Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

Cuprins licență

INTRODUCERE . 3
CAPITOLUL I: : IISUS HRISTOS ÎN SFÂNTA TREIME . 5
1. Consubstanţialitatea Tatălui cu Fiul şi cu Duhul Sfânt . 5
2. Lucrarea Logosului divin în crearea lumii . 12
3. Fiul lui Dumnezeu: Logosul şi Adam. De la Chip la cel după chip . 22
CAPITOLUL AL II-LEA: CAPITOLUL AL II-LEA: HRISTOLOGIE ȘI ICONOMIE . 36
1. Iisus Hristos – Logosul înomenit . 36
2. Enipostaziere și chenoză. 50 
3. Răscumpărarea ca restaurare a firii căzute . 56
4. Hristos – Arhiereu veşnic şi Jertfă supremă. 57
5. Hristos – Profetul şi Profeţia (Evanghelia). 65
6. Hristos – Împărat veşnic şi Domn al Învierii. 68
CAPITOLUL AL III-LEA: MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS ÎNVĂȚĂTORUL NOSTRU SUPREM . 73
1. Chemarea profetică (învățătorească) a lui Hristos . 73
2. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehetul Desăvârşit . 75
3. Domnul Iisus Hristos, prezentat ca învăţător – prooroc în opera hrisostomică . 81
4. Iisus Hristos, temeiul şi sursa de putere a comuniunii omului cu Dumnezeu . 90
CONCLUZII. 100
BIBLIOGRAFIE. 102


Extras din licență

INTRODUCERE
Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl consideră ca atare pe Iisus Hristos nu reprezintă creştinismul. Hristos este vocea cea mai înaltă a lui Dumnezeu prin Care Dumnezeu ne-a revelat lucruri cu privire la El Însuşi. Numele de Iisus Hristos nu este un termen abstract, nu se referă la un semn sau la o imagine, prin care Dumnezeu ni Se arată nouă ca fiind real, dar care totodată ar fi cât se poate de diferită de El, ci Hristos este Adevărul existenţial, Adevărul real, Care ni-L descoperă pe Dumnezeu în Sine Însuşi, în chip văzul după Întrupare.
Particularitatea teologiei ortodoxe este legătura organică între dogma treimică şi cea hristologică. Aceasta înseamnă ca hristologia este legată de teofaniile istoriei biblice şi nu doar de aşteptările mesianice ale iudaismului. Dogma treimică, după cum este prezentată în primul capitol al lucrării, şi care îşi are rădăcinile în teofaniile Vechiului Testament, este revelată de Dumnezeu Cuvântul neîntrupat, a doua Persoană a Sfintei Treimi. După Sfântul Evanghelist Ioan şi cei următori lui, încă de la început, în istoria primei comunităţi creştine, Cuvântul lui Dumnezeu, Care era prezent şi în vremea patriarhilor şi profeţilor, se găseşte în avanscena dumnezeieştii iconomii.
Al doilea capitol al lucrării Îl priveşte pe Hristos nu numai dintr-un plan transcendent, ci şi dintr-un plan imanent. Adică Logosul lui Dumnezeu Tatăl Se coboară în imanent prin întrupare, descoperind slava Dumnezeului Treimic; slavă pe care membrii Bisericii o văd după întrupare în situaţii istorice concrete. Această slavă pe care o văd acum membrii Bisericii, este aceeaşi pe care o vedeau patriarhii şi profeţii Vechiului Testament, în timpul prezenţei Sale neîntrupate.
Prima conştiinţă şi experienţă a comunităţii Bisericeşti Îl acceptă pe Iisus ca Hristos. În conformitate cu teologia ulterioară, Hristos este Cuvântul Întrupat. Se numeşte Hristos după înomenirea Lui şi niciodată în starea Sa veşnică, adică în prezenţa Sa neîntrupată. Hristos este Mesia Cel aşteptat în Vechiul Testament, şi care a fost primit prin naşterea din fecioară, în Noul Testament. Cuvântul însuşi unit după fiinţă cu firea noastră, prin întrupare, unge această fire şi-i dă puterea harismatică a dumnezeirii, şi pe care o primeşte fiecare om prin unirea cu trupul Lui Hristos, care este Biserica.
Ultimul capitol al lucrării vorbeşte despre lucrarea lui Hristos ca Învățător. Hristos este Învățătorul suprem întrucât el este „Calea, Adevărul și viața” (Ioan 14, 6). În calitatea Sa de Adevăr Absolut, El se revelează nouă atât cât putem noi înțelege și ne învață exact, fără ocolișuri, ce trebuie să facem pentru a dobândi viața de veci. Aceste învățături sunt cuprinse concentrat în Predica de pe Munte, unde ne este prezentata „decalogul Legii cele noi” Fericirile, care constituie un set de îndrumări pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu, dar ne prezintă și răsplata pentru fiecare nevoință. 
CAPITOLUL I: IISUS HRISTOS ÎN SFÂNTA TREIME
1. Consubstanţialitatea Tatălui cu Fiul şi cu Duhul Sfânt
Prin acţiunea Sa revelatoare, Dumnezeu Se descoperă ca fiind o Existenţă fără început şi fără sfârşit. El îşi are Existenţa de la Sine şi prin Sine, ceea ce înseamnă că El e însăşi Existenţa. Fiind însăşi Existenţa înseamnă că nu există nimic anterior lui Dumnezeu care să-I predetermine existenţa. Moise este cel care primeşte de la Dumnezeu adevărul cu privire la aseitatea divină; astfel ca Domnul se prezintă profetului cu Numele Său de Cel ce este; spunând: „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşire 3, 15). În Apocalipsa lui Ioan este descoperit acelaşi adevăr, căci Dumnezeu Însuşi spune: „Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Atotţiitorul” (Apocalipsa 1, 8).
Orice existenţă are o anumită natură sau esenţă (fiinţă), înţeleasă ca şi conţinut ontologic al său; noţiunea de fiinţă indicând faptul participării la a fi (la existenţă), deoarece cuvântul fiinţă provine de la femininul participiului verbului a fi. În cazul lui Dumnezeu nu putem vorbi de o participare a Fiinţei Lui la existenţă, deoarece El este prin excelenţă Existenţa mai presus de existenţă; aşa cum afirmă şi formula apofatică de: „Fiinţă mai presus de fiinţă” , pe care o întâlnim la Părinţii Bisericii.
Tot Părinţii Bisericii învaţă că nu poate exista fiinţă sau natură fără un mod concret de existenţă, adică fără a fi ipostaziată într-un mod sau altul. Ipostasul unei naturi raţionale a fost numit persoană, de aceea, întrucât Dumnezeu, îngerii şi oamenii sunt existenţe sau naturi raţionale, au caracter personal, adică sunt persoane.
Caracteristica proprie unei persoane este conştiinţa de sine și identitatea particulară neconfundabilă. Cu ajutorul conştiinţei de sine persoana înţelege faptul că există, este conştientă de propria existenţă şi de propria identitate, unică şi irepetabilă, prin care se diferenţiază de alte existenţe. Posibilitatea diferenţierii de alte existenţe constituie afirmarea propriei alterități ; ceea ce înseamnă că nu poate exista un ipostas fără fiinţă şi nici fiinţa nu poate subzista decât ca ipostas sau persoană.


