Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
Capitolul I. ANALIZA REGIMULUI COMUNITĂŢII DE BUNURI 7
Secţiunea I. Consideraţii generale privind regimul matrimonial 7
1. Scurt istoric al reglementării regimului matrimonial 7
2. Regimul matrimonial în reglementarea Noului Cod Civil 8
3. Regimul primar imperativ 9
Secţiunea a II-a. Regimul comunităţii legale 10
1. Reglementarea comunităţii de bunuri în Codul Familiei 10
2. Comunitatea legală în Noul Cod Civil 11
3. Categoria de bunuri comune 11
4. Categoria de bunuri proprii 17
5. Pasivul matrimonial 20
Secţiunea a III-a. Regimul comunităţii convenţionale 21
1. Clauze referitoare la compoziţia comunităţii 24
2. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor 26
Secţiunea a IV-a. Încetarea şi lichidarea regimului matrimonial la încetarea căsătoriei 27
1. Încetarea regimului matrimonial 27
2. Lichidarea regimului comunităţii legale la încetarea căsătoriei 28
3. Lichidarea regimului comunităţii convenţionale la încetarea căsătoriei 29
Capitolul II. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DREPTURILE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR 32
Secţiunea I. Condiţiile calităţii de soţ supravieţuitor 33
1. Capacitatea succesorală şi vocaţia succesorală 33
2. Nedemnitatea succesorală 34
3. Calitatea de soţ la data deschiderii succesiunii 37
Secţiunea a II-a. Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor 39
1. Dreptul de moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase 39
2. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor 41
Secţiunea a III-a. Drepturile succesorale speciale ale soţului supravieţuitor 43
1. Dreptul de abitaţie 43
2. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor 45
Secţiunea a IV-a. Drepturile soţului supravieţuitor în condiţiile moştenirii testamentare 47
1. Soţul supravieţuitor este legatar 47
2. Legatarul este un moştenitor din clasa I 49
3. Legatarul este un moştenitor din clasa a II-a 51
4. Legatarul este un moştenitor din clasa a III-a sau a IV-a 52
5. Legatarul este o persoană străină de clasele de moştenitori legali 52
6. Situaţia moştenitorului legal exheredat 52
Capitolul III. ASPECTE PRACTICE PRIVIND LICHIDAREA REGIMULUI MATRIMONIAL ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 54
Secţiunea I. Consideraţii teoretice despre procedura succesorală notarială 54
1. Competenţa succesorală notarială 54
2. Sesizarea biroului notarial şi deschiderea procedurii succesorale 55
3. Legea aplicabilă succesiunii 56
4. Desfăşurarea procedurii succesorale 56
5. Certificatul de moştenitor 60
6. Certificatul european de moştenitor 61
Secţiunea a II-a. Aspecte practice privind lichidarea regimului matrimonial pe cale notarială 62
1. Legea aplicabilă lichidării regimului matrimonial 62
2. Analiza drepturilor soţului supravieţuitor în cazul regimului comunităţii de bunuri 63
3. Analiza drepturilor soţului supravieţuitor în cazul regimului comunităţii convenţionale 67
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 72


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a dreptului pretorian şi a dreptului imperial ), sub guvernarea cărora, dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor a prins cu greu contur, având de obicei caracter teoretic şi rareori practic. Dacă în vechiul jus civilae, femeia căsătorită cum manu putea veni la moştenirea soţului său împreună cu copiii acestuia, având dreptul la o parte de copil sau la întreaga moştenire, dacă defunctul nu avea descendenţi, iar soţia căsătorită sine manu nu avea niciun drept la moştenirea soţului, fiind considerată străină de acesta din punct de vedere civil, prin reformele pretoriene a fost instituit dreptul reciproc de moştenire al soţilor căsătoriţi sine manu, dar numai în lipsa rudelor civile sau de sânge a soţului decedat. Mai târziu, legislaţia Justiniană a recunoscut anumite drepturi şi văduvei sărace. 
În ceea ce priveşte teritoriul de astăzi al României, în lipsa dreptului scris, s-a considerat că obiceiurile populaţiei din spaţiul carpato-danubiano-pontic cu privire la moştenire erau inspirate şi puternic influenţate de cele ale populaţiilor vecine. Ulterior, în dreptul scris, reglementările anterioare Codului Civil de la 1864 , cât şi acest act normativ, nu recunoşteau soţului supravieţuitor drepturi succesorale echitabile, acesta putând veni la moştenire doar după rudele defunctului. Doar mai târziu, Legea nr. 319/1944 , a instituit un regim juridic favorabil soţului supravieţuitor, recunoscându-i acestuia atât un drept la moştenire în concurs cu oricare dintre rudele defunctului, cât şi două drepturi speciale (dreptul de abitaţie asupra locuinţei comune şi dreptul special asupra bunurilor aparţinând gospodăriei casnice). Această reglementare nu distinge în funcţie de existenţa sau inexistenţa rudelor soţului decedat şi nu condiţionează naşterea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor de un anumit statut material al acestuia. Deasemenea, Legea nr. 319/1944 reafirmă principiul egalităţii între bărbat şi femeie, oferind aceleaşi drepturi soţului supravieţuitor, indiferent de sex.
