Periurbanizarea în Municipiul Chișinău

Cuprins licență Cum descarc?

I. Introducere.3
1. Argumentare.3
2. Metodologie.3
3. Oraşul – definiţie.3
4. Poziţia, repartiţia şi influenţa teritorială a oraşelor.3
5. Urbanizarea. Concept şi dimensiuni.4
6. Urbanizarea spontană şi consecinţele ei.5
7. Suburbanizarea şi Periurbanizarea.6
8. Zona periurbană.7
9. Concluzii.7
II. Cadrul natural.8
1. Introducere.8
2. Caracteristica terenului – mun. Chişinău.8
3. Tipurile de sol.9
4. Resursele acvatice.10
5. Concluzii.12
III. Cadrul uman.13
1. Analiza P.U.G. 1989.13
a) Utilităţi publice şi transport .13
b) Colectarea deşeurilor şi problemele de mediu.22
2. Analiza P.U.G. 2006.23
3. Situaţia demografică în municipiul Chişinău în perioada 1989 – 2005.24
a) Dinamica populaţiei.24
b) Densitatea populaţiei.29
c) Prognoze şi scenarii demografice.31
4. Concluzii.33 
IV. Evoluţia teritorială a municipiului Chişinău.35
1. Context naţional.35
2. Context internaţional.37
3. Scenarii de dezvoltare teritorială.38
4. Concluzii.39
V. Consideraţii asupra calităţii aerului.41
1. Principalele surse de poluanţi.41
2. Soluţii privind reducerea impactului asupra bazinului aerian.46
3. Concluzii.46
VI. Componentul hidric şi problemele de mediu.48
1. Starea actuală a resurselor acvatice din municipiu.48
2. Acţiuni întreprinse privind protecţia resurselor acvatice.52
3. Soluţii privind reducerea impactului asupra componentului hidric.52
4. Concluzii.54
VII. Calitatea solurilor din municipiul Chişinău.56
1. Soluri urbane – generalităţi.56
2. Implicaţii socio-econimice ale agriculturii din proximitatea aglomerărilor urbane.57
3. Măsuri de combatere a degradării solurilor.58
4. Concluzii.59
VIII. Flora şi fauna.60
1. Introducere.60
2. Fauna.61
3. Arii naturale protejate, spaţii verzi.61
4. Concluzii.66
IX. Gestionarea deşeurilor.67
1. Introducere.67
2. Baza legislativă şi normativă.67
3. Situaţia existentă.68
4. Problemele în domeniul gestionării deşeurilor în municipiul Chişinău.71
5. Rolul gestionării deşeurilor în soluţionarea problemelor de mediu.72
6. Concluzii.75
X. Analiza zonei periurbane – aspecte de mediu şi sociale.76
1. Introducere.76
2. Sectorul Botanica.76
3. Sectorul Buiucani.80
4. Sectorul Centru.91
5. Sectorul Ciocana.93
6. Sectorul Râşcani.108
7. Concluzii.115
Concluzii.116
Listă abrevieri.118
Bibliografie.119


Extras din licență Cum descarc?

