Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Cuprins licență Cum descarc?

Cap. 1 Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice pag 1 
1.1Atributiile Ministerului Finantelor Publice pag 1
1.2Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice pag 2
Cap. 2 Structura organizatorica a Administratiei Financiare pag 4
2.1 Importanta Administratiei Financiare ca unitate descentrali- zata a Ministerului de Finante in teritoriu pag 4
2.2 Structura Administratiei Financiare pag 6
2.3 Rolul, atributiile si competentele compartimentelor Admini- stratiei Financiare pag 9
2.3.1 Activitatea de administrare a veniturilor statului pag 9
2.3.2 Servicii independente pag 15
2.4 Diagrama de relatii a serviciului resurse umane, salarizare, financiar, contabil, administrativ pag 16
2.5 Atributiile serviciului financiar contabil, resurse umane, sa- larizare, administrativ pag 20
Cap.3 Organizarea evaluarii cheltuielilor la Administratia Financiara pag 25
3.1 Evaluarea cheltuielilor portivit clasificatiei economice a cheltuielilor pag 25
3.2 Intocmirea bugetului de cheltuieli la Administratia Financiara pag 29 
Cap.4 Organizarea contabilitatii la Administratia Financiara pag 30
4.1 Organiazarea contabilitatii creditelor bugetare pag 30
4.2 Organiazarea contabilitatii platilor de casa pag 39
4.3 Organiazarea contabilitatii cheltuielilor efective pag 41
4.4 Organiazarea contabilitatii operatiunilor banesti pag 44
4.5 Organiazarea contabilitatii decontarilor cu debitorii si credito- rii institutiei pag 49
4.6 Organiazarea contabilitatii decontarilor cu salariatii pag 57
4.7 Organiazarea contabilitatii materialelor, obiectelor de inventar pag 61
4.8 Organiazarea contabilitatii mijloacelor fixe pag 66
4.9 Monografie contabila cu principalele operatiuni din luna martie 2001 pag 71
4.10 Intocmirea balantei de verificare si a darii de seama contabile pag 76
Cap.5 Analiza si conceperea sistemelor informatice pag 77
5.1 Sistemul informatic pag 77
5.2 Problema economica generala pag 78
5.3 Etape parcurse pentru realizarea unui sistem informatic pag 80
Anexa - darea de seama contabila pag 82
Bibliografie pag 97


Extras din licență Cum descarc?

Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica in subordinea guvernului cu rol de sinteza care aplica strategia si Programul Guvernului in domeniul finantelor publice prin reorganizarea Ministerului Finantelor. Ministerul Finantelor Publice exercita administrarea generala a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici. 
1.1.Atributiile Ministerului Finantelor Publice In realizarea obiectivului sau de activitate stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Finantelor Publice are in principal, urmatoarele atributii: 
-elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare
-stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia
-stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale
-urmareste executia operativa a bugetului general consolidat. Elaboreaza si aproba clasificatie indicatorilor privind finantele publice
-elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia
-stabileste masuri pentru asigurarea echilibrului financiar - valutar
-administreaza contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta
-contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege
-colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea pentru personalul din institutiile publice, asistenta sociala si asigurarile sociale
-elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu
-elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul evidentei contabile, financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea sistemului de evidenta contabila
-avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite
-elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat: 
-sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii
-sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa
-sa dispuna plata din conturile agentilor economici, in conditiile legii, a varsamintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate in termen, precum si a majorarilor pentru intarzierea la plata a acestora
-sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege
-sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare
-sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite
-sa respinga bilanturile contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele in vigoare si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevazute in dispozitiile legale in vigoare
1.2.Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in tabelul numarul 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului intocmita in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentelor de organizare si functionare mentionate mai sus si se semneaza de salariat si de seful lui ierarhic. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. CAPITOLUL 2 STRUCTURA ORGANIZATORICA A ADMINISTRATIEI  FINANCIARE
2.1.Importanta Administratiei Financiare ca unitate descentralizata a Ministerului de Finante, in teritoriu Administratia Financiara este unitatea fiscala, teritoriala, organizata la nivel de municipiu subordonata directorului general, prin care se realizeaza in plan teritorial atributiile Directia Generala a Finantelor Publice si Control Financiar de Stat. Administratia Financiara are urmatoarele atributii: 
-organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate bugetului de stat de persoane fizice si juridice
-organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor Bugetului de Stat si aplica masurile de executare silita potrivit legii
-organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor legale privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, potrivit competentelor stabilite
-conduce evidenta veniturilor bugetului de stat si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala
-intocmeste si prezinta periodic conducerii Directiei Generale a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat situatiile statistice, contabile si rapoartele de analiza prevazute de actele normative
-organizeaza activitatea de trezorerie privind incasarea veniturilor si efectuarea platilor din bugetul de stat, bugetului asigurarilor de stat, bugetelor locale precum si mijloacele extrabugetare si fondurile cu destinatie speciala
-reprezinta in justitie interesele proprii in litigiile pentru care actele normative ii confera calitate procesuala
-organizeaza activitate de primire a declaratiilor de impozite si taxe si asigura formarea si gestionarea dosarelor fiscale
-verifica datele declarate de catre rezidentii romani, persoane fizice si juridice in vederea intocmirii si eliberarii certificatului de rezidenta fiscala
-verifica datele declarate de catre persoanele fizice si juridice nerezidente privind impozitul platit in Romania pentru veniturile realizate in tara noastra, in vederea intocmirii si eliberarii certificatului prin care se atesta impozitul platit la bugetul de stat 
-verifica datele privind rezidentii romani, mentionate in fisele primite de la autoritatile competente din statele cu care avem incheiate conventii de evitare a dublei impuneri referitoare la veniturile prinse in aceste fise si modul de calcul si de retinere a impozitului aferent acestor venituri, platit in statele cu care au intocmit fisele respective
-asigura preluarea, verificarea si centralizarea potrivit normelor legale, a bilanturilor contabile si a altor situatii de raportare, intocmite si prezentate de agentii economici si organizatiile obstesti si efectuarea controlului respectarii prevederilor legale privind conducerea evidentei contabile si respectarea termenelor de raportare
-intocmeste informari periodice privind situatia economico - financiara a agentilor economici din raza de activitate
-organizeaza si acorda asistenta de specialitate contribuabililor, pe linie de impozite si taxe, conducerea evidentei contabile si depunerea raportarilor periodice
-stabileste necesarul de formulare specific domeniului financiar - fiscal si comune pe economie si transmite Directiilor Generale; asigura distribuirea acestora; solutioneaza obiectiunile formulate de agentii economici la actele de control intocmite de personalul din subordine conform competentelor stabilite de lege In indeplinirea atributiilor lor, Administratiile Financiare au dreptul :
-sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor stabilite de lege in competenta lor 
-sa emita documente de incasare din conturile agentilor economici pentru achitarea obligatiilor la buget si sa ia masuri de executare silita impotriva acestora cat si a persoanelor fizice debitoare
-sa aprobe, in conditiile prevazute de lege, inlesniri la plata, restituirea de impozite, taxe si alte varsaminte la buget precum si sa solutioneze, in termen, cererile depuse de contribuabili
-solutioneaza, potrivit competentelor legale, obiectiunile la actele de control si de impunere


Fisiere în arhivă (2):

  • Prima si cuprins.doc
  • Lucrare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. A. SOSDEAN - CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE, EDITURA MIRTON, 2001
2. A. SOSDEAN - GESTIUNEA FINANCIARA A INSTITUTIILOR PUBLICE, EDITURA MIRTON, 1996
3. A. SOSDEAN - GESTIUNEA FINANCIARA A INSTITUTIILOR PUBLICE - APLICATII, EDITURA MIRTON, 1995
4. COLECTIA ,,TRIBUNA ECONOMICA" 
5. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI FINANCIARE 
TIMISOARA 
6. LEGEA CONTABILITATII NR. 82 / 1991
7. LEGEA FINANTELOR PUBLICE NR. 72 / 1996
8. PRECIZARI METODOLOGICE ALE MINISTERULUI DE FINANTE PRIVIND INCHEIEREA 
CONTURILOR SI INTOCMIREA DARILOR DE SEAMA CONTABILE PRIVIND EXECUTIA 
BUGETULUI LA 31.12.2000
9. WWW.ALTAVISTA.COM
10. GHE. MANOLESCU - BUGET, ABORDARE ECONOMICA SI FINANCIARA
11. ECONOMIE SI ADMINISTRATIE LOCALA - EDITIILE 1998 - 2001 
12. HOTARAREA 18/O4.O1.2001 - ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA MINISTERULUI 
FINANTELOR PUBLICE 
13. ORDONANTA GUVERNAMENTALA 33/O2.O3.2001 - SALARIZAREA FUNCTIONARILOR 
PUBLICI
12. LEGEA FINANTELOR PUBLICE LOCALE - 189/1998


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!