Manipularea prin structurile mass-media

Cuprins licenta Cum descarc?

?ntr?du??r? 3
?a??t?lul. ?. ?an??ular? 5
Sub?a??t?lul ?.1.- D?f?n?t??, ?r?m?s? t??r?t??? 5
Sub?a??t?lul ?.2. - ?ra?t??? man??ulat?v? - d?f?n?t?? s? ?ara?t?r?st??? 7
S??t?un?a 2.1. - ?v?nul 12
S??t?un?a 2.2. - ?nt????ar?a 14
S??t?un?a 2.3. - D?z?nf?rmar? 15
S??t?un?a 2.4. - ?r??aganda 18
?a??t?lul.??. - ?an??ular?a ?nf?rmat??nala s? stru?tur?l? m?d?at??? 21
Sub?a??t?lul 1. ?r?sa 21
Sub?a??t?lul 2. ??l?v?z?un?a 24
Sub?a??t?lul 3. ?nt?rn?tul 30
?a??t?lul ???. Stud?u d? ?az - ?an??ular?a ?r?n t?l?v?z?un? (?nt?na 3). ?am?an?a ?l??t?rala d?n 2014 34
3.1. G?n?ral?tat? 34
3.2. ??t?r?? ?am?an??? ?l??t?ral? d?n 2014 39
3.3. ??hn??? d? man??ular? ut?l?zat? d? ?nt?na 3 ?n ?am?an?a ?l??t?ral d?n 2014 41
?a??t?lul ?V. ??n?luz?? 49
??bl??graf?? 51


Extras din licenta Cum descarc?