I. Introducere
1. Argumentare 
În condiţiile evoluţiei actuale, pentru municipiul Chişinău se impune o restructurare, reevaluare şi reconsolidare a politicilor ce privesc evoluţia teritorială. Acest lucru presupune o atenţie sporită în ceea ce priveşte infrastructura pentru o creştere a accesibilităţii spaţiului economic al municipiului Chişinău către coridoarele de transport europene coroborată cu îmbunătăţirea mobilităţii în interiorul municipiului Chişinău dar şi pentru îmbunătăţirea infrastructurii utilităţilor şi a serviciilor publice de bază. Un alt obiectiv de actualitate pentru municipiul Chişinău îl reprezintă dezvoltarea unui sistem urban policentric, atractiv şi competitiv, acordând o atenţie specială modului de dezvoltare a zonelor urbane expuse presiunii investiţionale, în egală măsură cu promovarea dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Astfel de schimbări însă presupun şi o mai mare presiune asupra componentei de mediu, de aceea se impune asigurarea condiţiilor de prezervare, de reabilitare şi de extindere a patrimoniului natural existent. O atenţie sporită merită şi componenta socială, care suferă dezechilibre funcţionale majore ce ţin de infrastructură, educaţie, servicii sanitare etc.
2. Metodologie
Cercetările intreprinse au necesitat o amplă activitate de cercetare în teren, în scopul completării şi actualizării bazei de date statistice şi cartografice existente. Informaţiile au fost apoi prelucrate cu ajutorul sistemelor informatice adecvate. Pe tot parcursul studiului s-a urmărit evoluţia teritorială şi demografică a municipiului Chişinău între cei doi ani luaţi ca referinţă: 1989 şi 2006. Paralel, au fost observate şi analizate structurile sociale afectate de politicile inadecvate ale factorului de decizie în ceea ce priveşte evoluţia haotică a localităţilor vizate.
3. Oraşul este cel care a preluat rolul de conducător în reţeaua rurală, polarizând capacităţi şi funcţionalităţi ce rămân legaţe de ciclul anotimpurilor – prin natura ocupaţiilor lor – dar şi de obiceiurile şi tradiţiile locurilor lor de baştină. (Sursa: “Urbanism şi amenajarea teritoriului”, Elena-Maria Minea, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, 2007)
4. Poziţia, repartiţia şi influenţa teritorială a oraşelor
Unul din aspectele majore în studiile de geografie urbană îl constituie multiplele legături ale oraşului cu zona înconjurătore, asupra căreia exercită o puternică influenţă economică şi organizatorică.
Oraşele, prin forţa lor economică, politică, socială şi administrativă, influenţează puternic regiunile înconjurătoare, conturând zone funcţionale riguros dimensionate. Procesul de urbanizare generează mutaţii profunde în reţeaua de localităţi în ansamblu.
Influenţa oraşului este diferită în funcţie de nivelul de dezvoltare social-economică. Astfel, în stadiul de subdezvoltare economică, oraşele pot avea un rol nefavorabil asupra dezvoltării armonioase a teritoriului. Evoluţia spontană îl poate transforma într-o forţă de absorbţie a populaţiei şi a unor funcţii din teritoriu.
Într-o fază ulterioară de dezvoltare economică accelerată, oraşele îşi consolidează poziţiile, mai puţin pe calea înglobării satelor sau absorbţiei populaţiei rurale, şi mai mult pe creşterea zonelor de influenţă, asigurându-se trecerea treptată a întregului teritoriu rural adiacent sub inluenţa imediată a reţelei de localităţi urbane.
Între oraş şi zonele înconjurătoare, încă de la început, se stabileşte o puternică legătură economică, concretizată într-un complex de activităţi care se completează reciproc, determinând, în cele in urmă, existenţa şi progresul oraşului, aşa numita mişcare a acestora în timp şi spaţiu. 
În cazul municipiului Chişinău, încă de la începutul anilor ’90, s-a putut observa o trecere a anumitor funcţii vitale dinspre or. Chişinău spre localităţile din imediata apropiere, prefigurându-se astfel specializarea acestor localităţi în anumite domenii (agrement, zonă rezidenţială etc.).
5. Urbanizarea. Concept şi dimensiuni
Urbanizarea a devenit astăzi un fenomen general, specific şi ireversibil, având o evoluţie accentuată spre complexitate, amploare şi dinamism.
În mod obişnuit, prin urbanizare, se înţelege procesul prin care se realizează dezvoltarea aşezărilor ca locuri de concentrare a oamenilor şi a unor activităţi integrate, industrial-agricole, precum şi o dezvoltare şi extindere a modului de viaţă urban.
Definiţia nu este general valabilă deoarece însăşi procesul de urbanizare se manifestă diferit de la o ţară la alta şi de la o etapă social-istorică la alta, îmbrăcând de fiecare dată forme specifice.
Există totuşi doua moduri de abordare a procesului de urbanizare, unul sub aspect geodinamic, adică teritorial şi ca populaţie şi care redă creşterea greutăţii specifice a populaţiei urbane în totalul populaţiei, şi altul sociologic, adică al modului de viaţă generat de acest proces şi care exprimă în esenţă un transfer de caracteristici urbane asupra localităţilor rurale. Evident, niciunul din aceste moduri de abordare nu-l exclude pe celălalt, numai abordarea globală, sub ambele aspecte ale urbanizării, se impune ca modalitatea cea mai solicitată de situaţile noi ale dezvoltării sociale actuale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Periurbanizarea in Municipiul Chisinau.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Dumitraşcu M., Lungu M., Ştefănescu S.L., Lăcătuşu R. (2005) – Implicaţii socio-economice şi agro-ambientale ale agriculturii din proximitatea aglomerărilor urbane în Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, IV-serie nouă, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
2. Garaba V. (2007) – Planul Local de Acţiuni pentru Mediu – municipiul Chişinău în Planul de Amenajare al mun. Chişinău
3. Garaba V. (2005) – Poluarea în mediile urbane este alarmantă, Centrul Naţional pentru Aşezările Umane „Habitat Moldova Center”, Chişinău
4. Groza O., Muntele I. (2005) – Geografie umană generală-note de curs, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
5. Guţuţui V. (2007) – Studiu privind Dezvoltarea Zonei Suburbane a mun. Chişinău în Planul de Amenajare a mun. Chişinău
6. Hârbu E. (2007) – Studiu privind Situaţia Demografică în mun. Chişinău în perioada 1989-2005 în Planul de Amenajare a mun. Chişinău
7. Ivaşcenco Ghenadie (2006) – Dezvoltarea Chişinăului post-sovietic: între Vest şi Est, Centrul Naţional Pentru Aşezările Umane „Habitat Moldova Centre”, Chişinău
8. Lăcătuşu R. (2005) – Consideraţii asupra solurilor urbane în Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, IV-serie nouă, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
9. Minea E. Maria (2007) – Urbanism şi amenajarea teritoriului, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
10. Miron V. (2007) – Studiu privind Dezvoltarea Turismului în mun. Chişinău în Planul de Amenajare a mun. Chişinău
11. Stoleriu O. Mihaela (2004) – Iaşi – metropolă regională în cadrul sistemelor naţionale şi sud-est europene, Iaşi
12. Ungureanu I. Brânduşa (2005) – Geografia mediului, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
13. Apă potabilă-vis sau realitate (2006, 20 februarie) – Buletin Informativ, Chişinău
14. Planul de Amenajare a mun. Chişinău (2006) – Habitat moldova Center
15. Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică al Or. Durleşti, decembrie 2005
16. Strategia de Dezvoltare Regională – Regiunea de Dezvoltare Centru, septembrie 2007
17. Planul Urbanistic General al Municipiului Chişinău (2006), INCP Urganproiect, IHS România SRL
18. Timpul, Nr. 576 din 14.02.2007, Nr. 125, 30 aprilie, 2004
19. www.kishinev.info/parks
20. www.tourismguide.ro/html/orase/Chisinau
21. www.chisinau.md
22. www.greenmedia.md
23. www.flux.md


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!