Institutia Presedintelui Republicii Moldova

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE .3
I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND INSTITUTIA SEFULUI DE STAT .6
1.1. Evolutia institutiei Sefului de stat in Republica Moldova.6
1.2. Sefului statului in structura puterii executive.11
1.3. Investirea si durata mandatului in functie a Presedintelui Republicii Moldova.15
1.4. Vacanta si interimatul functiei de Presedinte al Republicii.18
II. STATUTUL JURIDIC AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA.24
2.1. Alegerea Presedintelui Republicii Moldova.24
2.2. Mandatul Presedintelui Republicii Moldova.29
2.3. Atributiile Presedintelui Republicii Moldova.32
2.4. Raspunderea politico-juridica a Sefului de Stat in cadrul formei de guvernamint republicane.37
III. RELATIILE PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA CU ALTE AUTORITATI PUBLICE .45
3.1. Reglementarea constitutionala a raporturilor dintre Presedinte si Parlament .45
3.2. Raporturile Sefului de stat cu Guvernul .50
3.3. Raporturile Presedintelui cu autoritatea judecatoreasca .55
CONCLUZII.57
BIBLIOGRAFIE.59


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
In rindul de probleme social-economice, juridice si politice in procesul de edificare a unei societati democratice o atentie speciala merita institutia presedintiala, creata in scopul consolidarii ordinii constitutionale si imbunatatirii interactiunii organelor centrale ale puterii de stat si administratiei de stat. 
Actualitatea temei investigate. Rolul Presedintelui in sistemele constitutionale contemporane difera de la stat la stat, in dependenta de regimul constitutional stabilit. Chiar si in cadrul unui regim constitutional, atributiile Presedintelui pot fi diferite. Regimurile parlamentare stabilite in Italia, Grecia, desi cu caracteristici comune, isi au particularitatile sale dictate de traditiile istorice sau situatia concret istorica la momentul decizional de stabilire a regimului.
In Republica Moldova institutia prezidentiala este recent instituita (septembrie 1990) si, din acest motiv, in literatura de specialitate, nu gasim o tratare stiintifica bine determinata a locului si rolului ei in sistemul autoritatilor publice, cu atit mai mult, ca forma in care a fost instituita aceasta institutie a suferit multiple modificari, odata cu adoptarea Constitutiei in 1994, mai apoi cu modificarea acesteia in urma reformei constitutionale in iulie 2000. In pofida faptului ca institutia Presedintelui in Republica Moldova a fost constituita in baza doctrinei constitutionale post-sovietice, ea a evolutionat destul de dinamic, experimentind diverse modele ale institutiei presedintiale. 
Din momentul instituirii functiei presedintiale s-a conturat angajamentul pentru crearea unui stat contemporan, in baza doctrinei Parlament - Presedinte - Guvern, in care veriga principala a sistemului politic ar reveni Presedintelui Republicii. Actualmente, desi Republica Moldova pretinde a fi o republica parlamentara, tendinta data ramine a fi prezenta. 
Luind in consideratie importanta institutiei presedintiale in Republica Moldova, prin prisma atributiilor de care dispune Presedintele, actualitatea cercetarii se plaseaza printre acele directii stiintifice ale caror cercetare merita o atentie primordiala, multiaspectuala, necesitind o investigatie aprofundata, in complex. 
Referindu-ne la gradul de investigare a temei, este de mentionat ca problematica institutiei prezidentiale, la general, si-a gasit reflectare in literatura de specialitate, atit in cadrul unor studii de drept constitutional comparat, cit si in studiile de specialitate autohtone cu referire la institutia presedintiala in Republica Moldova. 
Scopul si obiectivele lucrarii. Luind drept punct de plecare legislatia Republicii Moldova, bazindu-ne pe realizarile stiintifice din domeniul in discutie si practica constitutionala a altor tari ne-am propus scopul de a formula concluzii teoretice, precum si de a inainta unele propuneri de ordin practic, referitoare la perfectionarea cadrului legislativ cu privire la institutia presedintiala in Republica Moldova. 
