Euharistia - taina unirii cu Hristos

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
CAPITOLUL I – SFÂNTA TAINĂ A EUHARISTIEI
1. Explicarea termenului - Euharistie
2. Instituirea Tainei Sfintei Euharistii. Sfânta Euharistie în Noul Testament
3. Sfânta Taină a Euharistiei în gândirea teologică a Părinților din primele secole creștine
CAPITOLUL AL II-LEA – SFÂNTA TAINĂ A EUHARISTIEI – TAINA UNIRII CU HRISTOS
1. Sfânta Euharistie și Sfânta Liturghie
2. Sfânta Euharistie – unitate și comuniune a credincioșilor în Biserica lui Hristos
3. Taina Sfintei Spovedanii și primirea Sfintei Euharistii. Importanța mărturisirii păcatelor înaintea primirii Sfintei Euharistii
CAPITOLUL AL III-LEA – ACTUALITATEA SFINTEI EUHARISTII DIN PERSPECTIVA PASTORALĂ
1. Pregătiri pentru primirea Sfintei Euharistii
2. Deasa sau rara împărtășanie
3. Efectele Sfintei Euharistii în viața credincioșilor
4. Taina Sfintei Euharistii – izvor de vindecare și medicament al nemuririi sufletului
Concluzii
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le primesc se împărtăşeşte harul nevăzut al Duhului Sfânt, scopul lor fiind mântuirea şi sfinţirea acestora prin harul pe care ele îl conferă .
Părintele Dumitru Stăniloae ne prezintă Sfintele Taine ca pe niște „lucrări invizibile ale lui Hristos, săvârșite prin acte vizibile, prin care se constituie Biserica și care se săvârșesc în Biserică” . În calitatea de „trup tainic al lui Hristos”, cum o numește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, „viața spirituală a acestui organism bisericesc se întreține prin Sfintele Taine” 
Biserica noastră Ortodoxă deţine o suită de şapte Sfinte Taine după cum și darurile Sfântului Duh sunt tot șapte la număr: Botezul, Mirungerea, Mărturisirea, Împărtăşania, Cununia, Hirotonia şi Sfântul Maslu , spre deosebire de celelalte confesiuni şi denominaţiuni creştine, care nu recunosc calitatea de Sfântă Taină a unora, şi care neagă caracterul supranatural, haric şi sfinţitor al Tainelor, văzând în ele simple simboluri sau semne externe, asemănătoare ceremoniilor simbolice din Vechiul Testament. 
Dintre toate aceste Sfinte Taine, am ales să tratez în lucrarea de față Taina Sfintei Euharistii deoarece ea este „izvorul și scopul celorlalte Sfinte Taine ale Bisericii” . Despre Sfânta Taină a Euharistiei s-a scris foarte mult. Sfinţii Părinţi au scris cu privire la aspectul său de jertfă mântuitoare, al legăturii indisolubile dintre Mântuitorul Hristos şi Sfânta Euharistie, despre beneficiul său duhovnicesc pe care îl aduce celor ce se împărtăşesc, despre locul său în cadrul Sfintei Liturghii, despre cum în jurul ei gravitează toate celelalte Sfinte Taine, şi alte multe scrieri despre Sfânta Euharistie.
În lucrarea de faţă, îmi propun să tratez și să aprofundez învățătura despre Sfânta Taină a Euharistiei şi aspectul său practic în Biserica noastră Ortodoxă, dar şi despre aspectul său duhovnicesc, al efectelor şi roadelor duhovniceşti pe care le aduce aceasta celor ce se împărtăşesc de ea. 
Euharistia, jertfa Trupului şi Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, încă din primele secole a avut o importanţă deosebită pentru întreaga Biserică. După cum vom vedea, Euharistia este medicamentul sufletului, a constituit un motiv de discuţii contradictorii dintre Sfinţii Părinţi şi eretici, dar şi „problema” principală cu care se ocupau Părinţii primelor veacuri. Totodată Sfinţii Părinţi, în lupta lor împotriva ereticilor, demonstrează, din punct de vedere teologic, prezenţa reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie.
