Lucrări de Licență pentru domeniul Drept

doc

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor şi trăsăturilor caracteristice ale noilor reglementări juridice care au fundamentat Uniunea Europeană”. Dreptul european reprezintă totalitatea normelor juridice cuprinse în tratatele de instituire sau în actele adoptate de instituţiile comunitare prin care sunt reglementate structurile, rolul şi funcţiile instituţiilor Uniunii Europene şi raporturile acestora cu instituţiile naţionale. ,,Dreptul comunitar se aplică în cadrul comunităţilor europen... vezi detalii

doc

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar, condamnat de mersul istoriei spre progres, pace şi dreptate socială, poporul român făurindu-şi în vatra strămoşească geto-dacică orânduirea democrată şi statul de drept, este direct interesat în reformarea din temelii a sistemului naţional al reacţiei societăţii împotriva criminalităţii şi consecinţelor sale victimizatoare, periculoase. Dar, pentru înfăptuirea acestei opere grandiaose, se impune cu necesitate cunoaşterea pe baze ştiinţifice a fe... vezi detalii

doc

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai complex, profund şi tragic al lumii contemporane, în condiţiile în care, anual, miliarde de dolari şi sute de mii de oameni sunt angrenaţi în acest mariaj al morţii numit „Traficul şi consumul ilicit de droguri”. În perspectiva anilor viitori, amploarea acestui fenomen este deosebit de îngrijorătoare şi datorită faptului că nu există o statistică clară şi precisă a producţiei, traficului, consumului şi numărului celor decedaţi din cauza drogurilor. Cr... vezi detalii

docx

Organizații mondiale, regionale și subregionale cu atribuții în domeniul protecției mediului

INTRODUCERE Marile probleme ale lumii de azi nu pot fi rezolvate în mod unilateral, numai de către unele state, datorită faptului că problemele cu care ne confruntăm au un caracter transfrontalier, afectând concomitent mai multe state. În cadrul unor activităţi precum comerţul internaţional, protecţia mediului, lupta împotriva SIDA, ori chear în cazul unui conflict armat , pentru a putea găsi soluţii acceptabile pentru toate părţile implicate şi care totodată să conducă şi la o eficientizare a eforturilor făcute este evident necesară cooperarea multilaterală a unor diverse instituţii guver... vezi detalii

doc

Sociologia Familiei

Durkheim pleaca de la premisa ca sursa solidaritatii conjugale sta în diviziunea muncii „sexuale”. Cu alte cuvinte, trebuie sa existe o delimitare clara între activitatile barbatului si cele ale femeii, aceasta delimitare neavând doar o functie economica, ci si una coeziva. Acest punct de vedere este viabil, deoarece nu trebuie ignorat faptul ca rolul fiecarui sex este unic si, în anumite puncte fundamentale, de neînlocuit. Practic, aceste elemente de specificitate psihologica constituie baza atractiei între sexe (în heterosexualitate) si conditia unei relatii de comuniune si armonie. Cu al... vezi detalii

doc

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează : (A) categorii de transport rutier: a) din punct de vedere al ariei de desfăşurare: 1. transport rutier în trafic naţional; 2. transport rutier în trafic internaţional; b) din punct de vedere al caracterului activităţii: 1. transport rutier public; 2. transport rutier în cont propriu; (B) tipuri de transport rutier: a) transport rutier de mărfuri: 1. transport rutier de mărfuri generale; 2. transport rutier de mărfuri pe... vezi detalii

doc

Cauze și Împrejurări Referitoare la Accidentele Rutiere

Aspecte introductive Lucrarea de faţă studiază problematica referitoare la cercetarea criminalistică a accidentelor de trafic rutier. Structura acesteia este realizată din cinci capitole, ce acoperă toată aria problemelor referitoare la tema studiată. Astfel, în primul capitol, am studiat principalele cauze ce duc la producerea accidentelor de trafic rutier şi, de asemenea, şi aspectele juridice referitoare la acestea, dar şi împrejurările ce trebuiesc stabilite la cercetarea acestor accidente. Cel de-al doilea capitol al lucrării studiază îndeaproape particularităţile cercetării la faţ... vezi detalii

