Descentralizare și dezvoltare regională

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul1. Descentralizare-principiu de organizare a administraţiei publice locale 3
1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale 3
1.2 Descentralizare-federalism 6
1.3. De la descentralizare- la autonomie locală ṣi subsidiaritate 7
1.4 Delimitări ṣi interferenţe între descentralizare ṣi deconcentrare 12
Capitolul 2. Regiunea –nivel administrativ în societatea modernă 14
2.1.Caracteristici ale dezvoltării regionale 14
2.1.1. Concepte specifice dezvoltării regionale: regiune,-regionalism,- regionalizare 14
2.1.2. Abordări ale dezvoltării regionale în contextul actual din România 16
2.2 Principii ale dezvoltarii regionale ṣi impactul lor 20
2.3. Managementul dezvoltări locale ṣi managementul dezvoltării regionale 23
2.4 Managemetul dezvoltării regionale ṣi disparităţile de dezvoltare. Studiu de caz. 38
Capitolul 3. Descentralizarea serviciilor publice Și consolidarea autonomiei locale-obiectiv al reformei administraţiei publice în România 45
3.1 . Modalităţi de realizare a descentralizării serviciilor publice 45
3.2. Variabile cu impact asupra procesului de descentralizare a serviciilor publice 48
STUDII DE CAZ 52
RATP- Regia Autonomă de Transport Public 52
SALUBRITATEA 54
POLIŢIA LOCALĂ 58
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 66


