Organitarea și conducerea contabilității la policlinica cu plată

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA SANITARA 2
1.1.Importanta institutiei sanitare si rolul ei in mentinerea starii de sanatate a 
populatiei 2
1.2.Organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei 3
1.3.Servicii medicale furnizate de Policlinica cu Plata Timisoara 5
1.4.Rolul Policlinicii cu Plata pentru persoanele neasigurate 7
1.5.Structura organizatorica la Policlinica cu Plata Timisoara si implicatiile sale in organizarea si conducerea contabilitatii 9
1.5.1.Organizarea Policlinicii cu Plata Timisoara 9
1.5.2.Rolul compartimentului financiar-contabil in organizarea si conducerea contabilitatii 11
CAPITOLUL 2EVALUAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR POTRIVIT CLASIFICATIEI BUGETARE 13
2.1. Evaluarea partii de venituri conform structurii clasificatiei bugetare 13
2.2. Evaluarea partii de cheltuieli conform structurii clasificatiei bugetare 19
2.3. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli 23
CAPITOLUL 3ORGANIZAREA CONTABILITATII LA POLICLINICA CU PLATA TIMISOARA 26
3.1. Executia bugetara la Policlinica cu Plata Timisoara 26
3.2. Contabilitatea veniturilor proprii 27
3.3. Contabilitatea cheltuielilor 31
3.4. Contabilitatea operatiilor privind materialele 35
3.5. Contabilitatea obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata 38
3.6. Contabilitatea mijloacelor fixe si a investitiilor 40
3.7. Monografie cu principalele operatii specifice policlinicii pe o luna de zile 44
CAPITOLUL 4CONCLUZII SI PROPUNERI 52
4.1. Posibilitati de perfectionare a sistemului informational prin prelucrarea automata a datelor  52
4.2.Concluzii, propuneri si masuri pentru imbunatatirea performantelor policlinicii 55
ANEXE
ANEXA NR. 1 ORGANIGRAMA 57
ANEXA NR. 2 BALANTA ANALITICA 58
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din licență Cum descarc?

