Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

docx

Evaluarea întreprinderii la o societatea comercială

Capitolul I Valoarea Întreprinderii 1.1 Situaţii ce necesită evaluarea întreprinderii Întreprinderea (firma) ȋn ţara noastră acest agent economic este reprezentat de societăţile comerciale şi de regiile autonome. Ceea ce motivează calculul valorii unei întreprinderi nu este numai realizarea unei operaţiuni de vânzare sau de cumpărare, de cele mai multe ori aceasta folosind necesităţilor de gestiune. La ce poate servi valoarea unei întreprinderi- Când trebuie să se dispună de asemenea valoare- În ce situaţii valoarea întreprinderii este utilă- Pentru a răspunde la întrebări trebuiesc mai ... vezi detalii

docx

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi accesibilitatea acestora o au asupra stării de sănătate a populaţiei, cu implicaţii asupra dezvoltării sociale. Mă voi referi, astfel, la importanţa existenţei unui capital uman sănătos în dezvoltarea socială, cât şi la implicaţiile nivelului de dezvoltare economic asupra stării de sănătate şi calităţii serviciilor sanitare. Starea de sănătatea a unei naţiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calităţii vieţii: venit, loc de muncă, locuire şi utilit... vezi detalii

doc

Servicii Bancare Electronice

INTRODUCERE Pe măsura dezvoltării economiei şi a societăţii, relaţiile băncilor cu clientela au cunoscut o evoluţie rapidă. Nu a fost nevoie doar de receptivitatea băncilor la solicitările clienţilor cu privire la gama de produse şi servicii necesare acestora, ci, într-o măsură sporită, s-a pus accentul pe studierea tendinţelor dezvoltării pieţei şi, în acest context, pe diversificarea ofertei bancare ce anticipează nevoile clientelei. Majoritatea băncilor din dorinţa de a răspunde cerinţelor clienţilor au implementat servicii bancare electronice (Internet Banking, Mobile Banking şi Home ... vezi detalii

doc

Analiza Lichidității Solvabilității și Capacității de Plată a Întreprinderii

1.1. Conceptul de echilibru financiar şi modalităţi de exprimare Echilibrul, într-o abordare generală, sugerează o simetrie perfectă între elemente diferite ale unui sistem, ceea ce, în domeniul financiar, se traduce prin armonizarea resurselor cu nevoile. Echilibrul general economic este expresia generalizată a echilibrului material al economiei naţionale, a echilibrului forţei de muncă şi a echilibrului valoric Echilibrul valoric vizează atât echilibrul financiar cât şi echilibrul valutar şi pe cel monetar Echilibrul financiar este o parte a echilibrului economic general, alături de ec... vezi detalii

doc

FMI și Rolul Său în Economia Romaneasca

CAPITOLUL I - EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1. CONSTITUIREA F.M.I. 1.1. CĂUTAREA UNUI NOU SISTEM. CONFERINŢA DE LA BRETTON WOODS. PARTICIPANŢI ŞI OBIECTIVE FMI a fost conceput în iulie 1944 la o conferinţă a Naţiunilor Unite ţinută la Bretton Woods, New Hempshire, U.S.A, când reprezentanţii a 45 de guverne au stabilit de comun acord să pună bazele unei instituţii pentru cooperare economică, proiectată pentru a evita o repetare a politicilor economice dezastruoase ce au contribuit la marea criză din anul 1930. În timpul acelei decade, pe măsură ce puterea celor m... vezi detalii

docx

Evaluarea întreprinderilor prin discontarea cashflow-urilor

Introducere Aceasta lucrare isi propune sa ilustreze doua dintre cele mai folosite metode de evaluare si anume: metoda cash-flow-ului discontat sau al cash-flow-ului disponibil si metoda de evaluare bazata pe multipli. Informatiile despre evaluare sunt utile atat investitorilor care pentru un activ financiar nu doresc sa plateasca mai mult decat valoreaza acesta, cat si pentru orice cumparator care ar trebui sa incerce sa evalueze lucrul pe care urmeaza sa il achizitioneze, indiferent de valoarea acelui lucru. Scopul evaluarii intreprinderilor este de a oferi proprietarilor, potentialilor c... vezi detalii

doc

Riscul în procesul creditării bancare

Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de formare,de repartizare şi de utilizare a fondurilor au loc atât la nivelul economiei naţionale ca sistem macroeconomic, cât şi la nivelul agenţilor economici şi organismele bancare şi financiare ca entităţi microeconomice. În cadrul finanţelor publice alături de finaţele generale ale statului,un loc important îl ocupă finanţele regiilor autohtone, a corporaţilor naţionale, a societăţilor comerciale cu capital de stat si a altor entităţi din cadrul ec... vezi detalii