Încet, încet, în decursul istoriei, această taină creează impresia că se spiritualizează, dar cu toate acestea, ea nu îşi pierde din realismul său. 
CAPITOLUL I – SFÂNTA TAINĂ A EUARISTIEI
1. Explicarea termenului – Euharistie
Numele acestei Taine vine de la cuvântul grecesc = mulţumire, deoarece Mântuitorul Hristos, înainte de a o institui la Cina cea de Taină, a mulţumit lui Dumnezeu prin rugăciune, iar după aceea a binecuvântat pâinea şi a dat-o Sfinţilor Apostoli.
Sfânta Euharistie (Cuminecătură, Împărtăşanie) este taina prin care creştinul primeşte adevăratul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, sub chipul pâinii şi a vinului, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci .
Această Taină este cea mai însemnată dintre toate tainele, căci dacă prin celelalte creştinul primeşte numai harul divin, prin Sfânta Euharistie el se împărtăşeşte cu însuşi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos întreg. Ea împreună cu Botezul şi Mirungerea formează cele trei Taine ale iniţierii. Despre ea, părintele Dumitru Stăniloae, spune că le încoronează pe celelalte două nu numai ca plenitudine a puterii şi a vieţii celei noi, începută virtual prin Botez şi având în ea puterea virtuală, dezvoltată prin Mirungere. Euharistia implică în sine puterea morţii depline faţă de existenţa separată de Dumnezeu, începută prin Botez şi dezvoltată prin Mirungere . 
De asemenea, tot părintele Dumitru Stăniloae, spune că Euharistia este prin excelenţă Taina unităţii Bisericii. Cei ce se împărtăşesc împreună se află deja într-o unitate de credinţă, pentru că s-au împărtăşit şi mai înainte din acelaşi trup şi sânge al Domnului, începând din momentul ce a urmat Botezului. De aceea, încă mai înainte de anaforaua liturgică (rugăciunea ce precede prefacerea), toţi credincioşii cântă: „să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim”. Şi rostesc împreună crezul. Apoi se împărtăşesc împreună pentru sporirea acestei unităţi . 
Sfânta Euharistie a fost instituită de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină, atunci când a oferit Sfinţilor Apostoli Trupul şi Sângele Său, sub chipul pâinii şi a vinului, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu..., apoi luând paharul şi mulţumind, a zis: Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al legii celei noi...” (Matei XXVI, 26-28; Marcu XIV, 22; Luca XXII, 10), adăugând după aceasta, ca poruncă: „Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea” (Luca XXII, 19, I Corinteni XI, 25).


Fisiere în arhivă (1):

  • Euharistia - Taina Unirii cu Hristos.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist,ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;
2. Catavasier sau Octoih Mic, ED. I.B.M.B.O.R., București, 2000;
3. Catehismul Bisericii Catolice, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 1993;
4. Ceas¬lov, ediția a II-a, ED. I.B.M.B.O.R., București, 1990;
5. Didahia sau Învățătura celor 12 Apostoli, cap. IX, în Scrierile Părinţilor Apostolici, în colecția „P.S.B.”, nr. 1, ED. I.B.M.B.O.R., 1979;
6. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine, dosarul unei controverse – mărturiile Tradiţiei, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006;
7. Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, ED. I.B.M.B.O.R., București 1952
8. Liturghier, Editura Trinitas, Iași, 2004;
9. Spovedania și Euharistia, izvoare ale vieții creștine. vol. II - Sfânta Euharistie - Arvuna vieții veșnice, Ed. Basilica, București, 2014;
10. Triodul, Stihira Fericirii a IV-a de la Slujba Sfintei Patimi, ediția V, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1946;
11. ANANIA, ÎPS BARTOLOMEU, Arhiepiscopia Clujului, Cartea deschisă a Împărăţiei, o însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;