doc

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii cu o măsură de apărare socială pe care a fost adoptată pentru a curma crima şi preveni dezvoltarea acestui flagel negativ, care în decursul secolelor a produs însemnate pagube umane, morale şi materiale. Secolul XX, cu toate progresele tehnico-ştiinţifice şi a nivelului de dezvoltare a civilizaţiei umane, reprezintă din păcate o creştere record în evoluţia fenomenului criminalităţii, fiind într-o permanenţă ofensivă, societatea la rândul său re... vezi detalii

doc

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi adevăr ştiinţific, al exercitării rolului activ din partea organelor puterii publice pentru realizarea dezideratelor din societate, al contradictorialităţii în raporturile dintre organele de control administrativ şi cetăţenii care se adresează instituţiilor publice pentru recunoaşterea şi respectarea drepturilor lor. Dreptul ca ştiinţă îşi dezvăluie construcţia sistematic, prin normele sale care se structurează sub forma instituţiilor juridice. Î... vezi detalii

docx

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice orănduire socială, viaţa find ocrotită de lege nu atât ca fenomen biologic, ci mai presus de toate, ca fenomen social, ca valoare primară şi absolută a oricărei socitaţi, ca o condiţie indispensabilă a însăşi existenţei socităţii omeneşti. Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licenţă, se regăseşte în importanţa dreptului penal în studierea infracţiunii de omor calificat. Aceasta importanţă rezultă din faptul că ştiinţa Dreptului pena... vezi detalii

doc

Contractul de Transport Aerian

REZUMAT Tema proiectului o reprezintă “Contractul de Transport AERIAN”. Am ales această tema pentru realizarea proiectului din mai multe motive, unul dintre ele fiind interesul personal în ceea ce priveşte transportul aerian, în mod deosebit, felul în care este realizat contractul de transport aerian. Datorită conoştinţelor însuşite în anii de studiu, sunt îndreptăţită să elaborez acest studiu, din punct de vedere teoretic şi aplicativ. Lucrarea este structurată în patru capitole care evidenţiază, în parte, importanţa şi modul de realizare şi utilizare a contractului de transport aerian.... vezi detalii

doc

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei 1.1. Noţiunea de caracter penal al faptei Pentru ca o faptă determinată să poată fi considerată că are caracter penal este necesar ca aceasta să prezinte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, în general, şi să întrunesc în mod cumulativ toate condiţiile pentru a fi încadrata într-o dispoziţie care stabileşte conţinutul faptelor prevăzute de legea penală . Caracterul penal al faptei exprimă, prin urmare, o însuşire sinteti-că a acesteia, ca o r... vezi detalii

doc

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept, profesorul Ion Deleanu remarcă evaluările diverse, surprinzătoare şi contradictorii ale statului de drept, trecând în revistă numeroase “percepţii doctrinare” între care: statul de drept corespunde unei “necesităţi antropologice” (H. Ryffel); el este un mit, un postulat şi o axiomă, o veritabilă dogmă (J. Chevallier); un pleonasm, un nonsens juridic (H. Kelsen); un concept inutil care mutilează de factură arbitrară alte două concepte” (A. Hauriou) .... vezi detalii

doc

Ingerințele statului în exercitarea libertății religioase potrivit CEDO

INTRODUCERE Religia este baza existenţei omeneşti. „Friedrich Shlegel” Actualitatea temei. Convenţia europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale conferă tuturor persoanelor ce se afla sub jurisdicţia unui stat membre al aceste Convenţiei toate drepturile şi libertăţile care sunt înscrise în ea şi în protocoalele sale adiţionale. Convenţia sus numită apără drepturile oricărei persoane aflată sub jurisdicţia statelor membre al aceste Convenţii, mai mult ca atât oricare persoană este în drept să se apere în instanţele naţionale cât şi internaţionale pentru î... vezi detalii

doc

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor reglementări din acest domeniu, să prezint infracţiunile informatice, metodologii şi tehnici de investigare a infracţiunilor informatice şi aspecte de urmărire penală în domeniu. Am abordat numai o direcţie din domeniul infracţiunilor informatice şi anume, infracţiunile contra datelor şi sistemelor informatice; am decis să abordez această temă pentru că, în primul rând sunt pasionat de informatică iar în al doilea rând, lucrez în domeniul securi... vezi detalii

Hopa sus!