Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.4
1. POLITICA DE PRODUS ŞI PREZENTAREA TEORETICĂ A PLANIFICĂRII ŞI PLANULUI DE MARKETING INTERNAŢIONAL.6
1.1. Produsul în accepţiunea marketingului.7
1.2. Strategii în politica de produs.15
1.3. Conceptul de planificare strategică în marketingul internaţional.20
1.4. Motivaţiile planificării strategice de marketing internaţional.21
1.5. Cerinţele planificării strategice de marketing internaţional.23
1.6. Etapele procesului de planificare strategică.24
1.7. Metode de planificare strategică în marketingul internaţional.34
• Metoda BCG.34
• Matricea General Electric Business Planning Grid.37
2. ANALIZA STRATEGICĂ A SITUAŢIEI DE MARKETING INTERNAŢIONAL A FIRMEI UZINA MECANICĂ RM. VÂLCEA.39
2.1. Prezentarea generală a firmei.39
2.2. Analiza strategică a firmei.42
2.3. Analiza pieţei.45
2.4. Analiza clienţilor internaţionali.47
2.5. Analiza concurenţilor internaţionali.55
2.6. Analiza macromediului.56
3. STRATEGIA DE MARKETING A FIRMEI UZINA MECANICĂ RM. VÂLCEA.58
3.1. Analiza portofoliului actual de produse exportate al firmei prin metoda BCG.58
3.2. Obiectivele planului de marketing internaţional.62
3.3. Strategia de marketing internaţional.64
4. METODOLOGIA DE PREDARE A LECŢIILOR CU PRIVIRE LA PLANIFICAREA STRATEGICA ŞI PLANUL DE MARKETING.69
4.1. Metodologia şi tehnologia instruirii.69
4.1.1. Delimitări conceptuale: tehnologie, metodologie, metodă, mod de organizare a învăţării.69
4.1.2. Noi tendinţe în metodologia didactică.73
4.1.3. Sistemul metodelor de învăţământ. Clasificare.74
4.1.4. Descrierea principalelor metode de învăţare folosite în predarea planificarii strategice si planului de marketing.76
4.1.5. Mijloace de învăţământ.97
5. PROIECTAREA DIDACTICĂ.98
5.1. Notă de prezentare.98
5.2. Importanţa şi etapele proiectării didactice.101
5.2.1. Proiectarea globală. .106
5.2.2. Proiectarea eşalonată.106
5.2.2.1. Proiectarea activităţii didactice anuale, planificarea calendaristică.107
5.2.2.2. Proiectarea unităţii de învăţare.114
5.2.2.3. Proiectul de lecţie.117
5.3. Pregătirea profesorului pentru lecţie. Elemente de comunicare didactică.122
5.3.1. Comunicare şi informare didactică.122
5.3.2. Canale ale comunicării didactice.124
6. METODE DE EVALUARE ŞI APRECIERE A REZULTATELOR ŞCOLARE.126
6.1. Importanţa şi funcţiile evaluării.126
6.2. Strategii de evaluare şi notare.128
6.3. Metode de evaluare a cunoştinţelor economice.128
6.3.1. Metode tradiţionale de evaluare.128
6.3.2. Metode complementare de evaluare.134
6.4. Instrumente de evaluare.144
6.4.1. Itemi obiectivi.145
6.4.2. Itemi semiobiectivi.149
6.4.3. Itemi subiectivi (cu răspuns deschis).152
6.5. Metode de apreciere a rezultatelor şi performanţelor şcolare.157
6.5.1. Aprecierea rezultatelor şcolare.157
6.5.2. Căile de diminuare a subiectivităţii în aprecierea şcolară.158
7. MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.164
7.1. Factorii determinanţi ai modernizării.164
7.2. Direcţiile principale ale modernizării învăţământului.165
8. CERCETAREA PEDAGOGICĂ.170
8.1. Specificitatea cercetarii pedagogice.170
8.2. Etapele cercetării pedagogice.171
8.3. Metodologia cercetarii pedagogice.175
8.3.1. Metode de colectare a datelor cercetării.176
8.3.2. Metode de măsurare a datelor.181
8.3.3. Metode de prelucrare a datelor.182
8.4 Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ.183
CONCLUZII.185
BIBLIOGRAFIE.189


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara respectivă, ceea ce nu este posibil decât printr-o informare cât mai complexă, astfel ca deciziile de a face sau a nu face anumite operaţii de comerţ exterior să fie luate cu minimum de riscuri. Investigarea pieţelor internaţionale operează într-un cadru în care procesele economice sunt în continuă schimbare ca urmare a acţiunii unor factori istorici, economici, sociali, instituţionali, ideologici.
