Încetarea contractului individual de muncă

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul I. Considerente generale privind încetarea contractului individual de muncă 6
Secţiunea 1. Încetarea contractului individual de muncă – instituţie fundamentală a dreptului muncii 7
1.1 Noţiunea de încetare a contractului individual de muncă 7
1.2 Principiile care stau la baza încetării contractului individual de muncă 9
Secţiunea a 2-a. Privire istorică asupra reglementării privind încetarea contractului individual de muncă 12
Capitolul II. Cazurile de încetare a contractului individual de muncă 19
Secţiunea 1. Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de munca în dreptul românesc 20
1.1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă 20
1.1.1 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă. 34
1.1.2 Obligația oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă, în baza art. 56 lit. e) 36
1.2 Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor, la data convenită de aceasta 37
1.3 Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege 38
Secțiunea a 2-a. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa unităţii 48
2.1 Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 48
2.1.1 Concedierea pe motive disciplinare 48
2.1.2 Concedierea în cazul arestării preventive a salariatului 53
2.1.3 Concedierea în cazul inaptitudinii fizice şi/sau psihice a salariatului 54
2.1.4 Concedierea pentru necorespundere profesională 55
2.2 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 56
2.3 Procedura concedierii individuale a salariaților 58
2.3.1 Cercetarea prealabilă 58
2.3.2 Organele competente să aplice sancțiunea disciplinară a concedierii salariatului 60
2.3.3 Individualizarea și aplicarea sancțiunii concedierii disciplinare 61
2.3.4 Termenele de aplicare a sancțiunii concedierii disciplinare 62
2.3.5 Decizia de concediere disciplinară 64
2.3.6 Revocarea deciziei de concediere 66
2.3.7 Obligația oferirii unui loc de muncă vacant corespunzător, în cazul concedierii potrivit art. 61 lit. c) Codul Muncii 67
2.3.8 Evaluarea profesională prealabilă a salariatului. Obligația oferirii unui loc de muncă vacant, în cazul concedierii potrivit art. 61 lit. d) Codul Muncii 69
2.3.9 Dreptul la preaviz 71
2.3.10 Emiterea deciziei de concediere 73
Secțiunea a 3-a. Nulitatea contractului individual de muncă 76
Capitolul III. Efectele încetării contractului individual de muncă 78
Secţiunea I. Data încetării contractului individual de muncă 78
Secţiunea a 2-a. Efectele în cazul încetării contractului individual de muncă 78
Concluzii 83
Bibliografie 85


