Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Cuprins licență Cum descarc?

ÎNTRODUCERE:.3
CAPITOLUL I REPERE TEORETICE ALE EVALUĂRI COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE.6
1.1. Evaluarea dezvoltării copilului.6
1.2. Planul educaţional individualizat (PEI).8
1.3. Adaptări curriculare.16
1.4. Activităţi de sprijin pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţămîntul general.18
Concluzii .23
CAPITOLUL II. EVALUAREA PROGRESULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALEIN CONTEXTUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE.24
2.1.Viziunea curricular-incluzivă asupra evaluării progresului şcolar.24
2.2. Adaptarea evaluării la principiile educaţiei incluzive şi la cerinţele evaluării autentice.27
2.3. Metodologia de proiectare a activităţii de formare-evaluare a componenţelor şcolare.31
2.4. Metode, tehnici, instrumente de evaluare a competenţelor şcolare.32
Concluzii .37
CAPITOLUL III. METODOLOGIA CERCETĂRII DETERMINÎND IMPORTANŢA EVALUĂRII INDIVIDUALIZATE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE.38
3.1. Metodologia cercetării.38
3.2. Eşantionul cercetării.39
3.3. Observaţia psihopedagogică.41
CONCLUZII.51
BIBLIOGRAFIE .53
ANEXE .54


Extras din licență Cum descarc?

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele excluse/imaginalizate de a benificia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie.
ÎNTRODUCERE
Actualitatea temei: Teza enunţată presupune schimbări de anvergură la toate palierele şi pe toate compartimentele sistemului de educaţie, inclusiv la capitolul curriculum. Curriculumul şcolar proiectat şi implementat actualmente în învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova reprezintă o nouă etapă de dezvoltare curriculară, iar aceasta vizează trecerea de la proiectarea demersului educaţional în baza obiectivelor pedagogice la centrarea acestuia pe formarea-dezvoltarea de competenţe şcolare. 
Problema care se pune astăzi în faţa şcolii generale este înzestrarea fiecărui elev cu un minimum de competenţe funcţionale, necesare acestuia fie pentru accederea la un nou nivel de învăţămînt, fie pentru o inserţie mai reuşită în viaţa socială. 
Pe de altă parte, o nouă provocare pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar o reprezintă educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, încadrați în învățămîntul general, în medii de învățare comune, alături de sememnii lor.
Astfel, şcoala trebuie să fie capabilă să realizeze un învăţămînt diferenţiat şi să asigure o educaţie de calitate pentru toţi şi pentru fiecare. 
Noile tendințe în dezvoltarea şi modernizarea educaţiei impun necesitatea elaborării materialelor-suport pentru asigurarea metodologică a procesului de incluziune şcolară a copiilor cu creinţe educaţionale speciale în învăţămîntul general. 
În particular, se resimte necesitatea unor metodologii privind adaptarea curriculumului general la potenţialul şi necesităşile speciale ale copiilor, pentru a evita eşecul şcolar al acestora, a-i sprijini în activitatea lor de învăţare şi a le asigura parcursuri şcolare diferenţiate şi individualizate. 
Adaptarea ofertei educaţionale la posibilităţile de învăţare ale tuturor copiilor şi la diferenţele din societate constituie o adevărată provocare pentru şcoala modernă. Şcoala trebuie să identifice, să recunoască şi să reacţioneze la diversitatea cerințelor elevilor, prin armonizarea strategiilor de învățare cu tehnologiile didactice, precum şi cu diferite grade şi nivele de învăţare, astfel încît să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, inclusiv pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, cu probleme de adpatare şi integrare. 
Importanţa practică a acestei cercetări constă în faptul că concluziile şi propunerile, formulate în această teză, se pot folosi la elaborarea problemelor teoretice şi practice. 
Scopul lucrării. Prezenta lucrare va demonstra necesitatea aplicării evaluări şi abordării individualizată în contextul educaţiei lor incluzive.
Obiectivele lucrării au contribuit la efectuarea unui studiu amplu ale principalelor momente ce ţin de evaluarea educaţiei excluzive. Astfel pentru realizarea scopului studiului efectuat ne-am propus următoarele obiective.
1. Formarea viziunii de ansamblu asupra celor mai importante concepte, principii, definiţii privind educaţia incluzivă.
2. Familiarizarea cu particularităţile de dezvoltare a copilului cu cerinţe educaţionale speciale.
3. Elaborarea planului educaţional individualizat şi adaptărilor curriculare în organizarea procesului educaţional incluziv.
4. Achiziţia unor modele de analiză şi acţiune operaţionale în contexte educaţionale incluzive.ş.a
Suportul metodologic şi ştiinţific al lucrării. La elucidarea subiectului propus a fost utilizat un complex areal de metode ştiinţifice:
1 Metoda istorică, care are la bază identificarea sensului evenimentelor trecutului, în scopul relevării lor; 
2 Metoda logică, care reprezintă aplicarea procedeelor, studiului inerent şi sintezei, argumentarea pe cale strict deductivă;
3 Metoda intuiţionistă a fost utilizată la prelucrarea tuturor datelor empirice, la evidenţierea scopului şi realizarea obiectivelor tezei. 
4 Metoda bibliografică a servit pentru selectarea bibliografiei pentru materialul prezentat
Specificăm că teza dată are atât valoare teoretică cât şi practică. Baza teoretică a acestei lucrări constituie investigaţiile efectuate de către autorii lucrărilor din domeniul pedagogiei şi psihopedagogiei.
Structura lucrării. Astfel teza constă din trei capitole, fiecare capitol la rândul său este structurat în cîteva paragrafe, fiecare dintre care include concluzia respectivă la sfârşitul paragrafului. Întroducerea conţine o expunere a obiectivelor, sarcinilor şi scopului, a bazei metodologico-ştiinţifice şi o descriere structurală a prezentei lucrări. Concluziile. 
Teza este structurată în trei capitole în care sînt prezentate aspectele teoretice şi metodologice ale proiectării şi realizării procesului educațional din perspectiva educației incluzive şi vizează pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea demersului educațional din perspectiva incluziunii şcolare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 
Primul capitol sintetizează ideile de bază privind repere teoretice ale evaluări copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
În capitolul al doilea este descrisă evaluarea progresului şcolar al elevilor cu cerinţe educaţionale specialein contextul educaţiei incluzive, prezintă viziunea curricular-incluzivă asupra evaluării progresului şcolar, modalităţi de adaptare a acţiunii evaluative la principiile educaţiei incluzive şi la cerinţele evaluării autentice, strategii, metode şi tehnici de evaluare a competenţelor şcolare în contextul educaţiei inclusive. 
Cel de al treilea capitol prevede medodologia cercetării, eşantionul cercetării şi care este observaţia psihopedagogică.


