Lucrări de Licență pentru domeniul Finanțe

doc

Bugetul Uniunii Europene - instrument de gestionare a resurselor comune europene pe timp de criză

CAPITOLUL I UNIUNEA EUROPEANĂ – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR „Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale libertăţii şi ale solidarităţii; are la baza principiul democraţiei şi principiul statului de drept. Pune persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu al libertăţii , securităţii şi justiţiei. Uniunea contribuie la apărarea şi dezvoltarea acestor valori comune în respectul diversităţii culturilor şi al tradiţiei popoarelor Europei, ca şi al identităţii... vezi detalii

doc

Evaziune fiscală internațională

Introducere Globalizarea economiei mondiale, precum şi breşele create în sistemul fiscal internaţional şi rafinarea strategiilor financiare au creat un climat propice dezvoltării accentuate a paradisurilor fiscale, care, datorită legislaţiei liberale şi regimului de impunere fiscală foarte indulgent, aduc, pe de o parte, o serie de avantaje ţărilor de amplasare a acestora. Paradisurile fiscale reprezintă, pe de altă parte, o problemă continuă, prin faptul că afectează negativ încasările bugetare ale ţărilor cu fiscalitate mai ridicată şi implicit, conduc la creşterea evaziunii fiscale, în ... vezi detalii

doc

Criză Economică

Introducere În prezent crizele economice sunt poate unul din cele mai dezbătute subiecte, în special datorită efectelor ultimei crize ce s-a propagat la nivel mondial în perioada 2008-2010. Activitatea economică se caracterizează prin ciclicitate, perioadele de declin fiind o componentă normală a unui ciclu economic. Crizele nu sunt un fenomen nou, însă în ultimii 100 de ani, datorită accelerării ritmului de dezvoltare economică şi a progreselor enorme înregistrate în domeniul tehnologiilor şi al comunicaţiilor, frecvenţa de apariţie a unor astfel de fenomene a sporit. Efectele au fost n... vezi detalii

doc

Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma, ca o instituţie non-profit, menită să sprijine procesul de integrare europeană, prin finanţarea anumitor tipuri de proiecte de investiţii.Ulterior, din anul 1994, odată cu crearea Fondului European de Investiţii, a devenit acţionar majoritar al acestuia, din acest moment se vorbeste şi de Grupul Banca Europeană de Investiţii. BEI are personalitate juridică şi autonomie financiară, iar prin promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului spaţiu comuni... vezi detalii

docx

Creditul bancar - principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa economică a consacrat cu mult timp în urmă, şi a dezvoltat în ultimele decenii teorii bine structurate şi fundamentate ştiinţific cu privire la locul şi rolul unităţii economice producătoare şi al întreprinzătorului în desfăşurarea activităţilor economice. Unităţile economice producătoare sunt entităţi autonome sub aspect tehnicoorganizatoric, economic, social, juridic în care se produc bunuri materiale şi se prestează servicii pe baze comercial-lucr... vezi detalii

doc

Politica de autofinanțare și problemele asigurării echilibrului financiar la întreprindere

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Prin natura şi implicaţiile ei problema echilibrului financiar şi politicii de autofinanţare optime este mereu actuală. În esenţă ea pleacă de la corelaţiile optime care definesc o întreprindere viabilă sau mai exact cînd anume un agent economic poate fi apreciat drept viabil din punct de vedere al sănătăţii financiare. Importanţa echilibrului financiar, ca parte integrantă a echilibrului valoric, poate fi evidenţiată printr-o comparaţie între circulaţia sîngelui şi activitatea economică, efectuată încă în sec. XVI, de către Fr. Quesnay, în oper... vezi detalii

doc, docx

Impozitele și Rolul Acestora în Formarea Resurselor Financiare Publice în România

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA ŞI APARIŢIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele, sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice. În accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare la dispoziţia statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului. Autoritate abilitată cu instituirea de impozite este statul, dreptul acestuia de a intro... vezi detalii

doc, ppt

Sistemul Bugetar în Elveția

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intitulată „Sistemul bugetar în Elveţia”, are ca scop prezentarea situaţiei bugetare în Elveţia, precum şi realizarea unui studiu de caz care permite analiza veniturilor şi cheltuielilor bugetare în Elveţia. Prima parte a lucrării va cuprinde o amplă prezentare a elementelor teoretice generale privind noţiunea de sistem bugetar. Sistemul bugetar reprezintă totalitatea bugetelor întocmite la un moment dat într-o ţară, relaţiile de interdependenţă care se manifestă între componentele ansamblului, precum şi între acestea şi mediul extern, tehnicile, metodele prec... vezi detalii