12. ANDRUTSOS, HRISTU, Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene, traducere de Pr. Prof. dr. D. Stăniloae, Ed. Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1930;
13. BANU, DRD. EMANUEL, Importanța Sfintelor Taine în creșterea în Hristos, în „S. T.”, nr. 7-10, 1976;
14. BOTA, I. M., Patrologia, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2002;
15. Botez, Euharistie, Slujire, Text adoptat la întrunirea Comisiei „Credință și Constituție”, ținută la Lima-Peru, între 3-15 Ianuarie 1982, traducere de Anca Manolache în „M. B.”, nr. 1-2, 1983;
16. BRANIȘTE, PR. PROF. DR. ENE, Explicarea Sfintei Liturghii după Sfântul Nicolae Cabasila, ED. I.B.M.B.O.R., București, 2011;
17. BRANIȘTE, PR. PROF. DR. ENE, Liturgica teoretică, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002;
18. BULGAKOV, SERGHEI, Dogma euharistică, traducere de Pr. Paraschiv Angelescu și Tit Simedrea, Editura Paideia Bucureşti, 2000;
19. CABASILA, SFÂNTUL NICOLAE, Despre viaţa în Hristos, traducere şi studiu introductive, de Pr. Prof. T. Bodogae, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1989;
20. CABASILA, SFÂNTUL NICOLAE, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, trad. de diac. Ene Branişte, Bucureşti, 1946;
21. CITIRIGĂ, PR. PROF. VASILE, Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei Euharistii în lucrarea mântuirii omului, în „M. A.”, Anul XXXI (1986), nr. 4;
22. COMAN, PR. PROF. DR. IOAN G., Patrologie, vol. II, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1985;
23. COMAN, PR. PROF. DR. IOAN G., Patrologie, vol. I, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1984;
24. COMAN, PR. PROF. DR. IOAN G., Sensul Ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură de Aur, în „O.”, anul XVII (1965), nr. 4;
25. CRISTESCU, DRD. VASILE, Caracterul comunitar al chipului lui Dumnezeu în Om, în „S. T.”, nr. 1-2, anul XLIV (1992);
26. EVDOKIMOV, PAUL, Ortodoxia, traducere de Dr. Irineu Ioan Popa, ED. I.B.M.B.O.R., București, 1996;
27. FERENȚ, E., Euharistia. Sacramentul sacrificiului lui Cristos, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1996;
28. FLOCA, ARHIDIACON PROF. DR. IOAN N., Dreptul canonic ortodox, vol. I, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990;
29. GOMBOȘ, DR. STELIAN, Sfânta Euharistie, Taina Nemuririi. Rolul ei în creșterea duhovnicească a credincioșilor, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014
30. GOMBOȘ, DRD. STELIAN, Valoarea Duhovnicească a Sfintei Euharistii, temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a Mântuirii omului cu Hristos, în „O.”, anul LIX, nr. 1-2, Bucureşti, 2008;
31. GRIGORIE, IEROM., Euharistia în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii și Sfânta Scriptură, traducere de Pr. Ion Andrei Țârlescu, Ed. Anestis, 2015;
32. HOMIACOV, ALEXIS, Biserica Una, traducere de prof. N. Chiţescu, în „M. M.”, XXXVI (1960), nr. 9-10;
33. ISPAS, PR. DR. GHEORGHE, Euharistia-taina unității bisericii. Aspecte teologice şi practice, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2008;
34. IVAN, PROF. IORGU D., Tălmăciri și îndrumări ale Sfântului Vasile Cel Mare pentru cei doritori de desăvârșire morală, în „G. B.”, nr. 1-2, 1980;
35. JOANTĂ, Î. P.S. SERAFIM, Despre deasa sau rara împărtășire, în „T. R”., nr. 33-36, 1991, Sibiu;
36. MADA, ARHIM. LECT. DR. TEOFAN, Biserica și Euharistia în teologia Sfântul Ioan Gură de Aur, în „A. B.”, nr. 7-9, 2014;
37. MIHĂLȚAN, PR. IOAN, Comuniunea în cultul Bisericii Ortodoxe, în „O.”, nr. 1, anul XXXVII (1985);
38. MLADIN, MITR. NICOLAE, Asceza si mistica paulină, teză de doctorat, Ed. Deisis, Sibiu, 1996;
39. MOISIU, PR. ECONOM CONSTANTIN, Să stăm bine , să stăm cu frică, Tipografia cărților bisericești, Bucureşti, 1941;
40. Molitfelnic, ED. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1965;
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!