Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

doc

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari, salariaţi, creditori, stat), dar şi creşterea valorii sale, în vederea asigurării propriei dezvoltări. Realizarea acestor obiective este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor folosite, indiferent de provenienţa acestora. În realitate, orice afacere impune realizarea unei investiţii, care va duce, în final, la obţinerea unui rezultat de către investitor. Cu cât acest... vezi detalii

docx

Structura sistemului de resurse financiare publice și factori de influență

1.Sistemul resurselor financiare publice 1.1 Definire, conţinut Economiei moderne îi este caracteristic, prin prisma structurii indicatorilor bugetari, o creştere, mai pronunţată a necesităţilor de ordin public prin comparaţie cu resursele posibil de procurat. Resursele, ca elemente ale bogaţiei unei naţiuni, se grupează în resurse materiale, umane, informaţionale, valutare si financiare. Dintre acestea, un rol deosebit îl au resursele financiare. Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti necesare realizării obiectivelor economico-sociale intr-o anumită perioadă d... vezi detalii

docx

Taxele de consumație în practica fiscală din România, pe exemplul SC Heineken SA

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă din zilele noastre, statul nu mai are puterea de a intervenii în domeniul privat al economiei prin intermediul metodelor administrative, dar beneficiază de posibilitatea de a utiliza unele pârghii economice şi financiare sau financiar-monetare care pot influenţa activitatea agenţilor economici. Resursele sunt componente ale averii unei naţiuni, care provin din produsul intern brut al acesteia, pe lângă care se adaugă importul. În componenţa resurselor intră mijloacele băneşti, deosebit de necesare realizării obiectivelor sociale şi economice, î... vezi detalii

doc

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea puterilor se face de o asemenea manieră încât nici o putere socială să nu fie in măsură să le depăşească pe celelalte. Descentralizarea deciziilor implică concomitent, un sistem economic bazat pe propietatea privată şi pe economia de piaţă. Colectivităţile au nevoi din ce în ce mai mari, de aceea trebuie găsite resurse băneşti care să acopere acest lucru. În această direcţie acţionează statul şi unităţile administrative-teritoriale. De pe aceste ... vezi detalii

doc

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate asupra mijloacelor de producţie şi de relaţiile marfă – bani, de atribuţiile şi funcţiile statului. Teoria economică în materie fiscală a înregistrat multe încercări de a defini impozitele şi taxele. În articolul 56 din Constituţia României, referitor la contribuţiile financiare, se arată că ’’cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice’’, că ’’ sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilo... vezi detalii

doc, ppt

Leasingul și Creditarea în Economia Întreprinderii

INTRODUCERE Pentru ca o întreprindere să supravieţuiască pe piaţă aceasta trebuie să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în acelaşi timp coeziunea internă şi reducând la minimum incertitudinea care caracterizează transformările mediului intern şi extern. Viaţa economico-financiarǎ a unei întreprinderi nu poate fi conceputǎ în afara mediului în care funcţioneazǎ şi evolueazǎ. Din acest mediu întreprinderea işi colecteazǎ resursele şi tot în cadrul lui efectueazǎ plǎţi, restituiri de fonduri şi alte operaţiuni. În condiţiile economiei de piaţǎ, stabilirea modalităţilo... vezi detalii

doc

Analiza stării inflaționiste în România după 1990

Introducere “ Inflaţia este proces de creştere a nivelului general al preţurilor de consum, mecanism care provoacă variaţii multiple de lungă durată, generalizează el însuşi cauzele permanenţei sale şi exprimă prin majoritatea cea mai mare parte a preţurilor”. Termen larg folosit pretutindeni, inflaţia continuă să rămână insuficient conturată. Procesul inflaţionist a apărut, este unananim acceptat acest punct de vedere, cu mult înainte ca ştiinţa economică. Fiind, înainte de toate un proces monetar, precizarea naturii inflaţiei se poate face în corelaţie cu formele istorice pe care l... vezi detalii

