Politica Fiscală și Rolul ei în Politica Social-economică a Statului

Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I Politica fiscală și rolul ei în politica social-economică a statului
1.1. Politica fiscală - concept, obiective și principii
În abordarea politicii fiscale trebuie stabilit mai întai conceptul de politică fiscală, sfera politicii fiscale, obiectivele şi rolul acesteia. Intervenţia statului, în cazul politicii fiscale, îşi face simţită prezenţa prin intermediul unor procese specifice financiar- fiscale precum: asiguarea chilibrelor bugetare, alocarea cheltuielilor bugetare şi formarea, prin impozite şi taxe, a veniturilor bugetare.
Întregul sistem fiscal modern se construieşte pe principiile expuse în articolul 13 din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 potrivit căruia: „Pentru întreținerea forței publice și pentru cheltuielile administrative, o contribuție comună este indispensabilă. Aceasta trebuie să fie distribuită egal între toți cetățenii, en raison de leurs facultés” .
Încă din anul 1748, în lucrarea sa “Despre spiritul legilor”, Montesquieu susţinea că veniturile statului sunt o porţiune pe care fiecare cetăţean o dă din venitul său pentru a avea siguranţa celeilalte porţiuni sau pentru a se folosi de ea în mod plăcut. Pentru a stabili aceste venituri în chip potrivit, trebuie să se ţină seama şi de nevoile statului şi de nevoile cetăţeanului.
Orientarea activităţii fiscale îşi găseşte consacrarea în constituţie care promovează principiul justei aşezări a sarcinilor fiscale. Pentru a-şi asigura acoperirea, măcar în parte, a cheltuielilor sale şi a celor legate de satisfacerea nevoilor societăţii, statul prin intermediul structurilor sale, a reglementat veniturile publice sub formă de obligaţie juridică în rândul îndatoririlor fundamentale ale cetăţeanului.
Prin politică fiscală se înţelege ansamblul măsurilor iniţiate şi implementate de guvern prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizării şi menţinerii echilibrului macroeconomic în economia reală. Potrivit unor surse, politica fiscală reprezintă politica de cheltuieli guvernamentale care ar putea influenţa şi potenţa anumite stări macroeconomice.
Prin intermediul instrumentelor de politică fiscală, actorii şi regulatorii statali intervin pentru a micşora rata şomajului, controlează rata inflaţiei, stabilizează ciclurile de afaceri, influenţează ratele de dobandă cu scopul de a controla evoluţia economiei unei ţări. “Politica fiscală se bazează prioritar pe ideile economistului britanic John Maynard Keynes (1883-1946), care a susţinut teoria că guvernele pot modifica performanţa economică a statului prin ajustarea ratelor impozitării şi a cheltuielilor guvernamentale” . Renumitul economist britanic a pledat pentru teoria intervenţionismului guvernamental in activitatea economică a unui stat şi eficienţa acesteia prin modificări şi ajustări ale valorilor factorilor economici cu impact direct sau indirect asupra stării economice a unei ţări.
Politica fiscală a statului reprezintă o anumita concepţie a acestuia, precum şi un ansamblu de măsuri şi acţiuni privind rolul impozitelor in sistemul veniturilor bugetare, tipurile de impozite, perceperea şi modul de folosire a lor ca instrument de stimulare a creşterii economice, felul în care este gandită eficacitatea fiscală în ţara respectivă. Ea constă într-un set de decizii guvernamentale prin care se urmăreşte influenţarea activităţii economico-sociale cu ajutorul mobilităţii veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.
Politica fiscală este o componentă de bază a politicii economice, care, prin intermediul sistemului taxării şi impunerii, urmăreşte să influenţeze, să stimuleze activitatea economică la nivel agregat. Ea cuprinde totalitatea măsurilor referitoare la cuantumul şi modul de percepere, utilizare a impozitelor şi taxelor într-o economie.
De asemenea, politica fiscală poate fi definită prin: “totalitatea metodelor, mijloacelor, formelor, instrumentelor şi instituţiilor folosite de stat şi celelalte autorităţi publice pentru procurarea resurselor financiare fiscale, inclusiv pentru influenţarea vieţii economico-sociale”. 
Politica fiscală îşi poate pune amprenta implicit asupra evoluţiei intregii societăţi, influenţand derularea proceselor economico-financiare. Dar, la randul său, ea este condiţionată de mediul economic printr-o serie de factori, dintre care se remarcă: starea economiei, raporturile dintre sectorul public şi cel privat, nivelul veniturilor cetăţenilor etc.
Politica fiscală se află in raporturi de interdependenţă cu politica bugetară, politica monetară, politica valutară, politica preturilor, politica ocupării fortei de muncă şi cu politica financiară a intreprinderii etc. Politica fiscală se interferează cu politica economică, prin acţiunea de intervenţie a statului cu ajutorul instrumentelor fiscale în procesele economice, cu politicele sectoriale (industrie, comerţ, agricultură, etc.) prin protejarea sau încurajarea unor ramuri economice, cu politicile financiar-monetare, cu politicile sociale prin măsuri cu caracter fiscal de exonerare şi reducere de impozite şi taxe, deduceri ale materiei impozabile, cu strategiile legislative şi instituţionale.
Pe de altă parte, politica fiscală are obiective şi instrumente proprii de manifestare. Prin politica fiscală statul poate influenţa o serie de coordonate economice (nivelul consumului, al veniturilor ş.a.). Operaţiunile de această natură sunt mijlocite de nivelul cheltuielilor publice şi al investiţiilor, având menirea de a determina, de regula, relansarea creşterii economice.