Structurile economice, politice, sociale si culturale, natura relatiilor dintre oameni si legat de aceasta, formele de organizare si conducere prezinta societatea omeneasca ca cea mai evoluata si complexa forma de sistem. In cadrul societatii, in functie de diviziunea sociala a muncii, diferite activitati concrete se grupeaza pe ramuri ale sferei productive si domenii de activitate ale sferei neproductive.
Ramurile si sectoarele de activitate sunt strans legate intre ele, integrandu-se intr-un tot unitar.
In ceea ce priveste domeniul ocrotirii si asigurarii sanatatii populatiei, se remarca
tendinta de a se considera activitatea ca o activitate neproductiva, fara a se tine seama ca starea de sanatate a populatiei este o caracteristica de mare importanta in desfasurarea corespunzatoare si eficienta a tuturor activitatilor care sunt necesare societatii, este o conditie a existentei si progresului societatii omenesti.
Deci, desi sectorul sanitar nu produce bunuri materiale de consum, el contribuie la mentinerea si promovarea sanatatii, a capacitatii de munca a oamenilor precum si la pastrarea capacitatii de productie a fortelor de munca.
O serie de studii elaborate au condus la concluzia ca sumele cheltuite de unitatile sanitare, au contribuit atat la pastrarea si asigurarea sanatatii oamenilor, cat si la obtinerea unor efecte economice deosebite, cu rezultate care depasesc cu mult ca valoare, fondurile investite in acest scop, prin intretinerea sanatatii, prin reducerea numarului imbolnavirilor.
In domeniul ocrotirii sanatatii si sfera productiva exista o serie de relatii de influenta reciproca :
-sfera productiva pune la dispozitia institutiei sanitare instrumentele, aparatele, medicamentele si celelalte resurse materiale necesare indeplinirii functiilor sale
-ocrotirea sanatatii are o influenta activa asupra starii productive, ca, contributie la mentinerea si refacerea capacitatii de munca a oamenilor
Astfel, functiile ocrotirii sanatatii se amplifica pe masura dezvoltarii societatii :
-imbunatatirea continua a starii de sanatate a populatiei, dezvoltarea sanatoasa, echilibrata, fizica si psihica a tuturor membrilor societatii ;
-desfasurarea activitatii de asistenta medicala a mamei si copilului ;
-organizarea si desfasurarea cercetarii stiintifice pentru cunoasterea mai aprofundata a fenomenelor biologice legate de franarea proceselor degenerative ale organismului uman ;
-organizarea si desfasurarea unei vaste activitati de profilaxie, protectie sanitara a solului, aerului, apei si alimentatiei in vederea reducerii riscurilor pentru sanatatea oamenilor ;
-asigurarea ocrotirii sanatatii la locul de munca, stabilind masuri de imbunatatire a conditiilor de munca, de prevenire si combatere a bolilor profesionale.
1.2.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA MINISTERULUI SANATATII SI FAMILIEI
Ministerul Sanatatii si Familiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea centrala din domeniul asistentei de sanatate publica. Acesta aplica politica guvernului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si al realizarii procesului de reforma in sectorul sanitar.
In realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Sanatatii si Familiei are urmatoarele atributii :
-elaboreaza norme de organizare si functionare a unitatilor care asigura asistenta de sanatate publica
-organizeaza si finanteaza programele nationale de sanatate publica
-aproba normele tehnice cuprinse in programele nationale de sanatate publica
-elaboreaza norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat
-imputerniceste personalul sanitar care urmeaza sa indeplineasca sarcinile inspectie sanitara de stat
-participa la acreditarea unitatilor sanitare care presteaza servicii pentru autoritatile din domeniul asistentei de sanatate publica
-infiinteaza si desfiinteaza filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sanatate publica de interes national sau local
-stabileste principalele obiective de etapa si pe termen lung in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si al reformei in domeniul sanitar
-indruma si controleaza modul de aplicare al normelor de igiena si sanitare antiepidemice in modul de viata al populatiei si la locul de munca
-coordoneza, indruma si controleaza activitatea unitatilor de ocrotire si asistenta medicala a mamei si copilului, si asistenta medicala de urgenta si la locul de munca
-stabileste si urmareste impreuna cu organele competente folosirea energiei nucleare in scopuri medicale
-colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu si avizeaza utilizarea si functionarea atatiunilor balneo-climaterice
-coordoneaza si indruma impreuna cu organele competente activitatea de medicina a culturii fizice
-autorizeaza producerea, inregistrarea, introducerea si folosirea in practica medicala a medicamentelor, produselor biologice de uz uman, a reactivilor, a plantelor medicinale si cosmeticelor, precum si a medicamentelor medicale
-organizeaza, indruma si controleaza prin inspectia de farmacie, activitatea in reteaua farmaceutica, organizeaza si raspunde de controlul calitatii medicamentelor, coordoneaza importurile de medicamente, aparatura medicala si alte produse necesare pietei sanitare, prin agentii economici
- coordoneaza si supravegheaza regimul substantelor si al produselor stupefiante, psihotropice si toxice in comformitate cu prevederile legale
-intocmeste anual fisa de medicamente si produse biologice de uz uman, coordoneaza si urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi in unitatile sanitare de stat
-organizeaza, in situatii deosebite, asistenta medicala,asigurand rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare
-organizeaza si elaboreaza, impreuna cu Academia de Stiinte Medicale, strategia si orientarea activitatii de cercetare stiintifica
-initiaza, negociaza si incheie, din imputernicirea guvernului, documentele de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii
-sprijina informarea si documentarea personalului sanitar in probleme de specialitate si organizarea manifestarilor stiintifice
-analizeaza si evalueaza periodic criteriile de performanta ale unitatiilor medicale si indicatorii starii de sanatate
-indruma si controleaza activitatea privind dezvoltarea medicala si etico-profesionala a personalului sanitar
-emite norme in conformitate cu reglementarile legale, de formare, angajare, promovare, transferare si detasare a personalului sanitar, stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante si acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice
-stabileste structura organizatorica si normativele de personal ale institutiilor sanitare din sectorul public, avizeaza infiintarea, schimbarea sediului, profilului si structurii unitatilor sanitare
-avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar
-avizeaza activitatile bazate pe libera initiativa in domeniul medical si farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala si ia masuri de protejare a intereselor bolnavilor si ale populatiei
-emite, in vederea aplicarii legii, norme obligatorii pentru sectorul sanitar, celelalte sectoare si pentru populatie, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte organe ale administratiei publice, care intereseaza sanatatea
-initiaza sau elaboreaza, ori dupa caz , avizeaza proiecte de acte normative, legi si hotarari ale guvernului
-conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului
-in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Sanatatii si Familiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate
-organizeaza sistemul informational din domeniul asistentei de sanatate publica si modul de raportare a datelor pentru cunoasterea starii de sanatate a populatiei
-prezinta rapoarte periodice pentru informarea guvernului privind starea de sanatate a populatiei tarii
-fundamenteaza necesarul de resurse financiare pentru asistenta de sanatate publica
-reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii publice
-tipareste si gestioneaza legitimatiile nominale pentru persoanele imputernicite sa exercite inspectia sanitara de stat
-editeaza publicatii de specialitate si informare specifice
-indeplineste orice alte atributii prevazute de lege
In structura organizatorica a Ministerului Sanatatii si Familiei pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
Conducerea Ministerului Sanatatii si Familiei este asigurata de un ministru numit. Pe langa acesta functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Competenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.
Atributiile si sarcinile secretarilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
Atributiile si sarcinile compartimentelo din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si strainatate.
Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt institutii publice cu personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea pe plan local in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor financiare de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate. In subordinea acestora functioneaza unitati sanitare cu personalitate juridica.


Fisiere în arhivă (2):

  • Lucrare.doc
  • Titlu.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1) Aleodor Sosdean, ,,Gestiunea financiara a institutiilor publice", Editura Mirton, Timisoara 1995
2)Aleodor Sosdean, ,,Contabilitatea institutiilor publice", Editura Mirton, Timisoara, 2001
3) Horia Cristea, Ioan Talpos, Carmen Corduneanu, Aurora Labunet, Marilen Pirtea, ,,Gestiunea financiara a sociatatilor comerciale", Editura Mirton, Timisoara, 2001
4) xxx, Regulamentul de organizare si functionare a Policlinicii cu Plata , aprobat de Directia de Sanatate Publica
5) xxx, Colectia Revista Viata Medicala 2002-2003
6) xxx, H.G. nr. 532/1991 publicata in M.O. nr. 175/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare
7) xxx, Legea nr. 145/1997 publicata in M.O. nr. 178/1997 privind asigurarile de sanatate
8) xxx, Legea privind asistenta de sanatate publica nr. 100/1998 publicata in M.O. nr. 204/1998
9) xxx, Legea nr. 19/2000 publicata in M.O. nr. 140/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
10)xxx, Ord. nr. 630/2001, publicat in M.O. 98/2002 pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate
11) xxx, O.U.G. 150/2002 publicata in M.O. nr. 838/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
12)xxx, Ord. nr.1792/2002 publicat in M.O. 37/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!