?ntr?du??r?
In ????lul ???, man??ular?a a d?v?n?t un ??n???t ??m?l??, ?u ? ar?? d? ra??and?r? larga, avand caract?r?st?c? ??z?t?v? s? n?gat?v?. D?zv?ltar?a ?????tat?? a d?t?rm?nat ? ???an??un? atat a d?v?r??l?r t??ur? d? ?ut?r?, ?at s? a f?rm?l?r d? man??ular?, a ma??l?r ?r??um d?z?nf?rmar?a ?au d?n?grar?a ?ubl??a. F?rm? al? man??ular?? ????ta ?n f???ar? d?m?n?u ??n?t?tut?v al v??t?? un?? ??r??an?: ???n?m??, ?du?at?? s? ?ultura. ??nfuz?a s? ?n??rt?tud?n?a ?a urmar? a d?z?nf?rmar??, adu? ? ??r?? d? ?r?jud???? atat ??ntru ?nd?v?d ?at s? ??ntru ??l??t?v.
????ta ? mult?tud?n? d? fa?t?r? ?ar? au fav?r?zat ?v?lut?a a???tu? f?n?m?n n?gat?v in ?????tat?. Unul d?n ??? ma? ?m??rtant? fa?t?r? ?st? r??r?z?ntat d? ma?? m?d?a. ?r??a ??r??a s? ??a t?l?v?zata d?t?n un a??rt ??n??d?rab?l in f?rmar?a ???n??? ?ubl???, d?v?n?nd un ??l?n in mult??l??ar?a ?mag?n?? un?? ?nt?tat?. ??tf?l, ma?? m?d?a d?v?n un m?d?u ?r??ln?? ??ntru ,,t?ntat?a'' d? a??lar? la d?v?r?? t?hn??? d? man??ular? s? d?z?nf?rmar?. St?r?l? l????t? d? ?b???t?v?tat? ?au ?m???un?l? ?u ?ara?t?r ??nfuz ?unt ?at?va ?n?trum?nt? d? man??ular? a ??tat?n?l?r ut?l?zat? atat d? ?r??a ??r??a ?at s? ??a t?l?v?zata.
??ma ?r?z?nt?? lu?rar? ??t? una ?nt?n? d?zbatuta in l?t?ratura d? ?????al?tat? in ult?m?l? d???n?? - man??ular?a ?r?n stru?tur?l? ma??-m?d?a. ???a?ta t?ma a ??n?t?tu?t ?b???tul a n?numarat? s?nt?z?, ?ar? au ab?rdat ?r?bl?mat??a man??ular?? ?r?n ?r?sa, t?l?v?z?un?, ?nt?rn?t d?n d?v?r?? ungh?ur?. 
In ?r?z?nt, in R?man?a ?? ?un? ma? a?ut ? alta ?r?bl?ma d??at ??a a ra??rtulu? d?ntr? ma?? s? ?l?t?, anum? ??r?ua??un?a ???ulat??? s? man??ular?a ???n??l?r, at?tud?n?l?r s? ??m??rtam?nt?l?r. ??r?ua??un?a s? man??ular?a ?-au ??nturat ?a ?un?t? n?vralg??? a?ut? in v?ata ????ala d? az?. ??n??d?rand ?a ??t? d? dat?r?a ??r??tat?r?l?r d?n d?m?n?ul st??nt?l?r ?????uman? ?a ab?rd?z? d??fun?t??nal?tat?l? ???t?mulu? ????al, am c?ns?d?rat ?a r?al?tat?a ?m?un? ? lu?rar? f??al?zata ?? m??an??m?l? ?r?du??r?? ???n??? ?ubl???, r?l?vandu-?? r?lul ??mun??ar?? ??r?ua??v? s?, d?n n?f?r???r?, ?a??an?l? man??ular??. 
?an??ular?a nu ??t? ? "arta" ?? ?al? d? d?s?ar?t??. D?m??tr?va, ?? ?ra?t??a d?n ?? in ?? ma? mult d? ?atr? maj?r?tat?a ?am?n?l?r s? in?a ?u mar? ?ntuz?a?m, d? ?atr? "ma?str?? man??ulat?r?", ?ar? ?? afla in guv?rn? s? in mana ??l?r ?ar? n? d?r?j?aza ??arta. ?an??ular?a ??t? un ?uvant "mar?", un t?rm?n va?t ?u ??n?tat?? d?v?r??, f?art? rar ??z?t?v?, ?a ??n?t?tu?nd ?u ??rt?tud?n? j??ul ???h?l?g?? in ?ar? d????r? n? la?am antr?nat? ?u ?la??r?, d? mult? ?r? b#%l!^+a??n??nst??nt?. 
F?n?m?nul man??ular?? a a?arut ?n ??mun??ar?a d? ma?a ? data ?u t?l?v?z?un?a, in?a d?zv?ltar?a ?analulu? aud??v?zual a r?d??at a??a?ta ?r?bl?ma la ??t? fara??r???d?nt. ?r?n d?v?r?? t?hn??? d? man??ular?, t?l?v?z?un?a ??at? ?r?a ad?varat? ??r???l? ????al?. 
?u t?t?? ?unt?m ??nst??nt? d? fa?tul ?a t?l?v?z?un?a man??ul?aza, dar ?r?a ?ut?n? d?ntr? n?? st?u ?um s? d? ??, ?r?n ?? m?jl?a?? s? ?u ?? r?zultat?. D?n ?a?at?, d? ??l? ma? mult? ?r?, ?ut?m d???uta d???r? un a?t man??ulat?r d?ar du?a ?? a???ta ?-a ??tr??ut. D?n ?un?tul d? v?d?r? al t?l?????tat?rulu?, ??l ma? gr?u lu?ru ??t? ?a adm?ta ?a ?r?gram?l? d? t?l?v?z?un? ?? ?ar? l? urmar?st? (s? nu numa?) il ?nflu?nt?aza. ??nzat?a ?r?v?t?rulu?, d? d??l?na l?b?rtat? d? gand?r? s? d? d???z??, ??t? ?r?n???ala ??nd?t?? ?? ?ar? man??ular?a tr?bu?? ?a ? ind??l?n?a??a ??ntru a f? ?f????nta. 
?r?n ?ara?t?r??t???l? s? ?nt?n??tat?a ????r??nt??, ?r?n ??r??d???tat?a ?u ?ar? ?nt?rv?n? in?a d?n ?r?m?? an? a? v??t??, ?r?v?tul la t?l?v?z?r ?nflu?nt?aza in m?d d?f?n?t?r?u v?ata ?mulu? ??nt?m??ran. ?am?n?? ajung ?a gand?a??a, ?a ?? ??m??rt?, ?a ?? imbra?? du?a ?um l? ?ug?r?aza t?l?v?z?un?a.
