Drept de Autor

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 1
ASPECTE INTRODUCTIVE 1
§1. Cadrul legistlativ și instituțional. 1
§2. Scurt istoric al protecției drepturilor de autor. 2
2.1. Perioada antică. 2
2.2. Evul mediu și creația intelectuală. 2
2.3. Originea termenului ,,plagiat”. 3
§3. Acquis-ul comunitar în domeniul protecției drepturilor de autor. 3
§4. Subiectul dreptului de autor. 5
4.1. Autorul operei și prezumția de care se bucura. 5
4.2. Subiectele dreptului de autor în cazul operelor derivate, comune, colective. 6
4.3. Opera comună. 6
§5. Obiectul protecției încadrul drepturilor de autor. Categorii de opera protejate. 7
5.1. Noțiune. 7
5.2. Categorii de opere protejate. 8
5.3. Categorii care nu pot face obiectul protecției dreptului de autor. 8
§6. Continutul dreptului de autor. 9
6.1. Drepturile morale de autor. 9
6.2. Drepturile patrimoniale de autor. 15
§7. Drepturile conexe și regimul juridic. 19
7.1. Drepturile artiștiilor interpreți sau executanți. 19
7.2. Drepturile producătorilor de înregistrări sonore. 21
7.3. Drepturile organismelor de radiodifuziune și televiziune. 23
CAPITOLUL II 25
CONDIȚII NECESARE PENTRU ACORDAREA PROTECȚIEI ÎN CADRUL DREPTULUI DE AUTOR 25
§1. Originalitatea operei. 25
§2. Originalitatea unor categorii de opere 28
2.1. Precizare prealabilă. 28
2.2. Originalitatea operelor literare. 28
2.3. Originalitatea operelor științifice. 29
2.5. Originalitatea operelor de artă plastică 30
2.6. Originalitatea operelor de artă aplicată 31
2.7. Originalitatea operelor și proiectelor arhitectonice. 31
2.8. Originalitatea operelor fotografice. 31
2.9. Originalitatea operelor audiovizuale. 31
2.10. Folclorul. 32
§3. Opera să îmbrace o formă concretă de exprimare. 32
§4. Opera să fie susceptibilă de a fi adusă la cunoștința publică. 33
CAPITOLUL III 34
LIMITELE EXERCITĂRII DREPTULUI DE AUTOR 34
§1. Noțiune. 34
§2. Limite pentru utilizarea operei. 34
§3. Limite pentru transformarea operei. 38
§4. Limitele pentru reproducerea sau comunicarea publică a operei. 39
§5. Categorii de autorizații necesare în situația limitării exercitării dreptului de autor. Dreptul de citare. 40
CAPITOLUL IV 42
DURATA PROTECȚIEI DREPTULUI DE AUTOR 42
CAPITOLUL V 45
GESTIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE 45
§1. Înființarea organismelor de gestiune colectivă. 45
§2. Funcționarea organismelor de gestiune colectivă. 46
§3. Oficiul Român pentru Drepturi de Autor. 48
CAPITOLUL VI 50
APĂRAREA DREPTULUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE 50
§1. Apărarea prin mijloace de drept civil. 50
1.1. Acțiunea în răspundere civilă. 50
1.2. Ordonanța președențială. 51
1.3. Alte acțiuni civile posibile. 52
§2. Acțiunea în contrafacere. 52
2.1. Fapta de contrafacere. 52
2.2. Reglementarea acțiunii în contrafacere. 56
2.3. Natura juridică a acțiunii în contrafacere. 57
2.4. Analiza acțiunii în contrafacere ca specie a acțiunii în raspundere civilă delictuală. 59
2.5. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune în revendicare. 61
2.6. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune reală în interzicerea săvârșirii faptei de încălcare a dreptului. 63
2.7. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune duală cu aspect revendicativ si reparatoriu. 66
2.8. Analiza pe care reținem cu privire la acțiunea în contrafacere. 67
§3. Apărarea prin mijloace de drept penal. 71
3.1. Considerații generale. 71
3.2. Aspecte comune privind infracţiunile în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe prevăzute de Legea nr.8/1996. 71
3.3. Elementele constitutive ale infacţiunii. 72
3.4. Subiecții infracțiunii. 73
3.5. Latura obiectivă. 73
3.6. Latura subiectivă. 73
