul dreptului civil (materia contractelor speciale,), în domeniul dreptului comercial (al afacerilor), dar şi în domeniile cu care dreptul transporturilor interacţionează.
La elaborarea tezei în calitate de bază metodologică au servit metoda sistematică, istorico-juridică, metoda de analiză şi sinteză, metoda comparativă, şi alte metode general-ştiinţifice, toate cercetările efectuate fiind îndreptate spre asigurarea simplităţii şi certitudinii conţinutului lucrării.
Sumarul compartimentelor tezei
Teza dată numără 57 de pagini şi este structurată în două compartimente, inclusiv analiza situaţiei în domeniu. În ansamblu, sunt analizate subiectele prin descrierea în conţinut a zece subcompartimente, care conţin anumite paragrafe. La teză desigur sunt anexate: Concluzii și bibliografie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de transport maritim.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative:
1. Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1107-XV din 6. 06. 2002, Chuşinău, 2002, ( Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22. 06. 2002.
2. Comentariul la Codul Civil al Republicii Moldova, Vol. 2, Chişinău, editura ARC, 2006.
3. Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprodat prin Legea din 30.09.1999, (Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4, 2001).
4. Legea Republicii Moldova cu privire la transporturi Nr. 1194 – XIII din 21.05.97. M. O. al Republicii Moldova nr. 67-68/553 din 16.10.97.
5. Legea pentru aprobarea Codului transportului din 29 iulie 98 M. O. al Republicii Moldova nr. 90-91/581 din 01.10.98.
6. Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri și mesagerii în interes propriu, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39.
7. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 25.02.2005, privind aprobarea regulilor de acordare serviciilor de transport de pasageri, bagaj, mărfuri pentru necesităţile personale pe calea ferată, (Monitor Oficial al Republicii Moldova nr. 39-41, din 11.03.2005);
8. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile”, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3.
Manuale, monografii:
1. Bloșenco A. Drept civil. Note de curs. Partea specială. Editura Cartdidact. Chișinău, 2003.
2. Beizadea H., Golea P., Popa C., .Management portuar., note de curs, Academia Navală Mircea cel Bătrân., Constanța, 2007.
1. Cojocari E. Drept civil. Răspunderea juridică civilă (studiu teoretic, legislativ și comparative de drept), ULIM, Chișinău, 2002.
2. Călin A, Dreptul transporturilor, Partea generală. Editura „PAX AURA MUNDI”, Galaţi, 1997.
3. Căpăţоnă O., Stancu Gh. Dreptul transporturilor. Partea generală. Editura Lumina Lex, București, 2002.
4. Chibac G., Băieșu A., Rotari A., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale. Volumul III. Editura Cartier, Chișinău, 2005.
5. Chibac G. Contractul de transport (comentariu). Dispoziţii generale cu privire la transport, Buletinul Curţii de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lвngă Ministerul Finanţelor, 2004, nr.4.
6. Chibac G. Teoria cu privire la cauzele civile. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova. Transportul de bunuri, Buletinul Curţii de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, 2004, nr.9.
7. Ciobanu I.T. Dreptul transporturilor. Transportul terestru și aerian. Editura Actami, București, 2000.
8. Filip G., Roditis C., Filip L. Dreptul transporturilor. Casa de Editură și Presă Șansa S.R.L., București, 1998.
9. Filip G., Badea C., Manoliu M., Paramon G. Dreptul transporturilor. Editura Junimea, Iași, 2002.
10. Hristev E. Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standardele Uniunii Europene. Chișinău: Bons Offices, 2008.
11. Manolache O. Dreptul transportului. Editura All Beck, București, 2001.
12. Mihalache I. Răspunderea juridică civilă a cărăușului pentru prejudiciu în cazul transportului aerian. Monografie. Tipografia CEP USM, Chișinău, 2011.
13. Mihalache I. Gajul și ipoteca în reglementarea Codului navigaţiei maritime comerciale a Republicii Moldova, Rezumatele Conferinţei știinţifice internaţionale „Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacităţii de inovare”, consacrată aniversării a 65-a USM, 21-22 septembrie 2011. Volumul I. Chișinău: CEP USM, 2011.
14. Mihalache I. Aspecte teoretico-practice cu privire la instituţia charterului (navlosirii) în legislaţia naţională, Revista Naţională de Drept, 2012, nr.5.
15. Mărgărit N. Asigurări și fraude maritime. Teză de doctor оn drept. Specialitatea 12.00.03 – drept privat (cu specificarea drept civil). Conducător știinţific: – E.Cojocari. Chișinău, 2007.
16. Mоţu G. Intermedierea în transportul maritim, Rezumatele Conferinţei știinţifice „Cercetare și inovare – perspective de evoluţie și integrare europeană”, Chișinău: CEP, 2009
17. Stancu G. Teoria generală a contractului de transport. Editura Lumina Lex, București, 2007.
18. Pop A; T. Ciobanu „Dreptul transporturilor ” Volumul I. Universitatea, Bucureşti 1984.
19. Pandele A.L. Conosamentul – titlu reprezentativ al mărfurilor transportate, Revista Română de Dreptul Afacerilor (România), 2005, nr.4.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!