??l?v?z?un?a, t?l?v?z??nar?a ?au ma??-m?d?a in g?n?ral r???n?tru???? r?al?tat?a, ??nf?gur?aza un n?u m?d?u d? ????t?nta ??ntru ?mul z?l?l?r n?a?tr?, un n?u m?d d? a f?.
In lu?rar?a d? fata m?-am ?r??u? ?a anal?z?z a???t f?n?m?n atat d? ?r?z?nt in v?ata ??t?d?ana a f???aru?a d?ntr? n??. 
In a???t ??n?, in ?r?mul ?a??t?l ?nt?tulat "?????t? t??r?t??? ?r?v?nd man??ular?a" am ?r?z?ntat ?at?va d?f?n?t?? al? ??n???t?l?r ?u ?ar? am ???rat ?? ?ar?ur?ul intr?g?? lu?rar?, s? anum? al? ??l?r d? man??ular?, ??mun??ar? s? t?l?v?z?un?. 
In ?adrul ??lu? d?-al d??l?a ?a??t?l am anal?zat ??nt?nutul s? tra?atur?l? man??ular?? ?r?n ?r??a, t?l?v?z?un? s? ?nt?rn?t. 
?ub???tul ??lu? d?-al tr??l?a ?a??t?l il r??r?z?nta stud?ul d? ?az ?n d?m?n?ul man??ular?? ?r?n t?l?v?z?un?, in ?adrul a???tu?a am anal?zat ?am?an?a ?l??t?rala d?n 2014, ?r?z?ntata d? ?analul d? t?l?v?z?un? ?nt?na 3 ?r?n ?m???un?l? lu? ??ha? Gad?a-??nt?za z?l?? ?u d?zbat?r?l? ?l??t?ral?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Manipularea prin structurile mass-media.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. ?l?x ?u??h??ll?, ?rta d? a ?nflu?nta, ?d?tura ??l?r?m, ?as?, 2002 
2. ?l?x ?u?h?ll?, ??hn??? d? man??ular?, ?d?tura ??l?r?m, ?as?, 2002
3. ??gdan, F???a?, ??hn??? d? man??ular?, ?d?tura ??m?ra, ?u?ur?st?, 1998+a?
4. ?atal?n ?amf?r, Lazar Vlas??anu, D??t??nar d? s????l?g??, ?d?tura ?ab?l. ?u?ur?st?. 1993
5. ?atal?n ?amf?r, D??t??nar d? S????l?g??, ?d?tura ?ab?l, ?u?ur?st?, 1998
6. ??rn?l?a, ?r?san, Lu??an Dan??u, ?an??ular?a ???n??? ?ubl??? ?r?n t?l?v?z?un?, b#%l!^+a??d?tura Da??a, ?u?ur?st?, 2000
7. ?r?st?an Fl?r?n ????s?u, D??t??nar ?x?l??at?v d? ?urnal?sm, r?lat?? ?ubl??? s? ?ubl???tat?, ?d?tura ?r?t?n??, ?u?ur?st?, 2002 
8. ?. L., D?t?n??, a?ud ??gdan, F???a?, ??hn??? d? man??ular?, ?d?tura ??m?ra, ?u?ur?st?, 2004 
9. ??an ???l ?a?f?r?r, ?v?nur?l?, ?d?tura Human?tas, ?u?ur?st?, 1993
I. H?su. ??mun??ar?a ??l?t??a. St??nt? al? ??mun??ar??, n?t? d? ?urs., ?d?tura ????nt, b#%l!^+a??lu?-?a???a, 2005
10. ??an Vas?l? Gh?rgh?l. F?rm? d? man??ular? t?l?v?zata, ?d?tura L?m?s, ?lu?-?a???a, 2009
11. ??n ?u?h?ru, F?n?m?nul t?l?v?z?un?, ?d?tura Fundat??? R?man?a d? ?a?n?, ?u?ur?st?, 1997
12. ?. ?. ?arn?s, S????l?g?a m?n??un??, ?d?tura ?nst?tutulu? ?ur???an, ?as?, 1998
13. ?. L., ??auv??s, R. V., ??ul?, ?ratat d? man??ular?, ?d?tura ?nt?t, ?u?ur?st?, 1997
14. ?h?ll???, ?r?t?n, ?an??ular?a ?uvantulu?, tradu??r? d? L?v?a ?a??b, ?as?, ?d?tura ?nst?tutul ?ur???an, 2006
15. Radu H?r??u, ?gl?nda m?s?at?ar?, ?d?tura Fundat??? R?man?a d? ma?n?, ?u?ur?st?, 2000
16. R?b?rt H. Gass, ??hn S. S??t?r, ?anual d? ??rsuas?un?, ?d?tura ??l?r?m, ?u?ur?st?, 2009
17. R?s?mar?? Ha?n?s, ??mun??ar?a t?l?v?zuala, ?d?tura ?f????nt, ?u?ur?st?, 2000
18. S?n?a, ?r?st?na, Stan, ?an??ular?a ?r?n ?r?sa, ?d?tura Human?tas, ?u?ur?st?, 2004
19. Sultana, ?ra?a, D??t??nar d? ??mun??ar?, ?d?tura ?g?r, ?u?ur?st?, 2001
20. St?fan ?uzarn?s?u, S????l?g?a ???n??? ?ubl???, ?d?tura D?da?t??a s? ??dag?g??a, ?u?ur?st?, 2000
21. Vas?l? S?laru, ?laud?u ??man, ??mun??ar?a intr? ?nf?rmat?? s? man??ular? - Dr?s?r? s? vanzat?r? d? ?a? v?rz?, ?d?tura ?ll ???k, ?u?ur?st?, 2005
22. Vas?l? ?ran, ?r?na Stan??ug?lu, ?at?l?g?? s? t?ra??? ??mun??at??nal?, ??t? d? ?urs, ??m?s?ara 
23. Vlad?m?r V?lk?ff, ?ratat d? d?z?nf?rmar?, ?d?tura ?nt?t, ?u?ur?st?, 2009
24. htt?://www.d?n?ws.r?/?r?d?a?-?a-?nt?rn?tul-?-l?b?r-?ata-6-t?hn???-?s?h?s????l?g???-??ntru-??ntr?lul-???n???-?ubl???-s?-a-d?zbat?r?l?r-d?-??-f?rumur?_317291.html b#%l!^+


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!