Pentru a realiza scopul indicat, ne-am trasat urmatoarele obiective:
- a elucida conditiile si premisele instituirii institutiei presedintiale in Republica Moldova;
- a analiza etapele principale ale evolutiei institutiei presedintiale in Republica Moldova;
- a releva caracteristicile si continutul mandatului Presedintelui Republicii Moldova; 
- a reliefa mecanismul de reglementare a raporturilor dintre Presedintele Republicii Moldova si Parlament; 
- a scoate in evidenta raporturile Presedintelui Republicii Moldova cu organele executive; 
- a elucida prerogativele Presedintelui Republicii Moldova in raport cu justitia;
- a scoate in evidenta unele aspecte a actelor Presedintelui Republicii Moldova emise in exercitarea atributiilor sale.
Suportul metodologic si teoretico-stiintific. Intru realizarea scopului cercetarii si obiectivelor enuntate, in procesul elaborarii lucrarii de fata, a fost selectat si studiat material doctrinar teoretic cu referire la institutia Sefului de stat si institutia presedintiala in cadrul diferitor regimuri constitutionale, material normativ-legislativ ce reglementeaza institutia Presedintelui in Republica Moldova si raporturile Presedintelui Republicii cu alte autoritati, precum si practica constitutionala a altor tari. 
Elaborarea tezei s-a bazat pe aplicarea urmatoarelor metode: 
o Metoda analizei istorice, folosita pentru cercetarea evolutiei institutiei presedintiale, precum si originii institutiei sefului de stat in Republica Moldova. 
o Metoda analizei logice (analiza deductiva, inductiva, generalizare, specificare), utilizata constant pe tot continutul tezei in efectuarea sintezei opiniilor diferitor autori privitor la statutul Presedintelui in diferite sisteme constitutionale, avantajul si dezavantajul regimurilor constitutionale contemporane. 
o Metoda analizei comparative, folosita in vederea stabilirii caracteristicilor comune institutiei presedintiale in Republica Moldova si in alte Republici cu un regim constitutional prezidential, parlamentar si semiprezidential. 
o Metoda cantitativa, utilizata pentru sistematizarea suportului normativ, stocarea si sistematizarea informatiei stiintifice juridice utilizate in cadrul investigatiei. 
o Metoda prospectiva, folosita pentru descrierea posibilelor evolutii ale institutiei presedintiale in Republica Moldova.
Baza teoretico-stiintifica a investigatiilor este fundamentata de lucrarile de valoare ale savantilor juristi de peste hotare si din tara, care s-au referit la unele aspecte ale temei investigate: Draganu T., Deleanu I., Iorgovan A., Teodoroiu I., Fhilippe Ardant, Maurice Duverge, Popa V., Guceac I., Orlov M. 
In vederea elucidarii aspectelor particulare a institutiei sefului de stat au fost examinate un sir de studii de specialitate ale autorilor Smochina A., Popa V., Vida I., Pusca B., Constantinescu M., Lebedev V., Martancic E., Ivanov V., Turcan S., Cusmir M., s.a., publicate in reviste stiintifice si in materiale ale conferintelor teoretico- stiintifice.
Noutatea stiintifica a lucrarii se axeaza pe viziunile, concluziile si propunerile facute pentru optimizarea mecanismelor de colaborare si interferenta a Presedintelui Republicii Moldova cu autoritatile: legislativa, executiva si judecatoreasca. 
In lucrare au fost abordate unele probleme care prezinta interes pentru stiinta dreptului constitutional al Republicii Moldova: 
1. S-a efectuat un studiu complex in determinarea statutului mandatului Presedintelui Republicii Moldova: dobindirea, durata, incompatibilitatile si protectia mandatului; raspunderea Presedintelui; interimatul functiei. 
2. Analiza atributiilor Presedintelui Republicii Moldova ne-a permis evidentierea unor particularitati ale regimului parlamentar stabilit in Republica Moldova. 
Structura tezei. Teza este structurata in 3 capitole, 11 paragrafe; caracterizarea generala a initiere in studiu; incheierea ce specifica concluziile investigatiei efectuate si bibliografia.


Fisiere in arhiva (1):

  • Institutia Presedintelui Republicii Moldova.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Arseni, A., Creanga, I., Negru, B., Barbalat, P., Cotorobai, M., Susarenco, Gh. Constitutia Re!publicii Moldova, comentata articol cu articol. Vol. I, Chisinau: Civitas, 2000.
2. Arseni A. Seful de Stat - garantii de realizare a mandatului: concept teoretico-practic. In: Revista Nationala de Drept, 2008, nr. 3.