Printre cauzele fundamentale ale schimbărilor rapide, dar inegale care au loc în lumea contemporană se numără îndeosebi progresul excepţional al cunoştinţelor ştiinţifice, invenţiilor şi aplicării cuceririlor ştiinţei într-un tempo viu în industrie şi viaţă.
Până nu demult distanţele geografice şi ignorarea limbilor străine constituiau veritabile bariere în calea comunicaţiilor între popoare, astăzi însă mobilitatea şi rapiditatea comunicaţiilor de masă conduc la fluxuri intercontinentale de idei şi informaţii, influenţează comportamentele şi atitudinile, dezvoltă interesul pentru ştiinţă şi tehnică, rafinează gusturile şi exigenţele consumatorilor.
Înţelegerea acestor procese de schimbare a cererii reprezintă o condiţie de bază pentru investigarea pieţelor străine, pentru strategia marketingului. Ceea ce este adecvat pentru o anumită strategie la un moment dat nu mai este adecvat pentru un alt moment. Condiţiile concrete de timp şi loc ale unei pieţe trebuie just apreciate şi mai ales trebuie identificate forţele care le acţionează în ţara studiată şi care se concretizează în obiceiuri şi practici de consum, în motivaţia şi comportamentul consumatorilor.
Fiecare piaţă este diferită şi reclamă o analiză individualizată şi chiar fiecare marfă are problemele ei, neexistând o reţetă pentru toate mărfurile şi pentru toate ţările. Investigarea pieţelor străine trebuie văzută ca o activitate de cercetare sistematică. Varietatea fenomenelor generate de diferenţele structurilor economice şi sociale ale diferitelor ţări reclamă o mare abilitate şi o înaltă calificare în a utiliza conceptele şi tehnicile de analiză ale unor discipline ca economia, psihologia, demografia, sociologia, antropologia, informatica.
Investigatorul cel mai bun este acela care reuşeşte să cunoască şi să înţeleagă nu numai structurile economice şi sociale, dar şi specificul unui popor, structurile psihice şi mentale ale acestuia, modul specific de percepere şi interpretare a valorilor morale şi materiale ale existenţei.
Indiferent dacă o firmă pătrunde pentru prima dată pe o piaţă sau acţionează deja în diferite ţăti, ea trebuie să-şi planifice activitatea de marketing. Astfel, dacă ea intră pentru prima dată pe o piaţă, va trebui să decidă felul produselor de comercializat, pieţele de comercializare şi nivelul resurselor angajate. Dacă deja firma este prezentă pe pieţele internaţionale, va trebui să decidă asupra efortului şi nivelului de alocare a resurselor pe ţări şi produse, asupra pieţelor noi în care să intre sau să iasă şi ce produse să introducă sau să elimine. În acest sens, o deosebită importanţă o au orientările şi procedurile de evaluare a oportunităţilor şi riscurilor internaţionale şi de elaborare a planurilor startegice pentru a obţine avantaje din aceste oportunităţi. 
CAPITOLUL I 
POLITICA DE PRODUS ŞI PREZENTAREA TEORETICĂ A PLANIFICĂRII ŞI PLANULUI DE MARKETING INTERNAŢIONAL
Marketingul internaţional are la bază imperativul orientării activităţii producătorilor şi comercianţilor exportatori în concordanţă cu cerinţele şi specificul pieţelor externe, în scopul satisfacerii necesităţilor actuale şi viitoare ale acestora cu eficienţă maximă. El reprezintă un ansamblu de activităţi practice realizate prin mobilizarea resurselor umane, materiale, financiare de care dispun firmele şi materializate în cercetarea pieţei, conceperea şi realizarea de mărfuri destinate consumatorilor din alte ţări, promovarea şi distribuirea acestor mărfuri, conceperea şi implementarea unei anumite politici de preţ pentru negocierile internaţionale.