Fisiere în arhivă (1):

  • Mantuitorul Iisus Hristos invatatorul nostru suprem.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;
2. Scrieri despre educaţie şi învăţământ. Antologie. Ediţie îngrijită de Dumitru Muster, Editura Academiei, Bucureşti, 1992;
3. ABRUDAN, Pr. Prof. Dumitru, Dimensiunea socială a împărăţiei lui Dumnezeu în 
4. ARION, Pr. Prof. Dr. Leon, Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, Ed. ASA, Ploieşti, 2003;
5. BARTH, Karl, Dogmatica Bisericii, traducere Ovidiu Cristian Nedu, Ed. Herald, Bucureşti, 2008;
6. CĂCULĂ, Pr. Dr. Olimp N., Anatematismele Sfântului Chiril al Alexandriei, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1937;
7. COMAN, Pr. Prof. Ioan G., Persoana Logosului Iisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXIV, nr. 9-10, 1972, Bucureşti;
8. CUCOȘ, Constantin, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
9. EVDOCHIMOV, Paul , Les âges de la vie spirituelle. Des Péres du desert à nos jours, Debusi de Brower, Paris, 1964;
10. FARAHAT, Drd. Kamal, Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală în „Studii Teologice” seria a II-a, anul XXXIX, nr. 5, septembrie – octombrie, 1987, Bucureşti;
11. FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, traducere Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999; 
12. FLORESCU, Vasile, Retorica şi neoretorica, Editura Academiei, Bucureşti, 1973;
13. GALERIU, Pr. Prof. Dr. Constantin, Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în „Ortodoxia”, nr. 1/1983;
14. KARAVIDOPOULOS, Prof. Univ. Dr. Ioannis, Comentariu la Evanghelia după Marcu, traducere de drd. Sabin Preda, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1988; 
15. MATSOUKAS, Nikos A., Teologia Dogmatică şi Simbolică. Expunerea credinţei ortodoxe în confruntare cu creştinismul occidental, vol. II, traducere Nicuşor Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006; 
16. MIHĂLCESCU, Mitropolit Irineu, Teologia Luptătoare, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994;
17. MIHOC, Pr. Asist. Vasile, Iisus Hristos – Arhiereu după Epistola către Evrei în „Ortodoxia”, anul XXXV, nr. 2, 1983, Bucureşti;
18. MIRCEA, Pr. Dr. Ioan, Explicarea la textul chenotic din Filipeni II, 5-8 în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXXIV, nr. 3-4, 1982, Bucureşti;
19. NELLAS, Panayotis, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, ediţia a 4-a, traducere Diac. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2009;
20. OLARIU, Iuliu, Evangheliile după Matei, Marcu, Luca, Caransebeş, 1894;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!