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul comunitar.
Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă aceluiaşi proces de transformare.
Datorită acestui fapt, preocupările doctrinei s-au îndreptat spre abordarea comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învedereze fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.
În acest context, s-a relevant faptul că modificările de ordin legislativ au urmat cursul firesc al transformărilor din baza materială şi din concepţia filozofico-juridică privind instituţia dreptului muncii.
În general, contractul este un act juridic generator de drepturi şi obligaţii în sarcina părţilor contractante.
Contractul de muncă este actul juridic necesar pen¬tru stabilirea raportului juridic de muncă al persoanelor fizice apte de muncă ce dobândesc calitatea de per¬soană încadrată în muncă - unicul izvor al acestui ra¬port. 
Prin încheierea contractului de muncă, persoana fizică (persoana încadrată în muncă) se obligă să pună forţa sa de muncă la dispoziţia celeilalte părţi contrac¬tante (unitatea, cel care încadrează), pentru a desfăşura o activitate în cadrul unui anumit post, într-o anumită localitate sau rază determinată şi a îndeplini celelalte obligaţii prevăzute de lege şi de acest contract (respec¬tarea disciplinei muncii, îndeplinirea normei de muncă etc.). Unitatea se obligă să retribuie munca prestată şi să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condi¬ţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a procesului de producţie, îndeplinind toate condiţiile legale şi con¬tractuale.
Intrând în raporturi juridice de muncă prin încheierea contractului de muncă, persoana încadrată în muncă îşi exercită dreptul la muncă garantat de Constituţie.
De regulă, un contract îşi încetează existenţa în momentul executării ultimei obligaţii născute din contractul respectiv, fie că executarea are loc imediat după în¬cheierea acestuia (la contractele cu prestaţie instantanee), fie că obligaţiile se execută după trecerea unui interval de timp (la contractele cu prestaţii succe¬sive). Astfel, în dreptul comun, modul firesc de încetare a con¬tractului îl constituie executarea ultimei obligaţii născute din contract.
În ceea ce priveşte încetarea contractului individual de muncă, această regulă acţionează numai în parte şi anume pen¬tru contractele de muncă cu durată determinată şi a contractelor pentru îndeplinirea unei lucrări determinate. Contractele de muncă cu durată determinată se încheie numai în anumite situaţii expres şi limitativ prevăzute în Codul Muncii.
Cel mai ades şi ca regulă generală contractele de muncă se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Aceasta nu înseamnă însă că un contract de muncă pe durată nedeterminată leagă părţile până la decesul per¬soanei încadrate în muncă. 
Contractele încheiate pentru o perioadă nedeterminată pot înceta oricând prin acordul părţilor ori din iniţiativa unilaterală a uneia dintre ele, în condiţiile în care libertatea muncii este garantată şi nici o persoană nu poate fi obligată să rămână parte într-un contract de muncă.
Expresia cea mai elocventã a stabilitãţii în muncã o constituie reglementarea prin lege a condiţiilor în care poate avea loc încetarea raporturilor juridice de muncã. Totodatã, încetarea contractului individual de muncã este dominatã de principiul legalitãţii întrucât cazurile în care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul încetãrii contractului individual de muncã, precum şi rãspunderea pãrţilor sunt reglementate prin lege.
Dinamica modificării legislației muncii, în contextul avansării și consolidării democrației în România, precum și ameliorarea mecanismelor economiei de piață au generat necesitatea regândirii și unei noi fundamentări a raporturilor juridice de muncă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Incetarea contractului individual de munca.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bibliografie selectivă
1. Athanasiu, Al., Volonciu, M., Dima, L., Cazan, O., Codul muncii – comentariu pe articole, Volumul II, Editura C.H.Beck, București, 2007
2. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminiţa, Drept muncii, Editura All Beck, București, 2005
3. Athanasiu, Alexandru, Dima, Luminița, Volonciu, Magda, Cazan, Oana, Codul muncii – comentarii pe articole, vol. I – articolele 1-107, Editura C.H.Beck, București, 2007
4. Barbu, Vlad, Cosmin, Cernat, Valeria, Gheorghiu, Cătălin, Vasile, Ştefania, Ivan, Dreptul muncii – curs universitar, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2008
5. Barbu, Vlad, Dreptul muncii.Curs universitar, Editura Național, București, 2003
6. Belu Magdo, Mona Lisa, Conflictele colective şi individuale de muncă, Editura All Beck, București, 2001
7. Cristoforeanu, Eugen, Despre contractul individual de muncă (analiză în cadrul legilor în vigoare), Editura Curierul Judiciar, București, 1934
8. Culegere de decizii ale tribunalului suprem pe anul 1979, redactată de Anton Virgil, Ioan Aurel, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980
9. Culegere de practică judiciară în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale -2005, Editura ExPonto, Constanţa, 2006
10. Culegere de practică judiciară pe anul 1991, cu note de dr. loan Mihuţă, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., 1992
11. Dimitriu, Raluca, Concedierea salariaţilor, drept românesc şi comparat, Editura Omnia UNISA ST, Braşov, 1999
12. Dimitriu, Raluca, Contractul individual de muncă – prezent și perspective, Editura Tribuna Economică, București, 2005
13. Ghimpu, S., Țiclea, Al., Dreptul muncii, Ediția a III-a, Editura Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București, 1998
14. Ghimpu, Sanda, Mohanu, Gheorghe, Garanţii ale stabilităţii în muncă, Editura Politică, București, 1977
15. Ghimpu, Sanda, Ștefănescu, Ion Traian, Beligrădeanu, Șerban, Mohanu, Gheorghe, Dreptul muncii. Tratat, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978
16. Ghimpu, Sanda, Țiclea, Alexandru, Dreptul muncii, Ediția a III-a, Casa de Editură „Șansa” SRL, București, 1997
17. Ghimpu, Sanda, Ţiclea, Alexandru, Dreptul muncii, Ediţia a-II-a revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
18. Gidro, Romulus, Dreptul muncii – curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2013
19. lonaşcu, Aurelian, Drept civil. Partea generală, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1963
20. Macovei, Dumitru, Încetarea contractului individual de muncă, Editura Junimea, Iași, 1981
21. Moarcăș Costea, Claudia-Ana, Vlăsceanu, Ana Maria, Drept individual al muncii. Analize teoretice și studii de caz, Editura C.H.Beck, București, 2010
22. Pop, Liviu, Popa, Ionuț-Florin, Vidu, Stelian Ioan, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2012
23. Ștefănescu, I. T., Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, București, 2003
24. Ștefănescu, I. T., Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, București, 2007
25. Ștefănescu, I.T., Beligrădeanu, Ș., Codul muncii cu prezentare de ansamblu și observații critice, supliment al Revistei Dreptul, București, 2003
26. Ștefănescu, I.T., Disciplina muncii și răspunderea disciplinară, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979
27. Ştefănescu, Ion Traian, Modificările Codului muncii comentate, Editura Lumina Lex, București, 2006
28. Ştefănescu, Ion Traian, Tratat de dreptul muncii, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2003
29. Ștefănescu, Ion Traian, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2012
30. Ștefănescu, Ion Traian, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2010


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!