Datorită faptului că marketingul internaţional se aplică în condiţii de piaţă deosebite de cele ale pieţei interne, el dobândeşte anumite caracteristici. Totodată, metodele şi tehnicile folosite, transpuse în activităţi practice, trebuie adaptate fie pentru satisfacerea consumatorilor în raport cu particularităţile fiecărei pieţe şi ale fiecărei categorii de clienţi, fie pentru aprovizionarea cât mai raţională şi profitabilă de pe pieţele externe. În consecinţă, rezultă particularităţi ale marketingului internaţional cum sunt:


Fisiere în arhivă (1):

  • Planificarea Strategica Orientata spre Piata la Uzina Mecanica.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Anghel, Laurenţiu-Dan; Marketing, Manual pentru clasa a 12-a, Editura Dăneţiu, Tiberiu; ALL, 2002 Şerbănică, Daniel; Zaharia, Răzvan
2. Balaure, V. şi colab. Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2000
3. Capotă, Valentina Marketingul afacerii, Manual clasa a XI-a, Editura Akademos Art, Bucureşti, 2006
4. Dalotă, M., Donath, L. Managementul firmei prin planul de afaceri, Editura Sedona, Timişoara, 1997
5. Danciu, Victor Marketing strategic competitiv, Editura Economică, Bucureşti 2004 
6. Danciu, Victor; Management marketing internaţional-Puiu, Ovidiu Studii de caz, Editura Independenţa Economică, Brăila, 2000
7. Danciu, Victor Marketing internaţional. De la tradiţional la global, Editura Economică, Bucureşti, 2001
8. Demetrescu, Mihai Marketing, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1991
9. Dobrotă, N. (coordonator) Dicţionar de economie Editura Economică, Bucureşti, 1999
10. Enache, Elena; Marketing, Editura Independenţa Economică, Ciochină, Iuliana Brăila, 2006
11. Florescu, C., Dicţionar de marketing, Editura Economică, Mâlcomete, P., Bucureşti, 2003 Pop, N. Al. (coordonatori) 
12. Foltean, F.; Marketing, Editura Brumar, Timişoara, 2001 Ladan, L., coord. 
13. Ilie, Suzana Camelia Mediul concurenţial al afacerii, Manual - clasa a XII-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2007
14. Ilie, Suzana Camelia Marketingul afacerilor, Manual clasa a XI-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006
15. Kotler, Philip Managementul marketingului, Editura Teora Bucureşti, 2001
16. Kotler, Philip Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999
17. Kotler, Ph.; Armstrong, G.; Principiile marketingului, Ediţia Europeană, Saunders, J.; Wong, V. Editura Teora, Bucureşti, 1998
18. Mâlcomete, P. (coordonator) Dicţionar de marketing, Editura Junimea, Iaşi, 1979
19. Niţă, C.; Popescu, M. Dicţionar de marketing şi afaceri, Editura Economică, Bucureşti,1999 20. Popa, Ioan Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1997
21. Prutianu, Şt. şi colab. Inteligenţa Marketing Plus, Editura Polirom, Iaşi, 1998
22. Prutianu, Şt. Comunicare şi negociere în afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 1998
23. Sasu, Constantin Marketing internaţional, Editura Polirom, Iaşi, 2001
24. Barna, A. Autoeducatia. Probleme teoretice şi metodologice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995;
25. Barna, A. Curs de pedagogie, Editura Logos, Galaţi, 2002 (Introducere în pedagogie, teoria educaţiei şi teoria curiculumului);
26. Barna, A. Curs de pedagogie. Teoria creşterii şi evaluării, Editura Logos, Galaţi, 2003;
27. Bârzea, C. Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998; 
28. Cerghit, I. Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
29. Creţu, D. Psihopedagogie, Editura Imago, Sibiu, 1999;
30. Cucoş, C. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice , Editura Polirom, Iaşi, 1998;
31. Drăgan, I. Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomureş, Târgu Mureş, 1993;
32. Ionescu, M. Didactică modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1995;
33. Ionescu, M. Strategii de predare şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992;
34. Jinga, I. Evaluarea performanţelor şcolare, Editura Atelier, Bucureşti, 1996;
35. Macovei, E. Teoria educaţiei, Editura Aramis, Bucureşti, 2001;
36. Muster, D. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Editura Litera, Bucureşti, 1995;
37. Neacşu, I. Instruire şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;
38. Nicola, I. Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1996;
39. Radu, I. T. Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;
40. Salade, D. Dimensiuni ale educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998;
41. Şchiopu, U. Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
42. Văideanu, G. Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988;
43. Voiculescu, E. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.
*** Statutul Uzinei Mecanice Rm. Vâlcea
*** Plan de afaceri 2006, 2007 – Uzina Mecanică Rm. Vâlcea
*** Cataloage de produse, contracte, oferte


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!