3. Apostol Tofan D., Raporturile constitutionale dintre autoritatile publice. Studii de drept ro!manesc, nr. 1-2, 2003.
4. Burian, A. Introducere in practica diplomatica si procedura internationala. Chisinau: Car!tier, 2000.
5. Costachi Gh., Guceac, I. Fenomenul constitutionalismului in evolutia Republicii Moldova spre statul de drept. Chisinau: ,,Tipografia Centrala", 2003.
6. Costachi Gh., Hlipca P. Organizarea si functionarea puterii in statul de drept. Monografie. Editia a II-a. Chisinau: Institutul de Istorie, Stat si Drept, 2011.
7. Creanga Ion. Curs de drept administrativ pentru studentii facultatii de drept. Chisinau, ed. Epigraf, 2003.
8. Creanga Ion, Aspecte ale unor probleme din cadrul fazelor procesului legislativ, SIMPOSIA PROFESSORUM, ULIM, Seria Drept, Chisinau, 2002
9. Creanga Ion, Procedura de legiferare in Republica Moldova, culegere de publicatii, Statul de drept si administratia publica, Chisinau, Editura Cartier, 1999.
10. Cristian Ionescu, Drept Constitutional si institutii politice, vol. II, Lumina Lex, 1997
11. Cusmir, M. Consideratii asupra raporturilor sefului statului cu partidele politice. //Materialele Conferintei teoretico-stiintifice internationale. Problemele dezvoltarii economiei de piata in statul de drept. 17-18 decembrie 2004, Balti, 2005.
12. Deleanu, I. Drept constitutional si institutii politice. vol.II. Iasi: Editura Fundatiei"Chemarea", 1996.
13. Enache, M. Aspecte generale privind controlul parlamentar in regimurile politice democratice.// Dreptul, Anul VIII, seria a III-a, Nr.8, 1997.
14. Guceac, I. Curs elementar de drept constitutional. Vol. II, Chisinau: Tipografia Centrala, 2004.
15. Iorgovan, A. Tratat de drept administrativ. Vol.I. Bucuresti: ALL BECK, 2001.
16. Ionescu, C. Tratat de drept constitutional contemporan. Bucuresti: ALL BECK, 2003.
17. Lazari C. Reflectii teoretice asupra Constitutiei Republicii Moldova. // Revista Nationala de Drept, nr.11(14) 2001, 
18. Mircea Preda. Curs de drept administrativ, Bucuresti, 1995.
19. Muraru, I. Tanasescu, E. Drept constitutional si institutii politice. Vol.II. Bucuresti: ALL BECK, 2004, 
20. Orlov Maria. Drept administrativ, Chisinau, 1999.
21. Orlov Maria. Drept administrativ, Chisinau, 2000.
22. Orlov M. Drept administrativ. Chisinau: Epigraf, 2001.
23. Orlov M., Belecciu St., Drept administrativ. Chisinau: Elena - V. I., 2005.
24. Osoianu I. Prioritatile reformei administratiei publice in perspective elaborarii Strategiei de integrare europeana si a Planului de actiuni Republica Moldova - UE. Institutul de Politici Publice. Chisinau, 2004.
25. Victor. Dreptul public. Chisinau, 1998.
26. Popa Victor, Autoritatile administratiei publice al Republicii Moldova, Compodium privind structura, organizarea si functionarea lor. Ed. TISH.
27. Popovici Eugen, Rolul Presedintelui Republicii Moldova in procesul controlului constitutionalitatii legilor anterior promulgarii, Administrarea Publica Revista metodico-stiintifica trimestriala, octombrie - decembrie 2014 nr. 4 (84)
28. Silvia Goriuc, Raporturile sefului de stat cu organele executive, Administrarea Publica Revista metodico-stiintifica trimestriala ianuarie - martie 2014 nr. 1 (81).
29. Silvia Goriuc, Consideratiuni generale cu privire la evolutia institutiei sefului de stat, Administrarea Publica Revista metodico-stiintifica trimestriala iulie - septembrie 2014 nr.3 (83).
30. Smochina A. Institutia prezidentiala in Republica Moldova: probleme, aspecte contradictorii.// Materialele conferintei stiintifico-practice. Edificarea statului de drept. Chisinau: Transparency International, 2003.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!