3.7. Intenţia singura formă a vinovăţiei în cadrul infracţiunilor prevăzute de Legea nr.8/1996. 74
3.8. Conţinutul vinovăţiei - elemente. 74
3.9. Modalităţile intenţiei. 75
3.10. Efectuarea de operaţiuni cu mărfuri pirat (art. 139^6). 78
3.11. Refuzul declarării provenienţei mărfurilor pirate (art. 139^7). 80
3.12. Punerea la dispoziţia publicului, fără consimţământul celor în drept, a produselor purtătoare de drepturi conexe sau sui-generis (art. 139^8). 80
3.13. Reproducerea neautorizată a programelor pentru calculator (art. 139^9). 81
3.14. Efectuarea de operaţiuni neautorizate cu opere sau produse purtătoare de drepturi conexe (art. 140). 82
3.15. Însuşirea fără drept a calităţii de autor al unei opere (art. 141). 83
3.18. Cazuri de nepedepsire sau de reducere a pedepsei pentru infracţiunile de efectuare de operaţiuni cu mărfuri pirat (art. 143^1). 87
3.19. Aspecte procesuale şi procedurale (art. 145). 88


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
ASPECTE INTRODUCTIVE
§1. Cadrul legistlativ și instituțional.
Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate creațiile intelectuale de cele care beneficiază de atributul ,,industriale”. Altfel spus, intră în categoria obiectului drepturilor de autor toate creațiile intelectuale cu condiția să nu aibă caracter industrial.
Drepturile de autor precum si drepturile conexe drepturilor de autor sunt reglementate in Romania prin Legea 8/1996, modificată si completată prin Legea 285/2004.
Pe plan internațional drepturile autorilor de creații intelectuale cu caracter artistic sunt consfințite prin Convenția Universală a Dreptului de Autor de la Geneva din 6 decembrie 1959.
Ca obiect al dreptului de autor conform legii sunt recunoscute operele originale de creație intelectuală din domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul de exprimare și independent de valoarea lor.
Din textul legii rezultă, în primul rând, că declararea calității de autor se face prin aducerea operei la cunoștință publica, deci nu este necesară îndeplinirea unei proceduri și obținerea unui titlu de protecție ca în cazul creațiilor industriale. În al doilea rând, calitatea de autor este recunoscută întotdeauna unei persoane fizice, admițându-se urmatoarele cazuri particulare: coautorii, colectivul, colaboratorii, anonimatul, pseudonimul .
Deoarece se consideră că opera este în esență ideea (ideile) care îi stă (stau) la bază, condițiile de perceptibilitate prin simțurile umane și de fixare pe un suport material țin doar de problema dovedirii existenței ei. Ca urmare dreptul de autor se naște de fapt în momentul creării nu în momentul aducerii ei la cunoștința publicului, autorul având dreptul moral de a decide dacă și când se produce acest lucru .
Aspectul moral constă in dreptul de a fi recunoscut ca autor, de a decide dacă, când și sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publicului, de a pretinde respectarea integrității operei, de a se opune modificărilor și oricărei atingeri și dreptul de a retracta opera.
Dreptul patrimonial esențial este cel de exploatare exclusivă. Din aceasta decurge dreptul de a decide asupra momentului și modului de utilizare, concretizat in dreptul de a autoriza: reproducerea, difuzarea, reprezentarea scenică, expunerea publică, proiecția, transmiterea, retransmiterea, difuzarea secundară etc.
În cazul particular al operelor de artă plastică se consemnează și dreptul de suită care constă în dreptul autorului de a primi 5% din prețul de vânzare a operei sale la fiecare revânzare a operei sale și dreptul de a fi informat asupra oricărei tranzacții, respectiv asupra locului unde se află opera sa. Dreptul de suită este inalienabil. 