Fisiere în arhivă (1):

  • Evaluarea si Abordarea Individualizata in Contextul lor Incluzive.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. A. Gergut. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie (ediţia a II-a), editura Polirom, 2006.
2. Alois Ghergut Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice. Editura Polirom 2005
3. Birzea C. Ştiinţa şi arta educaţiei. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. 
4. Bodorin Cornelia., Botnaru Valentina, Bulat Galina, Chicu Valentina, Educaţie Incluzivă. Unitate de Curs. Chişinău, 2012.
5. Cristea S. Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998. 
6. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău, Editura Litera, 2000. 
7. Ginu D. Copilul cu cerinţe educative speciale. Chişinău, Pontos, 2002. 
8. Ginu D. Importanţa calităţii pentru dezvoltarea copilului. Ghid pentru părinţi-educatori şi profesionişti in protecţia copilului. Chişinău, 2007. 
9. Ginu D. Psihologia diferenţierii dezvoltării copiilor în procesul educaţional (monografie), Chişinău, 2001. 
10. Guţu Vl. (coord.) Psihopedagogia centrată pe copil. Chişinău, USM, 2008. 
11. Hadircă M., Raileanu A. (coord.) Proiectarea şi realizarea evaluării autentice. Cadru conceptual şi metodologic. Chişinău, 2010. 
12. Hadîrcă Maria Cazacu Tamara Adaptări Curriculare şi Evaluarea Progresului Școlar în Contextul Educației Incluzive. Ghid Metodologic. Chişinău 2012.
13. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic. Chişinău, TipCim, 1997.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!