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale 
Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare.
În centralism, autoritatea vine de sus ṣi puterea de decizie este în mâna guvernului central ṣi al reprezentanţilor săi. Nu există, sau sunt prea puţine organe alese. Atribuţiile autorităţilor inferioare sunt restrânse.
Ȋn cadrul unui sistem centralizat statul este singura persoană publică pe întreg teritoriul naţional, care asigură singur prin bugetul ṣi agenţii săi, satisfacerea (de fapt pseudo-satisfacerea) tuturor nevoilor de interes general. Un regim centralizat pur acceptă împărţirea teritoriului în circumscripţii (pentru a permite o implantare naţională a serviciilor de stat pe întregul teritoriu), dar nu sunt recunoscute comunităţiile ce corespund ansamblelor umane preexistente organizării centralizate.
Admnistraţia de stat este riguros ierarhizată. Numirile se fac în cea mai mare parte fără concurs, în funcţie de preferinţele organelor superioare ṣi nu există dreptul de stabilitate al funcţionarilor publici. 
Descentralizarea în administraţia publică este un regim juridic opus centralizării, în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionarii numiţi de la centru, ci de cei aleṣi de corpul electoral sau desemnaţi de aceṣtia.
Ȋn sistemul administrativ descentralizat, colectivităţile locale, reprezentate prin autorităţi locale au dreptul de a lua decizii singure în ceea ce priveṣte domeniul vizat. În acest regim juridic, autorităţile locale nu mai sunt subordonate celor centrale, iar actele lor (chiar neconforme cu legea) nu mai pot fi anulate de acestea din urmă, în cadrul sistemului administrativ, ci de către autorităţi precum prefectul, care este reprezentantul guvenului în teritoriu.
Descentralizarea înseamnă transferul competenţelor administrative şi financiare privind procurarea unor servicii publice de la nivelul administraţiei publice centrale la cel al administraţiei publice locale. Prin acest transfer se urmăreṣte oferirea de servicii publice de cea mai bună calitate la un preţ cât mai redus.
Descentralizarea admite scoaterea de sub competenţa puterii şi autorităţii centrale a anumitor servicii publice de interes local sau din domenii speciale de activitate şi transferate în sarcina unor autorităţi ale administraţiei publice locale. Autorităţile respective se bucură de o anumită independenţă faţă de puterea centrală, având patrimoniu propriu, organizare de sine stătătoare şi au libertatea de a acţiona în mod autonom.
Descentralizarea creează instituţii şi mecanisme locale şi presupune înfiinţarea unor subiecte de drept speciale care beneficiează de autonomie pe plan local (descentralizarea teritorială) sau cărora li se stabilesc anumite competenţe materiale (descentralizarea serviciilor publice). Descentralizarea funcţionează pe principiul potrivit căruia conducătorii locali cunosc mai bine interesele comunităţii din care fac parte şi pe care o reprezintă şi pot gestiona cu mai multă eficienţă resursele ce li se alocă în acest scop. 
Descentralizarea îmbracă două forme:
• descentralizarea teritorială, presupune acea formă, porţiune din teritoriul de stat (judeţ, oraṣ, comună), porţiune în care există interese comune ale locuitorilor, diferite faţă de cele de la nivel naţional. Aceste interese desfăṣurându-se pe mai multe domenii de activitate. Strict sociologic vorbind, solidariatatea cetăţenilor în jurul acestor interse depinde de dimensiunile cadrului teritorial, ea fiind foarte puternică într-o mică localitate rurală ṣi foarte superficială într-o aglomeraţie sau la nivelul unei regiuni. 
• descentralizarea tehnică, constând în descentralizarea serviciilor publice, presupune existenţa unor persoane morale de drept public care prestează servicii publice de interes local, detaşate din sfera serviciilor statale. 
Doctrina actuală reţine ideea că descentralizarea teritorială este o repartizare de afaceri administrative comandată de diversitatea socială ṣi politică a ţărilor asupra ansamblului teritoriului, pe când descentralizarea tehnică corespunde exigenţelor unei repartizări armonioase a funcţiilor între diferitele ramuri ale administraţiei. Prima răspunde, astfel unor aspitaţii politice, pe când a doua unor preocupări de eficacitate, ceea ce face ca ideea de autogestiune să fie mai pronunţată în cazul descentralizării tehnice, decât în cel al descentalizării teritoriale. 
Administraţia publică, ca activitate, se realizează prin activităţi executive cu caracter de dispoziţie şi prin activităţi executive cu caracter de prestaţie. Administraţia publică poate fi considerată atât din punct de vedere formal-organizatoric, cât şi material-funcţional, ca o totalitate de servicii publice menite să satisfacă interesele şi variatele nevoi ale cetăţenilor şi ale societăţii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Descentralizare si Dezvoltare Regionala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru I., Gilia C., Ivanoff I.V., Sisteme politico-administrative europene, ediţia a II a, revizuită ṣi adugită, , Editura Tamangiu, 2008
2. Chirleṣan Dan, Administraţie publică. Sisteme, Editura Alexandru Ioan Cuza, Iaṣi, 2007
3. Filip Petru, Managementul adminsitraţiei publice locale, Editura Economică, Bucureṣti, 2007
4. Gheorghiu Romulus Iulian, Drept administrativ, Editura Economică, Bucureṣti 2005
5. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol 1, Editia a 4 a, Editura All Beck, Bucureṣti, 2005
6. Matei Lucica, Management public, Editura Economică, Bucureṣti, 2001
7. Moṣteanu Narcisa Roxana, Finanţarea dezvoltării regionale în România, Editura Economică, Bucureṣti 2003
8. Negoiţă Alexandru, Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureşti, 1996
9. Onofrei Mihaela, Administraţie publică. Fundamente ṣtiinţifice ṣi bune practice, Iaṣi, Editura Universităţii, 2007
10. Onofrei Mihaela, Sisteme administrative europene, suport de curs
11. Pollitt C., Bouckaert G., Reforma managemetului public. Analiză comparativă, Editura Epigraf, Chiṣinău 2004
12. Pop V., Pop C., Management ṣi dezvoltare, Editura Tipo Moldova, Iaṣi, 2007
13. Profiroiu A., Popovici I., Bazele administraţiei publice, Editura Economică, Bucureṣti, 2004
14. Projan D. , Iftimoie C., Dezvoltare locală durabilă în contextul globalizării, Editura Irecson, Bucureṣti, 2008
15. Salvador Parrado Diez, traducere de D. Corodeanu, Chirleṣan D., Sisteme administrative comparate, Editura Universităţii Alexeandru Ioan Cuza, Iaṣi, 2006
16. Stephen P. Osborne, Public management, Critical Perspectives, London and New York, vol.3
17. Ungureanu George, Mateoc-Sîrb Nicoleta, Dezvoltare regională și rurală, Editura Tipo Moldova, Iași 2009
18. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul oficial al României nr.204 din 23 aprilie 2001
19. http://www.revista22.ro/este-posibila-o-dezvoltare-durabila-in-romania-2813.html
20. Revista economică ṣi admintraţie locală, număr 5, mai 2010, revistă lunar editată de Tribuna Economică
21. Revista economică ṣi admintraţie locală, număr 6 iunie 201, revistă lunar editată de Tribuna Economică
22. http://www.politialocala-iasi.ro/
23. http://www.salubris.ro/
24. http://www.ratp-iasi.ro/
25. http://www.fsesudest.ro/271_PRAO_20092011_STP_SE_varianta_finala_cu_coperta.pdf
26. www.inforegio.ro
27. http://www.ipp.ro/pagini/managementul-serviciilor-publice-la-nive-1.php
28. Strategia judeţeană Privind accelerarea dezvoltării Serviciilor comunitare de utilităţi Publice accesat de pe site-ul http://www.icc.ro/activitate/mediu/strategie.pdf
29. Raport privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2009 de pe site-ul http://apmis.anpm.ro/files/APM%20Iasi/Rapoarte%20anuale/2009.pdf


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!