Peste decenii, Noul Cod Civil , intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, a păstrat configuraţia drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor instituită de Legea nr. 319/1944, aducând doar câteva modificări minore în ceea ce priveşte dreptul de abitaţie, sezina, etc. Necesită o atenţie deosebită însă, corelaţia dintre regimul matrimonial al soţilor şi dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor, noua reglementare oferind soţilor posibilitatea de a alege regimul matrimonial care să le guverneze relaţiile patrimoniale, atât în timpul căsătoriei, cât şi la încetarea acesteia prin decesul unuia dintre ei. Anterior sau ulterior căsătoriei, soţii pot alege ca regim matrimonial comunitatea legală, comunitatea convenţională sau separaţia de bunuri. Din cauza spaţiului restrâns al lucrării, ne-am propus să ne concentrăm atenţia asupra întinderii drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor în condiţiile primelor două regimuri, cele comunitare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Conditiile Regimurilor de Comunitate.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Adam, Ioan; Rusu, Adrian. Drept Civil. Succesiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.
Alexandresco, Dimitrie. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. VIII, partea I, Atelierele Grafice Socec & Co, Bucureşti, 1916.
Avram, Marieta, Nicolescu, Cristina. Regimuri matrimoniale, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010.
Bărbieru, Carmen-Nicoleta; Macovei, Codrin. Repere ale activităţii biroului notarial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
Boroi, Alexandru. Drept penal. Partea Specială, Ediţia a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008.
Cărpenaru, Stanciu; Deak, Francisk. Drept civil. Contracte Speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire, Universitatea Bucureşti, 1983.
Ciobanu, Viorel Mihai. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă Vol. III, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997.
Comu, Gerard. Les régimes matrimoniaux-e édition, PUF, Paris, 1997.
Crăciunescu, Corneliu-Marius, Regimuri matrimoniale, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010.
Deak, Francisk. Moştenirea legală, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1991.
Deak, Francisk. Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol III, Ediţia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Deak, Francisk. Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol III, Ediţia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Deak, Francisk. Tratat de Drept Succesoral, Ediţia a II-a actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
Dogaru, Ion; Stănescu, Vasile; Soreaţă Maria-Marieta. Bazele dreptului civil. Volumul V, Succesiuni, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009.
Eliescu, Eliescu. Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul Republicii Socialiste România, Ed. Academiei, Bucureşti, 1996.
Eliescu,Mihail. Curs de succesiuni, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.
Emese, Florian. Dreptul familiei, ed. a III-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2010.
Filipescu, Ion P., Filipescu, Andrei I. Tratat de dreptul familiei, ed. a VIII-a revăzută şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
Flour, Jacques; Champenois,Gerard. Les regimes matrimoniaux, 2eme ed., Ed. Dalloz, Armand Colin, Paris, 2001.
Gall, Camil; Hogaş, Niculae. Repertoriu de practică judiciară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1963.
Genoiu, Ilioara. Dreptul la moştenire în Noul Cod Civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012.
Hamangiu, Constantin, Rosetti-Bălănescu, Ion, Băicoianu, Alexandru. Tratat de Drept Civil Român, vol III, Ed. All, Bucureşti, 1998.
Leş, Ioan. Manual de drept notarial, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
Malaurie, Philippe; Aynes, Laurent. Les regimes matrimoniaux, 2eme ed., Defrenois, 2007.
Mihuţă, Ioan. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1975-1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
Mitrache, Constantin; Mitrache, Cristian. Drept penal român. Partea generală, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
Molcuţ, Emil. , Drept privat roman, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Petrescu, Raul; Scherer, Victor; Nichita, Gheorghe. Probleme teoretice şi practice de drept civil, Ed. Scrisul Romanesc, Craiova, 1987.
Puşcă, Andy. Drept Roman, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2008.
Stănciulescu, Liviu. Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, 2012.
Stănciulescu, Liviu. Dreptul de moştenire, Ed. Rosetti Bucureşti, 2000.
Stătescu, Constantin. Drept Civil. Succesiuni, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.
Stoica, Valeriu. Drept la moştenire, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Vasilescu, Paul. Regimuri Matrimoniale, Ediţia a II-a, revizuită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.,pg. 24.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:



* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!