Politica bugetară şi politica fiscală constituie împreună un ansamblu de instrumente la dispoziţia statului, prin intermediul cărora sunt puse în aplicare obiectivele de intervenţie ale statului în mediul economic şi social, într-o perioadă determinată.
Politica bugetară exprimă opţiunile bugetare ale autorităţilor guvernamentale şi locale care vizează finalităţile obiectivelor strategice în plan economic şi social. Instrumentele politicii bugetare sunt cheltuielile publice, care sunt diversificate şi servesc la achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare instituţiilor publice, la asigurarea de resurse băneşti unor categorii sociale, la susţinerea financiară a unor ramuri sau domenii de activitate.
“Politica bugetară exprimă optiunile bugetare ale unui centru de decizie politică (autoritate guvernamentală, autorităti locale, autorităti supranationale), care vizează finalitătile obiectivelor in plan economic si social”. 
Un alt autor consideră că “politica bugetară a grupat de-a lungul timpului esenta politicii financiare, in conditiile in care, peste o sută de ani, echilibrul bugetar a fost regula esentială” 
O altă interpretare, dar care anticipează o abordare mult mai amplă si mai completă este evidentiată in următoarele randuri:”politica bugetară operează, in primul rand, cu cresterea si reducerea ratei fiscale si cresterea sau reducerea cheltuielilor publice in scopul controlarii dimnsiunii deficitului sau excedentului bugetar”. 
Politica fiscală este o componentă esenţială a politicii bugetare, fiind formată dintr-un ansamblu de instrumente de intervenţie a statului în procesele specifice financiar-fiscale.
Procesul financiar-fiscal, la randul sau, cuprinde formarea veniturilor bugetare prin impozite şi taxe, alocarea cheltuielilor bugetare si asigurarea echilibrului bugetar.
Principalele obiective ale politicii fiscale constau în redistribuirea optimă a resurselor financiare puse la dispoziţia autorităţilor publice prin sistemul de bugete publice, de stat, locale, bugetul asigurărilor sociale etc, dezvoltarea economicã, incluziunea şi echitatea sociala, consolidarea clasei de mijloc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica Fiscala si Rolul ei in Politica Social-economica a Statului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bodnar M., Finanţe – monedă, Bucureşti, 1995
2. Brezeanu P., Marinescu Iu., Finanţe publice şi fiscalitate, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 1996
3. Condor I., Drept financiar, Editura Regia autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1994
4. Corduneanu C., Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, Bucureşti, 1998
5. Gheorghe M., Finante generale, Craiova, 1994
6. Juravle V., Metode şi tehnici fiscale, Editura Rokris, Bucureşti, 2000
7. Manolescu Gh., Politici economice, concepte, instrumente, experiente, Editura Economica, Bucureşti, 1997
8. Mosteanu R, Fiscalitate - impozite si taxe, Editura Universitara, 2008
9. Moşteanu T., Politici fiscale şi bugetare pentru reformarea economiei şi relansarea creşterii economice, Editura Economică, Bucureşti, 2003
10. Mosteanu, T., Buget şi trezorerie publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 
11. Musgrave A.R., Musgrave B.P., Public Finance in Theory and Practice, Mc graw Hill Book, New York, 1984 
12. Mutaşcu M. I., Elemente de teorie fiscală, Editura Mirton, Timişoara, 2006
13. Nuţa A., Nuţa F, Politici şi mecanisme fiscal-bugetare, Editura Europlus, Galaţi, 2009
14. Onofrei M., Impactul politicilor financiare asupra societăţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000
15. Robertson D., The Rutledge dictionary of politics, Rutledge, third edition, 2004
16. Şeulean V., Fiscalitate, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2007
17. Stroe R., Armeanu D., “Finanţe. Ediţia a II-a”, Editura ASE (biblioteca digitala), Bucureşti
18. Talpoş I., Enache C., Fiscalitate aplicată, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001
19. Toma M., Finanţe şi gestiune financiară, Editura Didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1994
20. Văcărel I., Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 2003
21. Vasile R., Monedă şi politică fiscală, Editura Uranus, Bucureşti, 1994
22. Vintilă G., Fiscalitate. Metode şi tehnici fiscale, Ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2006
23. Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020
24. Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020
25. Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
26. Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.
27. Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
28. Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
29. Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
30. Codul Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.
31. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000.
32. Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.
33. Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. 
34. Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
35. Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
36. Legile bugetare anuale.
37. Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor I-IX al Codului fiscal.
38. Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.
39. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie 1993 “Cu privire la 
40. Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 “Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”.
41. Hotărîrea Guvernului nr.597 din 2 iulie 2010 “Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern”.
42. Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 “Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”.
43. Hotărîrea Guvernului nr.1141 din 16 decembrie 2010 “Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”.
44. Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”.
45. Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 “Privind Clasificaţia Bugetară”.
46. Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 23 iunie 2009 “Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”.
47. Ordinul Serviciului Vamal nr.46 din 7 februarie 2012 “Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică a Serviciului Vamal pentru anii 2012-2014”.
48. www.investopedia.com
49. www.wikipedia.com
50. www.wto.com 
51. www.mf.gov
52. www.statistica.md
53. www.bnm.md
54. www.europarl.europa.eu 
55. www.europe.eu


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!