doc

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro începe aproximativ cu 50 de ani în urmă prin semnarea în anul 1957 a Tratatului de la Roma de către cele şase ţări: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda, prin care se pune baza creării Comunităţii Economice Europene. În acel moment puţini au fost cei care poate se gândeau că de la acest tratat vor urma multe altele care vor pune bazele şi vor dezvolta Uniunea Economică şi Monetară la care asistăm astăzi şi a cărei frontiere urmează a fi lărgite într-un mod eficient din punct de vedere economic, monetar, social şi politic. Numeroasele modif... vezi detalii

pdf

Taxe și Impozite Locale

INTRODUCERE Am ales ca temă de licenţă „Impozite şi taxe locale”, deoarece consider că impozitele reprezintă, în zilele noastre, obligaţii pecuniare pretinse, în temeiul legii, de către autoritatea publică, de la persoane fizice şi juridice, în raport cu capacitatea contributivă a acestora, preluate la bugetul statului, în mod silit şi fără contraprestaţie imediată şi folosite de către acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice şi ca instrument de armonizare a interesului public cu interesele individuale ale oamenilor. Lucrarea de licenţă este structurată în trei capitole: ... vezi detalii

doc

Rolul FMI în cadrul sistemului monetar internațional - participarea României la activitatea FMI

CAPITOLUL I. CONFERINŢA DE LA BRETTON-WOODS – BAZA CREĂRII NOULUI SISTEM MONETAR POSTBELIC 1.1.PREGĂTIREA ŞI SEMNAREA ACORDURILOR LA BRETTON-WOODS Sistemul monetar internaţional din 1944 a fost conceput ca un ansamblu de norme şi tehnici, convenite şi acceptate pe baza unor reglementări instituţionalizate menite să coordoneze comportamentul ţărilor în relaţiile de plăţi şi de stingere a angajamentelor reciproce, generate de schimburile comerciale, necomerciale şi de mişcările de capital pe plan internaţional. Ansamblul acestor norme de conduită monetară internaţională au fost incluse în s... vezi detalii

doc

Analiza fluxurilor financiare și elaborarea tabloului de finanțare la SC Hidroserv sebeș SA

INTRODUCERE În cadrul economic, politic, social şi juridic al oricărei ţări, un rol important revine mecanismului financiar prin intermediul căruia se urmăreşte conducerea şi reglarea proceselor economice în concordanţă cu interesele naţionale. O componentă esenţială a mecanismului financiar o constituie fondul de resurse financiare publice, în cadrul căruia locul central îi revine fondului bugetar, care reflectă nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire a acestor nevoi. Sistemul bugetar naţional prezintă previziunea pentru o anumită perioadă (de regulă un a... vezi detalii

doc

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai importantă şi totodată cea mai veche resursă financiară. În Grecia Antică şi apoi în Imperiul Roman, membrii bogaţi ai comunităţii finanţau direct costul activităţilor publice. Odată cu creşterea puterii statului şi extinderea activităţilor acestuia a fost nevoie de venituri permanente, recurgându-se la prelevări asupra bunurilor private efectuate prin forţă de constrângere. Dijma, iniţial un impozit fix în natură pe produsele pământului, înloc... vezi detalii

docx

Fiscalitatea Intreprinderii. Studiu de Caz

INTRODUCERE Obligatiile fiscale ale firmei care fac obiectul lucrarii sunt impozitele indirecte, respectiv Taxa pe Valoarea adaugata, si impozitele directe, impozitul pe profit, impozitul pe salarii, si contributiile sociale. La baza instituirii impozitelor sta necesitatea statului de a-si procura resurse pentru acoperirea cheltuielilor pe care sa le efectueze in vederea infaptuirii rolului sau economico-social. Astfel” impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/ sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuiel... vezi detalii

doc

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a 27 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc în 254 de regiuni. Însă nu toți europenii au aceleași avantaje şi sanse de succes în termeni socio-economici . Diferența este facută de zona în care locuiesc - dacă e o regiune prosperă ori săracă, o zona aflata în expansiune sau declin economic, o zona urbana sau rurală, la periferia Uniunii Europene sau într-unul dintre centrele sale economice. În aceste condiții coeziunea econo... vezi detalii

Hopa sus!