Lucrări de Licență pentru domeniul Drept Civil

doc

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual. Această afirmaţie este valabilă cu atît mai mult astăzi, când asistăm la o expansiune a fenomenului contractual, atât în materie civilă, cât, mai ales, în domeniul relaţiilor de afaceri, comerciale. Dacă în materie comercială necesităţile găsirii unor noi pieţe de desfacere au impus soluţii ingenioase de adaptare a instrumentelor tradiţionale, în domeniul dreptului civil în general, soluţiile clasice prevăzute în principalul izvor de drept- Codul civil... vezi detalii

doc

Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie

Introducere Argumente privind actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Orice societate îşi întemeiază structura şi funcţionalitatea pe baza unui model unic, normativ şi cultural, constituit dintr-un ansamblu de valori, norme, reguli, îndatoriri, cutume şi uzanţe, care asigură atât stabilitatea şi continuitatea societăţii, cât şi evitarea tensiunilor, disfuncţiilor şi conflictelor dintre indivizi şi grupurile sociale ce o alcătuiesc. În structura unui stat de drept, punctul de plecare îl constituie însuşi dreptul, care trebuie să fie construit sub forma unei ordini... vezi detalii

docx

Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: În viaţa cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru naşterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă norma juridică şi subiectele de drept mai aduc cu sine şi împrejurări de fapt, care sunt indicate în ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neapărat să se producă anumite împrejurări, ce de multe ori pot fi prevăzute de lege, unde se concretizează atît persoanele cît şi obiectele. Iar ca o urmare apar şi se nasc drepturi şi obligaţii reciproce între persoane. Aceste împrejurări de fapt, în pr... vezi detalii

docx

Mandatul cu Reprezentare

Capitolul I -Introducere- 1.Noțiuni introductive Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, de particularitățile societății in diferitele sale trepte de dezvoltare istorică. Romanii credeau in veșnicia dreptului. Acolo unde este societate există si drept (Ubi societas ibi jus). Dreptul nu e numai stiință, in egală măsură e tehnică și artă. Ca ansamblu de norme care organizează viața în comun, dreptul este o tehnică a conviețuirii umane, destinată să apere societatea de excese. El îmbină necesitatea și libertatea. Necesitatea, ca un domeniu specific dreptului, rezu... vezi detalii

doc

Hotărârea Judecătorească

INTRODUCERE În problemele privind ocrotirea drepturilor subiective civile, de muncă, familial-matrimoniale, iar în cazurile prevăzute de lege - şi a drepturilor şi obligaţiunilor administrative, intereselor legitime şi de prevenire a contravenţiilor, un rol important îl deţine hotărîrea judecătorească. În ştiinţa dreptului procesual-civil, conceptul hotărîrilor judecătoreşti ocupă unul din cele mai fundamentale locuri şi reprezintă obiectul de cercetare în analele multor specialişti în procedură civilă. Cu toate acestea, o atenţie deosebită se oferă studierii problemelor legalităţii şi te... vezi detalii

doc

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea sa cu existenţa dreptului prin toate cele trei funcţii ale sale. Astfel, dreptul ca noţiune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduită, instituite sau sancţionate de către stat în cadrul funcţiei legislative şi a căror aplicare sau respectare este asigurată prin exercitarea funcţiilor sale: administrativă şi judecătorească. În afară de accepţiunea generală, noţiunea de drept mai are şi alte accepţ... vezi detalii

docx

Filiația Față de Mamă

ÎNTRODUCERE Actualitatea problemei abordate. Familia este un subiect principal al proceselor demografice şi joacă un rol important în dezvoltarea lor, reproducerea populaţiei fiind determinată de situaţia din familie şi căsătorie. În epoca modernă familia se consideră instrumentul principal al statului în vederea educaţiei populaţiei. Transformările aferente perioadei de tranziţie din Moldova au marcat o criză social-economică de lungă durată. Lipsa unui progres real în promovarea reformelor, inclusiv în domeniul protecţiei familiei, au generat probleme grave ce ţin de nivelul de trai al... vezi detalii

doc

Protecția răniților, bolnavilor și naufragiaților, în caz de conflict armat

MOTO: „Umanitatea ar fi fericita pentru mult timp daca oamenii si-ar pune intregul lor geniu nu in slujba repararii greselilor pe care le fac, ci in aceea a faptului de a nu le comite ” G.B. SHAW CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONFLICTELE ARMATE SI ASISTENTA UMANITARA ACORDATA VICTIMELOR CONFLICTELOR ARMATE. SECTIUNEA I De la „razboaiele clasice” la conflictele internationale In forma sa clasica, razboiul apare odata cu aparitia statelor. Privit sub aspect formal – juridic, „fenomenul sociologic razboi este, intre altele, limitat in spatiu si timp si supus regulilor juridi... vezi detalii