doc

Sistemul de Resurse Financiare Publice

CАРІTОLUL 1. DЕFІNІRЕА ŞІ CОNŢІNUTUL SІSTЕMULUІ DЕ RЕSURSЕ FІNАNCІАRЕ РUBLІCЕ 1.1 Аbоrdărі cоncерtuаlе рrіvіnd sіstеmul rеsursеlоr fіnаncіаrе рublіcе Nесеsіtаtеа sіstеmuluі rеsursеlоr fіnаnсіаrе рublісе în есоnоmіе еstе gеnеrаtă dе еxіstеnţа sосіеtăţіі, саrе іmрunе mоblіzаrеа dе mіjlоасе bănеştі nесеsаrе асореrіrіі сhеltuіеlіlоr, се еxрrіmă іntеrеsе mаjоrе аlе соlесtіvіtăţіі în рlаn сеntrаl şі lосаl сum sunt: арărаrеа şі sіgurаnţа stаtuluі, еduсаţіа, sănătаtеа, сulturа, justіţіа, оrdіnеа рublісă, рrоtесţіа sосіаlă, аsіgurărіlе sосіаlе, аsіstеnţа sосіаlă, сеrсеtаrеа fundаmеntаlă, аdmіnіstr... vezi detalii

doc

Asigurarea Bunurilor

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupaţi să prevină şi să suporte în comun pagubele generate de producerea unor evenimente incerte nedorite. Omul a simţit nevoia de protecţie datorită numeroaselor pericole la care este expus. Aceste potenţiale pericole au apărut, datorită dezvoltării tehnicii şi tehnologiei, ştiinţei, activităţii omului precum şi dezlănţuirii forţelor naturii. Necunoscâdu-se nici momentul ivirii şi nici intensitatea acţiunii acestora, ele pot provoca distrugerea totală sau parţială a unor bunuri, întreruperea producţiei şi/sau transportului, pierderi de vieţi ... vezi detalii

doc

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor publice, devenind cel mai eficient mijloc de control şi echilibru public, prin intermediul căruia sunt derulate resursele financiare şi distribuirea acestora pe tipuri de cheltuieli. Bugetul de stat – ce îmbracă forma unui plan financiar – cuprinde în structură veniturile şi cheltuielile, pe baza interpretării acestora realizându-se estimari atât pe termen scurt, ca urmare a dimensionării veniturilor şi cheltuielilor publice la nivelul unui an, c... vezi detalii

doc

Banca Centrală Europeană

CAPITOLUL I INSTITUTUL MONETAR EUROPEAN (I.M.E.) – PRECURSOR AL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (S.E.B.C.) 1.1. Consideraţii de ordin istoric Uniunea Europeană, în forma în care se găseşte în prezent, este rezultatul unui îndelungat proces istoric, marcat de numeroasele conflicte ce au avut loc pe continentul european. Mulţi gânditori în diferite perioade de timp au văzut rezolvarea acestei probleme printr-o Uniune a ţărilor europene. Primul care a susţinut ideea păcii prin organizarea de confederaţii a fost Platon. În acea vreme, confederaţia cetăţilor greceşti dispunea de ins... vezi detalii

doc

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a unui sistem monetar internaţional, precum şi înfiinţarea acestuia sunt strâns legate de evoluţia relaţiilor dintre ţãrile lumii, a comerţului, mişcãrilor de capital, investiţiilor şi a procesului de dezvoltare economicã. Toate acestea sunt determinate de nevoia, pe plan internaţional, a unor reglementãri în mãsurã sã dirijeze tranzacţiile dintre state şi sã impunã o ordine care sã fie respectatã de toţi participanţii în vederea evitãrii dezechil... vezi detalii

docx

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face după ce se analizează situația economico-financiară a firmei, se calculează factorii financiari care exprimă performanța întreprinderii, capacitatea de a rambursa creditul și dobânda aferentă acestuia pe perioada de creditare. Am ales această temă din dorința de a cerceta aspectele financiare, economice, manageriale ale activității unei firme prin care se identifică punctele slabe și forte ale acesteia urmând ca apoi să se formuleze concluzii cu ... vezi detalii

docx

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor locale Реntru а-şі рutеа еxеrсіtа funсţііlе şі sаrсіnіlе, оrgаnеlе lосаlе аlе рutеrіі şі аdmіnіstrаţіеі dе stаt аu nеvоіе dе аnumіtе rеsursе fіnаnсіаrе. Іmроzіtеlе şі tаxеlе lосаlе, rерrеzеntаtіvе реntru bugеtеlе unіtăţіlоr аdmіnіstrаtіv-tеrіtоrіаlе sе соnstіtuіе са vеnіturі рrорrіі şі sunt fоlоsіtе реntru а fіnаnţа сhеltuіеlіlе асеstоr bugеtе. Nоţіunеа dе іmроzіt dеsеmnеаză “principala formă a resurselor financiare publice constituită pe baza u... vezi detalii

doc

Analiza Ratelor Financiare și Clasificarea Clienților Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se constată o creştere a rolului creditelor acordate de bănci ca principală sursă de finanţare a economiei reale. În rândul solicitanţilor de credite există şi firme mai puţin performante care pot conduce, în eventualitatea primirii de credite bancare, la nerecuperarea de către bănci a împrumuturilor acordate şi, implicit, la pierderi în portofoliul de credite al acestora. În această lucrare este prezentat un studiu de caz al S.C. ROCON S.R.L. reali... vezi detalii

Hopa sus!