doc

Contabilitatea Activelor Imobilizate la Entitatea Patrimonială

INTRODUCERE Motto: “ Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă ! ” Leonardo da Vinci Complexitatea fenomenelor şi proceselor economice, precum şi mutaţiile ce se produc în cadrul întreprinderii de la o perioadă la alta, impun analiza economico-financiară ca pe o necesitate stringentă, aceasta conducând la stabilirea unui diagnostic privind activitatea desfăşurată de întreprindere, iar pe baza acestuia putându-se elabora programe şi strategii privind îmbunătăţirea eficienţei activităţii în viitor. O entitate economică este ca un organism viu. ... vezi detalii

doc

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații

Cuvântul “salariu’’ provine din latinescul “salarium” care are la origine semnificatia de ratie alocata unui soldat; ulterior el a fost utilizat pentru a denumi pretul platit cetatenilor liberi care prestau altor persoane diferite activitati. 1.1.1. Notiuni de salarizare Salariul reprezinta obiect, dar si cauza a contractului individual de munca astfel încât el este obiect pentru ca constituie contraprestatia pentru munca efectuata de salariat si este cauza pentru ca în vederea obtinerii lui, persoana fizica s-a încadrat în munca. Salariul este pretul muncii prestate, exprimata în ban... vezi detalii

doc

Politica Monetară a BNR în Perspectiva Aderării României la Uniunea Europeană Monetară

CAPITOLUL 1 POLITICA MONETARĂ 1.1. CONŢINUTUL POLITICII MONETARE 1.1.1. Obiectivele operaţionale şi intermediare de politică monetară Politica monetara reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căruia se acţionează asupra cererii şi ofertei de monedă din economie. Importanţa politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preţurilor, la care se adaugă limitarea inflaţiei şi menţinerea valorii interne şi externe a monedei. Responsabilitatea îndeplinirii acestor obiective revine Băncii Centrale, care deţine monopolul ... vezi detalii

doc

Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA

IMPOZITELE - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor În România, în conformitate cu Legea finanţelor publice, resursele financiare publice sunt formate din ansamblul veniturilor administraţiei de stat centrale, ale administraţiei de stat locale, veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, ale fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi veniturile bugetelor fondurilor speciale. Bugetul public naţional poate fi definit ca fiind planul financiar al statului prin care sunt prevăzute veniturile şi c... vezi detalii

docx

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau 1.1.Scurt istoric Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul județului Iași, pe drumul Iași - Botoșani. Are o populație de 11.268 locuitori. Prima atestare documentară datează din anul 1384 când mama domnitorului Petru Musat își stabilește curtea aici. În evul mediu aici a funcționat o curte domnească, în careStefan cel Mare a ridicat o biserică, care poate fi văzută și azi. În acelasi oraș se găsește biserica "Sfântul Dumitru/Dimitrie" ridicată de domnitorul Petru Rares. La un moment dat localitatea a î... vezi detalii

doc

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de B.N.R., continuând astfel, o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercială. Încă din primii ani de funcţionare, Banca Comercială Română şi-a propus să se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi. La împlinirea unui deceniu de existenţă, Ban... vezi detalii

doc

Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii

Introducere Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firma vizează, in principal,stabilirea şi consolidarea locului pe care acesta îl ocupă în spaţiul economic concret în care activează, obiectivul major spre care se îndreaptă, costurile împlicate şi şansele de izbîndă. În spaţiu socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performantă economico-financiară. Toate acestea, îşi găsesc reflecarea în eficienţa activitaţilor care au la bază determinari cantitativ-calitative ale factorilor produc... vezi detalii

doc

Optimizarea acordării creditelor persoanlor

CAPITOLUL I ORGANIZAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT 1 Scurt istoric Înfrăţirea Cooperativa de Credit Jimbolia, cu sediul în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, jud. Timiş a fost infiinţată în anul 1957 şi a funcţionat sub denumirea de Cooperativa de Credit „ Creditul Ţărănesc „ Jimbolia până în anul 1974 când şi-a schimbat denumirea de Cooperativa de Credit Infrăţirea Jimbolia. Sub această denumire a funcţionat până în noiembrie 1993 când şi-a schimbat denumirea în Cooperativa de Credit – Banca Populară Jimbolia, iar din 01.07.1999, urmare a fuziunii cu Cooperativa de Credit... vezi detalii

Hopa sus!