§2. Scurt istoric al protecției drepturilor de autor.
2.1. Perioada antică. Recunoașterea exclusivității realizatorilor decreații intelectuale în exploatarea acestora a venit relative târziu . Existența unei astfel de recunoașteri este cel puțin discutabilă in antichitate și mai ales la Roma. S-a afirmat, de exemplu, că ,, nici grecii și nici romanii nu au recunoscut o protecție” a creațiilor intelectuale . Cu toate acestea, se regăsesc in literature latină reacții care pot fi considerate încercări de afirmare a drepturilor morale, în special al dreptului la recunoașterea calității de autor. Printre exemplele desmenționate de doctrină se află cel al lui Martial, care, în Epigrame, descrie uzurparea calității sale de autor prin preluarea poemelor sale de diverși autori. Cele mai dese încercări au fost de sancționare simbolică a încalcării unui drept moral, prin condamnarea publică . Astfel, după ce și-a exprimat în tratatul său de arhitectură opinia cu privire la plagiatori, Vitruve a demascat poeții participanți la un concurs de poezie organizat in Grecia antică, aceștia fiind condamnați pentru furt .
2.2. Evul mediu și creația intelectuală. Pentru a vorbi despre creație intelectuală și protecția sa în Evul mediu, ar trebui să ne plasăm pe o poziție pro sau contra efectelor atitudinii generale a Bisericii în acea perioadă. Unii au nimit-o perioadă neagră pentru cunoaștere, având in vedere lista neagră a cărților interzise de Biserica Catolică . Având drept scop să ne menținem pe o poziție echilibrată, vom incerca să sintetizăm starea creațiilor intelectuale.
În secolul X și al XI-lea, cărțile apăreau într-un mediu religios fiind multiplicate prin copiere manuală si păstrate de regula, in mănăstiri. Secolul următor a adus o nevoie crescută de carte, datorită apariției primelor universități și a nevoii tot mai mari de educație. Cu toate acestea, in secolul al XIII-lea, în biblioteca Universității Sorbona existau doar 1017 volume .
Este unanim recunoscut astăzi că două descoperiri au influențat serios evoluția creațiilor intelectuale: descoperirea hârtiei de către Tsai Lun, in China secolului al II-lea d.H., și inventarea tiparului cu litere metalice de către Gutenberg, în jurul anului 1438, cert fiind ca in 1445 el tipărește în limba latină Biblia. În Franța, prima imprimerie se stabilește la Sorbona, în 1470, când se tipărește și prima carte în latină, iar în Țara Românească pătrunde în jurul anului 1500, când e tipărit un Liturghier slavon (1508). Efectul acestei invenții a fost unul exploziv, fiind tipărite cărți în mii de exemplare, ceea ce a atras și interesul financiar al autorilor.
În toată această perioadă de șase secole, vechiul drept nu a recunoscut realizatorilor de creeații intelectuale nici măcar un drept moral, fără a mai vorbi de drepturi patrimoniale. În Franța cel puțin, a fost perioada privilegiilor și cenzurii .
2.3. Originea termenului ,,plagiat”. O altă controversă existentă în literatura juridica se referă la termenul de plagiat, utilizat in epocă pentru a descrie furtul ideilor. Neexistând dovezi certe ca hoții de idei erau condamnați, precum hoții de copii în baza Fabia plagiariis, singura certitudine cu privire la sens rămâne utilizarea de către Martial într-unul dintre poemele sale a cuvantului ,,plagiator” pentru a-i condamna moral pe cei care îi ,,furasera” poemele .
Concluzia aproape unanimă este că, in antichitate, a existat o recunoaștere morală a dreptului la respectarea calității de autor, fără o protecție legislativă reală .
Pornind de la sensul inițial al cuvăntului, legea română definește plagiatul ca fiind insușirea ideilor, metodelor, procedurilor, rezultatelor sau textelor unei presoane prezentându-le drept creație personală .


Fisiere în arhivă (1):

  • Drept de Autor.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!