doc

Executarea Silită Imobiliară

Introducere – pg. 4 Capitolul 1. – Consideraţii generale privind executarea silită 1.1 Scurt istoric al executării silite – pg. 5 1.2 Conceptul de executare silită – pg. 8 1.3 Natura juridică a executării silite – pg. 10 1.4 Normele execuţionale şi principalele acte normative ce reglementeazã executarea silită – pg. 14 1.5 Reguli privind executarea silită – pg. 18 1.6. Organele de executare silită – pg. 19 1.7. Măsurile asiguratorii – pg. 21 1.8 Modalităţile executării silite – pg. 24 Capitolul 2 – Executarea silită imobiliară 2.1 Executarea silită a bunurilor imobile – pg. 28 2... vezi detalii

doc

Contractul de Asigurare

INTRODUCERE Actualitatea temei. Riscul este definit în dicţionarul explicativ al limbii române ca posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă. Dorinţa omului de a proteja familia şi patrimoniul s-a materializat, ca urmare a organizării ştiinţifice a solidarităţii umane, în asigurare. Aceasta presupune acordarea unei indemnizări financiare victimelor unor evenimente, precum catastrofe naturale, accidente. Din punct de vedere juridic riscul este evenimentul viitor şi incert (dar posibil), de a cărui realizare este legată producerea ... vezi detalii

doc

Asigurarea Executării Obligațiilor

INTRODUCERE În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru a se proteja de eventualele riscuri cum ar fi spre exemplu insolvabilitatea debitorului, creditorul poate solicita prezentarea unor garanţii. Deseori în vederea obţinerii unor asemena garanţii pentru creditor, debitorul se adresează unor terţi. Oferind asemenea garanţii, terţii alături de debitorul principal, generează de cele mai dese ori o solidaritate în faţa creditorului, sporind astfel gradul de securitatea a acestuia. Astfel garanţiile obl... vezi detalii

doc

Particularități ale asigurărilor facultative

NECESITATEA, TRĂSĂTURILE, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR ÎN VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ NECESITATEA ASIGURĂRILOR Producţia de bunuri materiale reprezintă condiţia existenţei şi dezvoltării societăţii omeneşti. Fiind un proces permanent şi neîntrerupt, producţia de bunuri determină raporturi de intercondiţionare între om şi natură prin intermediul cărora, anumite obiecte sunt desprinse din mediul lor natural şi sunt prelucrate şi adaptate nevoilor vieţii oamenilor. De-a lungul timpului, omul a reuşit să cunoască natura, să descopere legile care o guvernează, însă, pe măsura dezvoltării ş... vezi detalii

doc

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de statut civil este sinonim, de altfel, cu cel de stare civilă şi cuprinde un ansamblu de elemente prin care se individualizează o anumită persoană ca titulară de drepturi şi obligaţii, şi prin care i se stabileşte poziţia sa juridică din familia din care face parte. Starea civilă este o noţiune de sinteză deoarece ea cuprinde totalitatea elementelor cu care se determină calitatea de subiect de drepturi şi obligaţii ale persoanei fizice. Starea civ... vezi detalii

doc

Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația bunurilor sau crearea de noi valori de întrebuințare. Normele juridice, care reglementează contractul, în principiu reprezintă aplicarea principiului autonomiei de voință în stabilirea condițiilor în care se încheie sau se stinge contractul dintre părțile acesteia. Actualitatea temei investigate. Odată cu apariția monedei, contractul de vînzare-cumpărare a devenit instrumentul de bază cel mai frecvent utilizat de negustori. De-a lungul timpului contr... vezi detalii

doc

Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională

Introducere Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin intermendiul dreptului” are, pe lângă funcţia legislativă şi executivă, o funcţie jurisdicţională „ încredinţată unor organe proprii a căror misiune este de a soluţiona, prin hotărâri susceptibile de execuţiune silită, toate conflictele de drept şi toate problemele care-i sunt supuse de cei interesaţi” Conflictele de natură civilă pot fi depăşite pe cale amiabilă, în cadrul aşa-ziselor modalităţi nejurisdicţionale, de soluţionare a diferendelor ce... vezi detalii

Hopa sus!