Optimizarea acordării creditelor persoanlor

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 
ORGANIZAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT 
1 Scurt istoric.5 
2 Statutul juridic. 5
3 Capitalul social al cooperativei de credit.6
4 Obiectul de activitate.7
5 Conducerea,administrarea,controlul gestiunii şi funcţionarea coopeativei de credit.8
6 Cenzorii cooperativei de credit.11
7 Mijloace financiare, repartizarea profitului şi suportarea pierderilor.12
8 Documente contractuale, registre şi evidenţe .12
9 Conturi, situaţii financiare şi controlul acestora.13
10 Dizolvarea, fuziunea, divizarea şi lichidarea cooperativei de credit.14
CAPITOLUL II
PRINCIPII DE ACORDARE DE CREDITE MEMBRILOR COOPERATORI – PRINCIPALA ACTIVITATE A COOPERATIVELOR DE CREDIT
1 Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare.15
2 Acordarea de credite membrilor cooperatori .17
2.1. Dispoziţii generale.17
2.2. Principii şi reguli generale de acordare a creditelor membrilor cooperatori.18
2.3. Destinaţia şi condiţiile de acordare a creditelor, termene de creditare.19
2.4. Modul de acordare a creditelor membrilor cooperatori.21
2.5. Garanţii şi asigurări.23
2.6. Scadenţarea, rescadenţarea şi rambursarea creditelor.25
2.7. Secretul profesional.26
2.8. Studiu de caz.26
CAPITOLUL III
PROCEDURI SPECIFICE DE ACORDARE DE CREDITE ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, ORGANIZAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI DE CULT, ASOCIAŢIILOR FAMILIALE, PERSOANELOR FIZICE CU PROFESII LIBERALE REGLEMENTATE, CARE AU SEDIUL SOCIAL ŞI ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN RAZA TERITORIALĂ A COOPERATIVEI DE CREDIT 
1 Dispoziţii generale.29
2 Principii şi condiţii generale.29
2.1. Condiţii de selectare a clienţilor.29
2.2. Credibilitatea .30
2.3. Analiza potenţialului financiar al clienţilor.30
2.4. Solvabilitatea.30
2.5. Alte condiţii ale activităţii de creditare.31
2.6. Condiţii restrictive în creditare.31
3 Acordarea creditelor.32
3.1. Tipuri de credite.32
3.2. Informarea, analiza documentaţiei, aprobarea şi garantarea creditelor.33
3.2.1.Informarea şi documentarea.33
3.2.2.Documentaţia tehnico-economică necesară obţinerii de credite.33
3.2.3.Analiza bonităţii clienţilor şi evaluarea riscului de creditare.34
3.2.4.Garantarea creditelor. .38 
4. Controlul şi supravegherea.46
4.1. Verificarea utilizării creditului şi verificarea garanţiilor.46
4.2. Supravegherea activităţii de creditare .47
4.3. Secretul profesional.48
CAPITOLUL IV
SOFTURI SPECIALIZATE ÎN ACORDAREA CREDITELOR
1. Prezentarea sistemului informatic al cooperativelor de credit.52
1.1. Introducere.52 
1.2. Modulele sistemului.54
1.3. Modulul credite.54
1.3.1. Operaţiuni realizate şi reflectarea lor în contabilitate.54
ANEXE .63
BIBLIOGRAFIE .70


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
ORGANIZAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT 
1 Scurt istoric 
Înfrăţirea Cooperativa de Credit Jimbolia, cu sediul în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, jud. Timiş a fost infiinţată în anul 1957 şi a funcţionat sub denumirea de Cooperativa de Credit „ Creditul Ţărănesc „ Jimbolia până în anul 1974 când şi-a schimbat denumirea de Cooperativa de Credit Infrăţirea Jimbolia. Sub această denumire a funcţionat până în noiembrie 1993 când şi-a schimbat denumirea în Cooperativa de Credit – Banca Populară Jimbolia, iar din 01.07.1999, urmare a fuziunii cu Cooperativa de Credit – Banca Populară Comloşu-Mare şi Cooperativa de Credit – Banca Populară Lenauheim ( fuziune prin absorţie ), adaptării denumirii la prevederile O.U.G. nr.97/2000 se denumeşte Înfrăţirea Cooperativa de Credit Jimbolia. 
2 Statutul juridic 
Înfrăţirea Cooperativa de Credit Jimbolia este persoană juridică, având codul unic de înregistrare 5342284 şi numărul de ordine J/35/3756/15.11.1993 în Registrul Comerţului jud.Timiş.
Are sediul social în oraşul Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu, nr.78, judeţul Timiş şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, modificată şi completată prin Legea nr.200/2002, cu respectarea Legii nr.58/1998, a reglementărilor emise de Banca Naţională a României, privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit şi a celorlalte reglementări legale aplicabile.
Este instituţia de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică, avere, condiţie socială, rasă sau sex, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, mofificată şi completată prin Legea nr.200/2002. 
Cooperativa de credit are în prezent un număr de 4.557 membri cooperatori, cetăţeni români care au subscris şi vărsat un număr de 22.785 părţi sociale.
Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu, domiciliază în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia, a subscris şi a vărsat cel puţin o parte socială. 
Nu poate fi membru cooperator persoana fizică ale cărei interese sunt contrare celor ale cooperativei de credit sau care îi face concurenţă neloială.
O persoană nu poate fi în acelaşi timp membru cooperator la două sau mai multe cooperative de credit.
Înscrierea, retragerea, drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori sunt prevăzute în actul constitutiv.
Durata de funcţionare a cooperativei de credit este nelimitată de la data înmatriculării în Registrul Comerţului.
Infrăţirea Cooperativa de Credit Jimbolia funcţionează numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României.
Cooperativa de credit participă la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în conformitate cu prevederile legale în materie.
Are o rază teritorială care cuprinde următoarele localităţi din judeţul Timiş: oraşul Jimbolia, comuna Comloşu Mare cu satul Comloşu Mic, comuna Lenauheim cu satele Grabaţ şi Bulgaruş. 
În prezent cooperativa de credit are 2 puncte de lucru amplasate în comuna Comloşu Mare şi Lenauheim.
Este afiliată la Casa Centrala Creditcoop Bucureşti conform prevederilor art. 6 din O.U.G.nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, modificată şi completată prin Legea nr.200/2002.
3 Capitalul social al cooperativei de credit
Capitalul social al Infrăţirea Cooperativa de credit Jimbolia este variabil, şi este format din părţi sociale de valoare egală . 
În prezent,capitalul social este constituit din 22.785 părţi sociale subscrise şi vărsate de un număr de 4.557 membri cooperatori.
Pentru dobândirea calităţii de membru cooperator acesta trebuie să subscrie şi să verse cel puţin o parte socială.
Părţile sociale trebuie vărsate integral şi în formă bănească, în lei, la momentul subscrierii.
Părţile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de cooperativa de credit sau faţă de terţi şi nu sunt purtătoare de dobânzi.
Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise. Părţile sociale sunt indivizibile.
Cooperativa de credit trebuie să subscrie şi să verse la Casa Centrală - CREDITCOOP părţi sociale în valoare de 20% din capitalul său social.
În funcţie de valoarea capitalului social înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar cooperativa de credit recalculează valoarea acestei participaţii.
Diferenţele constatate se regularizează în termen de 90 de zile de la sfârşitul exerciţiului financiar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Optimizarea Acordarii Creditelor Persoanlor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!